PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of Connections Among Nature Believes, Culture and Environmental Problems In Theoretical Context

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 2, 67 - 74, 01.10.2009
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000015

Öz

Nowadays, environmental problems such as water crisis and climate change at global and local scales are affecting environmental sensitivity of individuals and communities in various ways. Therefore, Earth is living a period that needs serious changes in individual and community praxis and approaches to reduce and overcome these environmental problems. One of the main steps for this change is to question of communities their selves once again by understanding believes about nature and attitudes towards nature and accordingly, by understanding the relations with nature. A realistic questioning about this issue in individual and community levels will provide significant contributions to develop realistic solutions in the process of reducing and overcoming the environmental problems. In this framework, aim of the paper is to criticize nature perception, attitudes towards nature and related environmental values of human communities in the concept of different “world views” and to emphasize the importance of this issue for the ongoing activities in Turkey in environment and nature conservation fields. According to the aim, human-nature relations, nature belief, environmental values and connections among these are examined within the scope of “cultural theory”. In the framework of the information gathered from literature review and previous case studies, it is determined that different world views might have positive or negative contributions to environmental problems. As a result, it is emphasized that in achieving the needed change, to prevent and reduce the environmental problems and to be successful in nature conservation activities, to analysis and comprehend the relations of communities with nature are essential

Kaynakça

 • Bookchin, M. 1994. Yok etme ve Yaratma Gücü. Birikim Dergisi. Sayı:57-58. Birikim Yayınları. İstanbul.
 • Corbett, J.B. 2006. Communicating Nature: How We Create and Understand Environmental Messages, ISBN: 978-1597260688, Island Press.
 • Croll, E. and Parkin, A. 1992. Bush Base: Bush Base: Forest Farm- Culture, Environment, and Development. Routledge. Place of Publication: New York.
 • Dietz, T., Fitzgerald, A.,and Shwom, R. 2005. Environmental Values. Annual Review of Environment and Resources, Vol. 30: 335-372.
 • Dunlap, Re., Gallup, Gh.Jr and Gallup, Am. 1992. The Health of The Planet Survey: A Preliminary Report on Attitudes on The Environment and Economic Growth Measured by Surveys of Citizens In 22 Nations to Date. Princeton, New Jersey, George H. Gallup International Institute, 29, 13 p.
 • Eisler, A.D., Eisler, H. and Yoshida, M. 2003. Perception of Human Ecology: Cross-Cultural and Gender Comparisons, Journal of Environmental Psychology V. 23, p.89–101.
 • Hançerlioğlu, O. 1996. Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Hart, R. 2002. Growth, Environment, and Culture-Encompassing Competing Ideologies In One ‘New Growth’ Model. Ecological Economics Vol:40 p:253-267
 • Ingold, T. 1992. Culture and The Perception of The Environment. pages 39-56 in E. Croll and D. Parkin, editors. Bush Base: Farm Forest: Culture, Environment and Development. Routledge, London.
 • Guattari, F. 2000. Üç Ekoloji. Çeviren: Ali Akay. Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • Kağıtçıbaşı, Ç.1988. İnsan ve İnsanlar. EvrimYayınevi, İstanbul.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. 2000. Kültürel Psikoloji/Kültür Bağlamında İnsan ve Aile. Çeviren: Ayşe Üskül, Esin Uzun. Evrim Yayınevi. İstanbul.
 • Lima, L.M. and Castro, P. 2005. Cultural Theory Meets The Community:Worldviews and Local Issues. Journal of Environmental Psychology 25 (2005) pages:23- 35.
 • Meader, N., Uzzell, D. and Gatersleben, B. 2006. Cultural Theory and Quality of Life, Revue Européenne de Psychologie Appliquée Vol: 56 pages:61-69.
 • Milton, K. 1996. Environmentalism and Cultural Theory: Exploring the Role of Anthropology in Environmental Discourse. ISBN 978-0-415-11529-2 Publisher: Routledge,Taylor & Francis Group. New York.
 • Morgan, C.T.1993. Psikolojiye Giriş. Çeviren. H.Arıcı ve arkadaşları, Ankara
 • Nightingale, A. 2003. Nature-Society and Development:Social, Cultural and Ecological Change In Nepal, Geoforum 34 (2003)525-540.
 • O’Riordan, T. and Jordan, A. 1999. Institutions, climate change and cultural theory: towards a common analytical framework. Global Environmental Change Vol:9, p: 81-93, Elsevier Science.
 • Pretes, M. 1997. Development and Infinity. World Development, Vol. 25, No. 9, pp. 1421-1430. Elsevier Science.
 • Schultz, P.W. 2001. The Structure of Environmental Concern: Concern For Self, Other People, and The Biosphere Journal of Environmental Psychology (2001) 21, 327-339. Academic Press.
 • Schultz, P. W. 2002. Environmental Attitudes and Behaviors Across Cultures. In W. J. Lonner, D. L. Dinnel, S. A. Hayes, & D. N. Sattler (Eds.), Online Readings in Psychology and Culture (Unit 8, Chapter 4), (http://www.wwu.edu/~culture), Center for Cross-Cultural Research, Western Washington University, Bellingham, Washington USA.
 • Stern, C.P., Dietz,T., Abel, T., Guagnano A. G. and Kalof L.1999. A Value-Belief-Norm Theory of Support for Social Movements: The Case of Environmentalism. Human Ecology Review, Vol. 6, No. 2.
 • Stern, C. P. 2000. New Environmental Theories: Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior. Journal of Social Issues 56 (3) , 407–424.
 • Ünder, H. 1996. Çevre Felsefesi/ Etik ve Metafizik Görüşler. Doruk Yayınları, Ankara.
 • Thompson, M. 2000. Understanding Environmental Values: A Cultural Theory Approach. Carnegie Council on Ethics and International Affairs. http://www.cceia.org/resources/articles_papers_reports/710.html/_res/id=sa_File1/711_thomp son.pdf

Doğaya İlişkin İnançlar, Kültür ve Çevre Sorunları Arasındaki İlişkilerin Kuramsal Bağlamda İrdelenmesi:

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 2, 67 - 74, 01.10.2009
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000015

Öz

Günümüzde, küresel ve yerel ölçekte karşı karşıya kalınan su krizi ve küresel iklim değişimi gibi çevre sorunları, bireylerin ve toplumların çevre duyarlılığını çeşitli biçimlerde etkilemektedir. Öyle ki, Dünya, bu ve diğer çevre sorunlarını azaltmak ve gidermek için bireysel ve toplumsal pratiklerde ve yaklaşımlarda ciddi değişime ihtiyaç duyulan bir dönem yaşamaktadır. Böylesi bir değişim için gerekli temel adımlarından biri ise, toplumların doğayla ilgili inanç ve tutumlarını, dolayısıyla doğa ile ilişki kurma biçimlerini anlayarak, kendilerini yeniden sorgulamalarıdır. Bireysel ve toplumsal düzeyde bu konuda yaşanacak gerçekçi bir sorgulama, çevreye ilişkin sorunların giderilmesi sürecinde, gerçekçi çözümler geliştirilmesi yönünde önemli katkılar sağlayacaktır. Bu çerçevede çalışmanın amacı, farklı “dünya görüşleri” kapsamında, insanın doğayı algılama biçimi, ona ilişkin tutumu ve bağlantılı çevre değerlerinin kritik edilmesi ve konunun, Türkiye’deki çevre ve doğa koruma alanında yapılan çalışmalardaki öneminin vurgulanmasıdır. Bu amaçla çalışmada, insan- doğa ilişkileri, doğa inancı, çevresel değerler ve birbirleriyle bağlantıları, “kültürel teori” kapsamında irdelenmiştir. Elde edilen bilgiler ve örnekler çerçevesinde, farklı dünya görüşlerinin çevre sorunlarına olumlu ve olumsuz katkıları olabileceği ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, çevre sorunlarının önlenmesi, azaltılması ve doğayı korumaya yönelik çalışmaların başarılı olabilmesi için gerekli olan değişimin gerçekleşmesinde, toplumların doğayla kurdukları ilişkilerin analiz edilmesi ve anlaşılmasının önemi vurgulanmıştır

Kaynakça

 • Bookchin, M. 1994. Yok etme ve Yaratma Gücü. Birikim Dergisi. Sayı:57-58. Birikim Yayınları. İstanbul.
 • Corbett, J.B. 2006. Communicating Nature: How We Create and Understand Environmental Messages, ISBN: 978-1597260688, Island Press.
 • Croll, E. and Parkin, A. 1992. Bush Base: Bush Base: Forest Farm- Culture, Environment, and Development. Routledge. Place of Publication: New York.
 • Dietz, T., Fitzgerald, A.,and Shwom, R. 2005. Environmental Values. Annual Review of Environment and Resources, Vol. 30: 335-372.
 • Dunlap, Re., Gallup, Gh.Jr and Gallup, Am. 1992. The Health of The Planet Survey: A Preliminary Report on Attitudes on The Environment and Economic Growth Measured by Surveys of Citizens In 22 Nations to Date. Princeton, New Jersey, George H. Gallup International Institute, 29, 13 p.
 • Eisler, A.D., Eisler, H. and Yoshida, M. 2003. Perception of Human Ecology: Cross-Cultural and Gender Comparisons, Journal of Environmental Psychology V. 23, p.89–101.
 • Hançerlioğlu, O. 1996. Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Hart, R. 2002. Growth, Environment, and Culture-Encompassing Competing Ideologies In One ‘New Growth’ Model. Ecological Economics Vol:40 p:253-267
 • Ingold, T. 1992. Culture and The Perception of The Environment. pages 39-56 in E. Croll and D. Parkin, editors. Bush Base: Farm Forest: Culture, Environment and Development. Routledge, London.
 • Guattari, F. 2000. Üç Ekoloji. Çeviren: Ali Akay. Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • Kağıtçıbaşı, Ç.1988. İnsan ve İnsanlar. EvrimYayınevi, İstanbul.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. 2000. Kültürel Psikoloji/Kültür Bağlamında İnsan ve Aile. Çeviren: Ayşe Üskül, Esin Uzun. Evrim Yayınevi. İstanbul.
 • Lima, L.M. and Castro, P. 2005. Cultural Theory Meets The Community:Worldviews and Local Issues. Journal of Environmental Psychology 25 (2005) pages:23- 35.
 • Meader, N., Uzzell, D. and Gatersleben, B. 2006. Cultural Theory and Quality of Life, Revue Européenne de Psychologie Appliquée Vol: 56 pages:61-69.
 • Milton, K. 1996. Environmentalism and Cultural Theory: Exploring the Role of Anthropology in Environmental Discourse. ISBN 978-0-415-11529-2 Publisher: Routledge,Taylor & Francis Group. New York.
 • Morgan, C.T.1993. Psikolojiye Giriş. Çeviren. H.Arıcı ve arkadaşları, Ankara
 • Nightingale, A. 2003. Nature-Society and Development:Social, Cultural and Ecological Change In Nepal, Geoforum 34 (2003)525-540.
 • O’Riordan, T. and Jordan, A. 1999. Institutions, climate change and cultural theory: towards a common analytical framework. Global Environmental Change Vol:9, p: 81-93, Elsevier Science.
 • Pretes, M. 1997. Development and Infinity. World Development, Vol. 25, No. 9, pp. 1421-1430. Elsevier Science.
 • Schultz, P.W. 2001. The Structure of Environmental Concern: Concern For Self, Other People, and The Biosphere Journal of Environmental Psychology (2001) 21, 327-339. Academic Press.
 • Schultz, P. W. 2002. Environmental Attitudes and Behaviors Across Cultures. In W. J. Lonner, D. L. Dinnel, S. A. Hayes, & D. N. Sattler (Eds.), Online Readings in Psychology and Culture (Unit 8, Chapter 4), (http://www.wwu.edu/~culture), Center for Cross-Cultural Research, Western Washington University, Bellingham, Washington USA.
 • Stern, C.P., Dietz,T., Abel, T., Guagnano A. G. and Kalof L.1999. A Value-Belief-Norm Theory of Support for Social Movements: The Case of Environmentalism. Human Ecology Review, Vol. 6, No. 2.
 • Stern, C. P. 2000. New Environmental Theories: Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior. Journal of Social Issues 56 (3) , 407–424.
 • Ünder, H. 1996. Çevre Felsefesi/ Etik ve Metafizik Görüşler. Doruk Yayınları, Ankara.
 • Thompson, M. 2000. Understanding Environmental Values: A Cultural Theory Approach. Carnegie Council on Ethics and International Affairs. http://www.cceia.org/resources/articles_papers_reports/710.html/_res/id=sa_File1/711_thomp son.pdf

Ayrıntılar

Diğer ID JA67JS56RF
Bölüm Makale
Yazarlar

Emel BAYLAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2009
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { aucevrebilim477385, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {1}, number = {2}, pages = {67 - 74}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000015}, title = {Doğaya İlişkin İnançlar, Kültür ve Çevre Sorunları Arasındaki İlişkilerin Kuramsal Bağlamda İrdelenmesi:}, key = {cite}, author = {Baylan, Emel} }
APA Baylan, E. (2009). Doğaya İlişkin İnançlar, Kültür ve Çevre Sorunları Arasındaki İlişkilerin Kuramsal Bağlamda İrdelenmesi: . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 1 (2) , 67-74 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000015
MLA Baylan, E. "Doğaya İlişkin İnançlar, Kültür ve Çevre Sorunları Arasındaki İlişkilerin Kuramsal Bağlamda İrdelenmesi:" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 1 (2009 ): 67-74 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucevrebilim/issue/40126/477385>
Chicago Baylan, E. "Doğaya İlişkin İnançlar, Kültür ve Çevre Sorunları Arasındaki İlişkilerin Kuramsal Bağlamda İrdelenmesi:". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 1 (2009 ): 67-74
RIS TY - JOUR T1 - Doğaya İlişkin İnançlar, Kültür ve Çevre Sorunları Arasındaki İlişkilerin Kuramsal Bağlamda İrdelenmesi: AU - EmelBaylan Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000015 DO - 10.1501/Csaum_0000000015 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 74 VL - 1 IS - 2 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000015 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000015 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Doğaya İlişkin İnançlar, Kültür ve Çevre Sorunları Arasındaki İlişkilerin Kuramsal Bağlamda İrdelenmesi: %A Emel Baylan %T Doğaya İlişkin İnançlar, Kültür ve Çevre Sorunları Arasındaki İlişkilerin Kuramsal Bağlamda İrdelenmesi: %D 2009 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 1 %N 2 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000015 %U 10.1501/Csaum_0000000015
ISNAD Baylan, Emel . "Doğaya İlişkin İnançlar, Kültür ve Çevre Sorunları Arasındaki İlişkilerin Kuramsal Bağlamda İrdelenmesi:". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 1 / 2 (Ekim 2009): 67-74 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000015
AMA Baylan E. Doğaya İlişkin İnançlar, Kültür ve Çevre Sorunları Arasındaki İlişkilerin Kuramsal Bağlamda İrdelenmesi:. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2009; 1(2): 67-74.
Vancouver Baylan E. Doğaya İlişkin İnançlar, Kültür ve Çevre Sorunları Arasındaki İlişkilerin Kuramsal Bağlamda İrdelenmesi:. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2009; 1(2): 67-74.
IEEE E. Baylan , "Doğaya İlişkin İnançlar, Kültür ve Çevre Sorunları Arasındaki İlişkilerin Kuramsal Bağlamda İrdelenmesi:", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 67-74, Eki. 2009, doi:10.1501/Csaum_0000000015