Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK İLKELER

Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi'ne gönderilen tüm makaleler özgün, yayınlanmamış veya başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale editör ve en az iki hakem tarafından kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkâr edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.
Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.
Olası bilimsel etik dışı davranışlar ve etik yayın ihlali durumunda, COPE Ethics Flowcharts dikkate alınır: https://publicationethics.org/files/Full_set_of_flowcharts_Turkey_2017%20%281%29.pdf

YAYIN POLİTİKASI

TANIM
Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yayın organı olup, 2009 yılından itibaren hakemli olarak yılda iki sayı halinde yayımlanmaktadır.

ODAK VE KAPSAM
Dergide çevrebilimlerini ilgilendiren tüm dallar ve konularda gerek çevrebilimleri disiplinine gerekse diğer disiplinlere mensup araştırmacılar tarafından hazırlanmış orijinal makaleler yayımlanmaktadır. Çevrebilimleri Dergisi’nin yayın politikası; başta yeni bilimsel yöntem ve teknikler uygulanarak araştırma ve incelemeye dayalı bulgular elde edilmiş makaleler olmak üzere, deneysel ve derleme türü makaleleri yayımlamaktır. Makaleler dışında kitap eleştirisi veya değerlendirmesi, kongre veya sempozyum raporları, araştırma raporları ile ilgili haberler de dergide yer alabilir.
Dergiye gönderilecek yazıların öncelikle Editörler Kurulu’nun onayından geçmesi gerekmektedir. Ayrıca yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir ve hakemlerden basılabilir görüşü alması şartıyla yayımlanır. Hakemlerden ve editörden yayımlanabilir görüşü alamayan makaleler yayınlanamaz. Çalışmanın, ana metin, referanslar, çizelge-şekiller ve fotoğraflar dahil toplam 20 sayfadan fazla olmamasına özen gösterilmelidir. Dergide yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazarına aittir. Yazarlar dergiye makale gönderirken, söz konusu çalışmalarının daha önce başka bir bilimsel yayın organında basılmamış veya basılmak üzere gönderilmemiş olduğunu kabul etmiş sayılır. Buna bağlı olarak makale değerlendirme sürecini daha verimli kullanabilmek ve derginin bilimsel kalitesini artırmak için yazarların belirtilen makalenin biçim özelliklerine uymaları zorunludur. Diğer taraftan aynı gerekçeyle makalenin yapısı ile ilgili olarak yazarların makalenin yapısal özelliklerine uymaları önerilmektedir.

YAYIN DİLİ
Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Makalelerde biri Türkçe olmak üzere iki özet olmalıdır. Türkçe makalelerin İngilizce, İngilizce makalelerin ise Türkçe özetleri verilmelidir. Makaleler çift dilde de yayınlanabilir.

YAYIN SIKLIĞI
Ankara Üniversitesi, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin süreli yayını olan Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 2009’dan itibaren yayımlanmaktadır. Dergi, Nisan - Ekim aylarında ve düzenli olarak yılda iki sayı yayımlanır. 

TELİF HAKKI
Makalelerdeki düşünce ve öneriler ile kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Dergi’de yayınlanan makalelere telif hakkı ödenmez. Yazarlar, makalelerinin telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, basıma kabul edilen makalelerin telif hakkını Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi’ne devrederler. Yayın Kurulu, makalelerin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:
1. Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmiş haklar.
2. Makaleyi satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı.
3. Yazarın üreteceği kitaplar, makaleler vb. çalışmalarında, Dergi’nin kaynakça olarak belirtilmesi koşuluyla, makalenin tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı.

DÜZELTME RAPORU
Yazar(lar) düzeltilmiş metinlerini gönderirken editörün ve hakemlerin önerilerine göre yaptıkları düzeltmelerin listesini içeren raporu ayrı bir dosya halinde iletmelidirler.

MAKALE TAKİBİ
Yazarlar dergiye sundukları makalelerinin hangi aşamada (alan editörü incelemesi, hakem değerlendirmesi aşamaları) olduğu konusundaki bilgileri csaum@ankara.edu.tr adresine durumu soran bir e-posta göndererek veya çok gerekli durumlarda editör yardımcısından (Dr. Işıl Kaymaz: 903125961659) telefon aracılığıyla alabileceklerdir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
Açık erişim, bilgiye küresel erişimi artırmaktadır. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemektedir.

KULLANIM
Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi açık erişim sağlama politikası bağlamında kaynak göstermek koşuluyla kullanılabilir, çoğaltılabilir ve paylaşılabilir. Derginin resmî web sayfası https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucevrebilim’dir. Okuyucular dergideki tüm yayımlanan makalelere bu linkten ulaşabilir. 

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Makalelerin değerlendirilmesinde çifte kör hakem değerlendirmesi yöntemi uygulanır. Bu yöntemle makaleyi yazan ve onu denetleyen hakemlerin birbirlerinin kimliklerini öğrenmeleri engellenir.
Dergiye yayımlanması amacı ile gönderilen makaleler aşağıdaki kriterlerde baş editör ile alan (konu) editörünün incelemesi ve ön değerlendirmesinden geçer. Değerlendirmeler aşağıda belirlenen kriterler ölçüsünde yapılır;
· Derginin kapsam ve konu alanlarına uygunluğu
· Benzerlik oranı değerlendirmesi
· Dergi bilimsel kurallarına uygunluğu
· Yayın dili (öz, anahtar kelimelerin yeterliliği, yapılandırılmış öz çevirisi v.b.),
Editörler kurulu tarafından yapılan ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra bilimsel olarak değerlendirilmek üzere makalelere konusu ve içeriğine bağlı olarak 2 asil ve 1 yedek hakem belirlenir.
Makalelerin özetleri hakemlere gönderilir. Hakemler 7 gün içerisinde makaleyi değerlendirmek üzere kabul edip etmediğini bildirmelidir. Hakemlerin makaleyi değerlendirmeyi kabul etmeleri halinde hakemlere tam metin dosyası gönderilir. Hakemlerin kendilerine gönderilen makaleyi değerlendirme süresi en fazla 1 aydır. Hakemler kendilerine gönderilen standart değerlendirme formu üzerinde çalışmayı değerlendirir. Ayrıca hakemler isterlerse tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da yayın kuruluna sunabilir.

Çalışma için hakemler 4 şekilde görüş belirtebilir.
· Olduğu gibi yayınlanabilir.
· Önerilen düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir. (Düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı hakem veya yayın kurulu tarafından kontrol edilerek karar verilir).
· Önerilen düzeltmeler yapılmadan yayınlanamaz. (Çalışma yazar(lar)ı tarafından geldikten sonra 2. Tur değerlendirmesine alınır).
· Yayınlanamaz.
Değerlendirme sonucunda hakemler tarafından düzeltmeler istenirse makale düzeltme için yazar(lar)a yönlendirilir. Yazar(lar) 1 ay içerisinde düzeltmelerini yaparlar. Yazar(lar) düzeltilmiş metinlerini gönderirken editörün ve hakemlerin önerilerine göre yaptıkları düzeltmelerin listesini içeren raporu ayrı bir dosya halinde iletmelidirler. Yazar(lar)ın yaptıkları düzeltmeler hakemlere, 15 günlük bir değerlendirme süresince, makalenin değerlendirilmesi için gönderilir. Hakemlerden gelecek değerlendirmeye göre tekrar düzeltme için yazarlara gönderilebilir, yayın kurulunun kararıyla makale yayınlanabilir veya reddedilebilir. Hakemlerden ve editörler kurulundan yayınlamaz raporu gelen makalelerin raporu, yazar(lar)a bildirilir.
Hakem görüşleri doğrultusunda çalışmaya 3. veya 4. hakem atanabilir, bu süreç yukarıda belirtilen süre ile aynı şekilde işler. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından Hakem görüşleri Editör Kurulu tarafından iki hafta içerisinde incelenir.
Çalışmalar için hakem görüşleri Editörler ve Alan Editörlerinin Nihai Kararı vermesinde yol göstericidir. Nihai karar daima Editörler ve Alan Editörüne aittir. Editörler ve Alan Editörleri hakem görüşleri ve önerileri doğrultusunda nihai kararı vererek çalışma yazar(lar)ına durumu iletirler.