PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ticaret sicili müdürlüklerinin resmi kurumlara bildirim yükümlülükleri

Yıl 2014, Cilt 63, Sayı 3, 623 - 642, 01.09.2014
https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000001761

Öz

Resmi kurumlar arası bilgi alışverişinin gerekliliği, değişen teknoloji ve gelişen ekonomi karşısında gün geçtikçe artış göstermektedir. Ticari işletmelerin birçok resmi kurumla olan hukuki ve mali ilişkileri düşünüldüğünde, resmi kurumlar arası iletişimin ticari işletmeler ile bu işletmelerden doğrudan etkilenen gerçek kişiler açısından gittikçe önem kazanmaya başladığı görülmektedir. Ticaret sicili müdürlüklerinin ticari işletmeler açısından merkezi bir konumda olması, ticaret sicili müdürlükleri ile diğer resmi kurumlar arasındaki bilgi alışverişi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, ticaret sicili müdürlükleri ile diğer resmi kurumlar arasında bilgilendirme açısından hukuki yükümlülüklerin nitelendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, ticaret sicili müdürlüklerinin resmi kurumlara bildirim yükümlülüklerinin sınırları ve hukuki nitelemesi açıklanmaya çalışılmıştır

Kaynakça

 • AKDAĞ Güney. Necla, (2011). Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Ticaret Sicili. İstanbul
 • BİLGİLİ, Fatih / Demirkapı, Ertan. (2013). Ticari İşletme Hukuku. Bursa.
 • BİLGİLİ, Fatih / Demirkapı, Ertan. (2013). Şirketler Hukuku. Bursa.
 • ERTAŞ, Şeref. Ticari İşletme Rehni, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2005, C. VII, (s. 39-50)
 • GÖKTÜRK, Kürşat. Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinin Birleşme Süreci ve Bazı Sorunlar, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Mayıs 2013, C. XVII, Sa. 1-2, (s. 631-662).
 • KARAHAN, Sami. (2013). Şirketler Hukuku. Konya.
 • KENDİGELEN, Abuzer. (2012). Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler. İstanbul.
 • ÖZDEMİRCİ, Fahrettin. Kurumsal İletişim ve Belge Yönetimi, I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, Mayıs 2006, (s. 1- 9), 17 Ocak 2014 http://eprints.rclis.org/12366/1/kurumsaliletisim _belge_yon.pdf adresinden erişildi.
 • ÖZSUNGUR, Fahri. (2013). Ticaret Sicili İşlemleri El Kitabı. Adana.
 • PULAŞLI, Hasan. (2014). Şirketler Hukuku Şerhi. Ankara.
 • ŞENER, Oruç Hami. (2012). Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku. Balçova.
 • TEKİNALP, Ünal. (2013). Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul.
 • Şirket Birleşmelerinde Bildirim 2013. 29 Aralık 2014 http://www.ticaretsicili.net/sirket-birlesmelerinde-bildirim adresinden erişildi.
 • Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ 2012. 2 Ocak 2014
 • http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16729&MevzuatI liski=0&sourceXmlSearch=%C5%9Eirketlerde%20Yap%C4%B1%20 De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20ve%20Ayni%20Sermaye%20 Konulmas%C4%B1nda%20Siciller%20Aras%C4%B1%20%C4%B0% C5%9Fbirli%C4%9Fine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Tebli%C4%9 F adresinden erişildi.
 • Türk Ticaret Kanunu 2012. 11 Ocak 2014 http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.5.6102.pdf adresinden erişildi.
 • Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 2012. 11 Ocak 2014 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121128-7.htm adresinden erişildi.
 • Ticaret Sicili Yönetmeliği Değişti 2013. 12 Ocak 2014 http://www.ticaretsicili.net/ticaret-sicili-yonetmeligi-cikti/ adresinden erişildi.

Notification Obligations of Trade Registry Offices to Official Institutions

Yıl 2014, Cilt 63, Sayı 3, 623 - 642, 01.09.2014
https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000001761

Öz

The requirement of the information agreement with official institutions is increasing progressively in the presence of changing technology and improving economy. When the jural and financial relations of business firms with a lot of official institutions are thought, it is seen that the communication with official institutions has started to increase in importance progressively in terms of business firms and the persons directly affected by these firms. The centrality of trade registry offices and other official institutions. In this context, the qualification of the jural obligations in terms of the notification between trade registry offices and other official institutions is obligatory. In this study, the limits and qualification of notification obligations to official institutions of trade registry offices are tried to be explained

Kaynakça

 • AKDAĞ Güney. Necla, (2011). Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Ticaret Sicili. İstanbul
 • BİLGİLİ, Fatih / Demirkapı, Ertan. (2013). Ticari İşletme Hukuku. Bursa.
 • BİLGİLİ, Fatih / Demirkapı, Ertan. (2013). Şirketler Hukuku. Bursa.
 • ERTAŞ, Şeref. Ticari İşletme Rehni, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2005, C. VII, (s. 39-50)
 • GÖKTÜRK, Kürşat. Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinin Birleşme Süreci ve Bazı Sorunlar, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Mayıs 2013, C. XVII, Sa. 1-2, (s. 631-662).
 • KARAHAN, Sami. (2013). Şirketler Hukuku. Konya.
 • KENDİGELEN, Abuzer. (2012). Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler. İstanbul.
 • ÖZDEMİRCİ, Fahrettin. Kurumsal İletişim ve Belge Yönetimi, I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, Mayıs 2006, (s. 1- 9), 17 Ocak 2014 http://eprints.rclis.org/12366/1/kurumsaliletisim _belge_yon.pdf adresinden erişildi.
 • ÖZSUNGUR, Fahri. (2013). Ticaret Sicili İşlemleri El Kitabı. Adana.
 • PULAŞLI, Hasan. (2014). Şirketler Hukuku Şerhi. Ankara.
 • ŞENER, Oruç Hami. (2012). Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku. Balçova.
 • TEKİNALP, Ünal. (2013). Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul.
 • Şirket Birleşmelerinde Bildirim 2013. 29 Aralık 2014 http://www.ticaretsicili.net/sirket-birlesmelerinde-bildirim adresinden erişildi.
 • Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ 2012. 2 Ocak 2014
 • http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16729&MevzuatI liski=0&sourceXmlSearch=%C5%9Eirketlerde%20Yap%C4%B1%20 De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20ve%20Ayni%20Sermaye%20 Konulmas%C4%B1nda%20Siciller%20Aras%C4%B1%20%C4%B0% C5%9Fbirli%C4%9Fine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Tebli%C4%9 F adresinden erişildi.
 • Türk Ticaret Kanunu 2012. 11 Ocak 2014 http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.5.6102.pdf adresinden erişildi.
 • Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 2012. 11 Ocak 2014 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121128-7.htm adresinden erişildi.
 • Ticaret Sicili Yönetmeliği Değişti 2013. 12 Ocak 2014 http://www.ticaretsicili.net/ticaret-sicili-yonetmeligi-cikti/ adresinden erişildi.

Ayrıntılar

Diğer ID JA27KF28ZJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fahri ÖZSUNGUR
Adana Ticaret Sicili
0000-0001-6567-766X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2014
Başvuru Tarihi 1 Eylül 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 63, Sayı 3

Kaynak Göster

Chicago Özsungur, F. "Ticaret sicili müdürlüklerinin resmi kurumlara bildirim yükümlülükleri". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 63 (2014 ): 623-642
.