Yıl 2018, Cilt 18 , Sayı 2, Sayfalar 81 - 98 2018-06-20

Türkiye’deki Uluslararası Film Festivalleri ve Uluslararası Eskişehir Film Festivali İzleyici Araştırması

Elif Gizem UĞURLU [1] , Hakan AŞKAN [2]


Film festivalleri filmleri, sanatçıyı, sinema emekçilerini ve izleyici kitlelerini buluşturan önemli organizasyonlardır. Festivallerde film seyretmeye gitmek, gündelik yaşamda sinemaya gitmekten farklıdır. Film festivalleri sadece sinema seyircisini bir araya getirmekle kalmaz, film sanatı ile ilgilenenlere de yeni kapılar aralar. Benzer şekilde yönetmen, oyuncu, senaryo yazarı gibi film üretiminde yer alan kişilerle ya da gösterim olanağı bulamamış filmlerin seyirci ile buluşmasına aracılık eder. Aynı içeriği seyredenlerin, filmlerin ardından konuşabilmesi için zemin hazırlar. Sinema tarihinin öne çıkan filmlerini sinema salonu atmosferinde seyredilebilmesine fırsat verir. Elbette bir film festivalinin kişiye, topluma ve gerçekleştirildiği kente katkıları bu sayılanlarla sınırlı değildir. 

Bu araştırma ile 18 yıllık bir geçmişe sahip Uluslararası Eskişehir Film Festivali’nin izleyici profilini tanımlanma çalışmaktadır. Bu amaçla 06-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında rastlantısal örneklem alma tekniği ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Geçerli 250 anket, SPSS programı ile değerlendirilmiş ve araştırmacıların festival organizasyonu deneyimleri ile harmanlanarak yorumlanmıştır. Ayrıca 2016 yılında Türkiye’deki film festivallerinin bir panoraması ortaya konulmuş ve film festivallerinin sinema sektörüne ve topluma olan etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılan yayınların genel bir taraması da yapılmıştır. 

Film Festivali, Eskişehir Film Festivali, İzleyici
 • Akari, N. (2016). Türk sinemasında kadının temsilinde alternatif bir mecra olarak uluslararası gezici FİLMMOR kadın filmleri festivali. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Altıntaş, V. (2009). Antalya Golden Orange Film Festival Impacts on the Local Community. Event Management and Sustainability. Ed. RazaqRaj and James Musgrave.Uk: MPG Books Group.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E., (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri /SPSS Uygulamalı. Adapazarı: Sakarya Yayıncılık.
 • Batık, E. (2008). Uluslararası film festivalleri ve sömürgeciliğin yerel formları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Chhabra, D. (2001). Heritage Tourism: An Analysis of Perceived Authenticity and Economic Impact of the Scottish Highland Games in North Caroline. (Doctorate Thesis: Umı.3030030). North Caroline State University, Department Of Forestry, USA.
 • Çakır, M. (2009). Festival Turizmi. http://m-cakir.blogspot.com/2009/02/festival-turizmi_04.html, 21.02.2012.
 • Çelik, R. (2014). Film Festivalleri ve Türkiye’de Sinemanın Geleceği. İstanbul: Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği.
 • Çulha, O. (2008). Kültür Turizmi Kapsamında Destekleyici Turistik Ürün Olarak Deve Güreşi Festivalleri Üzerine Bir Alan Çalışması. Journal of Yasar University. 3 (12), 1827-1852.
 • De Bres, K., Davis, J. (2001). Celebrating Group and Place Identity: A Case Study of a New Regional Festival Article in Tourism Geographies. 3(3):326-337. DOI: 10.1080/14616680110055439.
 • Duffy, M. (2005). Performing Identity Within a Multicultural Framework. Social and Cultural Geography. 6 (5), 677 – 692.
 • Eagles, P. F. J., McCool, S. F., Haynes, C. D. A. (2002). Sustainable Tourism in Protected Areas: Guidelines for Planning and Management. Cambridge: IUCN.
 • Ekin, Yakın (2011). Etkinlik Turizmi Kapsamında Festivaller ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri Konulu Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Akdeniz Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Elkatmış, E. (2015). Film Festivalleri ve Türkiye’de Sinemanın Geleceği. İstanbul: Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği.
 • Erkılıç, H. (2009). Düş Şatolarından Çoklu Salonlara Değişen Seyir Kültürü ve Sinema. Kebikeç, 27, 143-162.
 • Evans, O. (2007). Border Exchanges: The Role of The European Film Festival. Journal of Contemporary European Studies. 15 (1), 23-33.
 • Film Ekibi (2006). Giovanni Scgonamillo ile Antalya Film Festivali Üzerine. Yeni Film, 12, 56-60.
 • Frohlick, S. (2005). That Playfulness of White Masculinity: Mediating Masculinities And Adventure At Mountain Film Festivals. Tourist Studies, 5 (2),175-193.
 • Frost, W. (2008). Projecting An Image: Film-Induced Festivals in The American West. Event Management, 12 (2), 95-103.
 • Gamson, J. (1996). The Organizational Shaping Of Collective İdentity: The Case Of Lesbian And Gay Film Festivals in New York. Sociological Forum, 11(2), 231-261.
 • Getz, D. (2010). The Nature and Scope of Festival Studies. International Journal of Event Management Research, 5(1), 1-47.
 • Giritlioğlu, İ., Avcıkurt, C. (2010). Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler ve Türkiye’deki Şehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010(4), 74-89.
 • Giritlioğlu, İ., Olcay, A., Özekici, Y. K. (2015). Bir Turizm Çeşitliliği Olarak Festival Etkinliklerinin Sınıflandırılması: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13, 326-323.
 • Grunwell, S., Ha, I. (2008). Film festivals: An Empirical Study of Factors For Success. Event Management, 11 (4), 201-210.
 • Güçhan, G. (1993). Sinema-Toplum İlişkileri. Kurgu, 12, 51-71.Eskişehir: Anadolu Üniversitesi yay.
 • Gül, K., Erdem, B., Gül, M. (2013). Yerel Festivallerin Etkinliğine Bağlı Ziyaretçi Kazanımları: Sındırgı Yağcıbedir Festivali Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (2), 213-239.
 • Gürsoy, D., Kim, K., Uysal, M. (2004). Perceived Impacts of Festivals and Special Events by Organizers: An Extension and Validation. Tourism Management, 25, 171–181.
 • Hauser, A. (1984). Sanatın Toplumsal Tarihi, çev: Yıldız Gölönü, Istanbul: Remzi Kitabevi.
 • Houghton, Meg (2001). The Propensity of Wine Festivals to Encourage Subsequent Winery Visitation. International Journal of Wine Marketing, 13(3), 32 – 41.
 • International Federation of Film Producers Associations-FIAPF. erişimhttp://www.fiapf.org/intfilmfestivals_accreditation_2016.asp)
 • Jarvie, I.C. (1993). Sosyal Bir Kurum Olarak Sinemaya Gitme. Gülseren Güçhan (Çev.). 25.Kare. 5, 22-25.
 • Kellner, D. (2004). Culture Industries. Toby Miller ve Robert Stam (Ed.), A Companion to Film Theory içinde (s. 202-220). Oxford: Blackwell Publishing.
 • Kırel, S. (2006). Küresel Seyircilik, Hollywood ve “Öteki” Sinemalar Bağlamında İran Filmlerinin Konumlandırılması. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 2006 (4), 51-69.
 • Kim, J., Hong, S. (2007). Queer Cultural Movements and Local Counterpublics of Sexuality: A Case of Seoul Queer Films and Videos Festival. Inter-Asia Cultural Studies, 8 (4), 617-633.
 • Küçük, M. (2013). Kültür Turizmi Kapsamında Yer Alan Festival Etkinliklerinin Yerel Kalkınmaya Katkısı: Uluslararası Beyşehir Göl Festivali Üzerine Bir Araştırma. I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (s. 345-357). Konya.
 • Litvin, S. W., Fetter, E. (2006). Can a Festival Be Too Successful? A Review of Spoleto, USA. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18 (1), 41 – 49.
 • Malatya Film Festivali. erişim http://www.malatya.gov.tr/7-uluslararasi-malatya-film-festivali-ileri-birtarihe-ertelenmistir
 • McKercher, B., Mei, W. S., Tse, T. (2006). Are Short Duration Cultural Festivals Tourist Attractions? Journal of Sustainable Tourism, 14(1), 55-66.
 • Onat, F., Gülay, G. (2015). İnternetin Sanat Festivallerinde Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı: 20. ve 21. İzmir Avrupa Caz Festivalleri İzleyici Araştırması. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(4), 49-72.
 • Öcal, L. H. (2013). Film Festivalleri ve Anlatı. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdemir, G. (2008). Destinasyon Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özkaracalar, K. (2015). Festivaller ve Kayıt Tescil Belgesi Sorunu. Yeni Film, 37-38, 59-66.
 • Öztürk, Z. (2003). 1923-50 Yılları Arasında Türk Sineması ve İstanbul. Deniz Bayrakdar (Ed.), Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 3 içinde (59-67) İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Özyurt, O. (2014). Film Festivalleri ve Türkiye’de Sinemanın Geleceği. erişim http://www.bogazicifilmfestivali.com/wp-content/uploads/2015/11/F%C4%B0LM-FEST%C4%B0VALLER%C4%B0-VE-t%C3%BCRK%C4%B0YEDE-S%C4%B0NEMANIN-GELECE%C4%9E%C4%B0.pdf
 • Pios, K., Skoczylas, K., Wojcık, T. (2014). The Current Condition and Possibilities of Development of Festival Tourism in The Lublin Region. Sport Tourism, 21, 119-126.
 • Polat, S., Aktaş, S., Halis, M. (2013). Kent Kimliği Kapsamında Festivallerin Değerlendirilmesi: Uluslararası Altın Safran Film Festivali Örneği. Turizm ve Araştırma - TUR&AR, 1(2), 14-25.
 • Pragay, G., Hosany, S., Nunkoo, R., Alders, T. (2013). London Residents’ Support For The 2012 Olympic Games: The Mediating Effect of Overall Attitude. Tourism Management, 36, 629-640.
 • Qi, Y., Hanquin, Z., Mimi, L. (2012). Programing Quality of Festivals: Conceptualization, Measurement, and Relation to Consequences. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24 (4), 653-673.
 • Özarslan, Z. (2015). Sinema Kuramları-1. İstanbul: Su Yayınları. Sekaran, U. 2003. Research Methods For Business. ABD: Southern Illinois University at Carbondale.
 • Sinema Genel Müdürlüğü. http://www.sinema.gov.tr/TR,144750/turkiyede-sinema.html, 18.01.2017
 • Şengül, S., Genç, K. (2016). Festival Turizmi Kapsamında Yöresel Mutfak Kültürünün Destekleyici Ürün Olarak Kullanılması: Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat Ve Turizm Festivali Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 79-89.
 • Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK. erişim http://www.turkak.org.tr/turkaksite/akreditasyonakreditasyonnedir.aspx
 • Uğurlu, H., Uğurlu, E. G. (2011). Uluslararası Eskişehir Film Festivali İzleyici Araştırması. Anadolu University Journal of Social Sciences, 11(3), 259-276.
 • Uzunkaya, E. (2009). Türkiye’nin Uluslararası Platformlardaki Tanıtım Faaliyetleri İçinde Halk Oyunları Festivallerinin Rolü. Akademik Bakış,16. erişim http://www.akademikbakis.org/eskisite/16/15oyun.pdf
 • Wallin, M. R., Collins, B., Hull, J. S. (2013). It’s Not Just About the Film: Festivals, Sustainability, and Small Cities. Tomas Pernecky, Michael Lück (Ed.), Events, Society and Sustainability: Critical and Contemporary Approaches içinde (229-243). London: Routledge.
 • Yıldırım, B. (1990). Uluslararası film festivalleri kapsamında Türk sineması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldız, S. B., Polat, E. (2016). Yerel Halkın Eskişehir’de Düzenlenen Festivallerin Etkilerine Yönelik Algıları. Local. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 40, 62.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Elif Gizem UĞURLU

Yazar: Hakan AŞKAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Haziran 2018

APA Uğurlu, E , Aşkan, H . (2018). Türkiye’deki Uluslararası Film Festivalleri ve Uluslararası Eskişehir Film Festivali İzleyici Araştırması . Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (2) , 81-98 . DOI: 10.18037/ausbd.552410