Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ceza Yasasının Gölgesinde Siyaset

Yıl 2012, Cilt 67, Sayı 04, 1 - 23, 01.04.2012
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002262

Öz

Ceza yasası ve onun etrafında örülen bütün bir cezalandırıcı tertibat belki de hiç olmadığı kadar siyaset üzerinde tayin edici bir etkiye kavuşmuş görünüyor. Üstelik bu durum yalnızca yerel ve konjonktürel kimi etkilerle açıklanamaz. Bunlara dünya ölçeğinde genelleşmiş ve istikrar kazanmış kimi güçlü eğilimleri de eklemek gerekecektir. Fakat nihayetinde açık olan şey şudur ki, siyaset, hemen her yerde cezai terimlerin ve usullerin baskısı altına girmiş bulunuyor: Artık suç ile siyaseti, cezai kavramlar ile siyasi kavramları, kriminal şiddet ile siyasal şiddeti birbirinden ayıran eşik her zaman olduğundan çok daha belirsiz ve müphem. Tam da buradan hareketle bu makale, bir yandan suç ile siyaset arasındaki ilişkinin özellikle 1970'lerden itibaren genel olarak değişen niteliğini soruşturmayı deniyor, diğer yandan ise Türkiye'de siyasetin kriminalleştirilmesine cevaz veren kimi yasal düzenlemelere odaklanıyor.

Kaynakça

 • Altıparmak, Kerem; Ahmet Murat Aytaç, Onur Karahanoğulları, Türkan Hançer ve Devrim Aydın (2007), "Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik: Durdurma, Kimlik Sorma, Arama, Parmak İzi Alınması, Silah Kullanma", Hukuk ve Adalet, 11: 117-140.
 • Aydın, Oya (2012), "Hukuk Devleti Nerede Biter, Polis Devleti Nerede Başlar?", Birikim, 273: 24-29.
 • Balibar, Étienne (2002), Politics and the Other Scene (London and New York: Verso) (Tr. Christine Jones, James Swenson and Chris Turner).
 • Balibar, Étienne (2004), We, the People of Europe? Reflections on Transnational Citizenship (Princeton and Oxford: Princeton University Press) (Tr. James Swenson).
 • Butler, Judith (2002), "Guantánamo Limbo", The Nation, 274(12): 20-24.
 • Cohen, Stanley (1985), Visions of Social Control: Crime, Punishment and Classification (Cambridge: Polity Press).
 • Cohen, Stanley (1996), "Crime and Politics: Spot the Difference", British Journal of Sociology, 47(1): 1-21.
 • Cohen, Stanley (1998), Against Criminology (New Brunswick: Transaction).
 • Deleuze, Gilles (1995), "Postscript on Control Societies", Negotiations, 1972-1990 (New York: Columbia University Press) (Tr. Martin Joughin): 177-182.
 • Delmas-Marty, Mireille (2007), "The Paradigm of the War on Crime: Legitimating Inhuman Treatment?", Journal of International Criminal Justice, 5(3): 584-598.
 • Derrida, Jacques (2008), "Otoimmünite: Gerçek ve Simgesel İntiharlar", Giovanna Borradori (Haz.), Terör Günlerinde Felsefe: Jürgen Habermas ve Jacques Derrida ile Diyaloglar (İstanbul: YKY) (Çev. Emre Barca): 112-174.
 • Díez, Carlos Gómez-Jara (2008), "Enemy Combatants versus Enemy Criminal Law: An Introduction to the European Debate Regarding Enemy Criminal Law and its Relevance to the Anglo-American Discussion on the Legal Status of Unlawful Enemy Combatants", New Criminal Law Review, 11(4): 529-562.
 • Feeley, Malcolm M. and Jonathan Simon (1992), "The New Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and Its Implications", Criminology, 30(4): 449-474.
 • Foucault, Michel (2006), "İhlâle Önsöz", Sonsuza Giden Dil: Seçme Yazılar 6, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları) (Çev. Işık Ergüden).
 • Foucault, Michel (2007), Security, Territory, Population. Lectures at the Collège de France, 1977- 1978 (New York: Palgrave Macmillan) (Eds. Michel Senellart, François Ewald and Alessandro Fontana) (Tr. Graham Burchell).
 • Garland, David (1985), Punishment and Welfare: A History of Penal Strategies (Aldershot: Gower).
 • Garland, David (1996), "The Limits of the Sovereign States: Strategies of Crime Control in Contemporary Society", British Journal of Criminology, 36(4): 445-471.
 • Gill, Terry and Elies van Sliedregt (2005), "Guantánamo Bay: A Reflection on the Legal Status and Rights of 'Unlawful Enemy Combatants'", Utrecht Law Review, 1(1): 28-54.
 • Hardt, Michael (1995), "The Withering of Civil Society", Social Text, 14(4): 27-44.
 • Hardt, Michael ve Antonio Negri (2001), İmparatorluk (İstanbul: Ayrıntı Yayınları) (Çev. Abdullah Yılmaz).
 • Hogg, Russell (2007), "Criminology, Crime and Politics Before and After 9/11", The Australian and New Zealand Journal of Criminology, 40(1): 83-105.
 • İlkiz, Fikret (2011), "Terörle Mücadele Kanunu ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Üzerine", Haluk İnanıcı (Der.), Parçalanmış Adalet: Türkiye'de Özel Ceza Yargısı (İstanbul: İletişim Yayınları): 129-177.
 • İnanıcı, Haluk (2011), "Örfi İdare Yargısından Yeni Devlet Güvenlik Mahkemelerine Sanık Hakları", Haluk İnanıcı (Der.), Parçalanmış Adalet: Türkiye'de Özel Ceza Yargısı (İstanbul: İletişim Yayınları): 13-63.
 • Kanar, Ercan (2011), "Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri'nce Üretilen Hukuk", Haluk İnanıcı (Der.), Parçalanmış Adalet: Türkiye'de Özel Ceza Yargısı (İstanbul: İletişim Yayınları): 65-128.
 • Katoğlu, Tuğrul (1994), "Devlet Güvenlik Mahkemelerinde Uygulanan Yargılama Usulünün Genel Yargılama Usulünden Farkları", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 49(3-4): 255-274.
 • Katoğlu, Tuğrul (2011), "Özel Yetkili Mahkemelerde Özel Usuller", Özel Yetkili Mahkemeler (CMK m. 250) (Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları): 39-56.
 • Kozağaçlı, Selçuk (2012), "Olağanüstü Yargı Rejimi ve Polis - "Elastik ve Yapışkan Bir Ağ"", Söyleşi: Tanıl Bora, Birikim, 273: 30-40.
 • Krasmann, Susanne (2007), "The Enemy on the Border: Critique of a Programme in Favour of a Preventive State", Punishment and Society, 9(3): 301-318.
 • Özkazanç, Alev (2007), "Biyo-Politik Çağda Suç ve Cezalandırma: Denetim Toplumunda NeoLiberal Yönetimsellik", Toplum ve Bilim, 108: 15-51.
 • Paye, Jean-Claude (2004), "Antiterrorist Measures, a Constituent Act", Telos, 128: 171-182.
 • Paye, Jean-Claude (2007), "'Enemy Combatant' or Enemy of the Government", Monthly Review, 59(4): 1-11.
 • Pfohl, Stephen (1994), Images of Deviance and Social Control: A Sociological History, Second Edition (New York: McGraw-Hill).
 • Rancière, Jacques (1999), Disagreement: Politics and Philosophy (Minneapolis and London: University of Minnesota Press) (Tr. Julie Rose).
 • Rancière, Jacques (2007), Siyasalın Kıyısında (İstanbul: Metis Yayınları) (Çev. Aziz Ufuk Kılıç).
 • Rose, Nikolas (1996), "The Death of the Social? Re-figuring the Territory of Government", Economy and Society, 25(3): 327-356.
 • Schmitt, Carl (2006), Siyasal Kavramı (İstanbul: Metis Yayınları) (Çev. Ece Göztepe).
 • Zedner, Lucia (2004), Criminal Justice (Oxford and New York: Oxford University Press).
 • Žižek, Slavoj (2000), The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology (London and New York: Verso).

Politics under the Shadow of the Criminal Code

Yıl 2012, Cilt 67, Sayı 04, 1 - 23, 01.04.2012
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002262

Öz

It seems that the criminal code and the whole punitive disposition builded around it attain a decisive effect on politics today, maybe more than ever before. Moreover, this situation can not be explained only by some local and conjunctural effects. Some generalized and stabilized world-wide tendencies should be added to them also. After all, it is obvious that the politics is under the pressure of criminal terms and procedures almost everywhere: Now, the threshold between crime and politics, between criminal concepts and political concepts, between criminal violence and political violence is getting more unclear and ambiguous than ever before. Starting from this point of view, this article tries to inquire the changing characteristics of the relation between crime and politics since 1970's on the one hand, and on the other hand it focuses on some legal arrangements that allow the criminalization of politics in Turkey. 

Kaynakça

 • Altıparmak, Kerem; Ahmet Murat Aytaç, Onur Karahanoğulları, Türkan Hançer ve Devrim Aydın (2007), "Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik: Durdurma, Kimlik Sorma, Arama, Parmak İzi Alınması, Silah Kullanma", Hukuk ve Adalet, 11: 117-140.
 • Aydın, Oya (2012), "Hukuk Devleti Nerede Biter, Polis Devleti Nerede Başlar?", Birikim, 273: 24-29.
 • Balibar, Étienne (2002), Politics and the Other Scene (London and New York: Verso) (Tr. Christine Jones, James Swenson and Chris Turner).
 • Balibar, Étienne (2004), We, the People of Europe? Reflections on Transnational Citizenship (Princeton and Oxford: Princeton University Press) (Tr. James Swenson).
 • Butler, Judith (2002), "Guantánamo Limbo", The Nation, 274(12): 20-24.
 • Cohen, Stanley (1985), Visions of Social Control: Crime, Punishment and Classification (Cambridge: Polity Press).
 • Cohen, Stanley (1996), "Crime and Politics: Spot the Difference", British Journal of Sociology, 47(1): 1-21.
 • Cohen, Stanley (1998), Against Criminology (New Brunswick: Transaction).
 • Deleuze, Gilles (1995), "Postscript on Control Societies", Negotiations, 1972-1990 (New York: Columbia University Press) (Tr. Martin Joughin): 177-182.
 • Delmas-Marty, Mireille (2007), "The Paradigm of the War on Crime: Legitimating Inhuman Treatment?", Journal of International Criminal Justice, 5(3): 584-598.
 • Derrida, Jacques (2008), "Otoimmünite: Gerçek ve Simgesel İntiharlar", Giovanna Borradori (Haz.), Terör Günlerinde Felsefe: Jürgen Habermas ve Jacques Derrida ile Diyaloglar (İstanbul: YKY) (Çev. Emre Barca): 112-174.
 • Díez, Carlos Gómez-Jara (2008), "Enemy Combatants versus Enemy Criminal Law: An Introduction to the European Debate Regarding Enemy Criminal Law and its Relevance to the Anglo-American Discussion on the Legal Status of Unlawful Enemy Combatants", New Criminal Law Review, 11(4): 529-562.
 • Feeley, Malcolm M. and Jonathan Simon (1992), "The New Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and Its Implications", Criminology, 30(4): 449-474.
 • Foucault, Michel (2006), "İhlâle Önsöz", Sonsuza Giden Dil: Seçme Yazılar 6, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları) (Çev. Işık Ergüden).
 • Foucault, Michel (2007), Security, Territory, Population. Lectures at the Collège de France, 1977- 1978 (New York: Palgrave Macmillan) (Eds. Michel Senellart, François Ewald and Alessandro Fontana) (Tr. Graham Burchell).
 • Garland, David (1985), Punishment and Welfare: A History of Penal Strategies (Aldershot: Gower).
 • Garland, David (1996), "The Limits of the Sovereign States: Strategies of Crime Control in Contemporary Society", British Journal of Criminology, 36(4): 445-471.
 • Gill, Terry and Elies van Sliedregt (2005), "Guantánamo Bay: A Reflection on the Legal Status and Rights of 'Unlawful Enemy Combatants'", Utrecht Law Review, 1(1): 28-54.
 • Hardt, Michael (1995), "The Withering of Civil Society", Social Text, 14(4): 27-44.
 • Hardt, Michael ve Antonio Negri (2001), İmparatorluk (İstanbul: Ayrıntı Yayınları) (Çev. Abdullah Yılmaz).
 • Hogg, Russell (2007), "Criminology, Crime and Politics Before and After 9/11", The Australian and New Zealand Journal of Criminology, 40(1): 83-105.
 • İlkiz, Fikret (2011), "Terörle Mücadele Kanunu ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Üzerine", Haluk İnanıcı (Der.), Parçalanmış Adalet: Türkiye'de Özel Ceza Yargısı (İstanbul: İletişim Yayınları): 129-177.
 • İnanıcı, Haluk (2011), "Örfi İdare Yargısından Yeni Devlet Güvenlik Mahkemelerine Sanık Hakları", Haluk İnanıcı (Der.), Parçalanmış Adalet: Türkiye'de Özel Ceza Yargısı (İstanbul: İletişim Yayınları): 13-63.
 • Kanar, Ercan (2011), "Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri'nce Üretilen Hukuk", Haluk İnanıcı (Der.), Parçalanmış Adalet: Türkiye'de Özel Ceza Yargısı (İstanbul: İletişim Yayınları): 65-128.
 • Katoğlu, Tuğrul (1994), "Devlet Güvenlik Mahkemelerinde Uygulanan Yargılama Usulünün Genel Yargılama Usulünden Farkları", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 49(3-4): 255-274.
 • Katoğlu, Tuğrul (2011), "Özel Yetkili Mahkemelerde Özel Usuller", Özel Yetkili Mahkemeler (CMK m. 250) (Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları): 39-56.
 • Kozağaçlı, Selçuk (2012), "Olağanüstü Yargı Rejimi ve Polis - "Elastik ve Yapışkan Bir Ağ"", Söyleşi: Tanıl Bora, Birikim, 273: 30-40.
 • Krasmann, Susanne (2007), "The Enemy on the Border: Critique of a Programme in Favour of a Preventive State", Punishment and Society, 9(3): 301-318.
 • Özkazanç, Alev (2007), "Biyo-Politik Çağda Suç ve Cezalandırma: Denetim Toplumunda NeoLiberal Yönetimsellik", Toplum ve Bilim, 108: 15-51.
 • Paye, Jean-Claude (2004), "Antiterrorist Measures, a Constituent Act", Telos, 128: 171-182.
 • Paye, Jean-Claude (2007), "'Enemy Combatant' or Enemy of the Government", Monthly Review, 59(4): 1-11.
 • Pfohl, Stephen (1994), Images of Deviance and Social Control: A Sociological History, Second Edition (New York: McGraw-Hill).
 • Rancière, Jacques (1999), Disagreement: Politics and Philosophy (Minneapolis and London: University of Minnesota Press) (Tr. Julie Rose).
 • Rancière, Jacques (2007), Siyasalın Kıyısında (İstanbul: Metis Yayınları) (Çev. Aziz Ufuk Kılıç).
 • Rose, Nikolas (1996), "The Death of the Social? Re-figuring the Territory of Government", Economy and Society, 25(3): 327-356.
 • Schmitt, Carl (2006), Siyasal Kavramı (İstanbul: Metis Yayınları) (Çev. Ece Göztepe).
 • Zedner, Lucia (2004), Criminal Justice (Oxford and New York: Oxford University Press).
 • Žižek, Slavoj (2000), The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology (London and New York: Verso).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Özkan AGTAŞ>

0000-0001-8483-2805

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 67, Sayı 04

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ausbf42481, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {67}, number = {04}, pages = {1 - 23}, doi = {10.1501/SBFder\_0000002262}, title = {Ceza Yasasının Gölgesinde Siyaset}, key = {cite}, author = {Agtaş, Özkan} }
APA Agtaş, Ö. (2012). Ceza Yasasının Gölgesinde Siyaset . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 67 (04) , 1-23 . DOI: 10.1501/SBFder_0000002262
MLA Agtaş, Ö. "Ceza Yasasının Gölgesinde Siyaset" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 67 (2012 ): 1-23 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/3062/42481>
Chicago Agtaş, Ö. "Ceza Yasasının Gölgesinde Siyaset". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 67 (2012 ): 1-23
RIS TY - JOUR T1 - Ceza Yasasının Gölgesinde Siyaset AU - ÖzkanAgtaş Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - doi: 10.1501/SBFder_0000002262 DO - 10.1501/SBFder_0000002262 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 23 VL - 67 IS - 04 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.1501/SBFder_0000002262 UR - https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002262 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Ceza Yasasının Gölgesinde Siyaset %A Özkan Agtaş %T Ceza Yasasının Gölgesinde Siyaset %D 2012 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 67 %N 04 %R doi: 10.1501/SBFder_0000002262 %U 10.1501/SBFder_0000002262
ISNAD Agtaş, Özkan . "Ceza Yasasının Gölgesinde Siyaset". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 67 / 04 (Nisan 2012): 1-23 . https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002262
AMA Agtaş Ö. Ceza Yasasının Gölgesinde Siyaset. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2012; 67(04): 1-23.
Vancouver Agtaş Ö. Ceza Yasasının Gölgesinde Siyaset. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2012; 67(04): 1-23.
IEEE Ö. Agtaş , "Ceza Yasasının Gölgesinde Siyaset", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 67, sayı. 04, ss. 1-23, Nis. 2012, doi:10.1501/SBFder_0000002262