Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Discussion About the Problem of Quality in Television: The Case of Behzat Ç.

Yıl 2012, Cilt: 67 Sayı: 03, 219 - 263, 01.03.2012
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002260

Öz

Starting from the question “What is television?”, this article examines the possibilities of an aesthetic approach to television and television dramas. The first part of the article dwells on the questions of “quality” and “cultural value” in television and the following parts attempt to clarify the terms of “quality television” and “quality drama”. The main aims of this article are to provide an historical overview of the quality drama productions, and to critically discuss the cultural and industrial dynamics of the drama production process itself in relation to the problem of quality in television. The case study proposed in the article shows that, Behzat Ç., a Turkish police drama series aired on Star TV, tends to differ itself from the rest of the current television offerings, and the broadcasting network is willing to promote Behzat Ç. as a “quality drama”. In this sense, Behzat Ç. will be analyzed with respect to its echoing features of the generic set of quality dramas and thus its rhetoric of quality will be problematized. 

Kaynakça

 • Adorno, Theodor W. (2005), “Television as Ideology,” Critical Models: Interventions and Catchwords (New York: Columbia University Press): 58-70.
 • Adorno, Theodor W. ve Max Horkheimer (2009), “Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma,” Ali Artun (der.), Theodor W. Adorno: Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi (Çev.: Nihat Ülner) (İstanbul: İletişim): 47-108.
 • Allen, Robert C. (1985), Speaking of Soap Operas (Chapel Hill: The University of North Carolina Press).
 • Allen, Robert C. (1990), “Introduction: Talking About Television,” Robert C. Allen (der.), Channels of Discourse (London: Routledge): 1-16.
 • Anderson, Cristopher (2008), “Producing an Aristocracy of Culture in American Television,” Edgerton, Gary R. ve Jeffrey P. Jones (der.), The Essential HBO Reader (Lexington: The University Press of Kentucky): 23-41.
 • Binark, Mutlu (1995), “ Önsöz,” Mutlu Binark (der.), Kadın ve Popüler Kültür (Ankara: Ark).
 • Bourdieu, Pierre (1984), Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (Cambridge: Harvard University Press) (Çev.: Richard Nice).
 • Bourdieu, Pierre ve Loic J. D. Wacquant (2007), Düşünümsel Bir Antropoloji için Cevaplar (İstanbul: İletişim) (Çev.: Nazlı Ökten).
 • Boyd-Bowman, Susan (1985),“The MTM Phenomenon: The Company, The Book, The Programmes,” Screen, 26 (6): 75-87.
 • Brower, Sue (1992), “Fans as Tastemakers: Viewers for Quality Television,” Lisa A. Lewis (der.), The Adoring Audiences: Fan Culture and Popular Media (London: Routledge): 163- 184.
 • Brunsdon, Charlotte (1990a),“Problems with Quality,” Screen, 31(1): 67-90.
 • Brunsdon, Charlotte (1990b), “Television: Aesthetics and Audiences,” Patricia Mellencamp (der.), Logics of Television (London: BFI): 59-72.
 • Brunsdon, Charlotte (1991), “Text and Audience,” Ellen Seiter (der.), Remote Control: Television, Audiences and Cultural Power (London: Routledge): 116-129.
 • Caldwell, John T. (1995), Televisuality: Style, Crisis and Authority in American Television (New Jersey: Rutgers University Press).
 • Cankaya, Özden (1990), Türk Televizyonunun Program Yapısı (1968-1985) (İstanbul: Mozaik).
 • Cankaya, Özden (1997), Dünden Bugüne Radyo-Televizyon (Türkiye’de Radyo-Televizyonun Gelişim Süreci) (İstanbul: Beta).
 • Cardwell, Sarah (2006),“Television Aesthetic,” Critical Studies in Television, 1 (1): 72-80.
 • Cardwell, Sarah (2007),“Is Quality Television Any Good? Generic Distinctions, Evaluations and the Troubling Matter of Critical Judgment,” McCabe, Janet ve Kim Akass (der.), Quality TV: Contemporary American Television and Beyond (London: I.B. Tauris): 19-34.
 • Caughie, John (2000), Television Drama: Realism, Modernism and British Culture (Oxford: Oxford University Press).
 • Cem, İsmail (1976), TRT’de 500 Gün ...Bir Dönem Türkiye’sinin Hikayesi (İstanbul: Cem).
 • Cooke, Lez (2008), “Hill Street Blues,” Glen Creeber (der.), The Television Genre Book (London: Palgrave Macmillan): 29.
 • Creeber, Glen (der.) (2008), The Television Genre Book (New York: Palgrave Macmillan).
 • Çelenk, Sevilay (2001), “Turkish Televisual Landscape and Domestic TV Fiction,” Kültür ve İletişim, 4 (2): 175-184.
 • Çelenk, Sevilay (2005), Televizyon, Temsil, Kültür: 90’lı Yıllarda Sosyokültürel İklim ve Televizyon İçerikleri (Ankara: Ütopya).
 • Çelenk, Sevilay (2010), “Aşk-ı Memnu’dan Aşkı Memnu’ya Yerli Dizi Serüvenimiz,” Birikim, 256- 257: 18-27.
 • Eagleton, Terry (2010), Estetiğin İdeolojisi (İstanbul: Doruk) (Çev.: Bülent Gözkân vd.).
 • Ellis, John (1992), Visible Fictions: Cinema, Television, Video (London: Routledge) (ilk basım 1982).
 • Ellis, John (1997-1998), “Televizyonun Anlatısı,” Ayşe İnal (çev.), Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yıllık, 1997-1998: 145-158.
 • Feuer, Jane (2003), “Quality Drama in the USA: The New ‘Golden Age,’” Michele Hilmes (der.), The Television History Book (London: BFI): 98-102.
 • Feuer, Jane (2007), “HBO and the Concept of Quality TV,” McCabe, Janet ve Kim Akass (der.), Quality TV: Contemporary American Television and Beyond (London: I.B. Tauris): 145- 157.
 • Fiske, John (1990a), Television Culture (London: Routledge).
 • Fiske, John (1990b), “British Cultural Studies and Television,” Robert C. Allen (der.), Channels of Discourse (London: Routledge): 254-289.
 • Fiske, John (1992), “The Cultural Economy of Fandom,” Lisa A. Lewis (der.), The Adoring Audiences: Fan Culture and Popular Media (London: Routledge): 30-49.
 • Garnham, Nicholas (2000), Emancipation, the Media, and Modernity (New York: Oxford University Press).
 • Geraghty, Christine (2003), “Aesthetic and Quality in popular television drama,” International Journal of Cultural Studies, 6 (1): 25-45.
 • Geraghty, Christine (2006), “Discussing quality: critical vocabularies and popular television drama,” J. Curran ve D. Morley (der.), Media and Cultural Theory, (London: Routledge): 221- 232.
 • Gitlin, Todd (1994), Inside Prime Time (London: Routledge), (ilk basım 1983, Pantheon Books).
 • Göker, Emrah (2007), “Araştırma Tasarımı Açısından Pierre Bourdieu’nün Sanat Sosyolojisi,” Güney Çeğin, Emrah Göker, Alim Arlı, Ümit Tatlıcan (der.), Ocak ve Zanaat (İstanbul:

Televizyonda Nitelik Sorunu Hakkında Bir Tartışma: Behzat Ç. Örneği

Yıl 2012, Cilt: 67 Sayı: 03, 219 - 263, 01.03.2012
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002260

Öz

Bu makale, “Televizyon nedir?” sorusundan hareketle televizyona ve televizyon dramalarına dair estetik bir yaklaşım olasılığını sorgulamaya açmaktadır. Makalenin ilk bölümünde televizyonda “nitelik” ve “kültürel değer” sorunu üzerinde durulmakta; takip eden bölümlerde ise “nitelikli televizyon” ve “nitelikli drama” terimlerine açıklık getirilmeye çalışılmaktadır. Makalenin temel amaçları, nitelikli televizyon draması üretimine ilişkin tarihsel bir arka plan sunmak ve aynı zamanda televizyonda nitelik sorunuyla bağlantılı olarak, drama üretim sürecinin kültürel ve endüstriyel dinamiklerini eleştirel biçimde tartışmaktır. Makalede sunulan örnek incelemede, Star TV’de yayınlanan bir yerli polisiye dizi olan Behzat Ç.’nin kendisini televizyonun mevcut program arzından ayırma eğilimi ve yayıncı kanalın da diziyi “nitelikli drama” olarak tanıtma isteği ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda makalede, Star TV’de yayınlanan bir yerli polisiye dizi olan Behzat Ç. “nitelikli dramalar” türsel setini çağrıştıran özellikleri itibariyle analiz edilmekte ve dizinin nitelik söylemi sorunsallaştırılmaktadır

Kaynakça

 • Adorno, Theodor W. (2005), “Television as Ideology,” Critical Models: Interventions and Catchwords (New York: Columbia University Press): 58-70.
 • Adorno, Theodor W. ve Max Horkheimer (2009), “Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma,” Ali Artun (der.), Theodor W. Adorno: Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi (Çev.: Nihat Ülner) (İstanbul: İletişim): 47-108.
 • Allen, Robert C. (1985), Speaking of Soap Operas (Chapel Hill: The University of North Carolina Press).
 • Allen, Robert C. (1990), “Introduction: Talking About Television,” Robert C. Allen (der.), Channels of Discourse (London: Routledge): 1-16.
 • Anderson, Cristopher (2008), “Producing an Aristocracy of Culture in American Television,” Edgerton, Gary R. ve Jeffrey P. Jones (der.), The Essential HBO Reader (Lexington: The University Press of Kentucky): 23-41.
 • Binark, Mutlu (1995), “ Önsöz,” Mutlu Binark (der.), Kadın ve Popüler Kültür (Ankara: Ark).
 • Bourdieu, Pierre (1984), Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (Cambridge: Harvard University Press) (Çev.: Richard Nice).
 • Bourdieu, Pierre ve Loic J. D. Wacquant (2007), Düşünümsel Bir Antropoloji için Cevaplar (İstanbul: İletişim) (Çev.: Nazlı Ökten).
 • Boyd-Bowman, Susan (1985),“The MTM Phenomenon: The Company, The Book, The Programmes,” Screen, 26 (6): 75-87.
 • Brower, Sue (1992), “Fans as Tastemakers: Viewers for Quality Television,” Lisa A. Lewis (der.), The Adoring Audiences: Fan Culture and Popular Media (London: Routledge): 163- 184.
 • Brunsdon, Charlotte (1990a),“Problems with Quality,” Screen, 31(1): 67-90.
 • Brunsdon, Charlotte (1990b), “Television: Aesthetics and Audiences,” Patricia Mellencamp (der.), Logics of Television (London: BFI): 59-72.
 • Brunsdon, Charlotte (1991), “Text and Audience,” Ellen Seiter (der.), Remote Control: Television, Audiences and Cultural Power (London: Routledge): 116-129.
 • Caldwell, John T. (1995), Televisuality: Style, Crisis and Authority in American Television (New Jersey: Rutgers University Press).
 • Cankaya, Özden (1990), Türk Televizyonunun Program Yapısı (1968-1985) (İstanbul: Mozaik).
 • Cankaya, Özden (1997), Dünden Bugüne Radyo-Televizyon (Türkiye’de Radyo-Televizyonun Gelişim Süreci) (İstanbul: Beta).
 • Cardwell, Sarah (2006),“Television Aesthetic,” Critical Studies in Television, 1 (1): 72-80.
 • Cardwell, Sarah (2007),“Is Quality Television Any Good? Generic Distinctions, Evaluations and the Troubling Matter of Critical Judgment,” McCabe, Janet ve Kim Akass (der.), Quality TV: Contemporary American Television and Beyond (London: I.B. Tauris): 19-34.
 • Caughie, John (2000), Television Drama: Realism, Modernism and British Culture (Oxford: Oxford University Press).
 • Cem, İsmail (1976), TRT’de 500 Gün ...Bir Dönem Türkiye’sinin Hikayesi (İstanbul: Cem).
 • Cooke, Lez (2008), “Hill Street Blues,” Glen Creeber (der.), The Television Genre Book (London: Palgrave Macmillan): 29.
 • Creeber, Glen (der.) (2008), The Television Genre Book (New York: Palgrave Macmillan).
 • Çelenk, Sevilay (2001), “Turkish Televisual Landscape and Domestic TV Fiction,” Kültür ve İletişim, 4 (2): 175-184.
 • Çelenk, Sevilay (2005), Televizyon, Temsil, Kültür: 90’lı Yıllarda Sosyokültürel İklim ve Televizyon İçerikleri (Ankara: Ütopya).
 • Çelenk, Sevilay (2010), “Aşk-ı Memnu’dan Aşkı Memnu’ya Yerli Dizi Serüvenimiz,” Birikim, 256- 257: 18-27.
 • Eagleton, Terry (2010), Estetiğin İdeolojisi (İstanbul: Doruk) (Çev.: Bülent Gözkân vd.).
 • Ellis, John (1992), Visible Fictions: Cinema, Television, Video (London: Routledge) (ilk basım 1982).
 • Ellis, John (1997-1998), “Televizyonun Anlatısı,” Ayşe İnal (çev.), Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yıllık, 1997-1998: 145-158.
 • Feuer, Jane (2003), “Quality Drama in the USA: The New ‘Golden Age,’” Michele Hilmes (der.), The Television History Book (London: BFI): 98-102.
 • Feuer, Jane (2007), “HBO and the Concept of Quality TV,” McCabe, Janet ve Kim Akass (der.), Quality TV: Contemporary American Television and Beyond (London: I.B. Tauris): 145- 157.
 • Fiske, John (1990a), Television Culture (London: Routledge).
 • Fiske, John (1990b), “British Cultural Studies and Television,” Robert C. Allen (der.), Channels of Discourse (London: Routledge): 254-289.
 • Fiske, John (1992), “The Cultural Economy of Fandom,” Lisa A. Lewis (der.), The Adoring Audiences: Fan Culture and Popular Media (London: Routledge): 30-49.
 • Garnham, Nicholas (2000), Emancipation, the Media, and Modernity (New York: Oxford University Press).
 • Geraghty, Christine (2003), “Aesthetic and Quality in popular television drama,” International Journal of Cultural Studies, 6 (1): 25-45.
 • Geraghty, Christine (2006), “Discussing quality: critical vocabularies and popular television drama,” J. Curran ve D. Morley (der.), Media and Cultural Theory, (London: Routledge): 221- 232.
 • Gitlin, Todd (1994), Inside Prime Time (London: Routledge), (ilk basım 1983, Pantheon Books).
 • Göker, Emrah (2007), “Araştırma Tasarımı Açısından Pierre Bourdieu’nün Sanat Sosyolojisi,” Güney Çeğin, Emrah Göker, Alim Arlı, Ümit Tatlıcan (der.), Ocak ve Zanaat (İstanbul:
Toplam 38 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Evrim Yörük

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2012
Gönderilme Tarihi 31 Temmuz 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 67 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Yörük, E. (2012). Televizyonda Nitelik Sorunu Hakkında Bir Tartışma: Behzat Ç. Örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 67(03), 219-263. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002260
AMA Yörük E. Televizyonda Nitelik Sorunu Hakkında Bir Tartışma: Behzat Ç. Örneği. SBF Dergisi. Mart 2012;67(03):219-263. doi:10.1501/SBFder_0000002260
Chicago Yörük, Evrim. “Televizyonda Nitelik Sorunu Hakkında Bir Tartışma: Behzat Ç. Örneği”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 67, sy. 03 (Mart 2012): 219-63. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002260.
EndNote Yörük E (01 Mart 2012) Televizyonda Nitelik Sorunu Hakkında Bir Tartışma: Behzat Ç. Örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 67 03 219–263.
IEEE E. Yörük, “Televizyonda Nitelik Sorunu Hakkında Bir Tartışma: Behzat Ç. Örneği”, SBF Dergisi, c. 67, sy. 03, ss. 219–263, 2012, doi: 10.1501/SBFder_0000002260.
ISNAD Yörük, Evrim. “Televizyonda Nitelik Sorunu Hakkında Bir Tartışma: Behzat Ç. Örneği”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 67/03 (Mart 2012), 219-263. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002260.
JAMA Yörük E. Televizyonda Nitelik Sorunu Hakkında Bir Tartışma: Behzat Ç. Örneği. SBF Dergisi. 2012;67:219–263.
MLA Yörük, Evrim. “Televizyonda Nitelik Sorunu Hakkında Bir Tartışma: Behzat Ç. Örneği”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 67, sy. 03, 2012, ss. 219-63, doi:10.1501/SBFder_0000002260.
Vancouver Yörük E. Televizyonda Nitelik Sorunu Hakkında Bir Tartışma: Behzat Ç. Örneği. SBF Dergisi. 2012;67(03):219-63.