PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN DER ORGANISATORISCHEN GERECHTIGKEITSWAHRNEHMUNG UND DEM ORGANISATORISCHEN ZYNISMUS: EINE STUDIE IN DEN 4 UND 5 STERNEHOTELS IN ANKARA

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03, 29 - 54, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002215

Öz

Kaynakça

 • Abraham, Rebecca (2000), "Organizational Cynicism; Bases And Consequences", Genitc, Social and General Psychology Monographs, 126 (3): 269-292.
 • Andersson, M. Lynne (1996), “Employee Cynicism: An Examination Using A Contract Violation Framework”, Human Relations, 49 (11): 1395 – 1418.
 • Andersson, M. Lynne, Thomas S. Bateman (1997), “Cynicism in the workplace: some causes and effects", Journal of Organizational Behavior, A.S.A. 18: 449-469.
 • Ball, A. Gail, Linda Klebe Trevino, Henry P. Sims JR. (1994), "Just And Usjust Punishment: İnfluences on Subordinate Performance And Citizenship", Academy of Management Journal, 37 (2): 299-322.
 • Bernerth, B. Jeremy, Achilles A. Armenakis, Hubert S. Feild, H. Jack Walker (2007), “Justice, Cynicism, And Commitment: A Study of Important Organizational Change Variables”, Journal of Applied Behavioral Science, 43 (3): 303-326.
 • Bommer, H. William, Gregory A. Rich, Robert S. Rubin (2005), “Changing Attitudes About Change: Longitudinal Effects of Transformational Leader Behaviour on Employee Cynicism about Organizational Change”, The Journal of Organizational Behaviour, 26 (7): 733-753.
 • Brandes, P, R. Dharwadkar, J. W. Dean (1999), Does Organizational Cynicism Matter? Employee and Supervisor Perspectives on Work Outcomes. Eastern Academy of Management Proceedings, 150–153. Outstanding Empirical Paper Award.
 • Brown, Michelle, Chiristina Cregan (2008), “Organizaiıonal Change Cynicism: The Role of Employee Involvement", Human Resource Management, 47 (4): 667–686.
 • Çakar, Nigar Demircan (2008), "Üretim Sektöründe Örgütsel Güven, Adalet Algıları ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi", İktisat, İşletme ve Finans, 23 (269): 110- 132.
 • Çetin, Seydi Ahmet (2009), Otel İşletmelerindeki İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Afyonkarahisar'daki 4 ve 5 Yıldızlı Termal Otellerde Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kütahya.
 • Dailey, C. Robert, Delaney J. Kirk (1992), "Distributive and Procedural Justice Asantecedents of Job Dissatisfaction and Intent to Turnover", Human Relations, 45 (3): 305-317.
 • Delken, Menno (2004), "Organizational Cynicism: A Study Among Call Centers (Dissertation of Master of Economics), Faculty of Economics and Business Administration", University of Maastricht, Maastricht. http://www.academicrepublic.com/academicrepublic/ dissertations/organizational_cynicism.pdf (15.06.2010).
 • Efilti, Seyran, Yelda Özlem Gönen, Fisun Ünal Öztürk (2008), "Örgütsel Sinizm: Akdeniz Üniversitesinde Görev Yapan Yönetici Sekreterler Üzerinde Bir Alan Araştırması", 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 1-14.
 • Eker, Gülden (2006), Örgütsel Adalet Algısı Boyutları ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İzmir.
 • Ertürk, Alper (2003), "Örgütsel İletişim ve Adalet Algılarının Örgütsel Kimlik Üzerindeki Etkileri", Yönetim Araştırmaları Dergisi, Eylül, 3 (2): 147-170.
 • FitzGerald, Michael Robert (2002), Organizational Cynicism: Its Relationship to Perceived Organizational Injustice and Explanatory Style, Doctor of Philosophy, Division of Researcha Advanced Studies of The University of Cincinnati in The Department of Psychology of The Graduate School of Arts and Sciences.
 • Greenberg, Jerald (1990), "Organizational Justice: Yesterday, Today and Tomorrow", Journal of Management, 12 (2): 399-432.
 • Gürpınar, Gülce, Mehmet Yusuf Yahyagil (2007), "Örgütsel Adalet, Lider-Üye Değişimi ve Örgüte Bağlılık Kavramları Arasındaki İlişki", 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 296-303.
 • Kalağan, Gamze (2009), Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Antalya.
 • Konovsky, A. Mary, Cropanzano Russell (1991), "Perceived Fairness of Employee Drug Testing As A Predictor of Employee Attitudes and Job Performance", Journal of Applied Psychology, 76(5): 698-707.
 • Kutanis, Rana Özen, Emine Çetinel (2009), “Adaletsizlik Algısı Sinizmi Tetikler mi?: Bir Örnek Olay”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 691-697.
 • Özgener, Şevki, Adem Öğüt, Metin Kaplan (2008), “İşgören-İşveren İlişkilerinde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Sinizm”, Örgütsel Davranışta Seçme Konular, Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar, ed. M. Özdevecioğlu ve H. Karadal, 53-72, (İlke Yayınevi, Ankara).
 • Reichers, E. Arnon, Wanous, P. John, Austin, T. James (1997), ‘‘Understanding and Managing Cynicism About Organizational Change”, Academy of Management Executive, 11 ( 1): 48 – 59.
 • Tokgöz, Nuray, Hakan Yılmaz (2008), “Örgütsel Sinizm: Eskişehir ve Alanya'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2): 238- 305.
 • Wanous, P. John, Arnon E. Reichers, Jake T. Austin, (1994), “Organizational Cynicism: An Initial Study”, Academy of Management Best Papers Proceedings: 269-273.

Algılanan Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03, 29 - 54, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002215

Öz

Örgütsel adalet, işle ilgili durumlarda adaletin çalışanlar tarafından nasıl algılandığı ve çalışanların nasıl tepkiler gösterdiği ile ilgili olup, örgütsel sinizm ise, "kişinin çalıştığı örgüte yönelik olumsuz tutumları” olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, üç boyutta incelenen örgütsel adaletin (dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet), yine üç boyutta incelenen örgütsel sinizm algısına (bilişsel, duyuşsal ve davranışsal) etkileri araştırılmıştır. Örgütsel adalet doğruluğun ve hakkaniyet ilkelerinin örgüt içerisinde herkese adil şekilde uygulanmasıdır. Adalet örgütlerde üretilen mal ve hizmetin kalitesini arttıran, çalışanları motive eden önemli bir unsurdur. Örgüt içerisinde çalışanların bağlılıklarının arttırılması, onların örgütün birer vatandaşı haline getirilmesi, çalışanlarda örgütsel gönüllülük kavramının yerleştirilebilmesi için örgüt içi adalet algısının üst seviyelerde olması istenen bir durumdur. Eğer çalışanlar örgüt içinde adaletsizlik olduğu ilişkin algıya sahiplerse bu onların örgüte karşı güven duygusunun azalmasına, öfke duymasına ve negatif duygular geliştirmesine neden olacaktır. Bu nedenle, bu çalışmada örgütsel adalet algısı ile örgütsel sinizm arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.

Kaynakça

 • Abraham, Rebecca (2000), "Organizational Cynicism; Bases And Consequences", Genitc, Social and General Psychology Monographs, 126 (3): 269-292.
 • Andersson, M. Lynne (1996), “Employee Cynicism: An Examination Using A Contract Violation Framework”, Human Relations, 49 (11): 1395 – 1418.
 • Andersson, M. Lynne, Thomas S. Bateman (1997), “Cynicism in the workplace: some causes and effects", Journal of Organizational Behavior, A.S.A. 18: 449-469.
 • Ball, A. Gail, Linda Klebe Trevino, Henry P. Sims JR. (1994), "Just And Usjust Punishment: İnfluences on Subordinate Performance And Citizenship", Academy of Management Journal, 37 (2): 299-322.
 • Bernerth, B. Jeremy, Achilles A. Armenakis, Hubert S. Feild, H. Jack Walker (2007), “Justice, Cynicism, And Commitment: A Study of Important Organizational Change Variables”, Journal of Applied Behavioral Science, 43 (3): 303-326.
 • Bommer, H. William, Gregory A. Rich, Robert S. Rubin (2005), “Changing Attitudes About Change: Longitudinal Effects of Transformational Leader Behaviour on Employee Cynicism about Organizational Change”, The Journal of Organizational Behaviour, 26 (7): 733-753.
 • Brandes, P, R. Dharwadkar, J. W. Dean (1999), Does Organizational Cynicism Matter? Employee and Supervisor Perspectives on Work Outcomes. Eastern Academy of Management Proceedings, 150–153. Outstanding Empirical Paper Award.
 • Brown, Michelle, Chiristina Cregan (2008), “Organizaiıonal Change Cynicism: The Role of Employee Involvement", Human Resource Management, 47 (4): 667–686.
 • Çakar, Nigar Demircan (2008), "Üretim Sektöründe Örgütsel Güven, Adalet Algıları ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi", İktisat, İşletme ve Finans, 23 (269): 110- 132.
 • Çetin, Seydi Ahmet (2009), Otel İşletmelerindeki İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Afyonkarahisar'daki 4 ve 5 Yıldızlı Termal Otellerde Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kütahya.
 • Dailey, C. Robert, Delaney J. Kirk (1992), "Distributive and Procedural Justice Asantecedents of Job Dissatisfaction and Intent to Turnover", Human Relations, 45 (3): 305-317.
 • Delken, Menno (2004), "Organizational Cynicism: A Study Among Call Centers (Dissertation of Master of Economics), Faculty of Economics and Business Administration", University of Maastricht, Maastricht. http://www.academicrepublic.com/academicrepublic/ dissertations/organizational_cynicism.pdf (15.06.2010).
 • Efilti, Seyran, Yelda Özlem Gönen, Fisun Ünal Öztürk (2008), "Örgütsel Sinizm: Akdeniz Üniversitesinde Görev Yapan Yönetici Sekreterler Üzerinde Bir Alan Araştırması", 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 1-14.
 • Eker, Gülden (2006), Örgütsel Adalet Algısı Boyutları ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İzmir.
 • Ertürk, Alper (2003), "Örgütsel İletişim ve Adalet Algılarının Örgütsel Kimlik Üzerindeki Etkileri", Yönetim Araştırmaları Dergisi, Eylül, 3 (2): 147-170.
 • FitzGerald, Michael Robert (2002), Organizational Cynicism: Its Relationship to Perceived Organizational Injustice and Explanatory Style, Doctor of Philosophy, Division of Researcha Advanced Studies of The University of Cincinnati in The Department of Psychology of The Graduate School of Arts and Sciences.
 • Greenberg, Jerald (1990), "Organizational Justice: Yesterday, Today and Tomorrow", Journal of Management, 12 (2): 399-432.
 • Gürpınar, Gülce, Mehmet Yusuf Yahyagil (2007), "Örgütsel Adalet, Lider-Üye Değişimi ve Örgüte Bağlılık Kavramları Arasındaki İlişki", 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 296-303.
 • Kalağan, Gamze (2009), Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Antalya.
 • Konovsky, A. Mary, Cropanzano Russell (1991), "Perceived Fairness of Employee Drug Testing As A Predictor of Employee Attitudes and Job Performance", Journal of Applied Psychology, 76(5): 698-707.
 • Kutanis, Rana Özen, Emine Çetinel (2009), “Adaletsizlik Algısı Sinizmi Tetikler mi?: Bir Örnek Olay”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 691-697.
 • Özgener, Şevki, Adem Öğüt, Metin Kaplan (2008), “İşgören-İşveren İlişkilerinde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Sinizm”, Örgütsel Davranışta Seçme Konular, Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar, ed. M. Özdevecioğlu ve H. Karadal, 53-72, (İlke Yayınevi, Ankara).
 • Reichers, E. Arnon, Wanous, P. John, Austin, T. James (1997), ‘‘Understanding and Managing Cynicism About Organizational Change”, Academy of Management Executive, 11 ( 1): 48 – 59.
 • Tokgöz, Nuray, Hakan Yılmaz (2008), “Örgütsel Sinizm: Eskişehir ve Alanya'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2): 238- 305.
 • Wanous, P. John, Arnon E. Reichers, Jake T. Austin, (1994), “Organizational Cynicism: An Initial Study”, Academy of Management Best Papers Proceedings: 269-273.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet ALTINÖZ Bu kişi benim


Serdar ÇÖP Bu kişi benim


Ferda KERVANCI Bu kişi benim


Bengül SEYFERT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03

Kaynak Göster

Bibtex @ { ausbf42523, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {66}, number = {03}, pages = {29 - 54}, doi = {10.1501/SBFder\_0000002215}, title = {Algılanan Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Altınöz, Mehmet and Çöp, Serdar and Kervancı, Ferda and Seyfert, Bengül} }
APA Altınöz, M. , Çöp, S. , Kervancı, F. & Seyfert, B. (2011). Algılanan Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 66 (03) , 29-54 . DOI: 10.1501/SBFder_0000002215
MLA Altınöz, M. , Çöp, S. , Kervancı, F. , Seyfert, B. "Algılanan Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 29-54 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/3067/42523>
Chicago Altınöz, M. , Çöp, S. , Kervancı, F. , Seyfert, B. "Algılanan Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 29-54
RIS TY - JOUR T1 - Algılanan Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma AU - MehmetAltınöz, SerdarÇöp, FerdaKervancı, BengülSeyfert Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - doi: 10.1501/SBFder_0000002215 DO - 10.1501/SBFder_0000002215 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 54 VL - 66 IS - 03 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.1501/SBFder_0000002215 UR - https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002215 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Algılanan Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma %A Mehmet Altınöz , Serdar Çöp , Ferda Kervancı , Bengül Seyfert %T Algılanan Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma %D 2011 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 66 %N 03 %R doi: 10.1501/SBFder_0000002215 %U 10.1501/SBFder_0000002215
ISNAD Altınöz, Mehmet , Çöp, Serdar , Kervancı, Ferda , Seyfert, Bengül . "Algılanan Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 / 03 (Mart 2011): 29-54 . https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002215
AMA Altınöz M. , Çöp S. , Kervancı F. , Seyfert B. Algılanan Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. SBF Dergisi. 2011; 66(03): 29-54.
Vancouver Altınöz M. , Çöp S. , Kervancı F. , Seyfert B. Algılanan Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2011; 66(03): 29-54.
IEEE M. Altınöz , S. Çöp , F. Kervancı ve B. Seyfert , "Algılanan Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 66, sayı. 03, ss. 29-54, Mar. 2011, doi:10.1501/SBFder_0000002215