PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03, 55 - 92, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002216

Öz

Kaynakça

 • Ağartan, Tuba (2007), “Sağlıkta Reform Salgını” Avrupa’da ve Türkiye’de Sağlık Politikaları, Editor: Berna Akkıyal, İletişim Yayınları, Yayın No: 1, İstanbul, 37-54.
 • Akdere, Murat (2009), “Sağlıkta Katılım Payı, Uluslararası Uygulamalar ve Türkiye Örneği”, Bütçe Dünyası, 3(32): 29-35.
 • Akdur, Recep (2006), Sağlık Sektörü: Temel Kavramlar, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Durum ve Türkiye’nin Birliğe Uyumu (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi).
 • Altay, Asuman (2007), “Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Yeni Açılımlar ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Sayıştay Dergisi, No: 64, 33-58.
 • Aydın, Sabahattin (2008), “Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Yaklaşımı ve Sağlık Hizmet Sistemi Reformundaki Yeri”, Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sempozyumu, FTS Turizm, Ankara.
 • Başara Berrak, Bora ve İsmet Şahin (2008), “Türkiye’de Cepten Yapılan Sağlık Harcamalarını Etkileyen Faktörler”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2), 319-340.
 • Bayram, Nuran (2004), Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi (Bursa: Ezgi Kitapevi).
 • Bulut, Ayşe (2007), “Türkiye’de Sağlık Reformunun Tarihçesi”, Avrupa’da ve Türkiye’de Sağlık Politikaları, Editör: Berna Akkıyal, İletişim Yayınları, Yayın No:1, İstanbul, 111-124.
 • Carrin, Guy ve Chris James (2005), “Social Health Insurance: Key Faktors Affecting the Transition Towards Universal Coverage”, International Social Security Review, 58(1), 45-64.
 • Çakıcı, Sedat (2006), “Yönetimin Yeniden Yapılandırılması Bağlamında Genel Sağlık Sigortası Uygulaması,” Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çalış, Serkan (2006), “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Reformu Kapsamında Genel Sağlık Sigortasının İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çelikay, Ferdi (2009), “Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı Açısından Sağlık Sigortası Sisteminin Etkinliği ve Geleceği,” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Doetinchem, Ole, Bernd Schramn ve Jean-Olivier Schmidt (2006), “The Benefits and Challenges of Social Health Insurance for Developing and Transitional Countries,” Series International Public Health, GTZ and Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, C: 18.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2004), Sağlık Reformu Çalışma Grubu Raporu, 2004 Türkiye İktisat Kongresi, (Çevrimiçi) http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tik2004/ cilt14.pdf, 20 Aralık 2008.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı-Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
 • Ener, Meliha ve Esra Demircan (2008), “Küreselleşme Sürecinde Değişen Devlet Anlayışından Kamu Hizmetlerinin Dönüşümüne: Sağlık Hizmetlerinde Piyasa Mekanizmaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 57-82.
 • Erençin, Arif ve Vesim Yolcu (2008), “Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Dönüşümü ve Yerinden Yönetimi,” Memleket Siyaset Yönetim, 3 (6): 118-136.
 • Gülbaş, Ayten (2007), “Ulusal Sağlık Sigorta Sistemi Kapsamındaki Ödeme Sistemine Yönelik Modellerin Değerlendirilmesi ve Öneri”, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Gümüş, Erdal (2010), “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler,” Seta Analiz, Sayı 24.
 • Güneş, İsmail ve Soner Yakar (2004), “Sosyal Sigorta Finansman Yöntemleri ve Türkiye’de Sosyal Sigorta Kurumlarının Finansman Yöntemlerinin Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 127-142.
 • Gürsoy, Şafak Taner ve Aksu, Feride (2007), “Sağlık Hizmetlerinde Piyasa Dinamikleri”, Amme İdaresi Dergisi, , 40, (3), 63-77.
 • Hayran, Osman (2001), “Küreselleşme ve Sağlık,” Yeni Türkiye, 2 (40): 1110-1115.
 • Kesgin, Coşgun ve Ahmet Topuzoğlu (2006), “Sağlığın Tanımı; Başaçıkma,” Journal of İstanbul Kültür University, 4 (3): 47-49.
 • Özdemir, Oya, Esin Ocaktan ve Recep Akdur (2003), “Sağlık Reformu Sürecinde Türkiye ve Avrupa’da Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi,” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 56 (4): 207-216.
 • Özkara, Yasemin (2006), “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetinin Sağlık Ekonomisindeki Yeri ve Önemi: Bir Uygulama,” Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Pekten, Ali (2006), “Genel Sağlık Sigortası Sistemi ve Getirdiği Yenilikler,” Sayıştay Dergisi, 61: 119-138.
 • Phelps, Charles E. (2003), Health Economics, (USA: Addison Wesley). Sağlık Bakanlığı (2008), İlerleme Raporu Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı, Ankara.
 • Sağlık Bakanlığı (2004), Aile Hekimliği Türkiye Modeli, Editör: Sabahattin Aydın, Mavi Ofset, Ankara.
 • Tekin, Fazıl (1987), “Türkiye’de Sağlık Hizmetleri ve Finansmanı,” Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1): 263-298.
 • World Health Organization (1981), Global Strategy for Health All By the Year 2000, http://whqlibdoc.who.int/publications/9241800038.pdf, (10.12.2008).
 • Yıldırım, Hasan H. (2006), “Türkiye’de Sağlık Reformları: Sağlık Finansmanı Reformu ve Genel Sağlık Sigortası,” http://www.absaglik.com/GSSkanun.pdf, (28.08.2009).
 • World Bank (2003), Turkey Reforming the Health Sector for Improved Access and Efficency, Human Decelopment Sector Unit Europe and Central Asia Region, Main Report, C: 1/2, No: 24358.
 • World Health Organization (2008), The World Health Report 2008-Primary Health Care, (Çevrimiçi) http://www.who.int/whr/2008/whr08_en.pdf, 12 Ocak 2009. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03, 55 - 92, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002216

Öz

Sağlıkta dönüşüm çerçevesinde yeniden yapılandırılan Türk sağlık sisteminin etkinliği, sağlık hizmetlerini arz edenler ile bu hizmetleri talep edenlerin karşılıklı uyumuna bağlıdır. Sistemin geleceğini ve başarısını ise önceki sistemin aksayan yönlerini gideren çözümler üretmesinin yanında, hizmetlerin nitelikli, kolayca erişilebilir ve yaygın olarak sunulması belirleyecektir. Bu çalışma, 2000’li yıllarda başlayan sağlıkta dönüşümün oluşturduğu yeni sistemi analitik olarak değerlendirmektedir. Çalışmada, örnekleme yöntemi kullanılarak vatandaşlara sağlık sistemi ile ilgili bir anket uygulanmıştır. Veriler ANOVA tekniği ile analize tabi tutulmuştur. Çalışma, vatandaşların genel olarak “oluşan yeni sistemi olumlu buldukları” sonucuna varmaktadır

Kaynakça

 • Ağartan, Tuba (2007), “Sağlıkta Reform Salgını” Avrupa’da ve Türkiye’de Sağlık Politikaları, Editor: Berna Akkıyal, İletişim Yayınları, Yayın No: 1, İstanbul, 37-54.
 • Akdere, Murat (2009), “Sağlıkta Katılım Payı, Uluslararası Uygulamalar ve Türkiye Örneği”, Bütçe Dünyası, 3(32): 29-35.
 • Akdur, Recep (2006), Sağlık Sektörü: Temel Kavramlar, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Durum ve Türkiye’nin Birliğe Uyumu (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi).
 • Altay, Asuman (2007), “Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Yeni Açılımlar ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Sayıştay Dergisi, No: 64, 33-58.
 • Aydın, Sabahattin (2008), “Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Yaklaşımı ve Sağlık Hizmet Sistemi Reformundaki Yeri”, Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sempozyumu, FTS Turizm, Ankara.
 • Başara Berrak, Bora ve İsmet Şahin (2008), “Türkiye’de Cepten Yapılan Sağlık Harcamalarını Etkileyen Faktörler”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2), 319-340.
 • Bayram, Nuran (2004), Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi (Bursa: Ezgi Kitapevi).
 • Bulut, Ayşe (2007), “Türkiye’de Sağlık Reformunun Tarihçesi”, Avrupa’da ve Türkiye’de Sağlık Politikaları, Editör: Berna Akkıyal, İletişim Yayınları, Yayın No:1, İstanbul, 111-124.
 • Carrin, Guy ve Chris James (2005), “Social Health Insurance: Key Faktors Affecting the Transition Towards Universal Coverage”, International Social Security Review, 58(1), 45-64.
 • Çakıcı, Sedat (2006), “Yönetimin Yeniden Yapılandırılması Bağlamında Genel Sağlık Sigortası Uygulaması,” Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çalış, Serkan (2006), “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Reformu Kapsamında Genel Sağlık Sigortasının İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çelikay, Ferdi (2009), “Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı Açısından Sağlık Sigortası Sisteminin Etkinliği ve Geleceği,” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Doetinchem, Ole, Bernd Schramn ve Jean-Olivier Schmidt (2006), “The Benefits and Challenges of Social Health Insurance for Developing and Transitional Countries,” Series International Public Health, GTZ and Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, C: 18.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2004), Sağlık Reformu Çalışma Grubu Raporu, 2004 Türkiye İktisat Kongresi, (Çevrimiçi) http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tik2004/ cilt14.pdf, 20 Aralık 2008.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı-Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
 • Ener, Meliha ve Esra Demircan (2008), “Küreselleşme Sürecinde Değişen Devlet Anlayışından Kamu Hizmetlerinin Dönüşümüne: Sağlık Hizmetlerinde Piyasa Mekanizmaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 57-82.
 • Erençin, Arif ve Vesim Yolcu (2008), “Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Dönüşümü ve Yerinden Yönetimi,” Memleket Siyaset Yönetim, 3 (6): 118-136.
 • Gülbaş, Ayten (2007), “Ulusal Sağlık Sigorta Sistemi Kapsamındaki Ödeme Sistemine Yönelik Modellerin Değerlendirilmesi ve Öneri”, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Gümüş, Erdal (2010), “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler,” Seta Analiz, Sayı 24.
 • Güneş, İsmail ve Soner Yakar (2004), “Sosyal Sigorta Finansman Yöntemleri ve Türkiye’de Sosyal Sigorta Kurumlarının Finansman Yöntemlerinin Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 127-142.
 • Gürsoy, Şafak Taner ve Aksu, Feride (2007), “Sağlık Hizmetlerinde Piyasa Dinamikleri”, Amme İdaresi Dergisi, , 40, (3), 63-77.
 • Hayran, Osman (2001), “Küreselleşme ve Sağlık,” Yeni Türkiye, 2 (40): 1110-1115.
 • Kesgin, Coşgun ve Ahmet Topuzoğlu (2006), “Sağlığın Tanımı; Başaçıkma,” Journal of İstanbul Kültür University, 4 (3): 47-49.
 • Özdemir, Oya, Esin Ocaktan ve Recep Akdur (2003), “Sağlık Reformu Sürecinde Türkiye ve Avrupa’da Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi,” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 56 (4): 207-216.
 • Özkara, Yasemin (2006), “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetinin Sağlık Ekonomisindeki Yeri ve Önemi: Bir Uygulama,” Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Pekten, Ali (2006), “Genel Sağlık Sigortası Sistemi ve Getirdiği Yenilikler,” Sayıştay Dergisi, 61: 119-138.
 • Phelps, Charles E. (2003), Health Economics, (USA: Addison Wesley). Sağlık Bakanlığı (2008), İlerleme Raporu Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı, Ankara.
 • Sağlık Bakanlığı (2004), Aile Hekimliği Türkiye Modeli, Editör: Sabahattin Aydın, Mavi Ofset, Ankara.
 • Tekin, Fazıl (1987), “Türkiye’de Sağlık Hizmetleri ve Finansmanı,” Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1): 263-298.
 • World Health Organization (1981), Global Strategy for Health All By the Year 2000, http://whqlibdoc.who.int/publications/9241800038.pdf, (10.12.2008).
 • Yıldırım, Hasan H. (2006), “Türkiye’de Sağlık Reformları: Sağlık Finansmanı Reformu ve Genel Sağlık Sigortası,” http://www.absaglik.com/GSSkanun.pdf, (28.08.2009).
 • World Bank (2003), Turkey Reforming the Health Sector for Improved Access and Efficency, Human Decelopment Sector Unit Europe and Central Asia Region, Main Report, C: 1/2, No: 24358.
 • World Health Organization (2008), The World Health Report 2008-Primary Health Care, (Çevrimiçi) http://www.who.int/whr/2008/whr08_en.pdf, 12 Ocak 2009. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ferdi ÇELİKAY Bu kişi benim


Erdal GÜMÜŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03

Kaynak Göster

Bibtex @ { ausbf42524, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {66}, number = {03}, pages = {55 - 92}, doi = {10.1501/SBFder\_0000002216}, title = {SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Çelikay, Ferdi and Gümüş, Erdal} }
APA Çelikay, F. & Gümüş, E. (2011). SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 66 (03) , 55-92 . DOI: 10.1501/SBFder_0000002216
MLA Çelikay, F. , Gümüş, E. "SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 55-92 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/3067/42524>
Chicago Çelikay, F. , Gümüş, E. "SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 55-92
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ AU - FerdiÇelikay, ErdalGümüş Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - doi: 10.1501/SBFder_0000002216 DO - 10.1501/SBFder_0000002216 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 92 VL - 66 IS - 03 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.1501/SBFder_0000002216 UR - https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002216 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ %A Ferdi Çelikay , Erdal Gümüş %T SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ %D 2011 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 66 %N 03 %R doi: 10.1501/SBFder_0000002216 %U 10.1501/SBFder_0000002216
ISNAD Çelikay, Ferdi , Gümüş, Erdal . "SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 / 03 (Mart 2011): 55-92 . https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002216
AMA Çelikay F. , Gümüş E. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ. SBF Dergisi. 2011; 66(03): 55-92.
Vancouver Çelikay F. , Gümüş E. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2011; 66(03): 55-92.
IEEE F. Çelikay ve E. Gümüş , "SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 66, sayı. 03, ss. 55-92, Mar. 2011, doi:10.1501/SBFder_0000002216