Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 21, Sayfalar 1 - 11 2020-03-15

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE BİR FARKLILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK RESFEBENİN KULLANIMI

Ayşe ALKAN [1] , Hüseyin MERTOL [2] , Gamze MERTOL [3]


ÖZ Özel yetenekli öğrenciler standart öğrenme ortamlarının aksine zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış ortamlara ihtiyaç duymaktadır. Hazırlanan etkinliklerde analiz, sentez, değerlendirme gibi üst düzey bilişsel becerilerin yer alması özel yetenekli öğrencilerin ilgilerinin ve motivasyonlarının artmasını sağlamaktadır. Bilginin toplanıp, işlenmesi, depolanması, ağlar aracılığı ile bir yerden başka bir yere aktarılması bilişim teknolojilerinin temel işlevleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde önemli derslerden biri de çağı yakalamaya çalışan bilişim teknolojileri ve yazılım dersidir. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin temel amacı; teknolojik araçların kullanımını olumlu yönde geliştirmektir. Bu çalışmanın amacı özel yetenekli öğrencilerin içerik farklılaştırma amacıyla bilişim teknolojileri dersinde yer alan kavramların resfebe yöntemi ile hazırlamaları ve bu yöntemin etkisini incelemektir. Araştırma sürecinde önce düz anlatım yöntemi ile donanım birimleri tanıtılmış ve öğrencilere resfebe tanımı yapılarak donanım birimlerini resfebe ile yapmaları istenmiştir. Çalışamaya Samsun ve Isparta İlinde yaşayan özel yetenekli 4.sınıfa devam eden toplamda 10 öğrenci katılmıştır. Toplamda 17 resfebe ortaya çıkmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemine uygun olarak içerik analizi kullanılmıştır. Ayrıca direkt alıntılama yapılarak, bulgular öğrencilerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin genel olarak bu etkinlikleri yaparken zorlansa bile farklı ve eğlenceli bir etkinlik olarak algılandığı ve etkinlik sonunda ürün ortaya çıkararak öğrenmenin daha kalıcı hale geldiği tespit edilmiştir. Resfebeler farklı derslerde kavram öğretiminde kullanılabileceği gibi öğrencileri ıraksak düşünmeye iterek, onların yaratıcılığın geliştirmekte ve derslere olan ilgilerini artırmaktadır.
Bilişim Teknolojileri, İçerik Farklılaştırma, Özel yetenek, resfebe
 • AMBROSSE, Gavin ve P.HARRIS, (2013). Grafik Tasarımda Tasarım Fikri. (Çev: A. G. Taşçıoğlu ve M. Taşçıoğlu). İstanbul: Literatür Yayınlar. ATAMAN, Ayşegül, (2004), “Üstün zekalı ve üstün özel yetenekli çocuklar, M. R. Şirin, A. Kulaksızoğlu, A. E. Bilgili (Haz.)”,Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı,(s. 155-168), İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • CLARK, Charlotte, R. (1981), “Learning word susing traditional orthography and the symbols of Rebus, Bliss, and Carrier”,Journal of Speech and Hearing Disorders, C.II, S.46: s.191-196.
 • GEDİK, Melek. B., ve M. TAŞÇIOĞLU, (2018), “Afişte İllüstrasyonun Anlatım Biçimleri”. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, C:8, S:1,s. 104-124.
 • ENÇ, Mitat, (2004),“Özel eğitimin tarihçesi. M. R. Şirin, A. Kulaksızoğlu, A. E. Bilgili (Haz.)”,Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı, (s. 195-210). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • ERSOY, Ö. ve N. AVCI, (2004), “Üstün zekalı ve üstün yetenekliler. M. R. Şirin, A. Kulaksızoğlu, A. E. Bilgili (Haz.)”,Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı,(s. 195-210). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • KARASAR, Niyazi. (2009),Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın.
 • KEREM, E. A. ve E.KINIK, (2004), Erken Çocukluk Eğitiminde Üstün Yetenekli Çocuklara “Kimlikli Bebekler” Çalışmasıyla Farklı Bir Bakış: Bir Uygulama Örneği “Deha Bebek. 1.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı, İstanbul.
 • KIRK, S. A. ve J.J. GALLOGHER, (1989), Educating Exceptional Children. Haughton Mifflin Company, USA.
 • LEVENT, Faruk, (2011),Üstün yetenekli çocukların hakları, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • YURTERİ, E.,C. J. MAKER, (1982), Curriculum development for the gifted. Rockville, MD: AspenSystems Corporation.
 • MAKER, C. J. ve S. W.SCHİEVER (2009), Curriculum development and teaching strategies for gifted learners (3. bs.). USA: Pro-ed, Inc.
 • MEB, (2007), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uyum Güçlüğü Gösteren Çocuklar. MEGEP, Ankara.
 • POPHAM, D, (1971),Teaching gifted social sciences in grades ten through twelve.Sacramento, CA: California State Department of Education. PUNCH,Keith, F, (2005), Sosyal araştırmalara giriş nitel ve nicel yaklaşımlar. (D. Bayrak, H. B. Arslan, & Z. Akyüz, Trans.). Ankara: Siyasal Kitabevi. SARIKAYA, Makbule, (2018), “Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Yayınlanan Çocuk Dergilerindeki “Akıl Oyunları” Örnekleri”, Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Müsbid) , C:7, S:13. SHEEHY, Kieron. (2002), “The effective use of symbols in teaching word recognition to children with severe learning difficulties: A comparison of wordalone, integrated Picture cueingandthehandletechnique”. International Journal of Disability, Development and Education, C.1, S.49: s. 47-59.
 • TAVŞANCIL, E. ve E. ASLAN, (2001), İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, Epsilon Yayınları: İstanbul.
 • TOMLINSON, Carol, A, (2000), “Reconcilable differences?.Stardards-based teaching and differentiation”, Educational Leadership, C.1, S.58:s. 6-11.
 • TOMLINSON, Carol. A. (2007), Öğrenci Gereksinimlerine Göre Farklılaştırılmış Eğitim, İstanbul: SEV-YAY.
 • VAN TASSEL-BASKA, J. (2003), “A curriculumstudy of gifted student learning language arts”,Gifted Child Quarterly, S.46:s30-44.
 • VERNON, Philip. E. (1977), The Pschology and Education of Gifted Children. Methuen-Co Ltd.
 • YAKA, A.,M. YILMAN, M.GÜVENDİ, A.M.MISIRLI, H.ÇERMİK, E.T.GÜLLAÇ, A. PALA, M.YALÇINKAYA, H. KÜÇÜKKARAGÖZ, ve Ş.TAN, (2006). Sınıf Yönetimi, M. Yılman.(Editör), 1.Baskı, Nobel Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • YURTERİ, E ve H. MERTOL, (2018) .Özel Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Derslerinde Bir Farklılaştırma Örneği Olarak Resfebenin Kullanımı”,Kırşehir Ahi Evran Sağlık Bilimleri Dergisi, C.II, S.1:s.37-49.
 • YURTOĞLU, H. (2017). “Resfebe ve Zeka Oyunu”, ODTÜ Dönem Arası Seminerleri Sunumu, Ankara, 16.02.2017.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık. YILDIRIM, A. ve H, ŞİMŞEK, (2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Bsk.), Ankara: Seçkin Yayınevi. ZEĞEREK, Ece. Ç, (2019), “Tarihsel Süreçte Rebus ve Kullanım Alanları”. Yedi, S:22, s.31-40.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9125-1408
Yazar: Ayşe ALKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Samsun Rotary Bilim ve Sanat Merkez,
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3507-2712
Yazar: Hüseyin MERTOL
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9937-7841
Yazar: Gamze MERTOL
Kurum: Isparta Mehmet Köse İlkokulu
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad702886, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {}, publisher = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {1 - 11}, doi = {10.33692/avrasyad.702886}, title = {ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE BİR FARKLILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK RESFEBENİN KULLANIMI}, key = {cite}, author = {Alkan, Ayşe and Mertol, Hüseyin and Mertol, Gamze} }
APA Alkan, A , Mertol, H , Mertol, G . (2020). ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE BİR FARKLILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK RESFEBENİN KULLANIMI . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 8 (21) , 1-11 . DOI: 10.33692/avrasyad.702886
MLA Alkan, A , Mertol, H , Mertol, G . "ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE BİR FARKLILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK RESFEBENİN KULLANIMI" . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (2020 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/53065/702886>
Chicago Alkan, A , Mertol, H , Mertol, G . "ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE BİR FARKLILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK RESFEBENİN KULLANIMI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (2020 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE BİR FARKLILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK RESFEBENİN KULLANIMI AU - Ayşe Alkan , Hüseyin Mertol , Gamze Mertol Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.702886 DO - 10.33692/avrasyad.702886 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 8 IS - 21 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.702886 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.702886 Y2 - 0019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE BİR FARKLILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK RESFEBENİN KULLANIMI %A Ayşe Alkan , Hüseyin Mertol , Gamze Mertol %T ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE BİR FARKLILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK RESFEBENİN KULLANIMI %D 2020 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 8 %N 21 %R doi: 10.33692/avrasyad.702886 %U 10.33692/avrasyad.702886
ISNAD Alkan, Ayşe , Mertol, Hüseyin , Mertol, Gamze . "ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE BİR FARKLILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK RESFEBENİN KULLANIMI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 / 21 (Mart 2020): 1-11 . https://doi.org/10.33692/avrasyad.702886
AMA Alkan A , Mertol H , Mertol G . ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE BİR FARKLILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK RESFEBENİN KULLANIMI. AVRASYAD. 2020; 8(21): 1-11.
Vancouver Alkan A , Mertol H , Mertol G . ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE BİR FARKLILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK RESFEBENİN KULLANIMI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2020; 8(21): 1-11.
IEEE A. Alkan , H. Mertol ve G. Mertol , "ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE BİR FARKLILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK RESFEBENİN KULLANIMI", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, c. 8, sayı. 21, ss. 1-11, Mar. 2020, doi:10.33692/avrasyad.702886