Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 37, 15 - 35, 15.12.2023

Öz

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin erkeğin uyguladığı psikolojik ve fiziksel flört şiddetine yönelik tutum düzeylerini cinsiyet, yaş, yaşam yeri, flört durumu, şiddete maruz kalmış olmak ve şiddet uygulamış olmak gibi farklı değişkenler açısından belirlemektir. Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın verileri Çankırı Karatekin Üniversitesinde eğitim görmekte olan farklı fakülte ve bölümlerdeki 305 öğrenciden toplanmıştır. Bir ders kapsamında planlanmış olan araştırmanın anket uygulamaları da sosyoloji bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Price vd. (1999) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe’ye Yumuşak (2013) tarafından uyarlanmış olan “Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmış olup verilerin analizinde SPSS 23.0 paket programından yararlanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans ve yüzdelik hesaplamalarının yanı sıra, t testi ve One Way ANOVA testleri kullanılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen bulgulara göre cinsiyet, erkeğin flörtte uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddete yönelik tutumlar açısından anlamlı fark yaratan bir unsurdur. Bulgulara göre erkek öğrenciler hem psikolojik hem de fiziksel anlamda taciz edici davranışları daha fazla kabul etmektedirler. İstatistiki olarak farklılık sergileyen diğer değişkenler ise katılımcıların yaşamlarının çoğunu geçirdikleri (büyüdükleri/ kültürlendikleri) yerleşim yeri ve daha önce şiddete başvurulmuş olunmasıdır. Buna karşılık yaş, flört durumu ve daha önce psikolojik veya fiziksel şiddete maruz kalmış olmak istatistiki bir anlamlılık ortaya koymamıştır.

Kaynakça

  • Açıkgöz, Bilgehan, Banu Açıkgöz, Ali Rıza Karakoyun, Nehir Aslan Yüksel, Fatih Akca, Ayşe Semra Demir Akca, Ferruh Niyazi Ayoğlu. 2018. “Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Flört Şiddetinin Değerlendirilmesi”. Konuralp Tıp Dergisi 10(2): 168-174.
  • Aslan, Dilek, Duygu Vefikuluçay, Simge Zeyneloğlu, Türküler Erdost, Temel Fehminaz. 2008. Ankara’da İki Hemşirelik Yüksekokulu’nun Birinci Ve Dördüncü Sınıflarında Okuyan Öğrencilerin Flört Şiddetine Maruz Kalma, Flört İlişkilerinde Şiddet Uygulama Durumlarının ve Bu Konudaki Görüşlerinin Saptanması Araştırması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.
  • Bookwala, Jamila, Irene H. Frieze, Christine Smith, Kathryn Ryan. 1992. “Predictors of Dating Violence: A Multivariate Analysis”. Violence and Victims 7(4): 297-311.
  • Büyüköztürk, Şener. 2006. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem Yayıncılık.
  • Cinal, Bahar. 2018. “Flört Şiddeti ve Flört Şiddetine Yönelik Tutumun Anksiyete ve Depresyon Düzeyleriyle İlişkisinin İncelenmesi”. Yüksek lisans Tezi, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Cornelius, Tara L., Nicole Resseguie. 2007. “Primary And Secondary Prevention Programs for Dating Violence: A Review of The Literature”. Aggression And Violent Behavior 12(3): 364-375.
  • Çoban, Ayden, Damla Kızılca Çakalöz, Azize Irmak. 2020. “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencilerinin Flört Şiddet Kapsamındaki Davranışlara İlişkin Görüşleri”. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 4(2): 100-106.
  • De La Rue, Lisa, Joshua R. Polanin, Dorothy L. Espelage, Terri D. Pigott. 2017. “A Meta-Analysis of School-Based İnterventions Aimed to Prevent or Reduce Violence in Teen Dating Relationships.” Review of Educational Research 87(1): 7-34.
  • Emery, Robert E. 1989. “Family Violence”. American Psychologist 44: 321–328.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Gençlik Sosyolojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan ARSLAN 0000-0003-2376-9253

Erken Görünüm Tarihi 8 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 2 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 11 Sayı: 37

Kaynak Göster

APA ARSLAN, H. (2023). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 11(37), 15-35.

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası