Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

COVID-19 SALGININDA VE SONRASINDA KADINLAR

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 37, 446 - 460, 15.12.2023
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1401978

Öz

2019 yılında başlayan ve hızlı bir şekilde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, bir sağlık sorunu olarak algılansa da esasında yaşamın her alanında önemli etkilere ve değişimlere yol açmıştır. Zira sosyal açıdan bakıldığında COVID-19, toplumun her aşamasını etkilemiştir. Özellikle kadın-erkek ayrımı açısından bakıldığında, salgının en çok kadınları etkilediği aşikârdır.
Salgına rağmen çalışma hayatı, uzaktan çalışma modeli ile devam ettirilmeye çalışılmıştır. Uzaktan çalışmanın evden çalışmaya dönüşmesiyle de kadınların iş ve ev dengesi değişmiştir. Değişen denge ile birlikte kadının ev içerisindeki sorumlulukları artmış, toplumsal cinsiyet rolü ve özel alandaki yeri daha da pekiştirilmiştir. Ataerkil yapı ve ataerkil zihniyet, COVID-19 pandemisinde de varlığını göstermiştir. COVID-19 salgını var olan eşitsizlikleri derinleştirmiş, iktisadi, politik, sosyo-kültürel kırılganlıkları belirginleştirerek kadınların salgından daha fazla etkilenmelerine ve salgının etkilerini daha derinden hissetmelerine neden olmuştur. Emeğin karşılığının ödenmediği çalışma biçimlerinin yaygınlaşması, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin artması, kadının özel alandaki iş yükünün fazla olması, sağlık hizmetlerine erişimdeki güçlükler, karar alma ve planlama süreçlerinde eşit temsilin olmaması ve bu gibi sorunlar kadınları çeşitli yönlerden (ruhsal, fiziksel vb.) olumsuz etkilemiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın kadınsız olamayacağının anlaşıldığı bir dünyada COVID-19 hem özel alanda kadına olan bağımlılığı daha da belirginleştirmiş hem de cinsiyete dayalı eşitsizlikleri daha fazla gün yüzüne çıkarmıştır. Bu çalışmada pandemi sürecinin genel olarak kadınlar üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir.

Kaynakça

 • Aktaş, Gül. 2013. “Feminist Söylemler Bağlamında Kadın Kimliği: Erkek Egemen Bir Toplumda Kadın Olmak”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 30(1): 53-72.
 • Arendt, Hannah. 2013. İnsanlık Durumu. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Atasü Topçuoğlu, Reyhan. 2016. “Devlet Baba ve Uysal Kızlar: Muhafazakâr/Liberal Refah Devleti ve Ataerkil Kültür Kıskacında Türkiye’de Bakım Emeği ve Toplumsal Cinsiyet,”. Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği Neoliberal ve Muhafazakâr Dönem. Ed. Melda Yaman ve Saniye Dedeoğlu. İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı. 218-255.
 • Bilican Gökkaya, Veda. 2015. “Çaresizliği Öğrenen Kadın: Öğrenilmiş Çaresizlik”. Journal of Turkish Studies 10(14): 53-70.
 • Birleşmiş Milletler Türkiye. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”.
 • https://turkiye.un.org/tr/sdgs/5 (Erişim tarihi: 22.01.2023).
 • Bora, Aksu. 1997. “Kamusal Alan/Özel Alan: Mahrumiyet-Özgürleşme İkileminin Ötesi”. Toplum ve Bilim 75: 85-93.
 • Bora, Aksu. 2018. Kadınların Sınıfı. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bourdieu, Pierre. 2015. Eril Tahakküm. Çev. Bediz Yılmaz. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Bulgurcuoğlu, Sultan Ebru ve Kelebek Küçükarslan, Görkem. 2021. “Covid-19 Pandemisinde (Yeniden) İnşa Edilen Mekânda Kadına Yönelik Ev İçi Şiddeti Anlamak”. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 39(1): 71-83.
 • Elshtain, Jean Bethke. 1981. Public Man, Private Woman. New Jersey: Princeton University Press.
 • Evrensel. 2020. TKDF’den vahim tablo: Koronavirüs günlerinde kadına yönelik şiddet yüzde 80 arttı. Evrensel Gazetesi, 9.4.2020.
 • Güllü, Canan. 2020. “Kadınların Seçme Şanssızlığı: Virüs mü Güvenlik mi?”.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berna Deniz DEMİR SARGUT 0000-0001-6327-383X

Kübra GÜMÜŞ 0000-0002-2813-9704

Erken Görünüm Tarihi 8 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 12 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 11 Sayı: 37

Kaynak Göster

APA DEMİR SARGUT, B. D., & GÜMÜŞ, K. (2023). COVID-19 SALGININDA VE SONRASINDA KADINLAR. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 11(37), 446-460. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1401978

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası