Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SANAL-DİJİTAL KÜLTÜR ORTAMINDA YEREL İMGESİ: YOUTUBE ÖRNEKLEMİ

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 37, 298 - 313, 15.12.2023
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1402050

Öz

Teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan yenilikler toplumsal, siyasi ve ekonomik hayatı etkilediği gibi folklorun de inceleme alanını etkilemiştir. Kültür biliminin yaşam bilimine dönüşmeye başlaması ile birlikte folklorun inceleme alanı köyden kente, kentten ise sanal-dijital kültür ortamına taşınmıştır. Sanal-dijital kültür bağlamı farklılık ve özgünlük kaynağı olarak kabul edilen kültürel bellekten, kültürel bellekte var olan imgelerden beslenmektedir. Toplumun değer yargıları ile üretilen yine toplumun aktarım araçlarını kullanarak geleceğe aktarılan imgeler değişime ve dönüşüme açıktır. İmge çözümlemeleri ile birlikte yaşayan kültürel kodlar anlam kazanmıştır. Bu çalışmada sanal-dijital kültür ortamında yerel imgesini ve bu imgenin oluşmasına etki eden aktörler olan yerel ve postmodern yerel ele alınacaktır. Yerel imgesi YouTube örneklemi üzerinden çözümlenerek yaşayan kültür içerisindeki yerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Aydın, Zülküf. 2016. “Çağdaş Tarım Sorunu ve Yeni Köylülük”. ODTÜ Gelişme Dergisi, 43 (Nisan): 43-63.
 • Berger, John. 1995. Görme Biçimleri. Çev. Yurdanur Salman. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Burke, Peter. 2009. Tarihin Görgü Tanıkları. Çev. Zeynep Yelce. İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Burgess, Jean Elizabeth, und Joshua Green. 2018. YouTube: Online video and participatory culture, 2. Aufl. Cambridge, UK/Medford: Polity Press
 • Çobanoğlu, Özkul. 2019. Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Girş. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Demir, Yalçın. 2001. “Modernizmden Postmodernizme Geçiş Sürecinin Dinamikleri”. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Doluel, Bensu. 2019. “İmgenin Dönüştüğü Bir Alan Olarak Törensel Tüketimde Geleneksel Ürünler: Kayseri İli Örneği”. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Dorson, Richard M. 1970. “Is There a Folk in the City?” American Folklore Society. 83:185-216.
 • Dundes, Alan. 2022. “Halk Kimdir”. Çev. Metin Ekici. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 1. (yay. hzl. M. Öcal Oğuz vd.). Ankara: Geleneksel Yayınları. 11-26.
 • Gülüm, Erol. 2018. Dijital İletişim Teknolojileri Aracılı Bir Folklorik Deneyim Alanı Olarak Sanal Ortam. Milli Folklor, Yıl:30. Sayı:199, s. 127-139.
 • Gümüş, Tülin ve Uğureli, Ayşe. 2021. “Görsel Temsiliyet ve Kültür Aktarımı İlişkisi Bağlamında Osmanlı Devleti’nin Katıldığı Evrensel Sergi ve Fuarlar”, II. Maarif Kongresi, Temmuz, Ankara.
 • İslamoğlu, Emel. Sinem. Yıldırımalp ve Abdurahhamn, Benli (2014). Türkiye’de Tersine Göç ve Tersine Göçü Teşvik Eden Uygulamalar: İstanbul İli Örneği . İktisat Dergisi, C.3, S.1: 68-93.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Türk Halk Bilimi (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tülin GÜMÜŞ 0000-0002-5931-2637

Erken Görünüm Tarihi 8 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 14 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 11 Sayı: 37

Kaynak Göster

APA GÜMÜŞ, T. (2023). SANAL-DİJİTAL KÜLTÜR ORTAMINDA YEREL İMGESİ: YOUTUBE ÖRNEKLEMİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 11(37), 298-313. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1402050

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası