Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DEĞERLER TAKIMI ÇİZGİ FİLMİNE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ AÇISINDAN BAKIŞ

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 37, 408 - 432, 15.12.2023
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1402121

Öz

Bu araştırmanın temel amacı “Değerler Takımı” çizgi filminin toplumsal cinsiyet rolleri açısından incelenerek medya aracılığıyla topluma ve çocuklara sunulan toplumsal cinsiyet rollerinin ne şekilde biçimlendirildiğini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, “Değerler Takımı” çizgi filminin sekiz bölümü oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi ve verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Verilerin analiz aşamasında çizgi filmdeki kadın ve erkek karakterlerin özellikleri, rolleri ve çizgi filmdeki konuşmaları değerlendirilmiş ve çizgi filmde olan toplumsal cinsiyet temaları (meslek grupları, günlük yaşam faaliyetleri, değerler) belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; Değerler Takımı çizgi filminde erkek karakterler, sayıca kadın karakterlerden fazladır. Kadın ve erkeklerin kıyafetlerine ve renklerine bakıldığında kadın karakterlerde daha çok pembe ve pembenin tonlarının kullanıldığı bulunmuştur. Erkeklerde ise mavi ve siyah tonlarının kullanıldığı görülmüştür. Kadın ve erkek karakterlerin

Kaynakça

 • Ahmed, S. and Wahab, J. A. (2014). Animation and socialization process: Gen-der role portrayal on cartoon network. Asian Social Science, 10(3), 44-53. http://dx.doi.org/10.5539/ass.v10n3p44
 • Akanle, O., & Oluwakemi, E. O. (2012). Traditionalism and household chores in Ibadan, Nigeria. International Journal of Sociology of the Family, 38(2), 203-224. https://www.jstor.org/stable/43488401
 • Akyol Gürler, Ş. ve Aydın. M. Z. (2013). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Alpöge, G. (2011). Okul öncesinde değerler eğitimi. İstanbul: Bilgi Yayın Evi.
 • Altindal, Y. (2009). Erkeksi siyasetin ‘erk’siz dublörleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 351-367. https://dergipark.org.tr/en/pub/baunsobed/issue/50238/648000
 • Aral, N., ve Doğan Keskin, A. (2018). Ebeveyn bakış açısıyla 0-6 yaş döneminde teknolojik alet kullanımının incelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(2), 317-348.
 • Avcil, C. (2021). Kadın akademisyenlerin toplumsal cinsiyet, ev-çalışma hayatı dengesi ve şiddete ilişkin gündelik hayat deneyimleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(4), 1019-1038. https://doi.org/10.18506/anemon.889141
 • Berk, L. (2018). Bebekler ve çocuklar doğum öncesinden orta çocukluğa. (Çev. Ed. N. Işıkoğlu Erdoğan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Binark, M. ve Gencel Bek, M. (2010). Eleştirel Medya Okuryazarlığı (2. bs.). İstanbul: Kalkedon.
 • Bourdieu, P. (2018). Eril Tahakküm. (B. Yılmaz, Çev.), İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Cihan, N. (2014). Okullarda değerler eğitimi ve Türkiye’deki uygulamaya bir bakış. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 9. (2), 429-436.
 • Çelebi, E. (2014). Televizyon reklamlarının çocukların davranışsal tutumları ve obezite gelişme riski üzerine etkileri. Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2(4), 97-107.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi ve Sosyal Bilimler, Cinsiyet Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğba ÖZÇELİK 0000-0002-8291-6826

Mine KOYUNCU ŞAHİN 0000-0001-9626-6134

Erken Görünüm Tarihi 8 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 25 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 11 Sayı: 37

Kaynak Göster

APA ÖZÇELİK, T., & KOYUNCU ŞAHİN, M. (2023). DEĞERLER TAKIMI ÇİZGİ FİLMİNE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ AÇISINDAN BAKIŞ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 11(37), 408-432. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1402121

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası