Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BİR SİYASETNAME ÖRNEĞİ OLARAK ALİ ŞİR NEVAİ’NİN MAHBÛBÜ’L-KULÛB’UNDE İDEAL DEVLET VE ADİL YÖNETİCİ VİZYONU

Yıl 2024, Cilt: 12 Sayı: 39, 1 - 16, 15.06.2024
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1219284

Öz

Mahbûbul-kulub, Çağatay edebiyatının kurucu ismi olan Ali Şir Nevai’nin son eseridir. Eğitici ve öğretici özellik taşıyan eser, nasihat ve tavsiye verme konusunda içerdiği muhteva itibarıyla siyasetname türüne bir örnektir. Konu itibarıyla Siyasetnameler, devrin hükümdarına, vezirlere ve diğer yönetim kadrolarına öğüt vermek, onlara doğru ilkeleri hatırlatmak üzere kaleme alınır. Ancak yönetimin yanı sıra bütün sosyal sınıfı içine alacak genişlikte tespit ve tavsiyeler içeren örneklere de rastlarız. Nitakım Ali Şir Nevai, hayatının son senesinde kaleme aldığı Mahbubu’l-Kulub adlı eserin, hükümdar dışında devlet yönetiminde rol alan büyük bir gruba dair tespitleri ve onlara verilen öğütleri kapsamaktadır.
Ali Şir Nevai, siyasette olduğu gibi edebiyatta da büyük bir atılım göstererek Türk edebiyatına temel teşkil edecek Çağatay Türkçesiyle eserler kaleme almıştır. O mümtaz bir edebiyatçı ve dil bilgini olmanın yanı sıra başarılı bir devlet adamı olma özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmiştir. Hal böyle olunca, Mahbubu’l-kulub’un, devrin tüm özelliklerine hem vakıf hem hâkim olan biri tarafından kaleme alındığından, yadsınamayacak kadar zengin ve önemli bilgiler taşıdığını söylemek mübalağa olmaz.

Destekleyen Kurum

.

Proje Numarası

.

Teşekkür

.

Kaynakça

  • Açık, Tuncay. 2016, “Kutadgu Bilig’de Devlet Yönetimi”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, VI (I), 419-438.
  • Bakırcı, Fatih. 2018, “Ali Şîr Nevâyî’nin Mahbûbu’l-Kulûb’unun Etkisinde Yazılmış Bir Risale”, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, S. 12: 98-122.
  • Bulut, Serdar. 2017, “Asya Coğrafyası’nın Büyük Edibi Ali Şîr Nevâî’nin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve Türk Dili’ne Katkıları”, Asya Studies, C. I: 23-41.
  • Çetindağ, Yusuf. 2003, “Eleştiri Terimleri Açısından Herat Mektebi Tezkirelerinin Anadolu Tezkirelerine Tesiri”, Bilig, C. XXIV: 109-132.
  • Kaya, Önal. 2007, "Ali Şîr Nevâyî’nin Divânları”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, IV( I): 46- 56.
  • Nevâî, Alî Şîr. 2002, Bedâyi’u’l-vasat, (haz.) Kaya Türkay, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Nevâyî, Alî Şîr. 2003, Garâ’ibü’s-sıgar, (haz..) Günay Kut, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Nevâyî, Ali Şîr. 2006, Nevâdirü’ş-şebâb, (haz.) Metin Karaörs, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Nevâyî, Ali Şîr. 2020, Mahbûbu’l Kulûb, (2. Baskı) İstanbul, Ötüken Yayınları.
  • Nizamülmülk. 2009, Siyasetname, çev. Mehmet Taha Ayar, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
  • Oruç, Cihan. 2016, “Sultan Hüseyin Baykara’nın Timurlu Devleti Tahtına Çıkmasından Sonra Timurlu Soyundan Bazı Mirzalar ile Giriştiği Mücadeleler”, Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, I (II): 99-128, https://dergipark.org.tr/tr/pub/utad (03.02.2024).
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat ve Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aliye Yılmaz 0000-0002-3368-0239

Selami Turan 0000-0003-0888-1191

Proje Numarası .
Erken Görünüm Tarihi 11 Haziran 2024
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi 15 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 12 Sayı: 39

Kaynak Göster

APA Yılmaz, A., & Turan, S. (2024). BİR SİYASETNAME ÖRNEĞİ OLARAK ALİ ŞİR NEVAİ’NİN MAHBÛBÜ’L-KULÛB’UNDE İDEAL DEVLET VE ADİL YÖNETİCİ VİZYONU. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 12(39), 1-16. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1219284

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası