Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

CULTURAL DIPLOMACY AND TURKISH FOLKLORE

Yıl 2024, Cilt: 12 Sayı: 39, 66 - 76, 15.06.2024
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1390858

Öz

Studies and research have been conducted on culture in sub-disciplines of social sciences, from history to anthropology, from international relations to folklore, and theories and approaches have been developed. As in every period of political rupture or revolution, the pressure of industrialized powers, which started in the 17th century and took effect in the 18th century, directly affected the cultures of the societies exposed to this situation. In the historical process, the hegemony established by Western powers over weak societies and countries in relation to colonial activities since the 18th century has been built on the change and transformation of culture. In this regard, hegemony cannot be ignored in the construction processes of nation-states. This hard approach was replaced by soft power, which was developed in the following period. The new paradigm of the 21st century in diplomacy is soft power and cultural diplomacy. In cultural diplomacy, where soft power is used, relations and partnerships established by transferring national cultural elements to the international arena are considered one of the requirements of the new world order. From this perspective, cultural hegemony and cultural diplomacy, as an approach developed later, are important in making sense of interstate relations and therefore intercultural relations from past to present. In this study, it is aimed to raise awareness and draw the attention of field experts to this direction, based on the fact that the concepts and subjects in question have just begun to enter into Turkish Folklore studies. As one of the sub-problems of the study, in response to the changing and transforming cultural paradigms in the world, Turkish Folklore studies will be evaluated with a critical approach.

Kaynakça

 • Aral, Ahmet Erman. 2014. “Kültür Propagandasından Kültürel Diplomasiye: British Council'in Türkiye'deki Faaliyetlerinin 1940-1950 ve 2005-2014 Dönemlerinde Karşılaştırmalı İncelemesi”. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halkbilimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Akifoğlu, Vugar. 2023. “Fransa'nın Afrika Sömürge Politikasında Dil Örneği”. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 34-50. DOI: 10.34086/rteusbe.1168061
 • Avcı, Cevdet. 2023. “Dijital Ekoloji 1: Geleneksel Bilginin Medya Serüveninde Youtube’daki Tarım ve Hayvancılık Temalı İçerikler” Folklor Akademi Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, 903 – 919.
 • Aydın, Tahirhan. 2013. “Sömürgecilik ve Dil: Batı Sömürgesinin Arap Diline Yaklaşımına Dil-Kimlik İlişkisi Penceresinden Bakış”. Mukaddime, 0(7), 47-68.
 • Bilgin, Oğuzhan. 2022. Kültürel İktidar. O. Bilgin (Yay. Haz.). “Türkiye’de Kültürel Hegemonya” (s.1 -43). İstanbul: Diplomasi Vakfı Yayınları.
 • Çobanoğlu, Özkul. 2004. “Kültürlerin Diyalogu veya Diyalogsuzluğu Bağlamında Halkbilimi Çalışmalarının Yeri ve Önemi”. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), 1:149-164.
 • Çobanoğlu, Özkul. 2010. “Kültürel Güvenlik ve Kültürel Diplomasi Kavramsallaştırmaları Bağlamında Dil ve Ekonomi İlişkisi Üzerine Tespitler”. 9. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu Bildiriler Kitabı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, 51-56.
 • Çobanoğlu, Özkul. 2023. “Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Türk Halk Bilimi Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirmesi”. Türk Dili Dergisi 862:41-77.
 • Demir, Vedat. 2012. Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç. İstanbul: Beta Yayınları.
 • ICD. 2023. “What is Cultural Diplomacy?” https://culturaldiplomacy.org/index.php?en adresinden erişildi. (ET:16.10.2023)
 • Kissinger, Henry. 2000. Diplomasi. (Çev. İbrahim H. Kurt). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Nye, Joseph S. 2005. Yumuşak Güç: Dünya Siyasetinde Başarının Rolü. Aydın, R. İ. (çev.), Ankara: Elips Kitap.
 • Öncül, Kürşat. 2018. “Sözlü Kültürden Elektronik Kültüre, Fıkradan Capsa.” 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum 7(20):329-338.
 • Öncül, Kürşat. 2019. “Türk Kültür Politikası ve Lomavrenler”. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(19):102 – 110.
 • Özdemir, Nebi. 2009. “Kültür Ekonomisi ve Endüstrileri ile Kültürel Miras Yönetimi”. Milli Folklor, 21(84):73-86.
 • Özdemir, Nebi. 2018. “Geleneksel Bilgi ve Kültür Ekonomisi”. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 18(1):1- 28.

KÜLTÜREL DİPLOMASİ VE TÜRK HALK BİLİMİ

Yıl 2024, Cilt: 12 Sayı: 39, 66 - 76, 15.06.2024
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1390858

Öz

Kültür konusunda tarihten antropolojiye, uluslararası ilişkilerden halk bilimine kadar sosyal bilimlerin alt disiplinlerinde inceleme ve araştırmalar yapılmış, kuram ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Her siyasi kırılma dönemi veya devrimde olduğu gibi, 17.yüzyılda başlayan ve 18. yüzyılda etkisini gösteren endüstrileşmiş güçlerin baskısı, bu duruma maruz kalan toplumların kültürlerini doğrudan etkilemiştir. Tarihi süreçte 18. yüzyıldan itibaren sömürgecilik faaliyetleriyle ilişkili olarak Batılı güçlerin zayıf toplumlar ve ülkeler üzerinde kurduğu hegemonya, kültürün de değiştirilip dönüştürülmesi üzerine kurgulanmıştır. Bu minvalde, ulus-devletlerin inşa süreçlerinde hegemonya göz ardı edilemez. Bu sert yaklaşımın yerini, ilerleyen dönemde geliştirilen yumuşak güç almıştır. Diplomaside 21.yüzyılın yeni paradigması yumuşak güç ve kültürel diplomasidir. Yumuşak gücün kullanıldığı kültürel diplomaside milli kültürel unsurların uluslararası alana taşınması ile kurulan ilişkiler ve ortaklıklar yeni dünya düzeninin gereklerinden sayılmaktadır. Bu bakış açısıyla, kültürel hegemonya ve ondan daha sonra geliştirilen bir yaklaşım olarak kültürel diplomasi, geçmişten günümüze devletler arası ilişkileri ve dolayısıyla kültürler arası ilişkileri anlamlandırmak adına önem arz etmektedir. Bu çalışmada söz konusu kavramların ve konuların Türk Halk Bilimi çalışmalarının içerisine yeni girmeye başladığı gerçeğine dayanılarak bir farkındalık ortaya koymak ve alan uzmanlarının dikkatini bu yöne çekmek amaçlanmıştır. Çalışmanın alt probleminden biri olarak dünyadaki değişen ve dönüşen kültür paradigmalarına karşılık, konu özelinde Türk Halk Bilimi çalışmaları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilecektir.

Kaynakça

 • Aral, Ahmet Erman. 2014. “Kültür Propagandasından Kültürel Diplomasiye: British Council'in Türkiye'deki Faaliyetlerinin 1940-1950 ve 2005-2014 Dönemlerinde Karşılaştırmalı İncelemesi”. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halkbilimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Akifoğlu, Vugar. 2023. “Fransa'nın Afrika Sömürge Politikasında Dil Örneği”. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 34-50. DOI: 10.34086/rteusbe.1168061
 • Avcı, Cevdet. 2023. “Dijital Ekoloji 1: Geleneksel Bilginin Medya Serüveninde Youtube’daki Tarım ve Hayvancılık Temalı İçerikler” Folklor Akademi Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, 903 – 919.
 • Aydın, Tahirhan. 2013. “Sömürgecilik ve Dil: Batı Sömürgesinin Arap Diline Yaklaşımına Dil-Kimlik İlişkisi Penceresinden Bakış”. Mukaddime, 0(7), 47-68.
 • Bilgin, Oğuzhan. 2022. Kültürel İktidar. O. Bilgin (Yay. Haz.). “Türkiye’de Kültürel Hegemonya” (s.1 -43). İstanbul: Diplomasi Vakfı Yayınları.
 • Çobanoğlu, Özkul. 2004. “Kültürlerin Diyalogu veya Diyalogsuzluğu Bağlamında Halkbilimi Çalışmalarının Yeri ve Önemi”. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), 1:149-164.
 • Çobanoğlu, Özkul. 2010. “Kültürel Güvenlik ve Kültürel Diplomasi Kavramsallaştırmaları Bağlamında Dil ve Ekonomi İlişkisi Üzerine Tespitler”. 9. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu Bildiriler Kitabı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, 51-56.
 • Çobanoğlu, Özkul. 2023. “Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Türk Halk Bilimi Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirmesi”. Türk Dili Dergisi 862:41-77.
 • Demir, Vedat. 2012. Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç. İstanbul: Beta Yayınları.
 • ICD. 2023. “What is Cultural Diplomacy?” https://culturaldiplomacy.org/index.php?en adresinden erişildi. (ET:16.10.2023)
 • Kissinger, Henry. 2000. Diplomasi. (Çev. İbrahim H. Kurt). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Nye, Joseph S. 2005. Yumuşak Güç: Dünya Siyasetinde Başarının Rolü. Aydın, R. İ. (çev.), Ankara: Elips Kitap.
 • Öncül, Kürşat. 2018. “Sözlü Kültürden Elektronik Kültüre, Fıkradan Capsa.” 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum 7(20):329-338.
 • Öncül, Kürşat. 2019. “Türk Kültür Politikası ve Lomavrenler”. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(19):102 – 110.
 • Özdemir, Nebi. 2009. “Kültür Ekonomisi ve Endüstrileri ile Kültürel Miras Yönetimi”. Milli Folklor, 21(84):73-86.
 • Özdemir, Nebi. 2018. “Geleneksel Bilgi ve Kültür Ekonomisi”. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 18(1):1- 28.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Emin Şahiner 0000-0002-2651-4232

Erken Görünüm Tarihi 11 Haziran 2024
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi 14 Kasım 2023
Kabul Tarihi 14 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 12 Sayı: 39

Kaynak Göster

APA Şahiner, A. E. (2024). KÜLTÜREL DİPLOMASİ VE TÜRK HALK BİLİMİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 12(39), 66-76. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1390858

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası