Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ТИП УНИЖЕННОГО СТУДЕНТА В РАССКАЗЕ «РЕКА ЖИЗНИ» А. И. КУПРИНА

Yıl 2024, Cilt: 12 Sayı: 39, 135 - 150, 15.06.2024
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1417496

Öz

В конце XIX века в России происходили политические студенческие движения. Радикально и демократически настроенные студенты с поддержкой рабочего класса участвовали в акциях против правительства. В то время как часть населения поддерживала студенческие протесты, другая часть выражал недовольство и беспокойство по отношению к студентам против царя. Беспокоясь о ситуации, власти ввели жесткие меры в отношении студенческой активности. Среди обществе студентов обвиняли в нарушении социального порядка и пренебрежении традициями. Не получив достаточной политической, социальной и материальной поддержки, большинство студентов столкнулись с трудностями. Русский реалист и натуралист писатель Александр Иванович Куприн (1870-1938) реалистично изобразил униженный и обедневший тип студента в своем рассказе «Река жизни» написан в 1906 году. Это исследование рассматривает тип студента в упомянутом произведении Куприна с использованием историко-литературного метода. Целью является выделение борьбы, несправедливостей и эмоциональных спадов, переживаемых униженнными студентами, борющимися за выживание в России в то время. Анализ типа студента в рассказе важен для раскрытия исторических реалий и общественных взглядов того времени.

Kaynakça

 • Babıçeva, Yu. V. 1983. “Aleksandr Kuprin”. İstoriya russkoy literaturı. Tom çetvyortıy (Red. N. İ. Prutskov). Leningrad: Nauka, 373-394.
 • Bostancı, E. 2004. Aleksandr İvanoviç Kuprin’in Öykü Sanatı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Çehov, A. P. 1980. Polnoye sobraniye soçineniy v tridtsati tomah, tom 26, Moskova: Nauka.
 • Fedorov, V. A. 2016. İstoriya Rossii 1861-1917 gg, Moskova: Yurayt.
 • İşçenko, O. V. 2018. “Priçinı volneniy studençeskoy molodoji rossii v kontse XIX- naçale XX vv. V otsenke vlasti i professorskogo soobşçestva”. Vestnik surgutskogo gosudarstvennogo pedagogiçeskogo universiteta, 18-28.
 • Koretskaya, İ. 1958. “Primeçaniya”. Sobraniye soçineniy. Tom çetvyortıy. Proizvedeniya 1905-1914. (Red. M. Sergiyevskaya). Moskova: Gosudarstvennoye izdatelstvo hudojestvennoy literaturı, 741-788.

THE HUMILIATED STUDENT TYPE IN A. I. KUPRIN’S STORY “RIVER OF LIFE”

Yıl 2024, Cilt: 12 Sayı: 39, 135 - 150, 15.06.2024
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1417496

Öz

In the late 19th century, Russia witnessed political student movements. The radical and democratic-minded students, with the support of the working class, engaged in anti-government actions. While a portion of the population supported student protests, another segment expressed dissatisfaction and unrest towards anti-tsarist students. Concerned about the situation, the authorities implemented harsh measures against student activities. Among the public, students were accused of disrupting social order and disregarding traditions. Failing to receive sufficient political, social, and material support, the majority of the students faced difficulties. The Russian realist and naturalist writer Aleksandr Ivanovich Kuprin (1870-1938) portrayed the oppressed and impoverished student type realistically in his short story “River of Life” (Река жизни), written in 1906. This study examines the student type in Kuprin's mentioned story using the historical literary method. The aim is to highlight the struggles, injustices, and emotional downturns experienced by oppressed students fighting for survival in Russia during that period. Analyzing the student type in the story is important in shedding light on historical realities and societal views of the time.

Kaynakça

 • Babıçeva, Yu. V. 1983. “Aleksandr Kuprin”. İstoriya russkoy literaturı. Tom çetvyortıy (Red. N. İ. Prutskov). Leningrad: Nauka, 373-394.
 • Bostancı, E. 2004. Aleksandr İvanoviç Kuprin’in Öykü Sanatı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Çehov, A. P. 1980. Polnoye sobraniye soçineniy v tridtsati tomah, tom 26, Moskova: Nauka.
 • Fedorov, V. A. 2016. İstoriya Rossii 1861-1917 gg, Moskova: Yurayt.
 • İşçenko, O. V. 2018. “Priçinı volneniy studençeskoy molodoji rossii v kontse XIX- naçale XX vv. V otsenke vlasti i professorskogo soobşçestva”. Vestnik surgutskogo gosudarstvennogo pedagogiçeskogo universiteta, 18-28.
 • Koretskaya, İ. 1958. “Primeçaniya”. Sobraniye soçineniy. Tom çetvyortıy. Proizvedeniya 1905-1914. (Red. M. Sergiyevskaya). Moskova: Gosudarstvennoye izdatelstvo hudojestvennoy literaturı, 741-788.

A. İ. KUPRİN’İN YAŞAM IRMAĞI ADLI ÖYKÜSÜNDE EZİLEN ÖĞRENCİ TİPİ

Yıl 2024, Cilt: 12 Sayı: 39, 135 - 150, 15.06.2024
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1417496

Öz

XIX. yüzyılın sonlarında Rusya siyasi öğrenci hareketlerine tanıklık eder. Radikal ve demokratik görüşlü öğrenciler işçi sınıfının desteğini de alarak iktidar karşıtı eylemler gerçekleştirirler. Halkın bir bölümü öğrenci protestolarını desteklerken, diğer bölümünde çarlık karşıtı öğrencilere karşı hoşnutsuzluk ve huzursuzluk ortaya çıkar. Endişeye kapılan iktidar öğrenci eylemlerine yönelik sert tedbirler alır. Halk arasında öğrenciler toplumsal düzeni bozmak ve gelenekleri hiçe saymakla suçlanırlar. Siyasi, toplumsal ve maddi açıdan yeterli yardıma ulaşamayan öğrencilerin büyük çoğunluğu zorluklarla karşılaşmaya başlar. Rus gerçekçi ve doğalcı yazar Aleksandr İvanoviç Kuprin (1870-1938) 1906 yılında kaleme aldığı Yaşam Irmağı (Река жизни) adlı öyküsünde ezilen yoksul öğrenci tipini gerçekçi bir üslupla tasvir eder. Çalışmada Kuprin’in bahsi geçen öyküsünde yer alan öğrenci tipi tarihsel edebiyat yöntemiyle incelenir. Dönemin Rusya’sında yaşam mücadelesi veren ezilen öğrencilerin yaşadıkları zorluklar, uğradıkları haksızlıklar ve ruhsal çöküntülerin ortaya koyulması amaçlanır. Öyküdeki öğrenci tipinin incelenmesi tarihsel gerçekliklere ve dönemin toplumsal görüşlerine ışık tutması bakımından önemlidir.

Kaynakça

 • Babıçeva, Yu. V. 1983. “Aleksandr Kuprin”. İstoriya russkoy literaturı. Tom çetvyortıy (Red. N. İ. Prutskov). Leningrad: Nauka, 373-394.
 • Bostancı, E. 2004. Aleksandr İvanoviç Kuprin’in Öykü Sanatı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Çehov, A. P. 1980. Polnoye sobraniye soçineniy v tridtsati tomah, tom 26, Moskova: Nauka.
 • Fedorov, V. A. 2016. İstoriya Rossii 1861-1917 gg, Moskova: Yurayt.
 • İşçenko, O. V. 2018. “Priçinı volneniy studençeskoy molodoji rossii v kontse XIX- naçale XX vv. V otsenke vlasti i professorskogo soobşçestva”. Vestnik surgutskogo gosudarstvennogo pedagogiçeskogo universiteta, 18-28.
 • Koretskaya, İ. 1958. “Primeçaniya”. Sobraniye soçineniy. Tom çetvyortıy. Proizvedeniya 1905-1914. (Red. M. Sergiyevskaya). Moskova: Gosudarstvennoye izdatelstvo hudojestvennoy literaturı, 741-788.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Rusça
Konular Dil Çalışmaları (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sevgi Ilıca 0000-0002-5908-8487

Erken Görünüm Tarihi 11 Haziran 2024
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi 10 Ocak 2024
Kabul Tarihi 1 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 12 Sayı: 39

Kaynak Göster

APA Ilıca, S. (2024). ТИП УНИЖЕННОГО СТУДЕНТА В РАССКАЗЕ «РЕКА ЖИЗНИ» А. И. КУПРИНА. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 12(39), 135-150. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1417496

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası