Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

GÖREVE YENİ BAŞLAYAN AKADEMİSYENLERE YAPILAN İNFORMEL ZİYARETLERİN ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYON SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yıl 2024, Cilt: 12 Sayı: 39, 242 - 261, 15.06.2024
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1441435

Öz

Günümüz dünyasında toplumların gelişmesinde önemli rol oynayan örgütlerin başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için sahip oldukları insan kaynağı çok önemlidir. Örgütlerin bünyesinde çeşitli roller üstlenen çalışanlar kendilerinden beklenilen görevleri istenilen şekilde yerine getirdiklerinde amaçlara ulaşma noktasında önemli adımlar atılmış olacaktır. Sosyolojik bir bakışla örgütlerdeki sosyal yapı ve süreçlerin üyelerin davranış ve tutumları üzerinde etkileri olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca çalışanların işlerini etkili ve etkin bir şekilde yapabilmeleri için faaliyette bulundukları örgütle uyum içerisinde olmaları gerekir. Çalışanların örgüte yeni katıldıkları günden örgüte uyum sağladıkları zamana kadar geçen süre zarfındaki uyum sağlamaya yönelik faaliyetler yeni gelenlerin sosyalizasyonu ile ilgilidir. Bu araştırma da akademik kuruma yeni başlayan akademisyenlerin örgütsel sosyalizasyon süreçlerini anlamaya yöneliktir. Araştırma yapılan akademik kurumda yeni gelen akademisyenlere yönelik diğer üyeler tarafından informel ziyaretler yapılmakta ve bu ziyaretler kültürün bir parçası haline gelerek gelenekselleşmiş durumdadır. Mevcut araştırma yeni gelenlere yönelik olarak yapılan bu ziyaretlerin onların sosyalizasyon süreçleri üzerinde nasıl etkiler oluşturduğunu bizzat kurumdaki aktörlerin perspektifinden incelemekledir. Bu sebeple araştırmada nitel yöntemler kullanılmış ve 32 katılımcı ile informel ziyaretler ve etkileri hakkında yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Araştırma bulguları akademik örgütteki yeni gelenlere yönelik yapılan bu informel tanışma ziyaretlerinin yeni gelenlerin kurum hakkında bilgi edinip, diğer üyelerle tanışmasına olanak sağladığını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca ziyaretler sayesinde yeni gelenlerin karşılaştıkları belirsizliklerin azaldığı ve kuruma adaptasyonlarını hızlandırdığı bulgulanmıştır.

Kaynakça

 • Ashforth, B. E., & Saks, A. M. 1996. “Socialization tactics: Longitudinal effects on newcomer adjustment.” Academy of Management Journal 39(1):149-178 https://doi.org/10.2307/256634.
 • Aslan, C. 2023. “Örgüt Sosyolojisi Üzerine.” s.105-121 içinde Birey, Örgüt Ve Toplum Editör M. Avcı & E. Kara. Konya, Eğitim Yayınevi
 • Aytaç, Ö. 2004. “Örgütler: Sosyolojik bir perspektif.” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 189-217.
 • Bauer, T. N., Bodner, T., Erdogan, B., Truxillo, D. M., & Tucker, J. S. 2007. Newcomer adjustment during organizational socialization: A meta-analytic review of antecedents, outcomes, and methods. Journal of Applied Psychology 92(3):707-721. https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.3.707.
 • Bauer, T. N., & Erdogan, B. 2010. “Organizational socialization: The effective onboarding of new employees.” 3:51-64 İçinde Apa Handbook of İndustrial and Organizational Psychology. Editör S. Zedeck. Washington, DC: American Psychological Association https://doi.org/10.1037/12171-002.
 • Bauer, T. N., & Erdogan, B. (2011). Organizational socialization: The effective onboarding of new employees. In S. Zedeck (Ed.), APA handbook of I/O psychology (Vol. 3, pp. 51– 64). Washington, DC: APA Press. http://dx.doi.org/10.1037/12171-002
 • Bauer, T. N., & Erdogan, B. 2014. “Delineating and Reviewing the Role of Newcomer Capital in Organizational Socialization.” 1:439-457 İçinde Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091251.
 • Chao, G. T., O'Leary-Kelly, A. M., Wolf, S., Klein, H. J., & Gardner, P. D. 1994. Organizational socialization: Its content and consequences. Journal of Applied psychology, 79(5), 730.
 • Comer, D. R. 1991. “Organizational Newcomers’ Acquisition of Information from Peers.” Management Communication Quarterly 5(1):64-89. https://doi.org/10.1177/0893318991005001004.
 • Creswell, J. 2013. “Nitel araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni” (5. Baskı). Siyasal Kitabevi.
 • Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. 2008. “Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research.” s.1-128 İçinde: Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Ed. Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S.,. Londra: Sage Publications Ltd.
 • Ellis, A. M., Bauer, T. N., & Erdogan, B. 2014. “New-employee organizational socialization: Adjusting to new roles, colleagues, and organizations.”301-322 İçinde Handbook of socialization: Theory and research Ed. J. E. Grusec & P. D. Hastings NY: The Guilford Press
 • Fedor, D. B., Buckley, M. R., & Davis, W. D. 1997. “A model of the effects of realistic job previews.” International Journal of Management 14: 211-221.
 • Feldman, D. C. 1981. The Multiple Socialization Of Organization Members. Academy of Management Review, 6(2). https://doi.org/10.5465/amr.1981.4287859.
 • Flanagin, A. J., & Waldeck, J. H. 2004. “Technology use and organizational newcomer socialization.” Journal of Business Communication 41(2):137-165 https://doi.org/10.1177/0021943604263290.
 • Leach, R. B. 2018. “More than Idle Talk: Exploring Gossip in Organizational Socialization”. Doktora tezi, Texas Christian University: Texas.
 • Jablin, F. M. 1984. “Assimilating New Members into Organizations.” Annals of the International Communication Association 8(1):594-626 https://doi.org/10.1080/23808985.1984.11678591.
 • Lee, T. W., Ashford, S. J., Walsh, J. P., & Mowday, R. T. 1992. “Commitment Propensity, Organizational Commitment, and Voluntary Turnover: A Longitudinal Study of Organizational Entry Processes.” Journal of Management 18(1):15-32 https://doi.org/10.1177/014920639201800102.
 • Madlock, P. E., & Chory, R. M. 2014. “Socialization as a Predictor of Employee Outcomes.” Communication Studies 65(1):56-71. https://doi.org/10.1080/10510974.2013.811429.
 • Meriam, S. 2018. “Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama için Bir Rehber.” (3. Baskından Çeviri). Nobel Yayıncılık.
 • Miller, V. D., & Jablin, F. M. 1991. “Information Seeking During Organizational Entry: Influences, Tactics, And A Model Of The Process.” Academy Of Management Review 16(1):92-120 Https://Doi.Org/10.5465/Amr.1991.4278997.
 • Miller, V. D. 1996. “An experimental study of newcomers’ information seeking behaviors during organizational entry.” Communication Studies 47(1–2):1-24 https://doi.org/10.1080/10510979609368460.
 • Morrison, E. W. 1993. Longitudinal study of the effects of information seeking on newcomer socialization. Journal of applied psychology, 78(2), 173.

The Effects of Informel Visits to New Academics on The Organizational Socialization Process

Yıl 2024, Cilt: 12 Sayı: 39, 242 - 261, 15.06.2024
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1441435

Öz

In today's world, human resources are very important for organizations that play an important role in the development of societies to continue their activities successfully. When employees who play various roles within organizations fulfill the duties expected of them in the desired way, important steps will be taken to achieve the goals. From a sociological perspective, it is possible to say that social structures and processes in organizations affect members' behavior and attitudes. In addition, for employees to do their jobs effectively and efficiently, they must be in harmony with the organization in which they work. Activities aimed at adapting employees from the day they join the organization to the time they adapt to the organization are related to the socialization of newcomers. This research aims to understand the organizational socialization processes of new academics in an academic institution. In the academic institution where the research is conducted, informal visits are made by other members to newly arrived academics, and these visits have become a part of the culture and have become traditional. The current research examines how these visits to newcomers affect their socialization processes from the perspective of the actors in the institution. For this reason, qualitative methods were used in the research and semi-structured interviews were conducted with 32 participants about informal visits and their effects. Research findings reveal that these informal introductory visits to newcomers enable newcomers to learn about the institution and meet other members. It has also been found that thanks to the visits, the uncertainties faced by the new arrivals are reduced and their adaptation to the institution is accelerated.

Kaynakça

 • Ashforth, B. E., & Saks, A. M. 1996. “Socialization tactics: Longitudinal effects on newcomer adjustment.” Academy of Management Journal 39(1):149-178 https://doi.org/10.2307/256634.
 • Aslan, C. 2023. “Örgüt Sosyolojisi Üzerine.” s.105-121 içinde Birey, Örgüt Ve Toplum Editör M. Avcı & E. Kara. Konya, Eğitim Yayınevi
 • Aytaç, Ö. 2004. “Örgütler: Sosyolojik bir perspektif.” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 189-217.
 • Bauer, T. N., Bodner, T., Erdogan, B., Truxillo, D. M., & Tucker, J. S. 2007. Newcomer adjustment during organizational socialization: A meta-analytic review of antecedents, outcomes, and methods. Journal of Applied Psychology 92(3):707-721. https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.3.707.
 • Bauer, T. N., & Erdogan, B. 2010. “Organizational socialization: The effective onboarding of new employees.” 3:51-64 İçinde Apa Handbook of İndustrial and Organizational Psychology. Editör S. Zedeck. Washington, DC: American Psychological Association https://doi.org/10.1037/12171-002.
 • Bauer, T. N., & Erdogan, B. (2011). Organizational socialization: The effective onboarding of new employees. In S. Zedeck (Ed.), APA handbook of I/O psychology (Vol. 3, pp. 51– 64). Washington, DC: APA Press. http://dx.doi.org/10.1037/12171-002
 • Bauer, T. N., & Erdogan, B. 2014. “Delineating and Reviewing the Role of Newcomer Capital in Organizational Socialization.” 1:439-457 İçinde Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091251.
 • Chao, G. T., O'Leary-Kelly, A. M., Wolf, S., Klein, H. J., & Gardner, P. D. 1994. Organizational socialization: Its content and consequences. Journal of Applied psychology, 79(5), 730.
 • Comer, D. R. 1991. “Organizational Newcomers’ Acquisition of Information from Peers.” Management Communication Quarterly 5(1):64-89. https://doi.org/10.1177/0893318991005001004.
 • Creswell, J. 2013. “Nitel araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni” (5. Baskı). Siyasal Kitabevi.
 • Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. 2008. “Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research.” s.1-128 İçinde: Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Ed. Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S.,. Londra: Sage Publications Ltd.
 • Ellis, A. M., Bauer, T. N., & Erdogan, B. 2014. “New-employee organizational socialization: Adjusting to new roles, colleagues, and organizations.”301-322 İçinde Handbook of socialization: Theory and research Ed. J. E. Grusec & P. D. Hastings NY: The Guilford Press
 • Fedor, D. B., Buckley, M. R., & Davis, W. D. 1997. “A model of the effects of realistic job previews.” International Journal of Management 14: 211-221.
 • Feldman, D. C. 1981. The Multiple Socialization Of Organization Members. Academy of Management Review, 6(2). https://doi.org/10.5465/amr.1981.4287859.
 • Flanagin, A. J., & Waldeck, J. H. 2004. “Technology use and organizational newcomer socialization.” Journal of Business Communication 41(2):137-165 https://doi.org/10.1177/0021943604263290.
 • Leach, R. B. 2018. “More than Idle Talk: Exploring Gossip in Organizational Socialization”. Doktora tezi, Texas Christian University: Texas.
 • Jablin, F. M. 1984. “Assimilating New Members into Organizations.” Annals of the International Communication Association 8(1):594-626 https://doi.org/10.1080/23808985.1984.11678591.
 • Lee, T. W., Ashford, S. J., Walsh, J. P., & Mowday, R. T. 1992. “Commitment Propensity, Organizational Commitment, and Voluntary Turnover: A Longitudinal Study of Organizational Entry Processes.” Journal of Management 18(1):15-32 https://doi.org/10.1177/014920639201800102.
 • Madlock, P. E., & Chory, R. M. 2014. “Socialization as a Predictor of Employee Outcomes.” Communication Studies 65(1):56-71. https://doi.org/10.1080/10510974.2013.811429.
 • Meriam, S. 2018. “Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama için Bir Rehber.” (3. Baskından Çeviri). Nobel Yayıncılık.
 • Miller, V. D., & Jablin, F. M. 1991. “Information Seeking During Organizational Entry: Influences, Tactics, And A Model Of The Process.” Academy Of Management Review 16(1):92-120 Https://Doi.Org/10.5465/Amr.1991.4278997.
 • Miller, V. D. 1996. “An experimental study of newcomers’ information seeking behaviors during organizational entry.” Communication Studies 47(1–2):1-24 https://doi.org/10.1080/10510979609368460.
 • Morrison, E. W. 1993. Longitudinal study of the effects of information seeking on newcomer socialization. Journal of applied psychology, 78(2), 173.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İş ve Örgüt Sosyolojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Doruk Mutlu 0000-0002-9017-8173

Erken Görünüm Tarihi 11 Haziran 2024
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi 22 Şubat 2024
Kabul Tarihi 13 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 12 Sayı: 39

Kaynak Göster

APA Mutlu, M. D. (2024). GÖREVE YENİ BAŞLAYAN AKADEMİSYENLERE YAPILAN İNFORMEL ZİYARETLERİN ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYON SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 12(39), 242-261. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1441435

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası