Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KADINLARIN EVLENMEDEN ÖNCEKİ BEKARET DURUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ

Yıl 2024, Cilt: 12 Sayı: 39, 294 - 317, 15.06.2024
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1459716

Öz

Bekaret olgusu; aile yapıları, kişilerin bu aileler içerisinde yetiştirilme tarzları, sosyalizasyon süreçleri, eğitim sistemi, ekonomik yapı, dini inanışlar, tarihsel ve kültürel yapılar, örf ve adetler gibi birçok olgu ile sıkı sıkıya bağlıdır. Bu çalışmada; inanç sistemleri, gelir ve eğitim düzeyi gibi sosyodemografik değişkenlerin bekaret olgusuna etkisi, kadınların eşlerinin bakirliğini nasıl algıladıkları tartışılmış ve bu konuda bir anket geliştirilmiştir. Bekaret, toplumsal cinsiyet bağlamında erkeklerden ziyade kadınlar ile ilişkilendirilen bir kavram olduğundan; geliştirilen anket, İstanbul ilinde ikamet eden evli veya başından bir evlilik geçmiş 400 kadına uygulanmıştır. Çalışmaya katılan kadınlara sorulan temel sorulardan bir tanesi, “Evlendiğinizde bakire miydiniz?” sorusudur. Buna göre kadınların %88,50’si evlendiğinde bakire olduğunu ifade etmiştir. Sadece bu oran bile ülkemizde bekaretin önce kadın, dişilik ve kadının namusu ile ilgili bir kavram olarak görüldüğünün bir ifadesidir. Çalışmadaki temel parametrelerden biri eğitim düzeyi ve bekaret ilişkisidir. Cinsiyet fark etmeksizin eğitim düzeyi arttıkça bakire olma durumu ve kadından bekaret beklentisi azalmakta, eğitim durumu düştükçe bakire olma ve kadından bekaret bekleme durumu artmaktadır. Aynı şekilde hanenin aylık geliri düştükçe kadından bekaret bekleme durumu artmakta, aylık gelir attıkça, kadınların evlenmeden önce bekaretlerini koruma eğilimleri de düşmektedir. Çalışmada konu, başörtüsü, nikah türü, eşin eğitim durumu, doğulan ve yaşanılan bölge gibi farklı parametreler üzerinden tartışılmıştır. Bu sayede Türkiye geneli için geçerli olmasa bile İstanbul ili genelinde bekarete verilen önem ve bu önemin hangi değişkenlere bağlı artıp azaldığı incelenmiştir. Çalışmanın sunmayı hedeflediği bir diğer katkı da bekaret kavramına dair toplumsal norm ve değerlerin anlaşılması, değişimlerin tespiti ve farkındalığın arttırılması yönündedir.

Etik Beyan

Çalışmanın Etik Kurul izni; İstanbul Aydın Üniversitesi Etik Komisyonu , 31.08.2020 tarih ve 2020/7 toplantı No kurulu ile alınmıştır.

Kaynakça

 • Freud, Sigmund. 2017. Kültürel Cinsel Ahlak ve Modern Sinirlilik. Çev. Çağlar Tanyeri. İstanbul: Telos Yayıncılık Psikanaliz Dizisi.
 • Freud, Sigmund. 2020. Bakirelik Tabusu. Çev. Elif Yıldırım. İstanbul: Oda Yayınları.
 • Giddens, Anthony. 1992. Mahremiyetin Dönüşümü Modern Toplumlarda Cinsellik Aşk ve Erotizm. Çev. İdris Şahin. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Güdücü, Burcu. 2017. Toplumsal Cinsiyet. Düz. Feridun Merter ve Mustafa Talas. İçinde, Sosyoloji (s. 513-543). İstanbul: Lisans Yayınları.
 • İlkkaracan, Pınar. 2018. Türkiye'nin Doğu Bölgelerinde Kadın Cinselliği Bağlamının İncelenmesi. Düz. Pınar İlkkarcan. İçinde, Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Karagöz, Yalçın. 2021. Spss Amos Meta Uygulamalı Nitel, Nicel Karma Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karasar, Niyazi. 2002. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kernberg, Otto Friedmann. 2011. Aşk İlişkileri Normallik ve Patoloji. Çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Lewınshon, Richard. 1966. Cinsi Adetler Tarihi. Çev. Ender Gürol. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Life Church / You Version. “Kutsal Kitap”. https://l24.im/Gq9w. (Erişim Tarihi: 13.11.2023)
 • Mernissi, Fatima. 2015. Bekaret ve Ataerki. Düz. Pınar İlkkaracan. İçinde, Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik. Çev. Ebru Salman. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Ozansoy, Nilhan. 2022. “Hegamonik Erkeklik Bağlamında Erkeklerin Cinsellik ve Bekaret Hakkındaki Düşünceleri ve Tutumları”. İmgelem 6(10): 307-330.

A Research On The Virginity Status Of Women Before Marriage: The Case Of İstanbul

Yıl 2024, Cilt: 12 Sayı: 39, 294 - 317, 15.06.2024
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1459716

Öz

The concept of virginity is linked to various factors such as family structures, upbringing methods within these families, the education system, economic conditions, religious beliefs, historical and cultural contexts and traditions. Study examines the impact of sociodemographic variables such as belief systems, income levels, and educational attainment on the concept of virginity, along with how women perceive their husbands' virginity, through the development and administration of a questionnaire. The questionnaire was distributed to 400 married or previously married women residing in Istanbul. Primary question posed to participants was, "Were you a virgin when you got married?" The results revealed that 88.50% of women reported being virgins at the time of marriage. This statistic reflects the societal perception in Turkey that virginity is primarily associated with women, and female honor. An important parameter examined in the study is the relationship between educational attainment and virginity. Regardless of gender, as educational levels increase, the likelihood of virginity at marriage and the expectation of female virginity decrease, while as educational levels decrease, the likelihood of virginity at marriage and the expectation of female virginity increase. Similarly, as household income decreases, the expectation of female virginity increases, while as household income increases, women's inclination to preserve their virginity before marriage decreases. Additionally, the study discusses various parameters such as head covering, type of marriage, spouse's educational level. Although the findings may not be generalizable nationwide, the study aims to explore the importance attributed to virginity and the factors influencing its variation within Istanbul.

Kaynakça

 • Freud, Sigmund. 2017. Kültürel Cinsel Ahlak ve Modern Sinirlilik. Çev. Çağlar Tanyeri. İstanbul: Telos Yayıncılık Psikanaliz Dizisi.
 • Freud, Sigmund. 2020. Bakirelik Tabusu. Çev. Elif Yıldırım. İstanbul: Oda Yayınları.
 • Giddens, Anthony. 1992. Mahremiyetin Dönüşümü Modern Toplumlarda Cinsellik Aşk ve Erotizm. Çev. İdris Şahin. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Güdücü, Burcu. 2017. Toplumsal Cinsiyet. Düz. Feridun Merter ve Mustafa Talas. İçinde, Sosyoloji (s. 513-543). İstanbul: Lisans Yayınları.
 • İlkkaracan, Pınar. 2018. Türkiye'nin Doğu Bölgelerinde Kadın Cinselliği Bağlamının İncelenmesi. Düz. Pınar İlkkarcan. İçinde, Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Karagöz, Yalçın. 2021. Spss Amos Meta Uygulamalı Nitel, Nicel Karma Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karasar, Niyazi. 2002. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kernberg, Otto Friedmann. 2011. Aşk İlişkileri Normallik ve Patoloji. Çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Lewınshon, Richard. 1966. Cinsi Adetler Tarihi. Çev. Ender Gürol. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Life Church / You Version. “Kutsal Kitap”. https://l24.im/Gq9w. (Erişim Tarihi: 13.11.2023)
 • Mernissi, Fatima. 2015. Bekaret ve Ataerki. Düz. Pınar İlkkaracan. İçinde, Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik. Çev. Ebru Salman. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Ozansoy, Nilhan. 2022. “Hegamonik Erkeklik Bağlamında Erkeklerin Cinsellik ve Bekaret Hakkındaki Düşünceleri ve Tutumları”. İmgelem 6(10): 307-330.
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Aile Sosyolojisi, Cinsiyet Sosyolojisi, Kadın Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burcu Güdücü 0000-0001-5229-1565

Erken Görünüm Tarihi 11 Haziran 2024
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi 27 Mart 2024
Kabul Tarihi 17 Mayıs 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 12 Sayı: 39

Kaynak Göster

APA Güdücü, B. (2024). KADINLARIN EVLENMEDEN ÖNCEKİ BEKARET DURUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 12(39), 294-317. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1459716

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası