Yıl 2021, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 80 - 90 2021-05-25

Koroner Anjiyografi Yapılan Hastaların ve Eşlerinin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi

Esra TÜRKER [1] , Tülin BEDÜK [2]


Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma koroner anjiyografi yapılan hastaların ve eşlerinin anksiyete düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma kesitsel bir çalışmadır. Araştırma, koroner anjiyografi uygulanan hastaların bulunduğu bir üniversite hastanesi, bir vakıf üniversitesi hastanesi ve bir kamu hastanesinde Aralık 2013- Mayıs 2014 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma kapsamına, 18 yaşından büyük, mental rahatsızlığı ya da iletişimi engelleyebilecek bir sorunu olmayan ve çalışmaya katılmaya istekli 192 hasta ve 192 hasta eşi oluşturmuştur. Çalışmanın verileri hasta ve hasta eşleri için ayrı hazırlanan tanıtım formları ve Spielberger’in Sürekli- Durumluk Kaygı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, Independent-Samples T Testi, Ki Kare, Mann-Whitney U, Kruskal- Wallis ve Tukey Testi kullanılarak analiz edilmiştir.Araştırmaya katılan hasta ve hasta eşlerinin Durumluk Kaygı Ölçeği puan ortalamaları 50,59 ±7,76 ve 51,64 ± 5,55; Sürekli Kaygı Ölçeği puan ortalamaları ise 39,61± 9 ve 38,74±7,10 olarak belirlenmiş ve hastalar ile hasta eşlerinin anksiyeteleri arasında bir fark saptanmamıştır (p>0,05, p>0,05). Araştırmaya katılan hasta ve eşlerinin anksiyete puanlarının birbirine çok yakın olması sebebiyle, koroner anjiyografi uygulanan hastaların ve onların eşlerinin gereksinimlerinin birlikte belirlenmesi ve bu kapsamda hemşirelik bakımının planlanması önerilmiştir.
Anksiyete, Hasta ve eşi, Hemşirelik bakımı, Koroner anjiyografi
 • Abacı A. (2011). Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Ülkemizdeki Durumu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi - Arch Turk Soc Cardiol 2011; 39: Suppl 4:1-5 doi: 10.5543/tkda.2011.abaci
 • Akdemir N, Birol L. (2005). İç Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara. ss.: 433-486.
 • Arslan H, Arkar H, Danaoğlu Z. (2011). Miyokard İnfarktüsü Geçiren Kişilerde Mizaç ve Karakter Boyutları ve Öfke, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri. Klinik Psikiyatri 14: 143-149.
 • Büyükaşık Ö. (2008). Koroner Anjiyografi Olacak Hastalarda Sağlık EğitimininAnksiyete 91 Düzeyi Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Demir A. (2003). Hemşirelerin Vardiya ile Çalışmalarının Anksiyete ve Arteryal Kan Basıncına Etkisinin ve Çalışma Ortamında Stres Oluşturan Faktörlerin İrdelenmesi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Demir A, Akyurt D, Ergün B, Haytural C, Yiğit T, Taşoğlu İ, Elhan AH, Erdemli Ö. (2010). Kalp cerrahisi geçirecek hastalarda anksiyete sağaltımı. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 18 (3): 177-182.
 • Doering LV, Esmailian F, Laks H. (2000). Perioperative predictors of ICU and hospital costs in coronary artery bypass graft surgery. Chest. 118 (3) p.:737-743.
 • Durademir BA. (1993). İlk kez MI geçiren hastalarda ve hastaların eşlerinde anksiyete düzeylerinin saptanması. Yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Anabilim Dalı. İstanbul.
 • Ekiz S. (2003). Koroner Anjiyografi Öncesi Hastaları Bilgilendirmenin Anksiyete Düzeyi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi. Kocaeli.
 • Enç N. (1998). Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Sağlığı Geliştiren Davranışlarının Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul.
 • Erdem N, Ergüney S. (2005). Koroner Arter hastalarında Yaşam Kalitesinin ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin incelenmesi Atatürk Üniversitesi. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8:3. Karayurt Ö. (1998). Ameliyat öncesi uygulanan farklı eğitim programlarının hastaların anksiyete ve ağrı düzeylerine etkisinin incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2(1):20–26.
 • Koca A. (1998) Açık Kalp Ameliyatı Öncesi Hasta Eğitiminin Anksiyete Düzeyine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Krannich JHA, Weyers P, Luerger S, Herzog M, Bohrer T, Elert O. (2007). Presence of depression and anxiety before and after coroner artery bypass graft surgery and their relationship to age. BMC Psychiatry, 7 (47): 1-6. http://www.biomedcentral.com
 • Kurçer MA, Özbay A. (2011). Koroner arter hastalarında uygulanan yaşam tarzı eğitim ve danışmanlığının yaşam kalitesine etkisi. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 11: 107-13.
 • Kültürsay H. (2002). Koroner Kalp Hastalarında Yüksek Risk Kavramı. İzmir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı. Ana Kar Der 2: 61-64
 • İşkey M. (2008). Anjiyografi İşlemi Öncesi ve İşlem Sırasında Müzik Dinlemenin Bireylerin Anksiyete Düzeyi ve Yaşam Bulgularına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Sivas. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı.
 • Öner N, Le Compte A. (1998). Süreksiz (Durumluk) Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Özdemir L. (2010). Koroner yoğun bakımda kalan hastaların deneyimlerinin belirlenmesi. Hemşirelikte araştırma geliştirme dergisi 2010-1.
 • Özen TA, Çelik ŞS. (2010). Koroner Anjiyoplasti ve İntra Koroner Stent Uygulanan Hastaların Bakımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13: 2.
 • Turhan Y. (2007). Elektif Cerrahi Operasyon Planlanan Hastalarda Preoperatif ve Postoperatif Anksiyetenin Hasta Memnuniyeti ile ilişkisi. Uzmanlık Tezi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adana.
 • Uslu H. (2011). Kalp yetersizliği olan hastaların ve bakımverenlerin anksiyete- depresyon düzeyleri ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi. Akdeniz üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü iç hastalıkları hemşireliği anabilim dalı. Antalya.
 • Wong H, Lopez NV. (2001). Effects of music therapy on anxiety in ventilator- dependent patients. Heart & Lung 30(5):376-87.
 • World Health Organization. The atlas of heart disease and stroke. Available at: http://www.who.int/en/. Accessed Mart 28, 2013.
 • Yalçın R, Cemri M, Boyacı B. (2006), Koroner Arter Hastalığı 1. Gazi Tıp Dergisi, 17: 1: 1-33.
 • Yazar M. (2011). Açık kalp ameliyatı olacak hastalara ameliyat öncesi yapılan eğitimin anksiyete düzeyine etkisi. Yüksek Lisans tezi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İstanbul.
 • Yel P. (2009). Koroner Anjiyografi Uygulanacak Hastaların Yaşam Kalitesi ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği.
 • Yeşil P, Altıok M. (2012). Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde fiziksel aktivitenin önemi. Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi-Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2012.
 • Yılmaz M, Sayın Y, Tel H. (2012). Koroner anjiyografi yapılacak hastaların işlem öncesi bilgi gereksinimleri ve anksiyete düzeyleri. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci 4(2); 55-65.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3323-6880
Yazar: Esra TÜRKER (Sorumlu Yazar)
Kurum: LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4514-9381
Yazar: Tülin BEDÜK
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Mayıs 2021

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyasbd840864, journal = {Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2651-3501}, address = {Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 18200 Çankırı}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {80 - 90}, doi = {}, title = {Koroner Anjiyografi Yapılan Hastaların ve Eşlerinin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Türker, Esra and Bedük, Tülin} }
APA Türker, E , Bedük, T . (2021). Koroner Anjiyografi Yapılan Hastaların ve Eşlerinin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi . Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 80-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyasbd/issue/62452/840864
MLA Türker, E , Bedük, T . "Koroner Anjiyografi Yapılan Hastaların ve Eşlerinin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi" . Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 80-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyasbd/issue/62452/840864>
Chicago Türker, E , Bedük, T . "Koroner Anjiyografi Yapılan Hastaların ve Eşlerinin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi". Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 80-90
RIS TY - JOUR T1 - Koroner Anjiyografi Yapılan Hastaların ve Eşlerinin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi AU - Esra Türker , Tülin Bedük Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 90 VL - 4 IS - 2 SN - -2651-3501 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi Koroner Anjiyografi Yapılan Hastaların ve Eşlerinin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi %A Esra Türker , Tülin Bedük %T Koroner Anjiyografi Yapılan Hastaların ve Eşlerinin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi %D 2021 %J Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2651-3501 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Türker, Esra , Bedük, Tülin . "Koroner Anjiyografi Yapılan Hastaların ve Eşlerinin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi". Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 2 (Mayıs 2021): 80-90 .
AMA Türker E , Bedük T . Koroner Anjiyografi Yapılan Hastaların ve Eşlerinin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi. AvrasyaSBD. 2021; 4(2): 80-90.
Vancouver Türker E , Bedük T . Koroner Anjiyografi Yapılan Hastaların ve Eşlerinin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 4(2): 80-90.
IEEE E. Türker ve T. Bedük , "Koroner Anjiyografi Yapılan Hastaların ve Eşlerinin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi", Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 80-90, May. 2021