PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KIDEM TAZMİNATI FON TASARISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Yıl 2010, Cilt 1, Sayı 1, 122 - 154, 01.12.2010

Öz

İşsizlik Sigortası ve İş Güvencesi hükümlerinin yürürlüğe girmesi ile kıdem tazminatı sorumluluğunun işverenlerden alınıp bir fona devredilmesi görüşünün ağırlık kazanması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, oluşturduğu bir bilim kuruluna Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı Taslağı hazırlama görevi vermiştir. Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı Taslağının 1. Maddesinde bu kanunun amacı; “kapsamına giren işçilere ve hak sahiplerine belirtilen esaslara göre kurulacak Kıdem Tazminatı Fonundan hak edecekleri kıdem tazminatının ödenmesi ve bu tazminatın güvence altına alınması” şeklinde tanımlanmıştır. Bu çalışmada Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili tarihsel gelişim, geçmişteki fon tecrübeleri, fonun hukuki Yapısı, Kıdem Tazminatı Fon Tasarısının içeriği ve tasarıya yönelik değerlendirmeler ele alınmıştır.

Kaynakça

 • ARSLAN, M. (2008), Kıdem Tazminatı Fonunun Kurulmasından Yanayız, CNNTÜRK “Farkında Mısınız ?”
 • Programı, 06 Mart 2008, http://www.hizmet-is.org.tr/arsiv.asp?Id=1376&bl=-1&kt=1 (Son erişim: 08.07.2010)
 • ATALAY, E. (2008). CNNTÜRK “Farkında Mısınız?” Programı, 06 Mart 2008, http://www.hizmet- is.org.tr/arsiv.asp?Id=1376&bl=-1&kt=1 (Son erişim: 08.07.2010)
 • Basın İş Sendikası .(2007), Çalışma Yaşamının En „Kıdemli‟ Konusu „Kıdem Tazminatı Fonu‟, Ocak 2007, http://www.basin-is.org/kidem.htm (Son erişim: 07.08.2010)
 • BAYDUR, R. (2004), Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “9. Çalışma Meclisi” Toplantısı, 15-16 Eylül , http://www.cgm.gov.tr/files/istihdam_danisma_kurulu/dokuzuncu_calisma_meclisi.pdf?category_id=237 (08.07.2010)
 • BİNBİR, S . (2004), Kıdem Tazminatı Fon Kanunu Tasarısı Ve Getireceği Değişiklik Ve Yenilikler, Yaklaşım
 • Dergisi, Aralık 2004,Sayı: 144, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004124999.htm (Son erişim:8.7.2010)
 • Birleşik Metal-İş Sendikası, Birleşik Metal-İş Gazetesi (2004a), Kıdem Tazminatı Fon Yasa Tasarısı Orada durun Sayı 164, Ekim 2004, http://www.birlesikmetal.org/gazete/sayi_164/sayi_164_2.htm (Son erişim:08.07.2010)
 • Birleşik Metal-İş Sendikası, Birleşik Metal-İş Gazetesi (2004b), Kıdem Tazminatıma Dokundurtmam, Sayı 164,
 • Ekim 2004, http://www.birlesikmetal.org/gazete/sayi_164/sayi_164_1.htm(Son erişim:08.07.2010)
 • CENTEL,T. (2008). Avrupa Birliği Müktesebatı Işığında Türkiye‟de Çalışma Yaşamında Güncel Gelişmeler,
 • Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, No:02/2008, http://sosyalbe.nku.edu.tr/20082.pdf (son erişim:08.07.2010)
 • ÇELEBİ, S. (2004), Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “9. Çalışma Meclisi” Toplantısı, 15-16 Eylül 2004, http://www.cgm.gov.tr/files/istihdam_danisma_kurulu/dokuzuncu_calisma_meclisi.pdf?category_id=237 (son erişim:08.07.2010) ÇELEBİ, S. (2001), Kıdem Tazminatı Fonu, NTV Yakın Plan programı, 05.2001 http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/81333.asp (son erişim:08.07.2010)
 • ÇELEBİ, S. (2008). Kıdem Tazminatının Piyasalara Fon Yaratma Aracına Dönüştürülmesinin Kabul Edilmesi Olanaklı Değildir, Ankara Sanayi Odası Mart-Nisan http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/Mart2008/ForumMart2008.pdf (son erişim:08.07.2010)
 • ÇSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı Taslağı, Genel Yayın No: , DÜZENLİ, N. (2001), Kıdem Tazminatı Fonu, NTV Yakın Plan programı, 07.05.2001 http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/81333.asp (son erişim:08.07.2010) EMEK, Emek Dünyası.net. (2009). Sendikalar ne düşünüyor? 06.2009, http://www.emekdunyasi.net/ed/guncel/394-sendikalar-ne-dusunuyor (son erişim:8.7.2010)
 • ENGİN, Y. (2004). Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “9. Çalışma Meclisi” Toplantısı, 15-16 Eylül 2004, (Son erişim:8.7.2010)
 • ERDOĞAN, G. “Kıdem Tazminatı Fonu Üzerine Değerlendirme”, Anadolu Hukuk Derneği Dergisi, http://www.ahuder.org.tr/yayin/dergi2.pdf ( Son erişim: 08.07.2010)
 • FIRAT, H.İ. (2005), Yeniden Gündeme Gelen Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı, (Kıdem tazminatı kalkıyor mu?), alomaliye 26 Eylül 2005, http://www.alomaliye.com/eylul_05/huseyin_firat_yeniden.htm (08.07.2010) İNCİROĞLU, L. (2005). Kıdem Tazminatı Fonu Ne Getiriyor? Kasım ,
 • (http://www.lutfiinciroglu.com/content/view/13/87/ (Son erişim:28.07.2010)
 • KILIÇ,S. (2004). Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “9. Çalışma Meclisi” Toplantısı, 15-16 Eylül 2004, http://www.cgm.gov.tr/files/istihdam_danisma_kurulu/dokuzuncu_calisma_meclisi.pdf?category_id=237 (Son erişim:08.07.2010)
 • KOÇ, M. (2009), Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımı Ve Sonuçları, Mali Çözüm Dergisi,
 • İSMMMO Yayın Organı Sayı:95 Eylül-Ekim KUMLU, M. (2008). Sorunun Çözümü Kıdem Tazminatı Fonu Oluşturulmasında Değil, Bugün Yüzde Elli
 • Oranına Ulaştığı İddia Edilen Kayıt dışılıkla Mücadele Etmektedir Ankara Sanayi Odası Mart-Nisan 2008, 45 http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/Mart2008/ForumMart2008.pdf (son erişim:08.07.2010)
 • KURT, R. (2009). „Kıdem Tazminatı Fonu‟ Referanduma Gitmeli, 18 Ağustos 2009, www.resulkurt.com
 • KUTAL, M. (2006), Kıdem Tazminatının Bir Fondan Karşılanması (2002 Yasa Taslağına İlişkin Bir
 • Değerlendirme), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Toker Dereliye Armağan, Cilt:55, Sayı:1, İstanbul, http://iibf.kocaeli.edu.tr/ceko/armaganlar/tokerdereli/21.pdf (son erişim:08.07.2010)
 • KUTAL , M. (2009), Türk İş Hukukunda Kıdem Tazminatı Sorunu ve Çözüm Önerileri, MESS SİCİL Dergisi, Aralık 2009,
 • KUDATGOBİLİK, T. (2009), “Türk İşvereni Ayağındaki Kıdem Tazminatı Prangasından Kurtarılmalıdır”, 1.
 • Ağustos 2009, TİSK Duyurular, http://www.tisk.org.tr/duyurular.asp?ayrinti=True&id=3036 (son erişim: 07.2010)
 • KUZGUN, İ. (1988). Kıdem Tazminatı Fonunu Kullanılmasının Ekonomik Etkileri, Ankara Üniversitesi,
 • (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 1988
 • KÜÇÜK, C. T. (2009). Mevcut Koşullarda, İşletmelerin Hayatiyeti Risk Altındadır. TİSK İşveren Dergisi, C:47,
 • Sayı:8, Mayıs 2009, http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=2385&id=111 (Son erişim:8.7.2010)
 • LİMONCUOĞLU, S. A. (2007). Kıdem Tazminatı Fonu Tartışmaları Işığında Avusturya Kıdem Tazminatı Reformu,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Özel Sayı 2007 http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz9ozel/alimoncuoglu.pdf (Son erişim: 8.7.2010)
 • Mai ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu, İş Güvencesi Ve Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Taslakları Hakkında Rapor, http://www.antimai.org/cy/diskkidem.htm (Son erişim:8.7.2010)
 • MUTLU, S. (1996). İş Güvencesi Açısından Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonu, Marmara
 • Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul, 1996
 • NARİN, H. (2009). Kıdem Tazminatı Yükünden Türk Müteşebbisini Ve Sanayisini Kurtarmak Gerekir, TİSK
 • İşveren Dergisi, C:47, Sayı:8, Mayıs 2009, http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=2383&id=111 (Son erişim:8.7.2010) ÖZDEBİR, N. (2009), Oda Meclisi Konuşması, Ekim /3 www.aso.org.tr/b2b/haber/haberoku.php?haber_no=1794 (son erişim:8.7.2010)
 • ÖZDEBİR, N. (2008), Kıdem Tazminatında Reform Zorunludur, Ankara Sanayi Odası Mart-Nisan 2008 http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/Mart2008/ForumMart2008.pdf (son erişim:08.07.2010) PİRLER, B. (2004), Kıdem Tazminatı Fonu, TİSK İşveren Dergisi, Eylül 2004 http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=1031&id=59 (Son erişim:08.07.2010)
 • SEYYAR, A. (2005). Sosyal Güvenlik Terimleri, Papatya Yay., Nisan 2005, İstanbul. SINAV, T. (2009). Kıdem Tazminatını Fonla Kurtarmak Yeni Şafak 2009-08-10 http://yenisafak.com.tr/yazarlar/?i=18053&y=TahsinSinav (Son erişim:8.7.2010)
 • TARHAN, L. (1988), Kıdem tazminatı ve uygulama sorunları, İstanbul Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 1988.
 • TEZEL, A. (2008), Kıdem Tazminatı Fonu en çok devleti sevindirecek, Akşam Gazetesi, 8.2.2008, http://www.alitezel.com/tezel/index.php?sid=yazi&id=1788 (8.7.2010)
 • TEZEL, A. (2010), KOBİ‟ler Kıdem Tazminatı Fonu istiyorlar, Habertürk Gazetesi, 15.06.2010, http://www.alitezel.com.tr/tezel/index.php?sid=yazi&id=3817 (8.7.2010)
 • TOPTAŞ, A. (2004), 9. Çalışma Meclisi‟nin Gündem ve Kıdem Tazminatı Fonu, Türk Harb-İş Dergisi, Sayı , Aralık 2004.
 • TUNCAY, A. C. (2004), Kıdem Tazminatı Fonu Kanunu Çıkarılsın Artık Ama... TİSK İşveren Dergisi, Eylül , http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=1034&id=59 (Son erişim: 8.7.2010)
 • UĞUR, S. (2009). Kıdem Tazminatında Fon Sistemi, Çimento İşveren Dergisi, Kasım 2009, Sayı 6, Cilt 23, http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale140.pdf (son erişim: 28.07.2010)
 • USLU, S. (2008), Kıdem Tazminatının Uygulanmasında Yaşanan Sorunları Kısaca Özetlersek; Kamu Ve Özel
 • Sektör Çalışanlarını Ayrı Kategorilerde Değerlendirmek Gerekir, Ankara Sanayi Odası Mart-Nisan 2008 http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/Mart2008/ForumMart2008.pdf (Son erişim: 8.7.2010)
 • UZUN, B. (2009), Kıdem Tazminatı Ve Bir Öneri, TİSK İşveren Dergisi, C:47, Sayı:8, Mayıs 2009, http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=2386&id=111 (Son erişim: 8.7.2010)
 • ÜNSAL, E. (2007-2008), Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı Taslağı Konusunda Bazı Düşünceler, TÜHİS
 • İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 21 Sayı: 2 - 3 Kasım 2007 / Şubat 2008 http://www.tuhis.org.tr/dergi/cilt21_sayi2-3/cilt21_sayi2-3_bolum3.pdf (Son erişim:8.7.2010) YILMAZ,
 • A. (2008), Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı Neler Getiriyor?, 01.04.2008, http://www.insangucu.com.tr/default.aspx?pid=29660&nid=44916 (son erişim: 01.05.2010)

Yıl 2010, Cilt 1, Sayı 1, 122 - 154, 01.12.2010

Öz

Kaynakça

 • ARSLAN, M. (2008), Kıdem Tazminatı Fonunun Kurulmasından Yanayız, CNNTÜRK “Farkında Mısınız ?”
 • Programı, 06 Mart 2008, http://www.hizmet-is.org.tr/arsiv.asp?Id=1376&bl=-1&kt=1 (Son erişim: 08.07.2010)
 • ATALAY, E. (2008). CNNTÜRK “Farkında Mısınız?” Programı, 06 Mart 2008, http://www.hizmet- is.org.tr/arsiv.asp?Id=1376&bl=-1&kt=1 (Son erişim: 08.07.2010)
 • Basın İş Sendikası .(2007), Çalışma Yaşamının En „Kıdemli‟ Konusu „Kıdem Tazminatı Fonu‟, Ocak 2007, http://www.basin-is.org/kidem.htm (Son erişim: 07.08.2010)
 • BAYDUR, R. (2004), Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “9. Çalışma Meclisi” Toplantısı, 15-16 Eylül , http://www.cgm.gov.tr/files/istihdam_danisma_kurulu/dokuzuncu_calisma_meclisi.pdf?category_id=237 (08.07.2010)
 • BİNBİR, S . (2004), Kıdem Tazminatı Fon Kanunu Tasarısı Ve Getireceği Değişiklik Ve Yenilikler, Yaklaşım
 • Dergisi, Aralık 2004,Sayı: 144, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004124999.htm (Son erişim:8.7.2010)
 • Birleşik Metal-İş Sendikası, Birleşik Metal-İş Gazetesi (2004a), Kıdem Tazminatı Fon Yasa Tasarısı Orada durun Sayı 164, Ekim 2004, http://www.birlesikmetal.org/gazete/sayi_164/sayi_164_2.htm (Son erişim:08.07.2010)
 • Birleşik Metal-İş Sendikası, Birleşik Metal-İş Gazetesi (2004b), Kıdem Tazminatıma Dokundurtmam, Sayı 164,
 • Ekim 2004, http://www.birlesikmetal.org/gazete/sayi_164/sayi_164_1.htm(Son erişim:08.07.2010)
 • CENTEL,T. (2008). Avrupa Birliği Müktesebatı Işığında Türkiye‟de Çalışma Yaşamında Güncel Gelişmeler,
 • Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, No:02/2008, http://sosyalbe.nku.edu.tr/20082.pdf (son erişim:08.07.2010)
 • ÇELEBİ, S. (2004), Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “9. Çalışma Meclisi” Toplantısı, 15-16 Eylül 2004, http://www.cgm.gov.tr/files/istihdam_danisma_kurulu/dokuzuncu_calisma_meclisi.pdf?category_id=237 (son erişim:08.07.2010) ÇELEBİ, S. (2001), Kıdem Tazminatı Fonu, NTV Yakın Plan programı, 05.2001 http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/81333.asp (son erişim:08.07.2010)
 • ÇELEBİ, S. (2008). Kıdem Tazminatının Piyasalara Fon Yaratma Aracına Dönüştürülmesinin Kabul Edilmesi Olanaklı Değildir, Ankara Sanayi Odası Mart-Nisan http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/Mart2008/ForumMart2008.pdf (son erişim:08.07.2010)
 • ÇSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı Taslağı, Genel Yayın No: , DÜZENLİ, N. (2001), Kıdem Tazminatı Fonu, NTV Yakın Plan programı, 07.05.2001 http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/81333.asp (son erişim:08.07.2010) EMEK, Emek Dünyası.net. (2009). Sendikalar ne düşünüyor? 06.2009, http://www.emekdunyasi.net/ed/guncel/394-sendikalar-ne-dusunuyor (son erişim:8.7.2010)
 • ENGİN, Y. (2004). Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “9. Çalışma Meclisi” Toplantısı, 15-16 Eylül 2004, (Son erişim:8.7.2010)
 • ERDOĞAN, G. “Kıdem Tazminatı Fonu Üzerine Değerlendirme”, Anadolu Hukuk Derneği Dergisi, http://www.ahuder.org.tr/yayin/dergi2.pdf ( Son erişim: 08.07.2010)
 • FIRAT, H.İ. (2005), Yeniden Gündeme Gelen Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı, (Kıdem tazminatı kalkıyor mu?), alomaliye 26 Eylül 2005, http://www.alomaliye.com/eylul_05/huseyin_firat_yeniden.htm (08.07.2010) İNCİROĞLU, L. (2005). Kıdem Tazminatı Fonu Ne Getiriyor? Kasım ,
 • (http://www.lutfiinciroglu.com/content/view/13/87/ (Son erişim:28.07.2010)
 • KILIÇ,S. (2004). Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “9. Çalışma Meclisi” Toplantısı, 15-16 Eylül 2004, http://www.cgm.gov.tr/files/istihdam_danisma_kurulu/dokuzuncu_calisma_meclisi.pdf?category_id=237 (Son erişim:08.07.2010)
 • KOÇ, M. (2009), Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımı Ve Sonuçları, Mali Çözüm Dergisi,
 • İSMMMO Yayın Organı Sayı:95 Eylül-Ekim KUMLU, M. (2008). Sorunun Çözümü Kıdem Tazminatı Fonu Oluşturulmasında Değil, Bugün Yüzde Elli
 • Oranına Ulaştığı İddia Edilen Kayıt dışılıkla Mücadele Etmektedir Ankara Sanayi Odası Mart-Nisan 2008, 45 http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/Mart2008/ForumMart2008.pdf (son erişim:08.07.2010)
 • KURT, R. (2009). „Kıdem Tazminatı Fonu‟ Referanduma Gitmeli, 18 Ağustos 2009, www.resulkurt.com
 • KUTAL, M. (2006), Kıdem Tazminatının Bir Fondan Karşılanması (2002 Yasa Taslağına İlişkin Bir
 • Değerlendirme), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Toker Dereliye Armağan, Cilt:55, Sayı:1, İstanbul, http://iibf.kocaeli.edu.tr/ceko/armaganlar/tokerdereli/21.pdf (son erişim:08.07.2010)
 • KUTAL , M. (2009), Türk İş Hukukunda Kıdem Tazminatı Sorunu ve Çözüm Önerileri, MESS SİCİL Dergisi, Aralık 2009,
 • KUDATGOBİLİK, T. (2009), “Türk İşvereni Ayağındaki Kıdem Tazminatı Prangasından Kurtarılmalıdır”, 1.
 • Ağustos 2009, TİSK Duyurular, http://www.tisk.org.tr/duyurular.asp?ayrinti=True&id=3036 (son erişim: 07.2010)
 • KUZGUN, İ. (1988). Kıdem Tazminatı Fonunu Kullanılmasının Ekonomik Etkileri, Ankara Üniversitesi,
 • (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 1988
 • KÜÇÜK, C. T. (2009). Mevcut Koşullarda, İşletmelerin Hayatiyeti Risk Altındadır. TİSK İşveren Dergisi, C:47,
 • Sayı:8, Mayıs 2009, http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=2385&id=111 (Son erişim:8.7.2010)
 • LİMONCUOĞLU, S. A. (2007). Kıdem Tazminatı Fonu Tartışmaları Işığında Avusturya Kıdem Tazminatı Reformu,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Özel Sayı 2007 http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz9ozel/alimoncuoglu.pdf (Son erişim: 8.7.2010)
 • Mai ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu, İş Güvencesi Ve Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Taslakları Hakkında Rapor, http://www.antimai.org/cy/diskkidem.htm (Son erişim:8.7.2010)
 • MUTLU, S. (1996). İş Güvencesi Açısından Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonu, Marmara
 • Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul, 1996
 • NARİN, H. (2009). Kıdem Tazminatı Yükünden Türk Müteşebbisini Ve Sanayisini Kurtarmak Gerekir, TİSK
 • İşveren Dergisi, C:47, Sayı:8, Mayıs 2009, http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=2383&id=111 (Son erişim:8.7.2010) ÖZDEBİR, N. (2009), Oda Meclisi Konuşması, Ekim /3 www.aso.org.tr/b2b/haber/haberoku.php?haber_no=1794 (son erişim:8.7.2010)
 • ÖZDEBİR, N. (2008), Kıdem Tazminatında Reform Zorunludur, Ankara Sanayi Odası Mart-Nisan 2008 http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/Mart2008/ForumMart2008.pdf (son erişim:08.07.2010) PİRLER, B. (2004), Kıdem Tazminatı Fonu, TİSK İşveren Dergisi, Eylül 2004 http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=1031&id=59 (Son erişim:08.07.2010)
 • SEYYAR, A. (2005). Sosyal Güvenlik Terimleri, Papatya Yay., Nisan 2005, İstanbul. SINAV, T. (2009). Kıdem Tazminatını Fonla Kurtarmak Yeni Şafak 2009-08-10 http://yenisafak.com.tr/yazarlar/?i=18053&y=TahsinSinav (Son erişim:8.7.2010)
 • TARHAN, L. (1988), Kıdem tazminatı ve uygulama sorunları, İstanbul Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 1988.
 • TEZEL, A. (2008), Kıdem Tazminatı Fonu en çok devleti sevindirecek, Akşam Gazetesi, 8.2.2008, http://www.alitezel.com/tezel/index.php?sid=yazi&id=1788 (8.7.2010)
 • TEZEL, A. (2010), KOBİ‟ler Kıdem Tazminatı Fonu istiyorlar, Habertürk Gazetesi, 15.06.2010, http://www.alitezel.com.tr/tezel/index.php?sid=yazi&id=3817 (8.7.2010)
 • TOPTAŞ, A. (2004), 9. Çalışma Meclisi‟nin Gündem ve Kıdem Tazminatı Fonu, Türk Harb-İş Dergisi, Sayı , Aralık 2004.
 • TUNCAY, A. C. (2004), Kıdem Tazminatı Fonu Kanunu Çıkarılsın Artık Ama... TİSK İşveren Dergisi, Eylül , http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=1034&id=59 (Son erişim: 8.7.2010)
 • UĞUR, S. (2009). Kıdem Tazminatında Fon Sistemi, Çimento İşveren Dergisi, Kasım 2009, Sayı 6, Cilt 23, http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale140.pdf (son erişim: 28.07.2010)
 • USLU, S. (2008), Kıdem Tazminatının Uygulanmasında Yaşanan Sorunları Kısaca Özetlersek; Kamu Ve Özel
 • Sektör Çalışanlarını Ayrı Kategorilerde Değerlendirmek Gerekir, Ankara Sanayi Odası Mart-Nisan 2008 http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/Mart2008/ForumMart2008.pdf (Son erişim: 8.7.2010)
 • UZUN, B. (2009), Kıdem Tazminatı Ve Bir Öneri, TİSK İşveren Dergisi, C:47, Sayı:8, Mayıs 2009, http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=2386&id=111 (Son erişim: 8.7.2010)
 • ÜNSAL, E. (2007-2008), Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı Taslağı Konusunda Bazı Düşünceler, TÜHİS
 • İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 21 Sayı: 2 - 3 Kasım 2007 / Şubat 2008 http://www.tuhis.org.tr/dergi/cilt21_sayi2-3/cilt21_sayi2-3_bolum3.pdf (Son erişim:8.7.2010) YILMAZ,
 • A. (2008), Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı Neler Getiriyor?, 01.04.2008, http://www.insangucu.com.tr/default.aspx?pid=29660&nid=44916 (son erişim: 01.05.2010)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nihat AKBIYIK Bu kişi benim


Muzaffer KOÇ

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2010
Başvuru Tarihi 19 Haziran 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Akbıyık, N. & Koç, M. (2010). KIDEM TAZMİNATI FON TASARISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER . Akademik Yaklaşımlar Dergisi , 1 (1) , 122-154 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayd/issue/3324/46144