Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASINDA ÇOCUK OMBUDSMANLIĞININ ÖNEMİ: NORVEÇ VE TÜRKİYE ÇOCUK OMBUDSMANLIĞI KARŞILAŞTIRMASI

Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 2, 185 - 203, 13.12.2020

Öz

Kamu yönetiminde yaşanan dönüşümlerle birlikte yeni kamu yönetimi anlayışı ile gelen saydam, katılımcı, performansa dayalı, vatandaş odaklı yönetim beraberinde halkın hesap sorma beklentisini arttırarak denetimin önemine vurgu yapmıştır. Bu sebeple de kullanılan klasik denetim yollarına alternatifler aranmış ve halkın hesap sorma isteğinin güçlenmesi ile de ombudsmanlık ya da dilimizdeki adı ile kamu denetçiliği kurumu kurulmuştur. Zaman içinde ombudsmanlık kurumu farklı konularla ilgilenmek amacıyla alt bölümlere ayrılmıştır. Çocuk ombudsmanlığı da bu bölümlerden birisi olmuştur. Bu ombudsmanlık ile çocukların haklarını aramasına aracılık edilmektedir. Bu çalışmada da öncelikle ombudsmanlık kurumundan tarihi gelişiminden bahsedilmiştir. Daha sonra ise ombudsmanlığın özel çalışma alanı olan çocuk ombudsmanlığı üzerinde durulmuştur. Çocuk ombudsmanlığı önce Norveç daha sonra Türkiye ülkelerinde olan uygulamalar üzerinden değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye çocuk ombudsmanlığı kurumunda eksiklikler olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, 29.06.2012.
 • Arklan, Ü. (2006). Bir Kamu Denetim Sistemi Olarak Ombudsman Ve Türkiye'de Uygulanabilirliği, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4 (3), 82-100.
 • Atay, C. (1999). Devlet Yönetimi Ve Denetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım. (1. Baskı). İstanbul.
 • Atay, E. (2014). Hukuk Devleti İlkesi Işığında İdarenin Denetimi Ve Kamu Denetçiliği Kurumu, Ombudsman Akademik Dergisi, 1, 1-30.
 • Avşar, Z. (2012). Ombudsman- İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu Hakemi. (1. Baskı). Hayat Yayın Grubu, , İstanbul.
 • Bearup, R.S., & Palusci, V.J. (1999). Improving Child Welfare Through A Children’s Ombudsman, Pergamon, 23 (5), 449-457.
 • Çiçek, H. G. & Çiçek, S. (2013). Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği) Kurumu, Isparta Barosu Bülteni, 3 (9), 38-40.
 • Çocuk Hakları (2019). 23.02.2019, Wiki: https://www.wikizero.com/tr/Çocuk_hakları.
 • Diaw, C. M. (2019). The Ombudsman Story: A Case Study İn Public Oversight, Natural Justice And State Information. 15.02.2019, https://Www.Researchgate.Net/Publication/312383206_Ombudsmen_People's_Defenders_And_Mediators_Independence_And_Administrative_Justice_İn_State_Transformation.
 • Enoc (2006). "Enoc’s Standards For Independent", 25.02.2019, http://Enoc.Eu/Wp-Content/Uploads/2015/01/Enoc-Standards-As-Approved-Paris-01.Pdf.
 • Enoc (2013). "Europen Network Of Ombudspersons For Children", : 21.02.2019, http://Enoc.Eu/?Page_İd=8.
 • Erhüman, T. (2000). Türkiye İçin Nasıl Bir Ombudsman Formülü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 49 (1), 155-180.
 • Enoc (2019). Europen Network of Ombudspersons For Children, 10.03.2019, http://enoc.eu.
 • Fendoğlu, H. T. (2010). Kamu Denetçiligi (Ombudsmanslık). Stratejik Düşünce Enstitüsü Dergisi, ss. 1-20.
 • İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2019). Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyet Dağılımı, 12.03.2019, http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713.
 • Gülener, S. (2013). Ombudsman-Yargı İlişkileri ve Yargı Ombudsmanlığı Sistemi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Akademik İncelemeler Dergisi, 8 (1), 1-27.
 • Işıkçı, Y. M. (2016). Türkiye'de Çocuk Refahı İçin Çocuk Ombudsmanlığı Önerisi, Journal Of Emerging Economies And Policy, 125-135.
 • Kamu Denetçiliği Kurumu (2019). 2018 Yıllık Raporu, Ankara.
 • Küçüközyiğit, H. G. (2006). Ombudsmanlık Kurumu -Hukuksal ve Siyasal Bir İnceleme, Uluslararası Hukuk Ve Politika Dergisi, 2 (5), 90-111.
 • Lutfullayevna, M. F. (2016). Institute Of Children's Ombudsman As A Mechanism Of Protection Of Juveniles' Rights, International Journal Of Law, 5 (2), 70-73.
 • Melton, G.B. (1991). Lessons from Norway: The Children's Ombudsman as a Voice for Children, Case Western Reserve Journal of International Law, 23 (2), 197-254.
 • Miljeteig, P. (2006). Children’s Ombudsman, Independent Consultant, Norway.
 • Musinguzi, P., & Ellingsen, I.T. (2017). The Norwegian Ombudsman For Children On Child Participation: Perceptions, İmpacts And Dilemmas, Journal of Comparative Social Work, 2, 1-23.
 • Thery, J. F. (1998). Bağımsız İdari Otoriteler. Editör: İbrahim Kabaoğlu. Alkım Yayınları. İstanbul.
 • Tortop, N. (1998). Ombudsman Sistemi ve Çeşitli Ülkelerde Uygulanması, Amme İdaresi Dergisi, 31 (1), 3-11.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2019). Yıllara, Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Nüfus. 10.03.2019. http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist.
 • United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2017). Building the Future, Florence.
 • Uyanık, Sırrı (1994). İngiliz Yerel Yönetimlerinde Ombudsman Denetimi, Türk İdare Dergisi, 403 (66), 205-209.
 • Yöret Vakfı (2014). Çocuk Haklarının Hayata Geçirilmesinde Çocuk Ombudsmanlığı. İstanbul.
 • Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (2015). Çocuk Ombudsmanlığı Yuvarlak Masa Toplantısı Raporu, 10.03.2019, http://selinberghan.com/wp content/uploads/2018/05/%C3%87ocuk_ombudsmanligi_toplanti.pdf.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nilgün KAHRAMAN> (Sorumlu Yazar)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3196-2643
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 13 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 10 Kasım 2020
Kabul Tarihi 24 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kahraman, N. (2020). ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASINDA ÇOCUK OMBUDSMANLIĞININ ÖNEMİ: NORVEÇ VE TÜRKİYE ÇOCUK OMBUDSMANLIĞI KARŞILAŞTIRMASI . Akademik Yaklaşımlar Dergisi , 11 (2) , 185-203 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayd/issue/58217/824148