Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Uzaktan Eğitim Sürecinde İkinci/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarına Yönelik Öğretici Görüşleri

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 121 - 159, 01.09.2021

Öz

İkinci/yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin en önemli materyali ders kitaplarıdır. Çoğu yüz yüze eğitime uygun olarak hazırlanan ders kitaplarının COVID-19 salgını nedeniyle geçiş yapılan uzaktan eğitim sürecinde kullanılabilirliği ve işlevselliği sorgulanmalıdır. Bu araştırmanın amacı ikinci/yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarının uzaktan eğitim sürecinde kullanılabilirliğine ilişkin öğretici görüşlerini incelemektir. Nitel durum çalışması olarak desenlenen araştırmada otuz yedi öğreticiden görüş alınmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanan veriler içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda hem basılı/pdf kitapların hem de z kitapların çevrim içi öğrenme sürecinde işlevsel olmayan özellikleri ortaya konulmuştur. Ayrıca Z kitap özelliği olmayan ders kitaplarının etkileşimli hâle getirilerek dijitalleştirilmesi, ders kitaplarının öğrenci katılımını ve motivasyonlarını desteklemek amacıyla WEB 2.0 araçlarıyla ve etkileşimli etkinliklerle desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Adıyaman, Z. (2002). Uzaktan eğitim yoluyla yabancı dil öğretimi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, TOJET, 1(11), 92-97.
 • Arat, T. ve Bakan, Ö. (2014). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1-2), 363-374.
 • Ateş, M., Çerçi, A. ve Derman, S. (2015). Eğitim bilişim ağında yer alan Türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 105-117.
 • Aydın, E. ve Erol, S. (2021). The views of Turkish language teachers on distance education and digital literacy during covid-19 pandemic. International Journal of Education & Literacy Studies, 9(1), 60-71.
 • Başar, U. ve Çangal, O. (2021a). Analysis of the attitudes of the instructors towards the use of technology in teaching Turkish as a foreign language. International Online Journal of Educational Sciences, 13(1), 18-32.
 • Başar, U. ve Çangal, Ö. (2021b). Yunus Emre Institute Students Views on the Distance Turkish Learning Portal. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(1), 210–235.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. M. Bütün, & S. B. Demir (Çev. Ed.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Demirel, Ö. ve Kıroğlu, K. (2020). Eğitim ve ders kitapları. Ö. Demirel & K. Kıroğlu (Ed.), Ders kitabı İncelemesi içinde (ss. 3-13). Ankara: Pegem Akademi.
 • Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi. (2020). Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4 Duran, E. ve Topbaşoğlu N. (2015). Dijital-etkileşimli öyküleyici metinler ve anlama. Turkish Studies, 10(11), 519-532.
 • Güngör, H., Çangal, Ö. ve Demir, T. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak uzaktan öğretimine ilişkin öğrenici ve öğretici görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(3), 1163-1191.
 • Hosseinpour, N., Biria, R. ve Rezvani, E. (2019). Promoting academic writing proficiency of Iranian EFL learners through blended learning. Turkish Online Journal of Distance Education, 20(4), 99-116.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Efecan KARAGÖL> (Sorumlu Yazar)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0331-8009
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Karagöl, E. (2021). Uzaktan Eğitim Sürecinde İkinci/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarına Yönelik Öğretici Görüşleri . Aydın Tömer Dil Dergisi , 6 (2) , 121-159 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aydintdd/issue/65149/941072


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png