Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BİNGÖL AİLESİNDE SOSYAL DEĞİŞME

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2, 73 - 86, 10.01.2016

Öz

Bu çalışmada aile kurumu, Bingöl özelinde incelenmeye çalışılacak ve aile kurumunun zamanla geçirdiği değişimler, fonksiyonları, sosyal yapı açısından etkileri incelenecektir. Teknoloji ve modernleşmenin etkisiyle dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişimler eğitim, ekonomi ve siyaset gibi kurumların yanı sıra aileyi de etkisi altına alarak sosyal değişmeye yol açmaktadır. Toplumun en küçük yapı taşı olan aile, bireyin sosyalleştiği temel ihtiyaçlarını karşıladığı ve yaşama becerisini geliştirdiği ilk yerdir. Bu açıdan toplumdaki değişmeyle uyum içerisinde evirilmesi önem arz etmekte, biryandan çekirdek aileye dönüşürken bir yandan da bazı fonksiyonlarını yitirmesi normal görülmektedir. Çocukların bağımlılık sürelerinin uzaması, evlenme yaşının artması, düğünlerin yapısının değişmesi, büyüklere gösterilen saygının azalması, ataerkil yapıda çözülme ve mimarideki farklılaşmalar bu değişmenin birer yansımasıdır. Ancak tüm farklılaşmalara rağmen toplumun temel yapı taşlarından biri olan aile, sosyo-kültürel açıdan kilit bir konuma sahiptir ve insan neslinin devamlılığını sağlayan önemli bir kurum olarak varlığını sürdürmektedir.

Kaynakça

 • Akyüz, H. (1992). Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma, MEB Yayınları, İstanbul.
 • ASAGEM. (2010). Türkiye’de Aile Değerleri Araştırması, Ed. Mustafa Turgut, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Yayın No:145, Ankara.
 • Aydın, M. (2000). Kurumlar Sosyolojisi, Vadi Yayınları, 2. Baskı, Ankara.
 • Bayer, A. (2013). Değişen Toplumsal Yapıda Aile, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:4, 8, 101-129.
 • Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE). (2002) 2000 Genel Nüfus Sayımı – Bingöl, Yayın No: 2637, Ankara.
 • James, A. 2001. ‘Yeni’ Çocukluk Sosyolojisinde Sorunlar, Yaklaşımlar ve Pratikler, Çev. Emine Gül Kapçı, 3. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara, 16-18 Ekim 2000, 27-36.
 • Karasu, D. (2004). Bingöl’de Sosyal ve Kültürel Yaşam, Baskı: Sistem Mücellit, İstanbul.
 • Kongar, E. (1999). 21. Yüzyılda Türkiye (2000’li yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı), Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Korkutata, Z. (2016). Bingöl’de Dini Hayat, Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Ankamat Matbaası.
 • Murdock, G. P. (1965). Socıal Structure, The Macmillan Company, Tenth Printing, USA.
 • Öztürk, B. (2009). Bingöl İli Örnekleminde Çekirdek ve Geniş Aile Yapılarında Anne- Çocuk İlişkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniv.,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sayın, Ö. (1990). Aile Sosyolojisi, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • Tan, M. (1989). Çağlar Boyunca Çocukluk, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:22, 1, 71-88.
 • TAYA, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Aile Yapısı Araştırması TespitlerÖneriler, Araştırma ve Sosyal Politika Serisi, No: 07, İstanbul, 2014.
 • Taylan, H. H. (2003). Köy Ailesinde Aile İçi İlişkiler. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Tolan, B. (2005). Sosyoloji, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • TÜİK. (2014a). Türkiye İstatistik Yıllığı 2013, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Yayın No: 4175, Ankara, 2014.
 • TÜİK. (2014b). Yaygın Eğitim İstatistikleri 2012/’13, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Yayın No: 4354, Ankara, 2014.
 • TÜİK. (2016). İstatistiksel Tablolar ve Dinamik Sorgulama (Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri- Boşanma), http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068, 03 Eylül 2016.

SOCIAL CHANGE IN BINGOL FAMILY

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2, 73 - 86, 10.01.2016

Öz

In this research, the family institute, its changes throughout the time, its functions and social structure is studied specifically in Bingöl. By the effect of technology and modernization, fast-paced changes influence and change the family as well as education, economics and politics. The family as the smallest structure of society is the first place where the individual socializes, obtains his basic needs and develops his living skills. In this sense, it is important that it evolves in harmony with the change in society and it is considered to be normal that it has lost some of its functions while turning into a nucleus family. The prolonged time of children’s dependency, the rise of average marriage age, the changed structure of weddings, the decrease in the respect towards the elderly, disintegration at the patriarchal structure and the differences in the architecture are all reflections of this change. However; family as one of the most fundamental building blocks in society is of key importance and an important institute to ensure the continuation of human race.

Kaynakça

 • Akyüz, H. (1992). Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma, MEB Yayınları, İstanbul.
 • ASAGEM. (2010). Türkiye’de Aile Değerleri Araştırması, Ed. Mustafa Turgut, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Yayın No:145, Ankara.
 • Aydın, M. (2000). Kurumlar Sosyolojisi, Vadi Yayınları, 2. Baskı, Ankara.
 • Bayer, A. (2013). Değişen Toplumsal Yapıda Aile, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:4, 8, 101-129.
 • Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE). (2002) 2000 Genel Nüfus Sayımı – Bingöl, Yayın No: 2637, Ankara.
 • James, A. 2001. ‘Yeni’ Çocukluk Sosyolojisinde Sorunlar, Yaklaşımlar ve Pratikler, Çev. Emine Gül Kapçı, 3. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara, 16-18 Ekim 2000, 27-36.
 • Karasu, D. (2004). Bingöl’de Sosyal ve Kültürel Yaşam, Baskı: Sistem Mücellit, İstanbul.
 • Kongar, E. (1999). 21. Yüzyılda Türkiye (2000’li yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı), Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Korkutata, Z. (2016). Bingöl’de Dini Hayat, Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Ankamat Matbaası.
 • Murdock, G. P. (1965). Socıal Structure, The Macmillan Company, Tenth Printing, USA.
 • Öztürk, B. (2009). Bingöl İli Örnekleminde Çekirdek ve Geniş Aile Yapılarında Anne- Çocuk İlişkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniv.,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sayın, Ö. (1990). Aile Sosyolojisi, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • Tan, M. (1989). Çağlar Boyunca Çocukluk, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:22, 1, 71-88.
 • TAYA, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Aile Yapısı Araştırması TespitlerÖneriler, Araştırma ve Sosyal Politika Serisi, No: 07, İstanbul, 2014.
 • Taylan, H. H. (2003). Köy Ailesinde Aile İçi İlişkiler. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Tolan, B. (2005). Sosyoloji, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • TÜİK. (2014a). Türkiye İstatistik Yıllığı 2013, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Yayın No: 4175, Ankara, 2014.
 • TÜİK. (2014b). Yaygın Eğitim İstatistikleri 2012/’13, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Yayın No: 4354, Ankara, 2014.
 • TÜİK. (2016). İstatistiksel Tablolar ve Dinamik Sorgulama (Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri- Boşanma), http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068, 03 Eylül 2016.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mahmut BUYANKARA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ocak 2016
Başvuru Tarihi 10 Ekim 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bad468187, journal = {Bingöl Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-369X}, eissn = {2757-8070}, address = {}, publisher = {Bingöl Kültür ve Dayanışma Vakfı}, year = {2016}, volume = {2}, number = {2}, pages = {73 - 86}, title = {BİNGÖL AİLESİNDE SOSYAL DEĞİŞME}, key = {cite}, author = {Buyankara, Mahmut} }
APA Buyankara, M. (2016). BİNGÖL AİLESİNDE SOSYAL DEĞİŞME . Bingöl Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 73-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bad/issue/39597/468187
MLA Buyankara, M. "BİNGÖL AİLESİNDE SOSYAL DEĞİŞME" . Bingöl Araştırmaları Dergisi 2 (2016 ): 73-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bad/issue/39597/468187>
Chicago Buyankara, M. "BİNGÖL AİLESİNDE SOSYAL DEĞİŞME". Bingöl Araştırmaları Dergisi 2 (2016 ): 73-86
RIS TY - JOUR T1 - BİNGÖL AİLESİNDE SOSYAL DEĞİŞME AU - Mahmut Buyankara Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bingöl Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 86 VL - 2 IS - 2 SN - 1309-369X-2757-8070 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bingöl Araştırmaları Dergisi BİNGÖL AİLESİNDE SOSYAL DEĞİŞME %A Mahmut Buyankara %T BİNGÖL AİLESİNDE SOSYAL DEĞİŞME %D 2016 %J Bingöl Araştırmaları Dergisi %P 1309-369X-2757-8070 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Buyankara, Mahmut . "BİNGÖL AİLESİNDE SOSYAL DEĞİŞME". Bingöl Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (Ocak 2016): 73-86 .
AMA Buyankara M. BİNGÖL AİLESİNDE SOSYAL DEĞİŞME. BAD. 2016; 2(2): 73-86.
Vancouver Buyankara M. BİNGÖL AİLESİNDE SOSYAL DEĞİŞME. Bingöl Araştırmaları Dergisi. 2016; 2(2): 73-86.
IEEE M. Buyankara , "BİNGÖL AİLESİNDE SOSYAL DEĞİŞME", Bingöl Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 73-86, Oca. 2016

17434