Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 141 - 164, 29.06.2021
https://doi.org/10.53440/bad.945414

Öz

Kaynakça

 • Akın, A., Eroğlu Y., Kayış A. R. & Satıcı S. A. (2013). The validity and reliability of the Turkish version of the relational-interdependent self-construal scale. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 579–584.
 • Akın, A., & Eker, H. (2011). Turkish version of the Psychological Vulnerability Scale: A study of validity and reliability. Paper presented at the 32th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), July, 18-20, Münster, Germany.
 • Akın, A. (2008). Scales of Psychological Well-Being: A Study of Validity and Reliability. Educational Science: Theory & Practice, 8 (3),721–750.
 • Akın. A, Uysal, R.. & Çitemel, N. (2013). Sosyal güvende hissetme ve memnununiyet ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 34-40.
 • Akın, A. & Akın, U. (2015). Arkadaşlık kalitesi ve öznel mutluluk: Öznel zindeliğin aracılık rolü. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(177), 233-241.
 • Berber-Çelik, Ç. (2018). Bağlanma Stilleri, Psikolojik İyi Oluş ve Sosyal Güvende Hissetme: Aralarındaki İlişki Ne? Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 27-40.
 • Bertocci, D., Hirsch, E., Sommer, W. ve Williams, A. (1992). Student Mental Health Needs: Survey Results And Đmplications For Service. Journal Of American College Health, 41, pp.3–12.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). “Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı”. (Geliştirilmiş 7. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi. 1-429.
 • Clason, D. L. & Dormody, T. J. (1994). “Analyzing data measured by individual Likert-type items”, Journal of Agricultural Education, 35(4), 31- 35.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2013). “Research methods in education”. London: Routledge.
 • Crocker, J. (2002). Contingencies of self-worth: Implications for self-regulation and psychological vulnerability. Self and Identity, 1(2), 143-149.
 • Çeçen, A. R. & Cenkseven F. (2007). Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın yordayıcıları olarak psikolojik iyi olma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 109-118.
 • Çelik, E. &Topçuoğlu, P. (2017). Proaktif kişiliğin öznel zindelik ile merak arasındaki ilişkide aracılık etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1221-1240.
 • Depue, R.A. & Morrone-Strupinsky, J.V. (2005). A neurobehavioral model of affiliative bonding: Implications for conceptualizing a human trait of affiliation. Behavioural and Brain Sciences, 28, 313-395.
 • Diener, E. (1984). Subjective Well-Being. Psychological Bulletin, 95 , 3, 542-575.
 • Diener, E., Diener, C. (1996). Most people are happy. Psychological Science, 7, 181–185.
 • Ekşi, H., Erök-Özkapı, D. & Ümmet, D. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Kırılganlıkla Öznel Zindelik Arasındaki İlişkide Genel Psikolojik Sağlığın Aracı Rolü, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5) 185–190.
 • Ekşi, H., Bikeç, S. M. & Ümmet, D. (2017). Öğretmen adaylarında kendini sansürleme, psikolojik kırılganlık ve koşullu öz değer. Küreselleşen dünyada eğitim el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Eryılmaz, A. (2013). Ergen Özne İyi-Oluşu İle Olumlu Gelecek Beklentisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24, 209-215.
 • Gilbert, P., McEwan, K., Mitra, R., Richter, A., Franks, L., Mills, A., Bellew, R. ve Gale, C. (2009). An exploration of different types of positive affect in students and patients with bipolar disorder. Clinical Neuropsychiatry, 6,135-143.
 • Hayes, J.A. (1997). What Does The Brief Symptom Inventory Measure Đn College And University Counseling Center Clients?, Journal Of Counseling Psychology, 44, 360–367.
 • Humphrey, R. & Mccarthy, P. (1998). Stress And The Contemporary Student. Higher Education Quarterly, 52, 221-242.
 • Ingram, R. E. & Price, J. M. (2010). Understanding psychopathology: The role of vulnerability. In R. E. Ingram and J. M. Price (Eds.) Vulnerability to Psychopathology: Risk across the Lifespan(pp. 3-17). New York: Guilford Press.
 • Karasar, N. (2005). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. (13. Basım). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Keser, A. (2006). Çağrı Merkezi Çalışanlarında İş Yükü Düzeyi İle İş Doyumu İlişkisinin Araştırılması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 100-119.
 • Keyes, M.L.C., Smotkin, D. & Ryff, D.C. (2002). Opptimizing Well-Being: The Empirical of Two Tradition. Journal of Personality and School Psychology, 82 (6), 1007-1022.
 • Monk, E.M. & Mahmood, Z. (1999). Student Mental Health: A Pilot Study. Counselling Psychology Quarterly, 12, pp.199–210.
 • Özbek, M. F. (2008). Güven, belirsizlik ve risk alma davranışı ilişkisi: Teorik yaklaşım. Akademik Bakış, 15, 1-12.
 • Ryff, C.D. (1995). Psychological Well-Being in Adult Life. Current Directions in Psychological Science, 4 (4), 99-104.
 • Ryff, C. D. & Keyes, C. L. M. (1995). The Structure of Psychological Well-being Revisited. Journalof Personality and Social Psychology, 69, 719–727.
 • Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 578(6), 1069-1081.
 • Sarıçam, H. (2015). Sosyal Kırılganlık Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, International Online Journal of Educational Sciences, 7(1), 190-202.
 • Savcı, M. ve Aysan, F. (2016). Kişilik özelliklerinin öznel zindelik ve psikolojik iyi oluşa etkisi VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 5-8 Mayıs 2016 Çanakkale.
 • Seligman, M. E. (2002). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. Handbook of PositivePsychology, (2) 3-12. Satıcı, S. A. (2016). Psychological vulnerability, resilience, and subjective well-being: The mediating role of hope. Personality and Individual Differences, 102, 68-73. Scanlon, A. & Lee, G. A. (2007). Theuse of the term vulnerability in acutecare: Why does it differ Sand what does it mean? Australian Journal of Advanced Nursing, 24(3), 54.
 • Sinclair, V. G. & Wallston, K. A. (1999). The development and validation of the Psychological Vulnerability Scale. Cognitive Therapy and Research, 23(2), 119-129.
 • Tatlılıoğlu, K. (2015). Üniversite öğrencilerinin aylık gelir ve harcama düzeyi ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Bingöl üniversitesi örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), 1-15.
 • Tanhan, F. (2007). Ölüm kaygısıya baş etme eğitiminin ölüm kaygısı ve psikolojik iyi olma düzeyine etkisi”. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. Tezbaşaran. A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Turan, İ., Şimşek, Ü. & & Aslan, H. (2015). “Eğitim Araştırmalarında Likert Ölçeği ve Likert-Tipi Soruların Kullanımı ve Analizi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 186-203.
 • Yavuz, Ç. (2006) “Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinde öznel iyi olma, psikiyatrik belirtiler ve bazı kişilik özellikleri: Karşılaştırmalı bir çalışma”. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIKLARI, PSİKOLOJİK İYİLİK HALLERİ VE SOSYAL GÜVEN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARDEŞ SAYISINA GÖRE İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 141 - 164, 29.06.2021
https://doi.org/10.53440/bad.945414

Öz

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin psikolojik kırılganlıkları, psikolojik iyilik halleri, sosyal güven ve memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişki cinsiyet değişkenine göre incelenmiştir. Araştırmada, “Psikolojik kırılganlık ölçeği”, “Psikolojik iyilik ölçeği”, “Sosyal güven ve memnuniyet düzeyi ölçeği” olmak üzere 3 adet ölçek uygulanmıştır. ANOVA sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analiz teknikleri sonucunda, psikolojik kırılganlık ölçeğinde kardeş sayısının karşılaştırmasında 2 ölçekte tek anlamlı bir fark görülmekte, ANOVA- Kardeş Sayısı- psikolojik iyilik halindeki gruplar arasındaki farkta ölçeğin yarısında anlamlı bir farkın olduğu ve kalan diğer grupların kardeş sayılarına göre anlamlı bir fark bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. ANOVA sonrası belirlenen post-hoc analiz sonucunda kardeş sayısı- psikolojik iyilik haline göre karşılaştırmada sadece 2 maddede anlamlı bir fark var, geriye kalan maddelerin tümünde anlamsız bir fark ortaya çıkmıştır. ANOVA sosyal güven ve memnuniyet ölçeğinde kardeş sayısına göre belirlenen gruplar arasındaki farkta sadece 2 maddede anlamlı bir fark olduğu geriye kalan kısımda anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. ANOVA sonrası belirlenen post-hoc analiz sonucunda sosyal güven ve memnuniyet düzeyleri ölçeğinde kardeş sayısına göre ise tek bir maddede anlamlı bir fark var olduğu ve kalan diğer maddeler arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. A RESEARCH OF THE RELATIONSHIP AMONG THE UNDERGRADUATES’ PSYCHOLOGICAL VULNERABILITY OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SOCIAL TRUST AND SATISFACTION LEVELS ACCORDING TO THE NUMBER OF SIBLINGS Abstract In this study, some variables are analysed in terms of the relationships among the undergraduates’ psychological vulnerability, psychological well-being, social trust and satisfaction levels according to the gender variable. Three scales; named such as “Psychological vulnerability scale”, “Psychological well-being scale”, “Social trust and satisfaction level scale” are applied in the frame of the study. As a result of the complementary post-hoc analysis techniques in order to determine which groups caused the significant difference after ANOVA, it is seen that there is only one meaningful difference in 2 scales in the comparison of the number of siblings in the psychological fragility scale. It is also concluded that there is a meaningful difference in the half of the scale between groups in ANOVA - Number of Siblings - psychological well-being. It is concluded that there is no meaningful difference for the number of siblings in the remaining groups. As a result of the post-hoc analysis determined after ANOVA, there is a meaningful difference in only 2 themes when comparing the number of siblings-psychological well-being criteria, a meaningless difference is emerged in all of the remaining themes. It is found out that there is a meaningful difference in only 2 themes in the difference between the groups determined by the number of siblings in the ANOVA social trust and satisfaction scale and no significant difference in the rest of the themes whatsoever. As a result of the post-hoc analysis determined after ANOVA, it is discovered that there is a meaningful difference in one theme according to the number of siblings in the social trust and satisfaction level scale, and there is no meaningful difference between the remaining themes.

Kaynakça

 • Akın, A., Eroğlu Y., Kayış A. R. & Satıcı S. A. (2013). The validity and reliability of the Turkish version of the relational-interdependent self-construal scale. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 579–584.
 • Akın, A., & Eker, H. (2011). Turkish version of the Psychological Vulnerability Scale: A study of validity and reliability. Paper presented at the 32th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), July, 18-20, Münster, Germany.
 • Akın, A. (2008). Scales of Psychological Well-Being: A Study of Validity and Reliability. Educational Science: Theory & Practice, 8 (3),721–750.
 • Akın. A, Uysal, R.. & Çitemel, N. (2013). Sosyal güvende hissetme ve memnununiyet ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 34-40.
 • Akın, A. & Akın, U. (2015). Arkadaşlık kalitesi ve öznel mutluluk: Öznel zindeliğin aracılık rolü. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(177), 233-241.
 • Berber-Çelik, Ç. (2018). Bağlanma Stilleri, Psikolojik İyi Oluş ve Sosyal Güvende Hissetme: Aralarındaki İlişki Ne? Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 27-40.
 • Bertocci, D., Hirsch, E., Sommer, W. ve Williams, A. (1992). Student Mental Health Needs: Survey Results And Đmplications For Service. Journal Of American College Health, 41, pp.3–12.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). “Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı”. (Geliştirilmiş 7. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi. 1-429.
 • Clason, D. L. & Dormody, T. J. (1994). “Analyzing data measured by individual Likert-type items”, Journal of Agricultural Education, 35(4), 31- 35.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2013). “Research methods in education”. London: Routledge.
 • Crocker, J. (2002). Contingencies of self-worth: Implications for self-regulation and psychological vulnerability. Self and Identity, 1(2), 143-149.
 • Çeçen, A. R. & Cenkseven F. (2007). Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın yordayıcıları olarak psikolojik iyi olma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 109-118.
 • Çelik, E. &Topçuoğlu, P. (2017). Proaktif kişiliğin öznel zindelik ile merak arasındaki ilişkide aracılık etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1221-1240.
 • Depue, R.A. & Morrone-Strupinsky, J.V. (2005). A neurobehavioral model of affiliative bonding: Implications for conceptualizing a human trait of affiliation. Behavioural and Brain Sciences, 28, 313-395.
 • Diener, E. (1984). Subjective Well-Being. Psychological Bulletin, 95 , 3, 542-575.
 • Diener, E., Diener, C. (1996). Most people are happy. Psychological Science, 7, 181–185.
 • Ekşi, H., Erök-Özkapı, D. & Ümmet, D. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Kırılganlıkla Öznel Zindelik Arasındaki İlişkide Genel Psikolojik Sağlığın Aracı Rolü, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5) 185–190.
 • Ekşi, H., Bikeç, S. M. & Ümmet, D. (2017). Öğretmen adaylarında kendini sansürleme, psikolojik kırılganlık ve koşullu öz değer. Küreselleşen dünyada eğitim el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Eryılmaz, A. (2013). Ergen Özne İyi-Oluşu İle Olumlu Gelecek Beklentisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24, 209-215.
 • Gilbert, P., McEwan, K., Mitra, R., Richter, A., Franks, L., Mills, A., Bellew, R. ve Gale, C. (2009). An exploration of different types of positive affect in students and patients with bipolar disorder. Clinical Neuropsychiatry, 6,135-143.
 • Hayes, J.A. (1997). What Does The Brief Symptom Inventory Measure Đn College And University Counseling Center Clients?, Journal Of Counseling Psychology, 44, 360–367.
 • Humphrey, R. & Mccarthy, P. (1998). Stress And The Contemporary Student. Higher Education Quarterly, 52, 221-242.
 • Ingram, R. E. & Price, J. M. (2010). Understanding psychopathology: The role of vulnerability. In R. E. Ingram and J. M. Price (Eds.) Vulnerability to Psychopathology: Risk across the Lifespan(pp. 3-17). New York: Guilford Press.
 • Karasar, N. (2005). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. (13. Basım). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Keser, A. (2006). Çağrı Merkezi Çalışanlarında İş Yükü Düzeyi İle İş Doyumu İlişkisinin Araştırılması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 100-119.
 • Keyes, M.L.C., Smotkin, D. & Ryff, D.C. (2002). Opptimizing Well-Being: The Empirical of Two Tradition. Journal of Personality and School Psychology, 82 (6), 1007-1022.
 • Monk, E.M. & Mahmood, Z. (1999). Student Mental Health: A Pilot Study. Counselling Psychology Quarterly, 12, pp.199–210.
 • Özbek, M. F. (2008). Güven, belirsizlik ve risk alma davranışı ilişkisi: Teorik yaklaşım. Akademik Bakış, 15, 1-12.
 • Ryff, C.D. (1995). Psychological Well-Being in Adult Life. Current Directions in Psychological Science, 4 (4), 99-104.
 • Ryff, C. D. & Keyes, C. L. M. (1995). The Structure of Psychological Well-being Revisited. Journalof Personality and Social Psychology, 69, 719–727.
 • Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 578(6), 1069-1081.
 • Sarıçam, H. (2015). Sosyal Kırılganlık Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, International Online Journal of Educational Sciences, 7(1), 190-202.
 • Savcı, M. ve Aysan, F. (2016). Kişilik özelliklerinin öznel zindelik ve psikolojik iyi oluşa etkisi VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 5-8 Mayıs 2016 Çanakkale.
 • Seligman, M. E. (2002). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. Handbook of PositivePsychology, (2) 3-12. Satıcı, S. A. (2016). Psychological vulnerability, resilience, and subjective well-being: The mediating role of hope. Personality and Individual Differences, 102, 68-73. Scanlon, A. & Lee, G. A. (2007). Theuse of the term vulnerability in acutecare: Why does it differ Sand what does it mean? Australian Journal of Advanced Nursing, 24(3), 54.
 • Sinclair, V. G. & Wallston, K. A. (1999). The development and validation of the Psychological Vulnerability Scale. Cognitive Therapy and Research, 23(2), 119-129.
 • Tatlılıoğlu, K. (2015). Üniversite öğrencilerinin aylık gelir ve harcama düzeyi ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Bingöl üniversitesi örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), 1-15.
 • Tanhan, F. (2007). Ölüm kaygısıya baş etme eğitiminin ölüm kaygısı ve psikolojik iyi olma düzeyine etkisi”. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. Tezbaşaran. A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Turan, İ., Şimşek, Ü. & & Aslan, H. (2015). “Eğitim Araştırmalarında Likert Ölçeği ve Likert-Tipi Soruların Kullanımı ve Analizi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 186-203.
 • Yavuz, Ç. (2006) “Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinde öznel iyi olma, psikiyatrik belirtiler ve bazı kişilik özellikleri: Karşılaştırmalı bir çalışma”. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kasim TATLILIOĞLU (Sorumlu Yazar)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5964-4343
Türkiye

Destekleyen Kurum Bingöl Üniversitesi
Proje Numarası BAP-FEF.2018.00.008
Teşekkür Teşekkür ederim.
Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 31 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 23 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bad945414, journal = {Bingöl Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-369X}, eissn = {2757-8070}, address = {}, publisher = {Bingöl Kültür ve Dayanışma Vakfı}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {141 - 164}, doi = {10.53440/bad.945414}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIKLARI, PSİKOLOJİK İYİLİK HALLERİ VE SOSYAL GÜVEN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARDEŞ SAYISINA GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Tatlılıoğlu, Kasim} }
APA Tatlılıoğlu, K. (2021). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIKLARI, PSİKOLOJİK İYİLİK HALLERİ VE SOSYAL GÜVEN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARDEŞ SAYISINA GÖRE İNCELENMESİ . Bingöl Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 141-164 . DOI: 10.53440/bad.945414
MLA Tatlılıoğlu, K. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIKLARI, PSİKOLOJİK İYİLİK HALLERİ VE SOSYAL GÜVEN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARDEŞ SAYISINA GÖRE İNCELENMESİ" . Bingöl Araştırmaları Dergisi 7 (2021 ): 141-164 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bad/issue/63171/945414>
Chicago Tatlılıoğlu, K. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIKLARI, PSİKOLOJİK İYİLİK HALLERİ VE SOSYAL GÜVEN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARDEŞ SAYISINA GÖRE İNCELENMESİ". Bingöl Araştırmaları Dergisi 7 (2021 ): 141-164
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIKLARI, PSİKOLOJİK İYİLİK HALLERİ VE SOSYAL GÜVEN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARDEŞ SAYISINA GÖRE İNCELENMESİ AU - Kasim Tatlılıoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.53440/bad.945414 DO - 10.53440/bad.945414 T2 - Bingöl Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 164 VL - 7 IS - 2 SN - 1309-369X-2757-8070 M3 - doi: 10.53440/bad.945414 UR - https://doi.org/10.53440/bad.945414 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bingöl Araştırmaları Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIKLARI, PSİKOLOJİK İYİLİK HALLERİ VE SOSYAL GÜVEN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARDEŞ SAYISINA GÖRE İNCELENMESİ %A Kasim Tatlılıoğlu %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIKLARI, PSİKOLOJİK İYİLİK HALLERİ VE SOSYAL GÜVEN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARDEŞ SAYISINA GÖRE İNCELENMESİ %D 2021 %J Bingöl Araştırmaları Dergisi %P 1309-369X-2757-8070 %V 7 %N 2 %R doi: 10.53440/bad.945414 %U 10.53440/bad.945414
ISNAD Tatlılıoğlu, Kasim . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIKLARI, PSİKOLOJİK İYİLİK HALLERİ VE SOSYAL GÜVEN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARDEŞ SAYISINA GÖRE İNCELENMESİ". Bingöl Araştırmaları Dergisi 7 / 2 (Haziran 2021): 141-164 . https://doi.org/10.53440/bad.945414
AMA Tatlılıoğlu K. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIKLARI, PSİKOLOJİK İYİLİK HALLERİ VE SOSYAL GÜVEN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARDEŞ SAYISINA GÖRE İNCELENMESİ. BAD. 2021; 7(2): 141-164.
Vancouver Tatlılıoğlu K. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIKLARI, PSİKOLOJİK İYİLİK HALLERİ VE SOSYAL GÜVEN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARDEŞ SAYISINA GÖRE İNCELENMESİ. Bingöl Araştırmaları Dergisi. 2021; 7(2): 141-164.
IEEE K. Tatlılıoğlu , "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIKLARI, PSİKOLOJİK İYİLİK HALLERİ VE SOSYAL GÜVEN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARDEŞ SAYISINA GÖRE İNCELENMESİ", Bingöl Araştırmaları Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 141-164, Haz. 2021, doi:10.53440/bad.945414

17434