Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü Mezunlarının Çalışma Durumlarında Kariyer Uyumluluğunun Rolü

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 1, 28 - 36, 28.06.2019

Öz

Araştırmanın amacı; Rehberlik ve Psikolojik Danışma
(PDR) bölümünden mezun olan psikolojik danışmanların çalışma durumlarını
kariyer uyumluluğu açısından incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemi
ile oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu; 83 kendi alanında görev
yapan psikolojik danışman, 88 kendi alanında çalışmayan (hiçbir işte çalışmayan
veya PDR dışı alanlarda çalışan) psikolojik danışman ve 118 PDR lisans
öğrencisi olmak üzere 18-28 yaş aralığına sahip toplamda 289 kişi oluşturmaktadır.
Araştırma kapsamında, Eryılmaz ve Kara (2017) tarafından geliştirilen
“Psikolojik Danışmanlar İçin Kariyer Uyumluluğu Ölçeği” ile araştırmacı
tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde
“multinomial lojistik regresyon” analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucuna
göre; PDR mezuniyeti sonrasında herhangi bir kurumda psikolojik danışman olarak
çalışma olasılığının lisans mezuniyetindeki üniversite türünden bağımsız olarak
kariyer uyumluluğu puanı arttıkça arttığı gözlemlenmektedir. Bir diğer sonuç
ise psikolojik danışman olarak çalışmayan mezunların kariyer uyumluluk
puanlarının manidar bir şekilde öğrenci olmaya göre değişmediği
gözlemlenmektedir. Ayrıca devlet üniversitesinden mezun olan psikolojik
danışmanların, lisans öğrencilerine göre kariyer uyumluluk puanlarında bir fark
gözlemlenirken, vakıf üniversitesi mezunlarında bu farka rastlanmamıştır.

Kaynakça

 • ACA, (2019). Erişim adresi: https://www.counseling.org/about-us/about-aca/20-20-a-vision-for-the-future-of-counseling/consensus-definition-of-counseling.
 • Arthur, M. B., & Rousseau, D. M. (1996). The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era. New York: Oxford University Press.
 • Blustein, D. L. (1997). A context-rich perspective of career exploration across the life roles. Career Development Quarterly, 45, 260–274.
 • Bowker, L. (2004). What does it take to work in the translation profession in Canada in the 21st century?: Exploring a database of job advertisements. Meta, 49(4), 960-972.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cormier, S., & Hackney, H. L., (2011). Counseling Strategies and Interventions. Pearson.
 • Erus, S. M., & Zeren, Ş. G. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kariyer Uyumları. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 7(3).
 • Eryılmaz, A., & Kara, A. (2017). Development of the Career Adaptability Scale for Psychological Counsellors. The Online Journal of Counseling and Education, 6(1), 18-29
 • Eryılmaz, A., & Kara, A. (2018). A Career Adaptability Model for Pre-Service Teachers. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 2.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E & Hyun, H.H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Gervais, M., Jaimovich, N., Siu, H. E., & Yedid-Levi, Y. (2016). What should I be when I grow up? Occupations and unemployment over the life cycle. Journal of Monetary Economics, 83, 54–70.
 • Guan, Y., Guo, Y., Bond, M. H., Cai, Z., Zhou, X., Xu, J., ... & Wang, Y. (2014). New job market entrants' future work self, career adaptability and job search outcomes: Examining mediating and moderating models. Journal of Vocational Behavior, 85(1), 136-145.
 • Hill, M. A., Overton, T. L., Thompson, C. D., Kitson, R. R., & Coppo, P. (2019). Undergraduate recognition of curriculum-related skill development and the skills employers are seeking. Chemistry Education Research and Practice.
 • Hirschi, A. (2009). Career adaptability development in adolescence: Multiple predictors and effect on sense of power and life satisfaction. Journal of Vocational Behavior, 74(2), 145-155.
 • Hirschi, A. (2010). Vocational interests and career goals: Development and relations to personality in middle adolescence. Journal of Career Assessment, 18 (3), 223-238.
 • Hirschi, A., Niles, S. G., & Akos, P. (2011). Engagement in adolescent career preparation: Social support, personality, and the development of choice decidedness and congruence. Journal of Adolescence, 34 (1), 173-182.
 • Klehe, U. C., Zikic, J., van Vianen, A. E. M., Koen, J., Buyken, M., Perrewé, P. L., ... & Rosen, C. C. (2012). Coping proactively with economic stress: career adaptability in the face of job insecurity, job loss, unemployment, and underemployment. Research in occupational stress and well-being, (10)
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu, (2007). Ulusal Meslek Standardı Psikolojik Danışman Seviye 6. Resmi Gazete, 1/11/2017.
 • Nilforooshan, P., & Salimi, S. (2016). Career adaptability as a mediator between personality and career engagement Journal of Vocational Behavior, 94, 1-10.
 • Pouratashi, M. & Zamani, A. (2019) "University and graduates employability: Academics’ views regarding university activities (the case of Iran)", Higher Education, Skills and Work-Based Learning.
 • Rossier, J., Hansenne, M., Baudin, N., & Morizot, J. (2012). Zuckerman’s revised alternative five-factor model: Validation of the Zuckerman-Kuhlman-Aluja personality questionnaire in four French-speaking countries. Journal of Personality Assessment, 94, 358-365.
 • Saks, A. M. (2005). Job search success: A review and integration of the predictors, behaviors, and outcomes. In S. Brown & R. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 155–179). Hoboken, NJ: Wiley.
 • Savickas, M. L. (1997). Career adaptability: An integrative construct for life‐span, life‐space theory. The Career Development Quarterly, 45(3), 247-259.
 • Savickas, M. L. (2002). Career construction: a developmental theory of vocational behavior. Career Choice and Development. In D. Brown (Ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Savickas, M. L. (2011). Constructing careers: Actor, agent, and author. Journal of Employment Counseling, 48(4), 179.
 • Savickas, M. L. (2012). Life design: A paradigm for career intervention in the 21st century. Journal of Counseling & Development, 90(1), 13-19.
 • Savickas, M. L. (2013). The theory and practice of career construction. In R. W. Lent & S. D. Brown (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp.42-70). Hoboken, NJ: John Wiley.
 • Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2011). Revision of the career maturity inventory: The adaptability form. Journal of Career Assessment, 19(4), 355-374.
 • Savickas, M. L., & Porfeli, J. E. (2012). Career adapt-abilities scale: Construction, reliability, and measurment equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80, 661-673.
 • Seibert, M. G. (2014). The Impact of Elementary Career Development Practices and Elementary School Counselor Self Efficacy (Doctoral dissertation, Virginia Tech).
 • Stumpf, S. A., Austin, E. J., & Hartman, K. (1984). The impact of career exploration and interview readiness on interview performance and outcomes. Journal of Vocational Behavior, 24, 221–235.
 • Tabachnick B. G., & Fidell L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı. Baloğlu, M. (Çev.Ed.). Ankara: Nobel
 • Trilling, B. ve Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco: John Wiley & Sons.
 • Türk PDR Derneği (2019). Erişim adresi: http://www.pdrkongre2019.org. Wagner, T. (2014). The global achievement gap: Why even our best schools don't teach the new survival skills our children need-and what we can do about it. New York: Basic Books.
 • Wanberg, R. C., Hough, L. M., & Song, Z. (2002). Predictive validity of a multidisciplinary model of reemployment success. Journal of Applied Psychology, 87, 1100–1120.
 • Wang, H., Hall, N. C., & Rahimi, S. (2015). Self-efficacy and causal attributions in teachers: Effects on burnout, job satisfaction, illness, and quitting intentions. Teaching and Teacher Education, 47, 120-130.
 • Werbel, J. D. (2000). Relationships among career exploration, job search intensity, and job search effectiveness in graduating college students. Journal of Vocational Behavior, 57, 379–394.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zikic, J., & Klehe, U.-C. (2006). Job loss as a blessing in disguise: The role of career exploration and career planning in predicting reemployment quality. Journal of Vocational Behavior, 69, 391-409.

The Role of Career Adaptability in Work Status of the Graduates of Psychological Counseling and Guidance Department

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 1, 28 - 36, 28.06.2019

Öz

The aim of this study is to examine the work status of the counselors who graduated from Counseling and guidance department (CGD) in terms of career adaptability. The study was designed in quantitative research methods. The study group of the research consists of total 289 people, whose age range is between 18 and 28, 83 of which work in their own fields as counselors, 88 of which work in other fields or do not work at all, and 118 PDR undergraduate students. Within the scope of the research, Career Adaptability Scale for Psychological Counselors, developed by Eryilmaz and Kara (2017), and personal information form prepared by the researcher were used. Multinomial logistic regression analysis was used for data analysis. The results of the study revealed the following; the possibility of working as a psychological counselor in any institution after graduating from the CGD increases as the career adaptability score increases, regardless of the type of university. Another result is that the career adaptability scores of the graduates who did not work as counselors did not change significantly compared to the scores of undergraduate students. In addition, while it is observed that there was a difference in the career adaptability scores of the counselors who graduated from the state university, there was no difference in the graduates of foundation universities.

Kaynakça

 • ACA, (2019). Erişim adresi: https://www.counseling.org/about-us/about-aca/20-20-a-vision-for-the-future-of-counseling/consensus-definition-of-counseling.
 • Arthur, M. B., & Rousseau, D. M. (1996). The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era. New York: Oxford University Press.
 • Blustein, D. L. (1997). A context-rich perspective of career exploration across the life roles. Career Development Quarterly, 45, 260–274.
 • Bowker, L. (2004). What does it take to work in the translation profession in Canada in the 21st century?: Exploring a database of job advertisements. Meta, 49(4), 960-972.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cormier, S., & Hackney, H. L., (2011). Counseling Strategies and Interventions. Pearson.
 • Erus, S. M., & Zeren, Ş. G. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kariyer Uyumları. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 7(3).
 • Eryılmaz, A., & Kara, A. (2017). Development of the Career Adaptability Scale for Psychological Counsellors. The Online Journal of Counseling and Education, 6(1), 18-29
 • Eryılmaz, A., & Kara, A. (2018). A Career Adaptability Model for Pre-Service Teachers. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 2.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E & Hyun, H.H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Gervais, M., Jaimovich, N., Siu, H. E., & Yedid-Levi, Y. (2016). What should I be when I grow up? Occupations and unemployment over the life cycle. Journal of Monetary Economics, 83, 54–70.
 • Guan, Y., Guo, Y., Bond, M. H., Cai, Z., Zhou, X., Xu, J., ... & Wang, Y. (2014). New job market entrants' future work self, career adaptability and job search outcomes: Examining mediating and moderating models. Journal of Vocational Behavior, 85(1), 136-145.
 • Hill, M. A., Overton, T. L., Thompson, C. D., Kitson, R. R., & Coppo, P. (2019). Undergraduate recognition of curriculum-related skill development and the skills employers are seeking. Chemistry Education Research and Practice.
 • Hirschi, A. (2009). Career adaptability development in adolescence: Multiple predictors and effect on sense of power and life satisfaction. Journal of Vocational Behavior, 74(2), 145-155.
 • Hirschi, A. (2010). Vocational interests and career goals: Development and relations to personality in middle adolescence. Journal of Career Assessment, 18 (3), 223-238.
 • Hirschi, A., Niles, S. G., & Akos, P. (2011). Engagement in adolescent career preparation: Social support, personality, and the development of choice decidedness and congruence. Journal of Adolescence, 34 (1), 173-182.
 • Klehe, U. C., Zikic, J., van Vianen, A. E. M., Koen, J., Buyken, M., Perrewé, P. L., ... & Rosen, C. C. (2012). Coping proactively with economic stress: career adaptability in the face of job insecurity, job loss, unemployment, and underemployment. Research in occupational stress and well-being, (10)
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu, (2007). Ulusal Meslek Standardı Psikolojik Danışman Seviye 6. Resmi Gazete, 1/11/2017.
 • Nilforooshan, P., & Salimi, S. (2016). Career adaptability as a mediator between personality and career engagement Journal of Vocational Behavior, 94, 1-10.
 • Pouratashi, M. & Zamani, A. (2019) "University and graduates employability: Academics’ views regarding university activities (the case of Iran)", Higher Education, Skills and Work-Based Learning.
 • Rossier, J., Hansenne, M., Baudin, N., & Morizot, J. (2012). Zuckerman’s revised alternative five-factor model: Validation of the Zuckerman-Kuhlman-Aluja personality questionnaire in four French-speaking countries. Journal of Personality Assessment, 94, 358-365.
 • Saks, A. M. (2005). Job search success: A review and integration of the predictors, behaviors, and outcomes. In S. Brown & R. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 155–179). Hoboken, NJ: Wiley.
 • Savickas, M. L. (1997). Career adaptability: An integrative construct for life‐span, life‐space theory. The Career Development Quarterly, 45(3), 247-259.
 • Savickas, M. L. (2002). Career construction: a developmental theory of vocational behavior. Career Choice and Development. In D. Brown (Ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Savickas, M. L. (2011). Constructing careers: Actor, agent, and author. Journal of Employment Counseling, 48(4), 179.
 • Savickas, M. L. (2012). Life design: A paradigm for career intervention in the 21st century. Journal of Counseling & Development, 90(1), 13-19.
 • Savickas, M. L. (2013). The theory and practice of career construction. In R. W. Lent & S. D. Brown (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp.42-70). Hoboken, NJ: John Wiley.
 • Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2011). Revision of the career maturity inventory: The adaptability form. Journal of Career Assessment, 19(4), 355-374.
 • Savickas, M. L., & Porfeli, J. E. (2012). Career adapt-abilities scale: Construction, reliability, and measurment equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80, 661-673.
 • Seibert, M. G. (2014). The Impact of Elementary Career Development Practices and Elementary School Counselor Self Efficacy (Doctoral dissertation, Virginia Tech).
 • Stumpf, S. A., Austin, E. J., & Hartman, K. (1984). The impact of career exploration and interview readiness on interview performance and outcomes. Journal of Vocational Behavior, 24, 221–235.
 • Tabachnick B. G., & Fidell L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı. Baloğlu, M. (Çev.Ed.). Ankara: Nobel
 • Trilling, B. ve Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco: John Wiley & Sons.
 • Türk PDR Derneği (2019). Erişim adresi: http://www.pdrkongre2019.org. Wagner, T. (2014). The global achievement gap: Why even our best schools don't teach the new survival skills our children need-and what we can do about it. New York: Basic Books.
 • Wanberg, R. C., Hough, L. M., & Song, Z. (2002). Predictive validity of a multidisciplinary model of reemployment success. Journal of Applied Psychology, 87, 1100–1120.
 • Wang, H., Hall, N. C., & Rahimi, S. (2015). Self-efficacy and causal attributions in teachers: Effects on burnout, job satisfaction, illness, and quitting intentions. Teaching and Teacher Education, 47, 120-130.
 • Werbel, J. D. (2000). Relationships among career exploration, job search intensity, and job search effectiveness in graduating college students. Journal of Vocational Behavior, 57, 379–394.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zikic, J., & Klehe, U.-C. (2006). Job loss as a blessing in disguise: The role of career exploration and career planning in predicting reemployment quality. Journal of Vocational Behavior, 69, 391-409.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür Osman DEMİR
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5073-151X
Türkiye


Ahmet AYAZ
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4081-2033
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 17 Ocak 2019
Kabul Tarihi 15 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Demir, Ö. O. & Ayaz, A. (2019). Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü Mezunlarının Çalışma Durumlarında Kariyer Uyumluluğunun Rolü . Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 28-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/baebd/issue/46306/514239