Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Determination of Secondary School Mathematics Teachers’ Geometric Habits of Mind

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 1, 37 - 56, 28.06.2019

Öz

Geometric thinking habits can be considered as ways of thinking that support individuals' geometry learning. The teachers who have these habits will play an important role in the geometry learning of the students they will train. The study group consisted of three mathematics teachers in three state secondary schools. Qualitative research method was used in the data collection, analysis and interpretation. The data of the interview with the teachers were collected through clinical interviews. Eight open-ended questions were asked to the teachers, which included the sub-components of the geometric habits of the mind. The data obtained during the research process were analyzed on the basis of questions and each question was examined according to the components of the mind's geometric habits. Data were analyzed by content analysis method. According to the results of the study, it was observed that the teachers showed similar habits in the solution of the questions. Geometric habits were somewhat more challenging than other components in demonstrating the habit of balancing discovery and reflection from the component.

Kaynakça

 • Ball, D. L. (1990). Prospective elementary and secondary teachers'understanding of division. Journal forResearch in mathematics education, 21 (2), 132-144.
 • Bauer, M. W. (2003). Classical content analysis: a review. In M. W. Bauer & G. Gaskell (Eds.), qualitative researching with text, image and sound (pp. 131-151). London: Sage.
 • Baykul, Y. (1999), İlköğretimde Matematik Öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bozkurt, A. ve Koç, Y. (2016). Zihnin geometrik alışkanlıkları. E. Bingölbali, S. Arslan ve Zembat, İ. Ö (Eds.), matematik eğitiminde teoriler (277–290). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge.
 • Costa, A. L. & Kallick, B. (2000). Discovering and exploring habits of mind. Alexandria, VA: Association for Supervision & Currculum Development.
 • Driscoll, M., Wing DiMatteo, R., Nikula, J., Egan, M. (2007). Fostering geometric thinking: a guide for teachers, grades 5-10. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Gürbüz, K., ve Durmuş, S. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Dönüşüm Geometrisi, Geometrik Cisimler, Örüntü ve Süslemeler Alt Öğrenme Alanındaki Yeterlikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:9 Sayı:1. ( Haziran 2009).
 • Karataş, İ. ve Güven, B. (2003). Problem çözme davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler: klinik mülakatın potansiyeli, İlköğretim Online E-Dergi, 2(2), 2-9.
 • Köse, Y.N., Tanışlı, D. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrideki Zihinsel Alışkanlıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 14(3). 1203-1230.
 • MEB (2015). Ortaokul matematik dersi 5,6,7 ve 8. sınıflar öğretim programı. Ankara, 2015.
 • Olkun, S. ve Aydoğdu. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler. T. İlköğretim-Online 2 (1), sf. 28-35.
 • Olkun, S., Toluk, Z. & Durmus, S. (2002). Sınıf öğretmenliği ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri. V. ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi 16-18 eylül 2002. Ankara: devlet kitapları basımevi müdürlüğü. (ss. 1064-1070).
 • Özen, D. (2015). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Geometrik Düşünmelerinin Geliştirilmesi: Bir Ders İmecesi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Shulman, L.S. (1987). Knowledge and teaching: foundation of the new reform. harvard educational review, 57(1), 1-21.
 • Van de Walle, J. A., Karp, K. S. ve Bay-Williams, J. W. (2014). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim (7. Baskı).(Çev. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştır¬ma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Zihnin Geometrik Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 1, 37 - 56, 28.06.2019

Öz

Geometrik
düşünme alışkanlıkları bireylerin geometri öğrenimini destekleyen düşünme
yolları olarak düşünülebilir. Bu alışkanlıklara sahip olan öğretmenler
yetiştireceği öğrencilerin geometri öğreniminde önemli rol oynayacağından
çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin zihnin geometrik alışkanlıklarının
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu üç devlet ortaokulundaki üç
matematik öğretmeni olmuştur. Araştırmada verilerin toplanması, çözümlenmesi ve
yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öğretmenlerle yapılan
görüşmenin verileri klinik mülakatlarla toplanmıştır. Öğretmenlere zihnin
geometrik alışkanlıklarının alt bileşenlerini içeren sekiz adet açık uçlu soru
sorulmuştur. Araştırma sürecinde elde edilen veriler sorular bazında analiz
edilmiş olup, her soru zihnin geometrik alışkanlıklarının bileşenlerine göre
incelenmiştir. Veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmadan elde
edilen sonuçlara göre öğretmenlerin soruların çözümünde kısmen benzer
alışkanlıkları gösterdiği gözlemlenmiştir. Geometrik alışkanlıklar bileşeninden
keşif ve yansıtmayı dengeleme alışkanlığını göstermede diğer bileşenlere
nazaran biraz daha zorlanmışlardır.

Kaynakça

 • Ball, D. L. (1990). Prospective elementary and secondary teachers'understanding of division. Journal forResearch in mathematics education, 21 (2), 132-144.
 • Bauer, M. W. (2003). Classical content analysis: a review. In M. W. Bauer & G. Gaskell (Eds.), qualitative researching with text, image and sound (pp. 131-151). London: Sage.
 • Baykul, Y. (1999), İlköğretimde Matematik Öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bozkurt, A. ve Koç, Y. (2016). Zihnin geometrik alışkanlıkları. E. Bingölbali, S. Arslan ve Zembat, İ. Ö (Eds.), matematik eğitiminde teoriler (277–290). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge.
 • Costa, A. L. & Kallick, B. (2000). Discovering and exploring habits of mind. Alexandria, VA: Association for Supervision & Currculum Development.
 • Driscoll, M., Wing DiMatteo, R., Nikula, J., Egan, M. (2007). Fostering geometric thinking: a guide for teachers, grades 5-10. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Gürbüz, K., ve Durmuş, S. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Dönüşüm Geometrisi, Geometrik Cisimler, Örüntü ve Süslemeler Alt Öğrenme Alanındaki Yeterlikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:9 Sayı:1. ( Haziran 2009).
 • Karataş, İ. ve Güven, B. (2003). Problem çözme davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler: klinik mülakatın potansiyeli, İlköğretim Online E-Dergi, 2(2), 2-9.
 • Köse, Y.N., Tanışlı, D. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrideki Zihinsel Alışkanlıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 14(3). 1203-1230.
 • MEB (2015). Ortaokul matematik dersi 5,6,7 ve 8. sınıflar öğretim programı. Ankara, 2015.
 • Olkun, S. ve Aydoğdu. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler. T. İlköğretim-Online 2 (1), sf. 28-35.
 • Olkun, S., Toluk, Z. & Durmus, S. (2002). Sınıf öğretmenliği ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri. V. ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi 16-18 eylül 2002. Ankara: devlet kitapları basımevi müdürlüğü. (ss. 1064-1070).
 • Özen, D. (2015). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Geometrik Düşünmelerinin Geliştirilmesi: Bir Ders İmecesi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Shulman, L.S. (1987). Knowledge and teaching: foundation of the new reform. harvard educational review, 57(1), 1-21.
 • Van de Walle, J. A., Karp, K. S. ve Bay-Williams, J. W. (2014). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim (7. Baskı).(Çev. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştır¬ma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arife TOLGA
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-4280-3480
Türkiye


Berna CANTÜRK GÜNHAN Bu kişi benim
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-9585-0811
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 21 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 30 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tolga, A. & Cantürk Günhan, B. (2019). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Zihnin Geometrik Alışkanlıklarının Belirlenmesi . Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 37-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/baebd/issue/46306/568264