Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Keltepe ve Sığır Yatağı Tepeleri ile (Beypazarı-Ankara, Türkiye) Çevresinin Florası

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 1, 136 - 165, 30.04.2023

Öz

Araştırma Ankara’nın kuzeybatısında kalan Beypazarı ilçesi sınırlarında bulunan Keltepe ve Sığır Yatağı Tepeleri ile çevresinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanından 2013-2014 yılları arasında, 691 adet bitki örneği toplanmıştır. 57 familya ve 219 cinse ait toplam 386 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Toplam 51 takson Türkiye için endemiktir. Endemizm oranı % 13,2’dir. Taksonların fitocoğrafya bölgelerine göre dağılımı şu şekildedir: 70’i İran-Turan elementi (% 18,1); 43’ü Akdeniz elementi (% 11,1); 21’i Avrupa-Sibirya elementi (%5,4); 253’ü çok bölgeli ve bölgesi belirlenemeyen (% 65,5) taksonlardır.

Kaynakça

 • Akan, H. (2000). Türkiye’nin Astragalus L. (Leguminosae) Cinsine Ait Alopecias Bunge (=Alopecuroidei DC.) Seksiyonunun Revizyonu. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akaydın, G. (2009). Hacettepe Üniversitesi Beytepe bitkileri (Birinci Baskı). Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • Akaydın, G. (2015). Ankara şehrinin doğal bitkileri (Birinci Baskı). Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Akbaş, B., Sevin, M. & Aksay, A. (2002). 1/100.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Bolu – H27 Paftası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, 40: 1-18, Ankara.
 • Akgül, G. (2004). Türkiye Marrubium L. (Lamiaceae) Cinsinin Revizyonu. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akman, Y. (2011). İklim ve biyoiklim: Biyoiklim metodları ve Türkiye iklimleri. Palme Yayınları, Ankara.
 • Aksoy, N. (2001). Karakiriş Dağı (Seben-Nallıhan) Florası. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Anonim, (1992). Ankara İli Arazi Varlığı. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Arabacı, T. (2006). Türkiye’ de Yetişen Achillea L. (Asteraceae) Cinsinin Revizyonu. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Avcı, S. (2014). Coğrafya. Şu eserde: Güner, A. & Ekim, T. (edlr). Resimli Türkiye Florası, 1: 9-15. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Aytaç, Z. (1997). The revision of the section Dasyphllium Bunge of the genus Astragalus L. of Turkey, Turkish J. Bot., 21(1): 31-57.
 • Baytop, A. (1998). İngilizce – Türkçe botanik kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul.
 • Çiçek, M. (2008). Türkiye’nin Scutellaria (Lamiaceae) Cinsinin Revizyonu. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dadandı, M.Y. (2002). Türkiye' nin Phlomis L. (Lamiaceae) Cinsi Revizyonu. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Davis, P.H. (ed.) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H., & Hedge, I.C. (1975). The flora of Turkey: Past, present and future. Candollea, 30: 331-351.
 • Davis, P.H., Mill, R.R. & Tan, K. (edlr.) (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 10: 1-590. Edinburgh University Press, Edinburgh. Demiriz, H. (1993). An annotated bibliography of Turkish flora and vegetation, The Scientific and Technical Research Council of Turkey, Ankara.
 • Dinsmor J.E. (1932). Flora of Syria, Palestine, and Sinai. Beirut, Lebanon, 1-919, Syrian Protestant College, Beirut.
 • DMİ, (2017). Meteoroloji bülteni. Devlet Meteororloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Doğan, B. (2007). Türkiye Jurinea Cass. (Asteraceae) Cinsinin Revizyonu. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Doğan, E. (2000). Nallıhan Kuş Cenneti Florası. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Doğan, M. & Akaydın, G. (2007). Synopsis of Turkey Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae), Bot. J. Linn. Soc., 154: 397-419.
 • Dönmez, A.A. & Yıldırımlı, Ş. (2000). Taxonomy of the Genus Prunus L. (Rosaceae) in Turkey, Turkish J. Bot., 24(3): 187-202. Dönmez, A.A. (2004). The Genus Crataegus L. (Rosaeceae) with special reference to hybridisation and biodiversity in Turkey, Turkish J. Bot., 28(1): 29-37.
 • Eker, İ., Vural, M. & Aslan, S. (2015). Ankara ilinin damarlı bitki çeşitliliği ve korumada öncelikli taksonları, Bağbahçe Bilim Derg., 2(3): 57-144.
 • Ekici M. & Ekim T. (2004). Türkiye’nin Astragalus L. (Leguminosae) cinsinin Hololeuce Bunge seksiyonunun revizyonu. Turkish J. Bot., 28(3): 307-347.
 • Ekici, M., Aytaç, Z. & Akan, H. (2005). Contribution to the Genus Astragalus (Fabaceae) in Turkey: Astragalus wagneri, Astragalus lycaonicus and their relations, Belg. J. Bot., 138(2): 192-198.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. & Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler). Türkiye Tabiatı Koruma Derneği, Ankara.
 • Erik, S. & Tarıkahya, B. (2004). Türkiye florası üzerine, Kebikeç, 9: 139-163.
 • Ergin, E. (2010). Dedenindoruk Tepe (Beypazarı-Ankara) Florası. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Google Inc. (2018). Google Earth (Version 7.1.8.3036) [Software]. http://www.google.com/earth/index.html (erişim tarihi: 07.11.2018).
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., & Babaç, M.T. (edlr). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. & Başer, K.H.C., (2000) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 11: 1-500. Edinburgh University Press., Edinburgh.
 • Güner, M.B. (2000). Doğandede Tepe ve Çevresi (Beypazarı) Florası. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Hamzaoğlu, E., Koç, M., & Aksoy, A. (2015). Dianthus aticii, a new species from Turkey (Caryophyllaceae), PhytoKeys 48: 21-28.
 • Harris, J.G. & Harris, M.W., (2001). Plant identification terminology: An illustrated glossary. Spring Lake Publishing, Utah.
 • Haston, E., Richardson, J.E., Stevens, P.F., Chase, M.W. & Harris, D.J. (2009). The Linear Angiosperm Phylogeny Group (LAPG) III: A linear sequence of the families in APG III. Bot J. Linn. Soc., 161: 128-131.
 • Heywood, V.H., Brummitt R.K., Culham, A. & Sedberg O. (2007). Flowering plant families of the world (second edition). Kew Publishing, London.
 • IUCN (2010). IUCN Red List of Threatened Species. Version 8.1. IUCN, Gland, Switzerland.
 • Mabberley, D.J. (1993). The plant book. Cambridge University Press, Cambridge. Mutlu, B. (2002). Türkiye' nin Arabis L. (Brassicaceae) Cinsinin Revizyonu. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Pils, G., (2006). Flowers of Turkey: A photo guide. Friedrich Vereinigte Druckereien und Verlags, Austria.
 • Rechinger H.K., Hedge I.C., Ietswaart J.H., Jalas J., Mennema J. & Seybold S. (1982). Flora Iranica. Akademische Druck-u. Verlanglanstalt, Graz.
 • Reveal, J.L. & Chase M.W. (2011). APG III: Bibliographical Information and Synonymy of Magnoliidae. Phytotaxa 19: 71-134.
 • Stearn, W. T. (2004). Botanical Latin. (Fourth Edition). Timber Press, Portland.
 • Tekin, E. (2009). Atılım’ın yaban çiçekleri. Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • Tekşen, M. & Erkul Karaman, S. (2015). The Synopsis of the genus Gagea (Liliaceae) in Turkey. Phytotaxa 230(1): 101–129.
 • Townsend, C.C. & Guest, E. (1974). Flora of Iraq. Volume 3. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform Republic of Iraq, Baghdad.
 • Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Valentine, D.H., Walters, S.M, & Webb, D.A. (edlr). (1964). Flora Europaea, Volume 1. Cambridge University Press, London.
 • Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H, Walters S.M. & Webb, D.A. (edlr). (1968). Flora Europaea, Volume 2. Cambridge University Press, London.
 • Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H, Walters S.M. & Webb, D.A. (edlr). (1972). Flora Europaea, Volume 3. Cambridge University Press, London.
 • Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D. M., Valentine, D. H, Walters S. M. & Webb, D.A. (edlr). (1976). Flora Europaea, Volume 4. Cambridge University Press, London.
 • Yaltırık, F. (1984). Türkiye meşeleri teşhis kılavuzu. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü, İstanbul.
 • Yılmaz Ö. (2009). Türkiye’deki Linum (Linaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik Araştırmalar. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aşkın Öykü ÇİMEN
ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
0000-0001-8167-6763
Türkiye


Murat EKİCİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ
0000-0002-3402-177X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bagbahce1130403, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2023}, volume = {10}, number = {1}, pages = {136 - 165}, doi = {10.35163/bagbahce.1130403}, title = {Keltepe ve Sığır Yatağı Tepeleri ile (Beypazarı-Ankara, Türkiye) Çevresinin Florası}, key = {cite}, author = {Çimen, Aşkın Öykü and Ekici, Murat} }
APA Çimen, A. Ö. & Ekici, M. (2023). Keltepe ve Sığır Yatağı Tepeleri ile (Beypazarı-Ankara, Türkiye) Çevresinin Florası . Bağbahçe Bilim Dergisi , 10 (1) , 136-165 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/77088/1130403
MLA Çimen, A. Ö. , Ekici, M. "Keltepe ve Sığır Yatağı Tepeleri ile (Beypazarı-Ankara, Türkiye) Çevresinin Florası" . Bağbahçe Bilim Dergisi 10 (2023 ): 136-165 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/77088/1130403>
Chicago Çimen, A. Ö. , Ekici, M. "Keltepe ve Sığır Yatağı Tepeleri ile (Beypazarı-Ankara, Türkiye) Çevresinin Florası". Bağbahçe Bilim Dergisi 10 (2023 ): 136-165
RIS TY - JOUR T1 - Keltepe ve Sığır Yatağı Tepeleri ile (Beypazarı-Ankara, Türkiye) Çevresinin Florası AU - Aşkın ÖyküÇimen, MuratEkici Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 165 VL - 10 IS - 1 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Keltepe ve Sığır Yatağı Tepeleri ile (Beypazarı-Ankara, Türkiye) Çevresinin Florası %A Aşkın Öykü Çimen , Murat Ekici %T Keltepe ve Sığır Yatağı Tepeleri ile (Beypazarı-Ankara, Türkiye) Çevresinin Florası %D 2023 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Çimen, Aşkın Öykü , Ekici, Murat . "Keltepe ve Sığır Yatağı Tepeleri ile (Beypazarı-Ankara, Türkiye) Çevresinin Florası". Bağbahçe Bilim Dergisi 10 / 1 (Nisan 2023): 136-165 .
AMA Çimen A. Ö. , Ekici M. Keltepe ve Sığır Yatağı Tepeleri ile (Beypazarı-Ankara, Türkiye) Çevresinin Florası. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2023; 10(1): 136-165.
Vancouver Çimen A. Ö. , Ekici M. Keltepe ve Sığır Yatağı Tepeleri ile (Beypazarı-Ankara, Türkiye) Çevresinin Florası. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2023; 10(1): 136-165.
IEEE A. Ö. Çimen ve M. Ekici , "Keltepe ve Sığır Yatağı Tepeleri ile (Beypazarı-Ankara, Türkiye) Çevresinin Florası", Bağbahçe Bilim Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 136-165, Nis. 2023, doi:10.35163/bagbahce.1130403