Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Delihöbek Dağı Florası (Göksun/ Kahramanmaraş)

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 1, 45 - 98, 30.04.2023

Öz

Bu çalışmada Kahramanmaraş ilinin Göksun ilçesinde bulunan Delihöbek Dağı’nın florası incelenmiştir. 2018-2021 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarından toplamda 2103 bitki örneği toplanmıştır. Teşhisler sonucunda 67 familyaya ait 779 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Bu taksonların 180’i endemik olup endemizm yüzdesi % 23,1’dir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı; 112 (% 14,4) Akdeniz elementi, 272 (% 34,9) İran-Turan elementi, 27 (% 3,5) Avrupa-Sibirya elementi, 368 (% 47,2) geniş yayılışlı veya fitocoğrafik bölgesi belli olmayan taksonlardır.

Kaynakça

 • Akman, Y. (2011). İklim ve Biyoiklim (Biyoiklim metodları ve Türkiye iklimleri). Palme Yayınları, Ankara.
 • Alpınar, K. (1995). New records for the grid squares in the Flora of Turkey. Turkish Journal of Botany 19: 611-613.
 • Anonim, (1997). K. Maraş İli Arazi Varlığı. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Arabacı, T. (2006). Türkiye'de yetişen Achillea L. (Asteraceae) cinsinin revizyonu (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Arık, B. M. ve Kurt, B. (2006). Binboğa Dağları. Şu eserde: Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, D. T. ve Lise, Y. (edlr.). Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları 1: 458-460. Doğa Derneği, Ankara.
 • Avcı, S. (2014). Resimli Türkiye Florası’nın kapsama alanı ve bitki yayılışları için temel harita. Şu eserde: Güner, A. ve Ekim, T. (edlr.). Resimli Türkiye Florası cilt 1: 1, Şekil 1.1. NGBB Yayınları Flora Dizisi 2, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Yayını, İstanbul.
 • Aydoğdu, M. ve Hamzaoğlu, E. (1994). B5 ve B6 karelerinden yeni floristik kayıtlar. Ot Sistematik Botanik Dergisi 1(1): 49-52.
 • Aytaç, Z. (1994). Değişik kareler için yeni kayıtlar. Turkish Journal of Botany 18: 39-41.
 • Aytaç, Z. ve Ekici, M. (1997). New floristic records from various grid squares in Anatolia. Turkish Journal of Botany 21 (2): 123-125.
 • Aytaç, Z. ve Duman, H. (2005). The steppic flora of high mounts Ahir, Öksüs and Binboga (Kahramanmaras- Kayseri, Turkey). Flora Mediterranea 15: 121-178.
 • Bani, B. (2009). Beydağ, Kızılgöl ve Soğanlı Dağları (Tahtalı Dağları, Adana/Kayseri) Florası ve Korunması (Yayınlanmamış Doktora Tezi).Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baydar, O. (1989). Berit-Kandil Dağları (Kahramanmaraş) ve Civarı Jeolojisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Baytop, A. (1998). İngilizce-Türkçe Botanik Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul.
 • Celep, F., Bilgili, B., Karaer, F., Duman, H., Doğan, M., Atalay, Z., Bara, F. ve Doğan, H. M. (2015). Türkiye’de yayılış gösteren Lamium L. (Lamiaceae) cinsinin sistematik revizyonu. 112T131 No’lu Tübitak Projesi.
 • Coşkunçelebi, K., Makbul, S. ve Terzioğlu, S. (2014). Ülkemiz Tragopogon L. (Asteraceae) türlerinin morfolojik, mikromorfolojik, palinolojik ve moleküler yönden incelenmesi. 110T954 No’lu Tübitak Projesi.
 • Çelik, M. (2019). Türkiye Bunium L. (Apiaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Davies, C.E., Moss, D. and Hill, M.O. (2004). EUNIS Habitat Classification Revised 2004, United Kingdom: European Environment Agency European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity, 1-310.
 • Davis, P.H. (ed.). (1965-1985). Flora of Turkey and East Aegean Islands, 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H., (1971) Distribution Patterns in Anatolia With Particular Reference to Endemism. Şu eserde: Davis, P.H., Harper, P.C., Hedge, I.C. (edlr.). Plant Life of South West Asia, 15- 27. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill., R. R. and Tan, K. (edlr.). (1988). Flora of Turkey and East Aegean Islands, 10. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Doğan, M. ve Akaydın, G. (2003). Two new species in Acantholimon sect. Staticopsis (Plumbaginaceae) from Turkey. Ann. Bot. Fennici 40: 53–58.
 • Doğan, M. ve Akaydın, G. (2007). Synopsis of Turkish Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 154(3): 397–419 https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2007.00663.x. (erişim tarihi: 12.02.2023.
 • Doğan, M., Uysal, İ., Pehlivan, S., Bağcı, E., Akaydın, G. ve Doğan, H. (2008). Türkiye'de yayılış gösteren Salvia L. (Labiatae) cinsinin taxonomik revizyonu. 104T450 No’lu Tübitak Projesi.
 • Dönmez, E. (2000). New floristic records from square B6 (Sivas/Kayseri). Turkish Journal of Botany 24: 307-309.
 • Duman, H. (1990). Engizek Dağı (Kahramanmaraş) Vejetasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Duman, H. ve Aytaç, Z. (1995). New floristic records for the grid squares B6 and C6. Turkish Journal of Botany 19(6): 615-621.
 • Duman, H. and Karavelioğulları, F.A. (1995). New floristic records for the grid squares (A4, A8, B1, B3, B6, C1-6). Turkish Journal of Botany 19: 623-626.
 • Duman, H., Başer, K., Aytaç, Z. (1998). Two new species and a new hybrid from Anatolia. Turkish Journal of Botany 22: 51-55.
 • Ekici, M. (1994). Koruyaz Dağı (Göksun-Kahramanmaraş) Florası (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ekim, T., Yıldız, B. and Çelik, N. (1986). New floristic record from Central Anatolia (B6). Turkish Journal of Botany 10 (1): 79-99.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ankara.
 • Ekim, T., (2014). Damarlı Bitkiler. Şu eserde: Güner, A. Ve Ekim, T. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 1: 159-162. Ali Nihat Gökyiğit Vakfi, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları yayını, İstanbul.
 • European Environment Agency (EEA). (1990): https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification-1, (erişim Tarihi: 07.03.2023)
 • Gençler, Ö.A.M. ve Koyuncu, M. (2005). Pınarbaşı (Kayseri) ilçesinin florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 12 (1): 47-72.
 • Google Earth. 2023: https://earth.google.com/web/, (erişim tarihi: 18.01.2023).
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. and Başer, K.H.C. (edlr.). (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Island 11. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği, İstanbul.
 • Güner, A. ve Ekim, T. (edlr.). (2014). Resimli Türkiye Florası 1. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). (2018). Resimli Türkiye Florası cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul.
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S, Çimen, A.Ö., Güner, I., Ekşi Bona, G. ve Şen Gökmen, F. (edlr.). (2022). Resimli Türkiye Florası 3a. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul.
 • Hamzaoğlu, H., Büyük, İ., Koç, M., Aksoy, A. ve Soydam, S. (2015). Türkiye Dianthus (Caryophyllaceae) cinsinin revizyonu. 111T873 No’lu Tübitak Projesi.
 • İlçim, A., Kocabaş, Y. Z. ve Başaran, H. (2008), Şekeroba çevresinin (Kahramanmaraş) floristik yönden incelenmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 11(1): 13-22.
 • Kerndorff, H., Pasche, E., Blattner, F.R. & Harpke, D. (2013). Crocus biflorus Miller (Liliiflorae, Iridaeceae) in Anatolia – Part IV. Stapfia 99: 159–186.
 • Koç, M., Şeker, M., Hamzaoğlu, E. ve Aksoy, A. (2016). Türkiye Minuartia (Caryophyllaceae) cinsinin revizyonu. 113Z260 No’lu Tübitak Projesi.
 • Kurt, L. (2014). Biyoiklim. Şu eserde: Güner, A. Ve Ekim, T. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 1: 117-137. Ali Nihat Gökyiğit Vakfi, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları yayını, İstanbul.
 • Makbul, S. ve Coşkunçelebi, K. (2013). Scorzonera L. (Asteraceae)'nın Türkiye revizyonu. 109T972 No’lu Tübitak Projesi.
 • Özgül, N. (1981). Munzur Dağlarιnιn Jeolojisi. MTA Rapor, No. 6995.
 • Özhatay, N., Byfield. A. ve Atay, S. (2005). Türkiye'nin 122 Önemli Bitki Alanı. WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Yayını, İstanbul.
 • Özhatay, N., Kültür, S., & Gürdal, B. (2022). Check-list of additional taxa to the supplement of flora of Turkey X. Istanbul Journal of Pharmacy 52(2): 226-249. DOI: 10.26650 / Istanbul JPharm. 2022.1096223.
 • Plants of the World Online (POWO). (2023): https://powo.science.kew.org/ (erişim tarihi: 09.02.2023).
 • Savran, A., Bağcı, Y. ve Martin, E. (2009). Türkiye Barbarea r.br. (Brassicaceae) cinsinin revizyonu. 106T179 No’lu Tübitak Projesi.
 • Selvi, B. (2007). A6, B3 ve B6 kareleri için yeni bitki kayıtları. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi 19 (1): 1-6.
 • Standards and Petitions Subcommittee of the IUCN Species Survival Commission. (2022). Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria version 3.1, IUCN, Switzerland.
 • Taeb, F., Uzunhisarcıklı, M.E. (2012). Astragalus argentophyllus (Fabaceae), a new species from South Anatolia, Turkey. Ann. Bot. Fennici 49: 259–262.
 • Taskın, T., Civelek, S. and Saya, Ö. (1997). New floristic records for the grid squares B6 and B7. Turkish Journal of Botany 21 (1): 69-71.
 • Uygun, C. (2014). Sarımsak, Tırıl, Kayranlı Dağlarının (Andırın-Kahramanmaraş) Florası (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Varol, Ö. (2003). Başkonuş Dağı (Kahramanmaraş) florası. Turkish Journal of Botany 27: 117–139.
 • Varol, Ö. ve Tatlı, A. (2003). Çimen Dağı (Kahramanmaraş)'nın floristik özellikleri. Ekoloji Çevre Dergisi 12(46): 17-28.
 • Yıldırımlı, S. (1997). The chorology of the Turkish species of Apiaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi 4(2): 105-128.
 • Yıldırımlı, Ş. (1999). The chorology of the Turkish species of Asteraceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi 6(2): 75-123.
 • Yıldırımlı, Ş. (2001). The chorology of the Turkish species of Brassicaceae, Buddlejaceae and Buxaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 8(1): 141-169.
 • Yıldırımlı, Ş. (2002). The chorology of the Turkish species of Caryophyllaceae, Casuarinaceae, Celastraceae, Ceratophyllaceae and Cercidiphyllaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi 9(2): 175-199.
 • Yıldırımlı, Ş. (2012). The chorology of the Turkish species of Scrophulariaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi 19(1): 151-211.
 • Yıldız, B. (1984). C6 karesi için yeni kayıtlar. C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 2: 43-52.
 • Yıldız, B. (2001). Floristical characteristics of Berit Dagi (Kahramanmaras). Turkish Journal of Botany 25(2): 63-102.
 • Yıldız, B., Adıgüzel. N., Tümen, G., Bahçecioğlu, Z., Akyalçın, H. Ve Demirkuş, N. (2004). Türkiye' de yetişen Thymus L. (Lamiaceae) türlerinin revizyonu ve türler üzerinde palinolojik ve kimyasal araştırmalar. 198T003 No’lu Tübitak Projesi.
 • Yılmaz, Y., Bedi, Y., Uysal, Ş., Aydın, N. (1997). Türkiye Jeoloji Haritaları, Açınsama Nitelikli 1/100.000 Ölçekli Elbistan-İ23 Paftası, 18s., MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etüdleri Dairesi, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğba ERTUĞRUL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3621-6845
Türkiye


Zeki AYTAÇ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3244-3183
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bagbahce1263401, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2023}, volume = {10}, number = {1}, pages = {45 - 98}, doi = {10.35163/bagbahce.1263401}, title = {Delihöbek Dağı Florası (Göksun/ Kahramanmaraş)}, key = {cite}, author = {Ertuğrul, Tuğba and Aytaç, Zeki} }
APA Ertuğrul, T. & Aytaç, Z. (2023). Delihöbek Dağı Florası (Göksun/ Kahramanmaraş) . Bağbahçe Bilim Dergisi , 10 (1) , 45-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/77088/1263401
MLA Ertuğrul, T. , Aytaç, Z. "Delihöbek Dağı Florası (Göksun/ Kahramanmaraş)" . Bağbahçe Bilim Dergisi 10 (2023 ): 45-98 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/77088/1263401>
Chicago Ertuğrul, T. , Aytaç, Z. "Delihöbek Dağı Florası (Göksun/ Kahramanmaraş)". Bağbahçe Bilim Dergisi 10 (2023 ): 45-98
RIS TY - JOUR T1 - Delihöbek Dağı Florası (Göksun/ Kahramanmaraş) AU - TuğbaErtuğrul, ZekiAytaç Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 98 VL - 10 IS - 1 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Delihöbek Dağı Florası (Göksun/ Kahramanmaraş) %A Tuğba Ertuğrul , Zeki Aytaç %T Delihöbek Dağı Florası (Göksun/ Kahramanmaraş) %D 2023 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Ertuğrul, Tuğba , Aytaç, Zeki . "Delihöbek Dağı Florası (Göksun/ Kahramanmaraş)". Bağbahçe Bilim Dergisi 10 / 1 (Nisan 2023): 45-98 .
AMA Ertuğrul T. , Aytaç Z. Delihöbek Dağı Florası (Göksun/ Kahramanmaraş). Bağbahçe Bilim Dergisi. 2023; 10(1): 45-98.
Vancouver Ertuğrul T. , Aytaç Z. Delihöbek Dağı Florası (Göksun/ Kahramanmaraş). Bağbahçe Bilim Dergisi. 2023; 10(1): 45-98.
IEEE T. Ertuğrul ve Z. Aytaç , "Delihöbek Dağı Florası (Göksun/ Kahramanmaraş)", Bağbahçe Bilim Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 45-98, Nis. 2023, doi:10.35163/bagbahce.1263401