Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of Smartphone Addiction in Students: A Medical School Example

Yıl 2020, Cilt: 21 Sayı: 4, 317 - 325, 30.12.2020

Öz

Objective: The aim of this study is to evaluate the relationship between the use of smartphones and individuals' sociodemographic characteristics, personality characteristics and smart phone usage habits. Method: The students studying in a public medical faculty were tried to be reached. Besides a questionnaire to evaluate sociodemographic characteristics and smartphone usage habits, Smart Phone Addiction Scale Short Version (SAS-SV) and Big-Five personality dimensions instrument(BFI) were applied.
Results: We reached 780 (84.7%) students. The social networks is the most common use purpose of the smartphone in 81.3% (n:634) of students. Women’s SAS score is higher than men with a score of 29.85 (± 10.35). According to the most used social media network, SAS score was found 31.58 (±10.80) in those with Instagram response.
Conclusion: The use of the smartphone, which has become an integral part of the students' life, has become a routine behavior of daily life. However, this behavior can turn into a potential addiction. It should be remembered that this addiction will have negative effects on the mental and physical health of the person and it should be ensured that awareness about the conscious and appropriate use of the smart phone should be provided.

Kaynakça

 • Referans1. Kemp Simon. Digital in 2017: Global Overview - We Are Social. Available from: URL: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview Accessed date: 21 Eylül 2020.
 • Referans2. Park N, Lee H. Social implications of smartphone use: Korean college students’ smartphone use and psychological well-being. Cyberpsychology, Behav Soc Netw 2012; 15:491–7
 • Referans3. Özkorumak E, Tiryaki A. Davranışsal bağımlılık olarak kontrol edilemeyen satın alma davranışı. Rev Cases Hypotheses Psychiatry, 2011; 5:14–8.
 • Referans4. McElroy SL, Satlin A, Pope HG, Keck PE, Hudson JI. Treatment of compulsive shopping with antidepressants: A report of three cases. Ann Clin Psychiatry 1991; 3:199–204. Referans5. Kwon M, Lee JY, Won WY, Park JW, Min JA, Hahn C, Gu X, Choi JH, Kim DJ. Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS). PLoS One [serial online] 2013;8(2). Available from: URL:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056936 Accessed date:02.03.2020
 • Referans6. Lin YH, Chang LR, Lee YH, Tseng HW, Kuo TBJ, Chen SH. Development and validation of the Smartphone Addiction Inventory (SPAI). PLoS One [serial online] 2014 9(6). Available from: URL: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0098312 Accessed date:02.03.2020
 • Referans7. Chakraborty K, Basu D, Kumar V. Internet Addiction: Consensus, controversies, and the way ahead. East Asian Arch Psychiatry 2010; 20:123–32.
 • Referans8. Wu AMS, Cheung VI, Ku L, Hung EPW. Psychological risk factors of addiction to social networking sites among Chinese smartphone users. J Behav Addict, 2013; 2:160–6.
 • Referans9. Patel SN, Kientz JA, Hayes GR, Bhat S, Abowd GD. Farther than you may think: An empirical investigation of the proximity of users to their mobile phones. In Lecture Notes in Computer Science (Including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 2006, p. 123–40.
 • Referans10. Yen CF, Tang TC, Yen JY, Lin HC, Huang CF, Liu SC, Ko CH. Symptoms of problematic cellular phone use, functional impairment and its association with depression among adolescents in Southern Taiwan. J Adolesc Academic Press, 2009; 32:863–73.
 • Referans11. Twenge JM. IGen: Why today’s super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy--and completely unprepared for adulthood--and what that means for the rest of us. First Atri. New York: NY: Atria Books, 2017,
 • Referans12. Kwon M, Kim D-J, Cho H, Yang S. The smartphone addiction scale: development and validation of a short version for adolescents. PLoS One [serial online] 2013; 8:e83558. Available from: URL:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24391787 Accessed date:02.03.2020
 • Referans13. Noyan CO, Enez Darçin A, Nurmedov S, Yilmaz O, Dilbaz N. Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatr Derg 2015; 16:73–81.
 • Referans14. Gosling SD, Rentfrow PJ, Swann WB. A very brief measure of the Big-Five personality domains. J Res Pers 2003; 37:504–28.
 • Referans15. Demirci K, Orhan H, Demirdas A, Akpinar A, Sert H. Akıllı telefon bağımlılığı ölçeği’nin Türkçe formunun gençlerde geçerlilik ve güvenilirliği. Klin Psikofarmakol Bul Cukurova Univ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2014; 24:226–34.
 • Referans16. Atak H. On-maddeli kişilik ölçeǧi’nin Türk kültürü’ne uyarlanmasi{dotless}. Noropsikiyatri Ars 2013; 50:312–9.
 • Referans17. Bono JE, Boles TL, Judge TA, Lauver KJ. The role of personality in task and relationship conflict. J Pers 2002; 70:311–44.
 • Referans18. Yürür S. Yöneticilerin çatışma yönetim tarzları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin analizine yönelik bir araştırma. CÜ İktisadi ve İdari Bilim Derg 2009; 10:23–42.
 • Referans19. Sanal Yasemin OO. Smartphone addiction and the use of social media among university students. Mediterr J Humanit 2017; 7:367–77.
 • Referans20. Yılmaz D, Gökdere Çinar H, Özyazıcıoğlu N. Hemşirelik öğrencilerinde akıllı telefon ve internet bağımlılığı ile üst ekstremite fonksiyonel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. SDÜ Sağlık Bilim Dergisi [serial online] 2017; 8:34–9. Available from: URL:http://dergipark.gov.tr/doi/10.22312/sdusbed.311497 Accessed date:02.03.2020
 • Referans21. Choi SW, Kim DJ, Choi JS, Ahn H, Choi EJ, Song WY, Kim S, Youn H. Comparison of risk and protective factors associated with smartphone addiction and Internet addiction. J Behav Addict 2015; 4:308–14.
 • Referans22. Çetinkaya Bozkurt Ö, Minaz A. Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin ve kullanım amaçlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, [serial online] 2017; 9:268–86. Available from: URL:http://dergipark.gov.tr/doi/10.20875/makusobed.306903 Accessed date:02.03.2020
 • Referans23. Erdem Aydın İ. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımları üzerine bir araştırma: Anadolu Üniversitesi örneği. Bil Ens Der 2016;373–86.
 • Referans24. Kuyucu M. Use Of smart phone and problematic of smart phone addiction ın young people: “Smart Phone (Colic)” University Youth. Glob Media J TR Ed 2017; 7:328–59.
 • Referans25. Özen S, Topcu M. The relationship of smartphone addiction with depression, obsession-compulsion, ımpulsivity, alexithymia among medical faculty students. J Depend [serial online] 2017; 18:16–24. Available from: URL:https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/351150 Accessed date:02.03.2020
 • Referans26. Dirik K. Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile öz-güven arasındaki ilişkilerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesİ, 2016.
 • Referans27. Işık M, Kaptangil İ. Akıllı telefon bağımlılığının sosyal medya kullanımı ve beş faktör kişilik özelliği ile ilişkisi: Üniversite öğrencileri üzerinden bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilim Araştırmaları Derg 2018; 7:695–717.

Öğrencilerde Akıllı Telefon Bağımlılığının Değerlendirilmesi: Bir Tıp Fakültesi Örneği

Yıl 2020, Cilt: 21 Sayı: 4, 317 - 325, 30.12.2020

Öz

Amaç: Bu çalışmada amaç akıllı telefon kullanımının, bireylerin sosyodemografik özellikleri, kişilik özellikleri ve akıllı telefon kullanım alışkanlıkları ile ilişkisini değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmada bir tıp fakültesinde öğrenim gören tıp fakültesi öğrencilerinin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda sosyodemografik özellikler, akıllı telefon kullanım alışkanlıkları ve kişinin yaşamına etkilerini değerlendirmek amacı ile oluşturulan soruların yer aldığı bir anketin yanı sıra Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği Kısa Formu(ATBÖ-KF) ve ayrıca On Maddelik Kişilik Ölçeği (OMKÖ) uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışmada 780(%84,7) öğrenciye ulaşılmıştır. Akıllı telefonun en sık kullanım amacına öğrencilerin %81,3’ü (s:634) sosyal ağlar cevabını vermiştir. Kadınlar 29,85(±10,35) puan ile ATBÖ’den erkeklerden daha yüksek puan almıştır(p=0,035). En çok kullandıkları sosyal medya ağına bakıldığında en yüksek ATBÖ puanı 31,58(±10,80) ile İnstagram cevabı verenlerde bulunmuştur.
Sonuç: Öğrencilerin yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefon kullanımı günlük hayatın rutin bir davranışı haline gelmiştir. Ancak bu davranış potansiyel bir bağımlılığa dönüşebilmektedir. Bu bağımlılığın insanın ruhsal ve bedensel sağlığına olumsuz etkileri olacağı unutulmamalı ve akıllı telefonun bilinçli ve uygun derecede kullanılmasına yönelik farkındalık sağlanmalıdır sağlanmalıdır.

Kaynakça

 • Referans1. Kemp Simon. Digital in 2017: Global Overview - We Are Social. Available from: URL: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview Accessed date: 21 Eylül 2020.
 • Referans2. Park N, Lee H. Social implications of smartphone use: Korean college students’ smartphone use and psychological well-being. Cyberpsychology, Behav Soc Netw 2012; 15:491–7
 • Referans3. Özkorumak E, Tiryaki A. Davranışsal bağımlılık olarak kontrol edilemeyen satın alma davranışı. Rev Cases Hypotheses Psychiatry, 2011; 5:14–8.
 • Referans4. McElroy SL, Satlin A, Pope HG, Keck PE, Hudson JI. Treatment of compulsive shopping with antidepressants: A report of three cases. Ann Clin Psychiatry 1991; 3:199–204. Referans5. Kwon M, Lee JY, Won WY, Park JW, Min JA, Hahn C, Gu X, Choi JH, Kim DJ. Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS). PLoS One [serial online] 2013;8(2). Available from: URL:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056936 Accessed date:02.03.2020
 • Referans6. Lin YH, Chang LR, Lee YH, Tseng HW, Kuo TBJ, Chen SH. Development and validation of the Smartphone Addiction Inventory (SPAI). PLoS One [serial online] 2014 9(6). Available from: URL: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0098312 Accessed date:02.03.2020
 • Referans7. Chakraborty K, Basu D, Kumar V. Internet Addiction: Consensus, controversies, and the way ahead. East Asian Arch Psychiatry 2010; 20:123–32.
 • Referans8. Wu AMS, Cheung VI, Ku L, Hung EPW. Psychological risk factors of addiction to social networking sites among Chinese smartphone users. J Behav Addict, 2013; 2:160–6.
 • Referans9. Patel SN, Kientz JA, Hayes GR, Bhat S, Abowd GD. Farther than you may think: An empirical investigation of the proximity of users to their mobile phones. In Lecture Notes in Computer Science (Including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 2006, p. 123–40.
 • Referans10. Yen CF, Tang TC, Yen JY, Lin HC, Huang CF, Liu SC, Ko CH. Symptoms of problematic cellular phone use, functional impairment and its association with depression among adolescents in Southern Taiwan. J Adolesc Academic Press, 2009; 32:863–73.
 • Referans11. Twenge JM. IGen: Why today’s super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy--and completely unprepared for adulthood--and what that means for the rest of us. First Atri. New York: NY: Atria Books, 2017,
 • Referans12. Kwon M, Kim D-J, Cho H, Yang S. The smartphone addiction scale: development and validation of a short version for adolescents. PLoS One [serial online] 2013; 8:e83558. Available from: URL:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24391787 Accessed date:02.03.2020
 • Referans13. Noyan CO, Enez Darçin A, Nurmedov S, Yilmaz O, Dilbaz N. Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatr Derg 2015; 16:73–81.
 • Referans14. Gosling SD, Rentfrow PJ, Swann WB. A very brief measure of the Big-Five personality domains. J Res Pers 2003; 37:504–28.
 • Referans15. Demirci K, Orhan H, Demirdas A, Akpinar A, Sert H. Akıllı telefon bağımlılığı ölçeği’nin Türkçe formunun gençlerde geçerlilik ve güvenilirliği. Klin Psikofarmakol Bul Cukurova Univ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2014; 24:226–34.
 • Referans16. Atak H. On-maddeli kişilik ölçeǧi’nin Türk kültürü’ne uyarlanmasi{dotless}. Noropsikiyatri Ars 2013; 50:312–9.
 • Referans17. Bono JE, Boles TL, Judge TA, Lauver KJ. The role of personality in task and relationship conflict. J Pers 2002; 70:311–44.
 • Referans18. Yürür S. Yöneticilerin çatışma yönetim tarzları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin analizine yönelik bir araştırma. CÜ İktisadi ve İdari Bilim Derg 2009; 10:23–42.
 • Referans19. Sanal Yasemin OO. Smartphone addiction and the use of social media among university students. Mediterr J Humanit 2017; 7:367–77.
 • Referans20. Yılmaz D, Gökdere Çinar H, Özyazıcıoğlu N. Hemşirelik öğrencilerinde akıllı telefon ve internet bağımlılığı ile üst ekstremite fonksiyonel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. SDÜ Sağlık Bilim Dergisi [serial online] 2017; 8:34–9. Available from: URL:http://dergipark.gov.tr/doi/10.22312/sdusbed.311497 Accessed date:02.03.2020
 • Referans21. Choi SW, Kim DJ, Choi JS, Ahn H, Choi EJ, Song WY, Kim S, Youn H. Comparison of risk and protective factors associated with smartphone addiction and Internet addiction. J Behav Addict 2015; 4:308–14.
 • Referans22. Çetinkaya Bozkurt Ö, Minaz A. Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin ve kullanım amaçlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, [serial online] 2017; 9:268–86. Available from: URL:http://dergipark.gov.tr/doi/10.20875/makusobed.306903 Accessed date:02.03.2020
 • Referans23. Erdem Aydın İ. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımları üzerine bir araştırma: Anadolu Üniversitesi örneği. Bil Ens Der 2016;373–86.
 • Referans24. Kuyucu M. Use Of smart phone and problematic of smart phone addiction ın young people: “Smart Phone (Colic)” University Youth. Glob Media J TR Ed 2017; 7:328–59.
 • Referans25. Özen S, Topcu M. The relationship of smartphone addiction with depression, obsession-compulsion, ımpulsivity, alexithymia among medical faculty students. J Depend [serial online] 2017; 18:16–24. Available from: URL:https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/351150 Accessed date:02.03.2020
 • Referans26. Dirik K. Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile öz-güven arasındaki ilişkilerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesİ, 2016.
 • Referans27. Işık M, Kaptangil İ. Akıllı telefon bağımlılığının sosyal medya kullanımı ve beş faktör kişilik özelliği ile ilişkisi: Üniversite öğrencileri üzerinden bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilim Araştırmaları Derg 2018; 7:695–717.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikiyatri
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Hatice İKİIŞIK
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-0958-0649
Türkiye


Güven TURAN
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-9700-3440
Türkiye


Selin KORKMAZ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-7709-9967
Türkiye


Hüseyin Bilal AYDIN
ISTANBUL MEDENIYET UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
0000-0002-2462-0074
Türkiye


Hatice SOLAK Bu kişi benim
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-4097-374X
Türkiye


Kübra ÖZMERAL Bu kişi benim
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-4513-8164
Türkiye


Semanur BAYRAM Bu kişi benim
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-9776-0203
Türkiye


Mücahit BULUT Bu kişi benim
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-2859-8839
Türkiye


Işıl MARAL
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-5234-6108
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Kabul Tarihi 22 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 21 Sayı: 4

Kaynak Göster

AMA İkiışık H. , Turan G. , Korkmaz S. , Aydın H. B. , Solak H. , Özmeral K. , Bayram S. , Bulut M. , Maral I. Öğrencilerde Akıllı Telefon Bağımlılığının Değerlendirilmesi: Bir Tıp Fakültesi Örneği. Bağımlılık Dergisi. 2020; 21(4): 317-325.