Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 204 - 217 2019-12-31

AN APPLIED RESEARCH ON DETERMINATION OF ADVERTISING AND EFFECTIVE ADVERTISING COMPONENTS
REKLAM VE ETKİLİ REKLAM UNSURLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

Abdülvahap BAYDAŞ [1] , Mehmet Emin YAŞAR [2]


The research has tried to determine the effectiveness of advertising media and the effect of consumer buying behavior of advertising media with the elements that are effective in advertising.In order to achieve this objective, important issues such as advertising sources, the types of programs followed, the elements of interest in advertisements and the elements of the most interest in advertisements were investigated. The data of the study was obtained from 385 consumers by using easy sampling method. The results were analyzed with SPSS package program. The most important results of the research is the importance of obtaining information from following sources, respectively; acquiring information by mobile communication, acquiring information while listening to radio, acquiring information while reading newspapers, watching television, acquiring information on the internet and acquiring information by reading magazines.

Consumers follow news and economic programs through television, magazines, newspapers, the internet and mobile communications. After news, talk show programs were found to be watched most. It can be said that while the most interesting elements in advertisements are a visual with comedy content and the use of appropriate music and sound, the advertisement’s appearing at the desired time is the least interesting element. In this context, it can be claimed that for the participants the most interesting element of the advertising is the humorous visuals.

Araştırma reklam mecralarının etkinliği ve reklam mecralarının tüketici satın alma davranışı etkisi reklamda etkili olan unsurlarla tespit edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu amaca ulaşmak için reklam mecraları, reklam mecralarında takip edilen program türleri, reklamda ilgili unsur ile reklam mesajlarında en çok ilgi çeken unsur araştırılmıştır. Araştırma kolayda örneklem yöntemi kullanılarak 385 tüketici ile yürütülmüştür. Sahadan toplanan veriler SPSS paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmadan çıkan en önemli sonuçlar; bilgi edinmenin önemi sırası ile mobil iletişimde bilgi edinme, radyo dinlerken bilgi edinme, gazete okurken bilgi edinme, televizyon izleme, internette bilgi edinme ve dergi okumanın önemi vurgulanmıştır.

Tüketiciler televizyon, dergi, gazete, internet ve mobil iletişim araçları aracılığıyla haber ve ekonomi programlarını takip etmektedir. Ayrıca, Talk Show programlarının ise daha sonra tercih edildiği belirlenmiştir. Reklamda en çok ilgi çeken unsurun güldürü olduğu söylenebilir. Reklam mesajlarında en çok ilgi çeken unsurun reklamda mizahi unsurların kullanılması, etkin müzik ve ses, reklamda gösterimindeki renkler olduğu en az ilgi çeken unsurun reklamın istenilen saatte çıkmasıdır. Bu bağlamda katılımcıların reklamda en çok ilgilerini çeken unsurun mizah içerikli görsellerin olduğu söylenebilir.

 • Bulunmaz, B. (2011). Otomotiv Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımı ve Fiat Örneği, Global Media Journal, Cilt: 2, Sayı: 3, ss. 20-51.
 • Can, L. ve Serhateri, A. (2016). ‘Sosyal Medya Reklamlarının Markaya Yönelik Tutuma Etkisi: Facebook Üzerinde Bir Uygulama’ Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, ss. 16-28.
 • Çağlıyan, V., Işıklar, Z.E. ve Hassan, S.A. (2016). ‘Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarında Sosyal Medya Reklamlarının Etkisi: Selçuk Üniversitesi’nde Bir Araştırma’ Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 11, ss. 43-56.
 • Çakır, S.Y. (2010). Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Çelik Sabahattin, (2014). ‘Sosyal Medyanın Pazarlama İletişimine Etkileri’ Erciyes İletişim Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, ss. 36.
 • Ersöz, A.G. (2016). “Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanma Alışkanlıkları”: Sosyoloji Bölümü Öğrencileri Örneği, Sosyoloji Konferansları, 53 (2016-1): 303-326.
 • Göktaş, B. ve Tarakçı, İ.E. (2018), Bir Tutundurma Aracı Olarak Reklamın Sosyal Medyada Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Instagram Örneği, Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi Yıl: 2(3), ss. 50-67.
 • Gürdin, B. (2017). Mobil Reklamlar: Yararlı mı? Tavizkâr mı? Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2): 1-13.
 • Gürdin, B. (2017). Sağlık Hizmetleri Sektöründe Reklam Yasağı: Uygulama Örnekleri, Sosyal Ve Beşerî Bilimleri Dergisi, 9(2): 17-30.
 • Kannan, R. ve Tyagi, S. (2013), “Use of Language in Advertisements”, English for Specific Purposes World, Issue 37, vol. 13, p. 1-10.
 • Lakshmanan, D. ve Basariya, S.R. (2017), The Role of Social Media on Enhancing Advertising Effectiveness, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Vol: 8, No: 9, pp. 1042–1047,
 • Leblebici Koçer, L. ve Arslan Koçkaya, F. (2016). ‘Tüketicilerin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutum ve Düşüncelerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi’ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 43, ss. 2052-262.
 • Odhiambo, C.A. (2012). Social Media as a tool of Marketıng and Creating Brand Awareness Case Study Research, Vaasan Ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences, Barchelor of Business Administration.
 • Özkaya, B. (2010). Reklam Aracı Olarak Advergaming. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt. 29, ss. 455-478.
 • Raudeliuniene˙, J., Davidaviˇciene, V., Tvaronaviˇcien˙e, M. ve Jonuška, L. (2018) Evaluation of Advertising Campaigns on Social Media Networks, Sustainability, 10, 973; ss. 1-14.
 • Yoldaş, A ve Özaydın, H. (2017) Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Reklamların Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Cilt: 4, Sayı: 12, ss. 781-794.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4471-3470
Yazar: Abdülvahap BAYDAŞ
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8137-2946
Yazar: Mehmet Emin YAŞAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 23 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Baydaş, A , Yaşar, M . (2019). REKLAM VE ETKİLİ REKLAM UNSURLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA . Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 3 (2) , 204-217 . DOI: 10.46452/baksoder.654421