Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 148 - 163 2020-12-31

COVID-19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE’DE DİJİTAL BANKACILIK ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Mustafa BEYBUR [1] , Murat ÇETİNKAYA [2]


2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak görülen Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına almış ve 11 Mart 2020 itibariyle Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Covid-19’un pandemi olarak ilan edilişi ile aynı tarihte Türkiye’de ilk Covid-19 vakası kayıtlara girmiştir. Covid -19’un pandemi olarak ilan edilmesi ile birlikte ülkeler, pandeminin yıkıcı ekonomik etkilerini azaltmak adına, hem para politikaları, hem de maliye politikalarını eş zamanlı olarak uygulamaya koymuşlardır. Pandemiyi kontrol altına almak için uygulamaya konulan tedbirler, tedarik ve tüketim zincirinde aksaklıkların ortaya çıkmasına, ekonomilerin üretim kapasitelerinin düşmesine, bazı sektörlerde üretimin tamamen durmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda ülkeler pandeminin yarattığı negatif etkileri ortadan kaldırmak için farklı politika stratejileri belirlemişlerdir. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye de pandeminin etkilerini önleyici sağlık önlemleri ve bununla birlikte ekonomik önlemler almıştır. Pandemi tüm sektörleri etkilemiştir ancak bankacılık sektörü diğer sektörlerden ayrışarak, gerek dijital kanalların kullanımı ile gerekse likidite sağlayan kurumlar olarak pandemi sürecinde sektörler arasında baş aktör olarak görev yapmaktadır. Bununla birlikte pandemi sürecinde hastalığın bulaşıcılığı temas vasıtasıyla olduğundan dolayı temasın minimum seviyeye indirilmesi gerekliliği ön plana çıkmış ve tüm sektörlerde dijital dönüşüm zaruret haline gelmiştir. Pandemi ile birlikte dijitalleşme daha stratejik bir önem kazanmış ve salgın tüm sektörlerde dijital dönüşümün hızlanmasına neden olmuştur. Bankacılık sektörü ise dijitalleşme açısından diğer sektörlere nazaran pandemiye daha hazırlıklı olan bir sektör konumundadır. Bu çalışmada dijitalleşme konusunda diğer sektörlere göre daha ileri düzeyde olan bankacılık sektörünün dijital ürün/hizmetlerinin kullanım verileri analiz edilmiş ve bu analiz sonucunda pandeminin dijital bankacılık ürün/hizmetlerinin kullanımı üzerindeki etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmaya ait analizde halen devam etmekte olan Covid-19 pandemisinin başladığı günden günümüze kadar olan süreci ve öncesini içerisine alan 2019 Eylül ve 2020 Eylül dönemleri arasındaki bir yıllık sürece ait dijital bankacılık ürün/hizmetlerine dair verilerden yararlanılmıştır.
Bankacılık, Dijital Bankacılık, Covid-19, Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı
 • Akca, M., & Tepe Küçükoğlu, M. (2020). COVID-19 ve İş Yaşamına Etkileri: Evden Çalışma. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 8(1), 71-81.
 • Aliyeva, B. (2016). Bankacılık Sisteminde İnternetin Olumlu ve Olumsuz Yönleri. İnönü Üniversitesi Uluslararsı Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 237-252.
 • Altay, O. (2014). Finansal Sistem ve Bankalar. O. Altay, K. Ç. Çınar, D. Demirhan, C. C. Küçüközmen, M. Ural, M. Vurucu, . . . S. Çakı, O. Altay, C. Küçüközmen, M. Ural, & E. Demireli (Dü) içinde, Banka İktisadı ve İşletmeciliği (s. 1-13). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Altınışık, F. (2010). Şimdi On-Line Bankacılık Moda. Bankacılık Dergisi: Dünya Dosyaları(Mart), 10-12.
 • Dunnewijk, T., & Hultén, S. (2007). A Brief History of Mobile Communication in Europe. Telematics and Informatics, 24(3), 164-179.
 • Duran, M. S., & Acar, M. (2020). Bir Virüsün Dünyaya Ettikleri: Covi D-19 Pandemisinin Makroekonomik Etkileri. International Journal of Social and Economic Sciences, 10(1), 54-67.
 • Eriş, H. (2013). Bankacılık Hizmet Ürünleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Gümüş, S., Apak, S., Gümüş, T. B., Gümüş, H. G., & Gümüş, S. (2015). Ultimate Point in the Service Provided by the Banks to Their Customers: Customer Satisfaction in the Common Use of ATMs. Procedia - Social and Behavioral Sciences(207), 98-110.
 • Gürel, A., & Gülay, S. (2020). Kamu Bankalarında Kredi Yönetiminin Çalışanların Gözünden İncelenmesi; Odak Grup Çalışması. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 8-14.
 • https://bkm.com.tr/mektupla-telefonla-siparis-ve-e-ticaret-islemleri/
 • https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59
 • Kaya, F. (2009, 01). Türkiye'de Kredi Kartı Uygulaması. Türkiye Bankalar Birliği(263), s. 11. www.tbb.org.tr. adresinden alındı
 • Korkmaz, S., & Gövdeli, Y. E. (2005). Türk Bankacılığında Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ürünleri ile Bunların Gelişiminde ve Pazarlanmasında Eğitimin Önemi. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi(15), 4.
 • McKibbin, W., & Fernando, R. (2020). The Economic Impact of Covid-19. R. Baldwin, & B. W. Mauro içinde, Economics in the Time of Covid-19 (s. 45). London: CEPR Press.
 • Müftüler-Baç, M. (2020). COVID-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler. Ankara: SAM Yayınları.
 • Ouren, J., Singer, M., Stephenson, J., & Weinberg, A. L. (1998). Electronic Bill Payment and Presentment: The Options for Banks Are Becoming Clear. The McKinsey Quartely(4), 98-106.
 • Sardana, V., & Singhania, S. (2018). Digital Technology in the Realm of Banking: A Review of Literature. International Journal of Research in Finance and Management, 1(2), 28-32.
 • Vurucu, M., & Arı, M. U. (2015). Güncel Gelişmeler Işığında Bankacılık Ürün ve Hizmetleri: Bireysel-Özel-Yatırım-KOBİ-Ticari-Kurumsal Bankacılık. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurttadur, M., & Süzen, E. (2016). Türkiye’de Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığına Yaklaşımlarının İncelenmesi Üzerine Bir Uygulama. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 93-120.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler, İktisat, İşletme
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0538-7155
Yazar: Mustafa BEYBUR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Dicle Üniversitesi Çermik Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1698-4222
Yazar: Murat ÇETİNKAYA
Kurum: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, İKTİSAT ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Kasım 2020
Kabul Tarihi : 30 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Beybur, M , Çetinkaya, M . (2020). COVID-19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE’DE DİJİTAL BANKACILIK ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 4 (2) , 148-163 . DOI: 10.46452/baksoder.829078