Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 116 - 129 2020-12-31

Eskişehir’deki Seyahat Acentalarının Web Sitelerinin İçerik Analizi

Saadet Pınar TEMİZKAN [1] , Yunus ÖZHASAR [2]


İnternet, turizmi en fazla etkileyen teknolojilerin başında gelmektedir. Bu teknoloji turizmi birçok yönüyle etkilediği gibi seyahat acentalarını da etkilemektedir. Seyahat acentalarının internet ile ilişkisinin bir boyutunu da web sitesi kullanımı oluşturmaktadır. Nitelikli bir web sitesinin seyahat acentalarına önemli avantajlar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda son yıllarda turizmde büyüme gösteren Eskişehir’deki seyahat acentalarının nitelikli web sitesi kullanım durumunun ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan kontrol formu ile web sitelerinden veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan inceleme sonunda Eskişehir’deki 85 seyahat acentasının yalnızca 39 tanesinin bir web sitesine sahip olduğu görülmüştür. Bu web sitelerinin de genel olarak güncellenmedikleri, müşteri beklentilerini karşılayacak yeterlilikte olmadıkları, bir web sitesinden beklenen önemli bazı nitelikleri barındırmadıkları görülmüştür. Çalışma sonunda seyahat acentalarının web sitesi kullanımlarına dair bazı önerilerde bulunulmuştur.
eskişehir, seyahat acentası, web sitesi, içerik analizi
 • Akbulut, B. A. ve Doğancılı, O. S. (2018). Ankara’da Bulunan Seyahat AcentalarınınDokap(Doğu Karadeniz Projesi) İllerine Düzenlediği Turlar Ve Web Sitelerinde Yer Alan Tur Programlarının İçerik AnaliziKaradeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 10(18), 349-375. Albayrak, T., Karasakal, S., Kocabulut, Ö. ve Dursun, A. (2020). CustomerLoyaltyTowards Travel AgencyWebsites: TheRole Of TrustAndHedonic Value,Journal of QualityAssurance in Hospitality&Tourism, 21:1, 50-77
 • Arıca, R., Kodaş, B., ve Kodaş, D. (2015). Seyahat Acentası Çalışanlarının Serbest Zaman Algıları Ve Serbest Zaman Tercihleri Arasındaki İlişki. 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi. Eskişehir.
 • Bayram, M.,& Yaylı, A. (2009). Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi,Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(7), 347-379
 • Bennett, M. M., ve Lai, C. W. K. (2005). TheImpactof TheInternet on Travel Agenciesin Taiwan, TourismandHospitalityResearch, 6(1), 8-23.
 • Buhalis, D. (1998). Strategic Use Of Information Technologies in TheTourismIndustry,Tourism Management, 19(5), 409-421.
 • Buhalis, D. (2003). E Tourism: Information TechnologyFor Strategic Tourism Management, Londra: Financial Times PrenticeHall
 • Akkuş, C., CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2015). Erzurum ili turizm işletmeleri web kullanımı ve web sitelerinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 29(3), 441-457.
 • Cesur, M. ve Boz, M. (2015). İnternetin Öneminin Ve Kullanımının Seyahat Acentaları Perspektifinden Değerlendirilmesi: Çanakkale Örneği,Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10(1), 117-144.
 • Cunliffe, D. (2000). DevelopingUsable Web-Sites – A ReviewAnd Model. Internet Research: Electronic Networking Applications AndPolicy,Internet Research 10(4), 295-307
 • Çakıcı, A. C., L. Atay, S. Harman (2008), İstanbul'da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentelerinin Pazarlama Karması Kararları Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), sh. 69-87.
 • Doğan, M.,&Morkoç, D. K. (2015). Seyahat Acentalarının Web Sitelerini Kullanma Düzeyi: “Çanakkale 2015” Teması Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz,Batman Üniversitesi Yaşam Bilim Dergisi, 5 (2), 99-115
 • Erdoğan, N , Erdoğan, İ , Tosun, C . (2012). Seyahat Acentelerinin Web Sitelerindeki Çevresel İçerik Üzerine Bir İnceleme. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 4 (2) , 223-233
 • Eryılmaz, G., Mülazımoğlu, D. ve Saçlı, Ç. (2019). Doğu Akdeniz Bölgesi Seyahat Acentelerinin Web Sitelerinin ve Elektronik Pazarlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi,3. Uluslararası turizmin geleceği kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2019) 183-188, Mersin.
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (2016). Eskişehir’in Turizm Mucizesi. Bağlantı Adresi: http://www.eskisehir.bel.tr/icerik_dvm.php?icerik_id=1730&cat_icerik=1&menu_id=24 Erişim Tarihi: 08.06.2020
 • Giritlioğlu, İ. (2014, Nisan). Türkiye'de Yerel Turizm Ofislerinin Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma,KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (1), 89-102
 • Gökdemir, S. ve Erdem, S. H. (2017). Seyahat Acentalarında İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), 23-38
 • Gökdeniz, A. (1990). Paket Turlar Ve Üretim Safhaları, Anatolia Aylık Turizm ve Kültür Sanat Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık, 44-48, Ankara.
 • Haas, R. (2002). TheAustrian Country Market: A European Case Study on Marketing RegionalProductsAnd Services in a CyberMall, Journal of Business Research, 55 (8), 637 – 464.
 • Habertürk (2020). Türkiye’ye 2019 Yılında 51.7 Milyon Turist Geldi. Bağlantı adresi: https://www.haberturk.com/turist-sayisi-50-milyonu-asti-2568677-ekonomi erişim tarihi: 13.05.2020.
 • Karamustafa, K.,Biçkes, D.M.,& Ulama, Ş. (2002). Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin İnternet Web Sitelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma,Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, 51- 92.
 • Karasar, N. (2014), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Yirmi Altıncı Basım, Ankara: Nobel Yayın.
 • Konak, S. ve Özhasar, Y. (2019). Türkiye’deki Glamping İşletmelerinin Web Site İçeriklerinin Analizi,Journal of TourismandGastronomyStudies, 7 (2), 937-949.
 • Kozak, M.A. ve Turan, A.(2014). Engelliler ve Turizm - Seyahat Acentası Yöneticilerinin ve Engelli Bireylerin Algılamarı. 15. Ulusal Turizm Kongresi, 1176-1191. Ankara
 • Kozak, R. (2007). Seyahat Acentalarının İş Süreçlerinde İnternetin Önemi TURSAB-BYK Üyeleri Algılamaları Üzerine Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi s.1, Eskişehir.
 • Lang, T. C. (2000), TheEffect of The Internet on Travel Consumer PurchasingBehaviourandİmplicationsforTravelagencies, Journal of Vacation Marketing, 6(4), 368–385.
 • Law, R.,Leung, K. ve Wong, R. J. (2004).TheImpact of the Internet an Travel Agencies,International Journal of ContemporaryHospitality Management, 16(2), 100-107.
 • Liang, K. ve Law, R. (2003). A ModifiedFunctionalityPerformance Evaluation Model forEvaluatingThePerformance of ChinaBased Hotel Websites. Journal of Academy of Business andEconomics, 2 (2), 193 – 208.
 • O’Connor, P. (1999). Electronic ınformation Distribution ınTourismAndHospitality. New York: CAB International.
 • Özturan, M. ve Roney, S. A. (2004). Internet UseAmong Travel Agencies in Turkey: An ExploratoryStudy, Tourism Management, 25 (2): 259-266.
 • Pamukçu, H.,& Arpacı, Ö. (2016). Helal Konseptli Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin Analizi, Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 147‐ 160.
 • Park, C. (2002). A Content Analysis Of Travel Agency Web‐Sites in Korea, Asia Pacific Journal of TourismResearch, 7:1, 11-18.
 • Resmi Gazete (2007) Seyahat Acentaları Yönetmeliği. Bağlantı adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/10/20071005-7.htm erişim tarihi: 11.04.2020.
 • Sarıışık, M.,& Akova, O. (2006). Seyahat acentalarında internetin rolü ve önemi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 128-148.
 • Shouk, A.M., Megicks, P. ve Lim, W.M. (2013), PerceivedBenefitsand E-Commerce AdoptionbySME Travel Agents in DevelopingCountries: EvidenceFromEgypt, Journal of HospitalityandTourismResearch, Vol. 37 No. 4, pp. 490-515.
 • Tanıtma Gov (2010). Turist Sayısı ve Turizm Geliri, Bağlantı adresi http://www.tanitma.gov.tr/Eklenti/2032,turizm-alaninda-gelismelerpdf.pdf?0 erişim tarihi: 13.05.2020.
 • Sakarya Gazetesi (2019). Eskişehir’i sevindiren rakam. Bağlantı adresi: http://www.sakaryagazetesi.com.tr/eskisehiri-sevindiren-rakam--n176837/ erişim tarihi: 13.05.2020.
 • Yalçın,M, ve Bahar,O. (2019). Seyahat Acentelerinin Web Sitelerinin Betimsel Analizi ve Tüketici Değerlendirmesi,OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11 (18), 286-320.
 • Yarcan, Ş. ve Peköz, M. (2001), Seyahat İşletmeleri, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8200-9564
Yazar: Saadet Pınar TEMİZKAN
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1892-321X
Yazar: Yunus ÖZHASAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 4 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Temizkan, S , Özhasar, Y . (2020). Eskişehir’deki Seyahat Acentalarının Web Sitelerinin İçerik Analizi . Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 4 (2) , 116-129 . DOI: 10.46452/baksoder.834295