Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

METAVERSE IN THE CONTEXT OF EDUCATION

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 98 - 122, 30.06.2022
https://doi.org/10.46452/baksoder.1124844

Öz

The purpose of this study is to examine the concept of Metaverse in light of educational sciences literature and to explain the points emphasized in educational studies in Turkey about Metaverse. In the study, the literature review method was used and the publications between the years 2010-2022 were included. The study focuses on topics such as Metaverse roadmap and dimensions, Metaversal education, current initiatives, augmented and virtual reality in education. In the context of Turkey, the points that policymakers should follow in regard to Metaverse have been clarified. Based on the studies examined, the following can be stated: The gap between countries, created upon industrial revolutions built on capital, can be closed with educational technology revolutions built on knowledge and creativity on the way to Society 5.0 and Metaverse. In the new process, the most important task in educational organizations falls upon instructional-technology leaders. Educational institutions should be proactively ready for change with all their stakeholders.

Kaynakça

 • Akbaba, A. İ. ve Mühürdaroğlu, A. (2022). Endüstri 4.0 Bağlamında Üniversite 4.0 Uygulamaları. N. İyit, Y. Akyıldız, B. H. Özbek (Eds.), Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar – II içinde (s. 297-324). Gece Kitaplığı.
 • Akpınar, B. ve Akyıldız, T., Y. (2022a, Mart). Metaversal Öğretim: Fırsatlar ve Tehditler. 4. Küresel Pandemiler ve Multidisipliner Covid-19 Çalışmaları Uluslararası Sempozyumu. Ankara.
 • Akpınar, B. ve Akyıldız, T., Y. (2022b). Yeni Eğitim Ekosistemi Olarak Metaversal Öğretim. Journal of History School, 56, 873-895.
 • Anıl, F. ve Alankuş, Z. (2022). Metaverse Evreninde Pazarlama: 7P Pazarlama Karması Üzerinden Bir Değerlendirme. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 5(1), 134-168
 • Ata, R. (2022). Metaverse ve Eğitim: Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları. Nurten Özçelik (Ed.), Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar X içinde (s. 29-38). Eğitim Yayınevi.
 • Bailenson, J. N. (2021). Nonverbal Overload: A Theoretical Argument for the Causes of Zoom Fatigue. Technology, Mind, and Behavior, 2(1). https://doi.org/10.1037/tmb0000030
 • Baudrillard, J. (1983). Simulacra and Simulation. University of Michigan Press.
 • Can, T. (2012). Yabancı Dil Öğretimi Bağlamında Öğrenen Özerkliğinin Sanal Öğrenme Ortamları Yoluyla Desteklenmesi. HAYEF Journal of Education, 9(1), 72-85.
 • Cline, E. (2011). Ready Player One: A Novel. Ballantine Books.
 • Çelik, R. (2022) Metaverse Nedir? Kavramsal Değerlendirme ve Genel Bakış, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 67-74.
 • Çifteci, V. (2018). Geçmişten Geleceğe Kendiliğe Bir Bakış: Özgünlük, Zaman ve Özgürlük, MetaZihin: Yapay Zeka ve Zihin Felsefesi Dergisi, 1(2), 195-210.
 • Damar, M. (2021). Metaverse ve Eğitim Teknolojisi. Eğitimde Dijitalleşme ve Yeni Yaklaşımlar. Tarık Talan (Ed.), Eğitimde Dijitalleşme ve Yeni Yaklaşımlar içinde (ss. 169-192). Efe Akademi Yayınevi.
 • Dean, B. (2022, 5 Ocak). Roblox User and Growth Stats 2022. https://backlinko.com/roblox-users#geographic-distribution-of-roblox-users
 • Demirbağ, İ. (2020). Üç boyutlu sanal dünyalar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(4), 97-112.
 • Doko, E. (2021). Alternatif bir dünya arayışı: Metaverse, Lacivert, 85, 79-81.
 • Duan, H., Li, J., Fan, S., Lin, Z., Wu, X., & Cai, W. (2021, Ekim). Metaverse for social good: A university campus prototype. 29th ACM International Conference on Multimedia (ss. 153-161).
 • Eraslan, L. [@drleventeraslan] (2022, 31 Mayıs). Epic Games Sözcüsü Metaverse Hakkında Konuştu: "Yatırımcılar İlgilerini Kaybetti!" Sürekli söylüyorum hatta ilk söyleyenlerden biriyim “Metaverse Kışına Hazır Olun. https://twitter.com/drleventeraslan/status/1531515365825576971
 • Floridi, L. (2020). AI and its new winter: From myths to realities. Philosophy & Technology, 33(1), 1-3.
 • Göçen, A. (Ed.) (2021). Eğitimde Yeni Normal: Liderlik Yaklaşımları. Nobel Yayınevi. https://www.researchgate.net/publication/355779913_EGITIMDE_YENI_NORMAL_LIDERLIK_YAKLASIMLARI
 • Guo, H., & Gao, W. (2022). Metaverse-Powered Experiential Situational English-Teaching Design: An Emotion-Based Analysis Method. Frontiers in Psychology, 13, 1-9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.859159
 • Hirsh-Pasek, K., Zosh, J., Hadani, H. S., Golinkoff, R. M., Clark, K., Donohue, C., & Wartella, E. (2022). A whole new world: Education meets the metaverse. Brookings Institution.
 • Huynh-The, T., Pham, Q. V., Pham, X. Q., Nguyen, T. T., Han, Z., & Kim, D. S. (2022). Artificial Intelligence for the Metaverse: A Survey. https://arxiv.org/pdf/2202.10336.pdf
 • İlic, U. (2013). Yabancı dil öğretiminde üç boyutlu sanal dünyalar uygulaması (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • İpek, A. R. (2020). Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik kavramlarında isimlendirme ve tanımlandırma sorunları. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 9(71), 1061-1072.
 • Jeon, J. H. (2021). A study on the Principle of Metaverse Composition with a focus on Roblox. Korean Journal of the Korea Association for Visual Culture, 38, 257-279.
 • Journal of Metaverse (t,y.). https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmv
 • Kalkan, N. (2021). Metaverse evreninde sporun bugünü ve geleceğine yönelik bir derleme. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 163-174.
 • Karabatak, S. (2020). Second Life in Education in Turkey: A Methodological Review Research, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 813-829.
 • Koçak, Ö., Yılmaz, T. K. ve Göktaş, Y. (2018). Bir öğrenme ortamı olarak sanal dünyaların tasarımında karşılaşılan pedagojik zorluklar, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(2), 157-170.
 • Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2001) Multimodal Discourse: the modes and media of contemporary communication. Oxford University Press.
 • Kuş, O. (2021). Metaverse: ‘Dijital Büyük Patlamada’ Fırsatlar ve Endişelere Yönelik Algılar, Intermedia International E-journal, 8 (15), 245-266. https://10.21645/intermedia.2021.109
 • Kye, B., Han, N., Kim, E., Park, Y., & Jo, S. (2021). Educational Applications of Metaverse: Possibilities and Limitations. Journal of Educational Evaluation for Health Professions, 18, 1–13. https://doi.org/10.3352/jeehp.2021.18.32
 • Lee, H., & Hwang, Y. (2022). Technology-Enhanced Education through VR-Making and Metaverse-Linking to Foster Teacher Readiness and Sustainable Learning. Sustainability, 14(8), 4786. https://doi.org/10.3390/su14084786
 • Lee, H., Woo, D., & Yu, S. (2022). Virtual Reality Metaverse System Supplementing Remote Education Methods: Based on Aircraft Maintenance Simulation. Applied Sciences, 12(5). https://doi.org/10.3390/app12052667
 • Lee, S. G., Trimi, S., Byun, W. K., & Kang, M. (2011). Innovation and imitation effects in Metaverse service adoption. Service Business, 5(2), 155-172.
 • Medyalab. (2022, Şubat). 51 Digital’in Kurucusu Burak Bozkurt İle Söyleşi. https://acikerisim.istinye.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12713/2493/16.Say%C4%B1_%C5%9Eubat_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Mystakidis, S. (2022). Metaverse. Encyclopedia, 2(1), 486–497. http://dx.doi.org/10.3390/encyclopedia2010031
 • Park, S., & Kim, S. (2022). Identifying World Types to Deliver Gameful Experiences for Sustainable Learning in the Metaverse. Sustainability, 14(3). https://doi.org/10.3390/su14031361
 • Radoff, J., (2021, 7 Nisan). The Metaverse Value-Chain, https://medium.com/building-the-metaverse/the-metaverse-value-chain-afcf9e09e3a7
 • Reis, R., Escudeiro, P., & Escudeiro, N. (2011). Comparing Social Virtual Worlds for Educational Purposes, Education, 1(1). 21-26.
 • Rospigliosi, P. A. (2022). Metaverse or Simulacra? Roblox, Minecraft, Meta and the turn to virtual reality for education, socialisation and work. Interactive Learning Environments, 30(1), 1-3.
 • Sargın, A. ve Göçen A. (2020). Çocuklar için Yapay Zeka, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Urfa STEM ve Bilim Merkezi. http://sanliurfa.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_04/24214627_Cocuklar_Ycin_Yapay_Zeka_KitabY.pdf
 • Sarı, Ü. (2005). Yeni Nesil Bir Temsil Alanı Metaverse. Serdar ÇİL (Ed.), Dijital Demokrasi içinde (s. 173 -194). Eğitim Yayınevi.
 • Schlechty, P. C. (2001). Shaking up the schoolhouse: How to support and sustain educational innovation. Jossey-Bass.
 • Sipahioğlu, M. ve Demirçelik, E. (2021, Kasım). The Digital Transformation of Education: Metaverse and Changing Nature of Teaching and Learning. I. Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Kongresi.
 • Smart, E.J., Cascio, J. & Paffendorf, J. (2007). Metaverse Roadmap Overview, Acceleration Studies Foundation.
 • Somyürek, S. (2017). Öğrenme Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekme: Artırılmış Gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(1), 63-79.
 • Soylu, M. S. (2019). Artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik eğitim programının okul öncesi öğretmen adaylarının tutum ve görüşlerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi) Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Statista. (2022, Nisan). Leading business sectors worldwide that have already invested in the metaverse as of March 2022. https://www.statista.com/statistics/1302091/global-business-sectors-investing-in-the-metaverse/
 • Stephenson, N. (1992). Snow Crash. Bantam Books.
 • Suh, W., & Ahn, S. (2022). Utilizing the Metaverse for Learner-Centered Constructivist Education in the Post-Pandemic Era: An Analysis of Elementary School Students. Journal of Intelligence, 10(1). https://doi.org/10.3390/jintelligence10010017
 • Süleymanoğulları, M., Özdemir, A., Bayraktar, G. ve Vural, M. (2022). Metaverse Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Anatolia Sport Research, 3(1), 47-58.
 • Şahandar, Ö. (2019). İşletme eğitiminde sanal dünya uygulamalarının öğrenci motivasyonu üzerine etkisi; Second life örneği (Yüksek Lisans Tezi). Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şahin, G. (2016). Second Life oyununun sosyal bilgiler öğretiminde deneyimsel öğrenmeye yönelik bir model olarak kullanılması (Yüksek Lisans Tezi) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Türk Patent Enstitüsü. (2022, 16 Haziran). https://www.tpe.gov.tr/
 • Türk, G. D. ve Darı, A. B. (2022). Metaverse’de Bireyin Toplumsallaşma Süreci. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 277-297.
 • Türk, G. D., Bayrakcı, S. ve Akçay, E. (2022). Metaverse ve Benlik Sunumu. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 12(2), 316-333.
 • Upadhyay, A. K. & Khandelwal, K. (2022). Metaverse: the future of immersive training, Strategic HR Review, 21(3), 83-86.
 • Uplift Games. (2022). Adopt Me! https://playadopt.me/games/adopt-me/
 • Uzun Hazneci, Ö. (2019, Ekim). Güncel Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitim Alanında Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun.

EĞİTİM BAĞLAMINDA METAVERSE

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 98 - 122, 30.06.2022
https://doi.org/10.46452/baksoder.1124844

Öz

Bu çalışmanın amacı Metaverse olgusunu eğitim bilimleri alanyazını ışığında incelemek ve Türkiye’de eğitim bağlamındaki Metaverse konulu çalışmalarda vurgulanan noktaları açıklamaktır. Çalışmada derleme yöntemi kullanılmış olup alanyazın incelemesinde 2010-2022 yılları arasındaki yayınlara yer verilmiştir. Çalışmada Metaverse yol haritası ve boyutları, Metaversal eğitim, güncel girişimler, eğitimde artırılmış ve sanal gerçeklik gibi konulara odaklanılmıştır. Türkiye bağlamında politika yapıcıların Metaverse konusunda önemle takip etmesi gereken noktalar irdelenmiştir. İncelenen çalışmalara dayalı olarak şunlar ifade edilebilir: Madde üzerine inşa edilen sanayi devrimlerine geç kalınmasıyla oluşan ülkeler arası fark, Toplum 5.0 ve Metaverse yolunda bilgi ve yaratıcılık üzerine kurgulanan eğitsel teknoloji devrimleri ile kapatılabilir. Yeni süreçte eğitim örgütlerinde en önemli görev öğretimsel-teknoloji liderlerine düşmektedir. Bununla birlikte eğitim kurumları tüm paydaşları ile değişime proaktif şekilde hazır olmalıdır.

Kaynakça

 • Akbaba, A. İ. ve Mühürdaroğlu, A. (2022). Endüstri 4.0 Bağlamında Üniversite 4.0 Uygulamaları. N. İyit, Y. Akyıldız, B. H. Özbek (Eds.), Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar – II içinde (s. 297-324). Gece Kitaplığı.
 • Akpınar, B. ve Akyıldız, T., Y. (2022a, Mart). Metaversal Öğretim: Fırsatlar ve Tehditler. 4. Küresel Pandemiler ve Multidisipliner Covid-19 Çalışmaları Uluslararası Sempozyumu. Ankara.
 • Akpınar, B. ve Akyıldız, T., Y. (2022b). Yeni Eğitim Ekosistemi Olarak Metaversal Öğretim. Journal of History School, 56, 873-895.
 • Anıl, F. ve Alankuş, Z. (2022). Metaverse Evreninde Pazarlama: 7P Pazarlama Karması Üzerinden Bir Değerlendirme. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 5(1), 134-168
 • Ata, R. (2022). Metaverse ve Eğitim: Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları. Nurten Özçelik (Ed.), Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar X içinde (s. 29-38). Eğitim Yayınevi.
 • Bailenson, J. N. (2021). Nonverbal Overload: A Theoretical Argument for the Causes of Zoom Fatigue. Technology, Mind, and Behavior, 2(1). https://doi.org/10.1037/tmb0000030
 • Baudrillard, J. (1983). Simulacra and Simulation. University of Michigan Press.
 • Can, T. (2012). Yabancı Dil Öğretimi Bağlamında Öğrenen Özerkliğinin Sanal Öğrenme Ortamları Yoluyla Desteklenmesi. HAYEF Journal of Education, 9(1), 72-85.
 • Cline, E. (2011). Ready Player One: A Novel. Ballantine Books.
 • Çelik, R. (2022) Metaverse Nedir? Kavramsal Değerlendirme ve Genel Bakış, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 67-74.
 • Çifteci, V. (2018). Geçmişten Geleceğe Kendiliğe Bir Bakış: Özgünlük, Zaman ve Özgürlük, MetaZihin: Yapay Zeka ve Zihin Felsefesi Dergisi, 1(2), 195-210.
 • Damar, M. (2021). Metaverse ve Eğitim Teknolojisi. Eğitimde Dijitalleşme ve Yeni Yaklaşımlar. Tarık Talan (Ed.), Eğitimde Dijitalleşme ve Yeni Yaklaşımlar içinde (ss. 169-192). Efe Akademi Yayınevi.
 • Dean, B. (2022, 5 Ocak). Roblox User and Growth Stats 2022. https://backlinko.com/roblox-users#geographic-distribution-of-roblox-users
 • Demirbağ, İ. (2020). Üç boyutlu sanal dünyalar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(4), 97-112.
 • Doko, E. (2021). Alternatif bir dünya arayışı: Metaverse, Lacivert, 85, 79-81.
 • Duan, H., Li, J., Fan, S., Lin, Z., Wu, X., & Cai, W. (2021, Ekim). Metaverse for social good: A university campus prototype. 29th ACM International Conference on Multimedia (ss. 153-161).
 • Eraslan, L. [@drleventeraslan] (2022, 31 Mayıs). Epic Games Sözcüsü Metaverse Hakkında Konuştu: "Yatırımcılar İlgilerini Kaybetti!" Sürekli söylüyorum hatta ilk söyleyenlerden biriyim “Metaverse Kışına Hazır Olun. https://twitter.com/drleventeraslan/status/1531515365825576971
 • Floridi, L. (2020). AI and its new winter: From myths to realities. Philosophy & Technology, 33(1), 1-3.
 • Göçen, A. (Ed.) (2021). Eğitimde Yeni Normal: Liderlik Yaklaşımları. Nobel Yayınevi. https://www.researchgate.net/publication/355779913_EGITIMDE_YENI_NORMAL_LIDERLIK_YAKLASIMLARI
 • Guo, H., & Gao, W. (2022). Metaverse-Powered Experiential Situational English-Teaching Design: An Emotion-Based Analysis Method. Frontiers in Psychology, 13, 1-9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.859159
 • Hirsh-Pasek, K., Zosh, J., Hadani, H. S., Golinkoff, R. M., Clark, K., Donohue, C., & Wartella, E. (2022). A whole new world: Education meets the metaverse. Brookings Institution.
 • Huynh-The, T., Pham, Q. V., Pham, X. Q., Nguyen, T. T., Han, Z., & Kim, D. S. (2022). Artificial Intelligence for the Metaverse: A Survey. https://arxiv.org/pdf/2202.10336.pdf
 • İlic, U. (2013). Yabancı dil öğretiminde üç boyutlu sanal dünyalar uygulaması (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • İpek, A. R. (2020). Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik kavramlarında isimlendirme ve tanımlandırma sorunları. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 9(71), 1061-1072.
 • Jeon, J. H. (2021). A study on the Principle of Metaverse Composition with a focus on Roblox. Korean Journal of the Korea Association for Visual Culture, 38, 257-279.
 • Journal of Metaverse (t,y.). https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmv
 • Kalkan, N. (2021). Metaverse evreninde sporun bugünü ve geleceğine yönelik bir derleme. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 163-174.
 • Karabatak, S. (2020). Second Life in Education in Turkey: A Methodological Review Research, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 813-829.
 • Koçak, Ö., Yılmaz, T. K. ve Göktaş, Y. (2018). Bir öğrenme ortamı olarak sanal dünyaların tasarımında karşılaşılan pedagojik zorluklar, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(2), 157-170.
 • Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2001) Multimodal Discourse: the modes and media of contemporary communication. Oxford University Press.
 • Kuş, O. (2021). Metaverse: ‘Dijital Büyük Patlamada’ Fırsatlar ve Endişelere Yönelik Algılar, Intermedia International E-journal, 8 (15), 245-266. https://10.21645/intermedia.2021.109
 • Kye, B., Han, N., Kim, E., Park, Y., & Jo, S. (2021). Educational Applications of Metaverse: Possibilities and Limitations. Journal of Educational Evaluation for Health Professions, 18, 1–13. https://doi.org/10.3352/jeehp.2021.18.32
 • Lee, H., & Hwang, Y. (2022). Technology-Enhanced Education through VR-Making and Metaverse-Linking to Foster Teacher Readiness and Sustainable Learning. Sustainability, 14(8), 4786. https://doi.org/10.3390/su14084786
 • Lee, H., Woo, D., & Yu, S. (2022). Virtual Reality Metaverse System Supplementing Remote Education Methods: Based on Aircraft Maintenance Simulation. Applied Sciences, 12(5). https://doi.org/10.3390/app12052667
 • Lee, S. G., Trimi, S., Byun, W. K., & Kang, M. (2011). Innovation and imitation effects in Metaverse service adoption. Service Business, 5(2), 155-172.
 • Medyalab. (2022, Şubat). 51 Digital’in Kurucusu Burak Bozkurt İle Söyleşi. https://acikerisim.istinye.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12713/2493/16.Say%C4%B1_%C5%9Eubat_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Mystakidis, S. (2022). Metaverse. Encyclopedia, 2(1), 486–497. http://dx.doi.org/10.3390/encyclopedia2010031
 • Park, S., & Kim, S. (2022). Identifying World Types to Deliver Gameful Experiences for Sustainable Learning in the Metaverse. Sustainability, 14(3). https://doi.org/10.3390/su14031361
 • Radoff, J., (2021, 7 Nisan). The Metaverse Value-Chain, https://medium.com/building-the-metaverse/the-metaverse-value-chain-afcf9e09e3a7
 • Reis, R., Escudeiro, P., & Escudeiro, N. (2011). Comparing Social Virtual Worlds for Educational Purposes, Education, 1(1). 21-26.
 • Rospigliosi, P. A. (2022). Metaverse or Simulacra? Roblox, Minecraft, Meta and the turn to virtual reality for education, socialisation and work. Interactive Learning Environments, 30(1), 1-3.
 • Sargın, A. ve Göçen A. (2020). Çocuklar için Yapay Zeka, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Urfa STEM ve Bilim Merkezi. http://sanliurfa.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_04/24214627_Cocuklar_Ycin_Yapay_Zeka_KitabY.pdf
 • Sarı, Ü. (2005). Yeni Nesil Bir Temsil Alanı Metaverse. Serdar ÇİL (Ed.), Dijital Demokrasi içinde (s. 173 -194). Eğitim Yayınevi.
 • Schlechty, P. C. (2001). Shaking up the schoolhouse: How to support and sustain educational innovation. Jossey-Bass.
 • Sipahioğlu, M. ve Demirçelik, E. (2021, Kasım). The Digital Transformation of Education: Metaverse and Changing Nature of Teaching and Learning. I. Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Kongresi.
 • Smart, E.J., Cascio, J. & Paffendorf, J. (2007). Metaverse Roadmap Overview, Acceleration Studies Foundation.
 • Somyürek, S. (2017). Öğrenme Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekme: Artırılmış Gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(1), 63-79.
 • Soylu, M. S. (2019). Artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik eğitim programının okul öncesi öğretmen adaylarının tutum ve görüşlerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi) Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Statista. (2022, Nisan). Leading business sectors worldwide that have already invested in the metaverse as of March 2022. https://www.statista.com/statistics/1302091/global-business-sectors-investing-in-the-metaverse/
 • Stephenson, N. (1992). Snow Crash. Bantam Books.
 • Suh, W., & Ahn, S. (2022). Utilizing the Metaverse for Learner-Centered Constructivist Education in the Post-Pandemic Era: An Analysis of Elementary School Students. Journal of Intelligence, 10(1). https://doi.org/10.3390/jintelligence10010017
 • Süleymanoğulları, M., Özdemir, A., Bayraktar, G. ve Vural, M. (2022). Metaverse Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Anatolia Sport Research, 3(1), 47-58.
 • Şahandar, Ö. (2019). İşletme eğitiminde sanal dünya uygulamalarının öğrenci motivasyonu üzerine etkisi; Second life örneği (Yüksek Lisans Tezi). Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şahin, G. (2016). Second Life oyununun sosyal bilgiler öğretiminde deneyimsel öğrenmeye yönelik bir model olarak kullanılması (Yüksek Lisans Tezi) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Türk Patent Enstitüsü. (2022, 16 Haziran). https://www.tpe.gov.tr/
 • Türk, G. D. ve Darı, A. B. (2022). Metaverse’de Bireyin Toplumsallaşma Süreci. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 277-297.
 • Türk, G. D., Bayrakcı, S. ve Akçay, E. (2022). Metaverse ve Benlik Sunumu. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 12(2), 316-333.
 • Upadhyay, A. K. & Khandelwal, K. (2022). Metaverse: the future of immersive training, Strategic HR Review, 21(3), 83-86.
 • Uplift Games. (2022). Adopt Me! https://playadopt.me/games/adopt-me/
 • Uzun Hazneci, Ö. (2019, Ekim). Güncel Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitim Alanında Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Derleme Makale
Yazarlar

Ahmet GÖÇEN> (Sorumlu Yazar)
Harran Üniversitesi
0000-0002-9376-2084
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2022
Kabul Tarihi 21 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Göçen, A. (2022). EĞİTİM BAĞLAMINDA METAVERSE . Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 6 (1) , 98-122 . DOI: 10.46452/baksoder.1124844

Dergiye gönderilen tüm makaleler, değerlendirme sürecinden önce intihal programıyla kontrol edilmektedir.   cc by nc sa 4.0 ile ilgili görsel sonucu  

USOBED Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) altında çalışmaktadır. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/