Yıl 2019, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 651 - 679 2019-12-31

Effects of Computer Algebra Systems on Academic Success in Blended Learning Environments
Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Akademik Başarıya Etkisi

Kemal ŞİMŞEK [1] , Jale İPEK [2]


The aim of this study is to examine the effect of Computer Algebra Systems (CAS) on academic success, conceptual understanding, computational skills and problem-solving skills of definite integral teaching in Blended Learning Environments. The sample group of this study consists of 43 students from Computer and Instructional Technologies, who are in their first year and taking Mathematics course. The sample has been separated into two groups as 21 (experimental group) and 22 students (control group) according to General Mathematics Prerequisite Test and Mathematics Attitude Measure which were used as pretests. In Blended Learning Environments, while the experimental group has been taught the things based on constructivist approach and supported by CAS in order to observe the effect of CAS, the control group has been taught the thing only based on constructivist approach. After seven weeks (28 lesson hours) of experimentation, Definite Integral achievement posttest has been applied, and quantitative data has been collected for analysis. According to the general results of subscales of the definite integral and definite integral achievement test, the students in the experimental group were more successful than the students in the control group.

Bu araştırmanın amacı, harmanlanmış öğrenme ortamlarında kullanılan Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin (BCS), belirli integral konusunun öğretiminde öğrencilerin akademik başarıları, kavramsal anlamaları, işlemsel becerileri ve problem çözme becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma için Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü birinci sınıf öğrencilerinden 43 kişi seçilmiş ve genel matematik konularına yönelik hazır bulunuşlukları ve matematiğe yönelik tutumları denk seviyede olan 21 ve 22’şer kişilik iki grup belirlenmiştir. Harmanlanmış öğrenme ortamlarında BCS’nin etkisini araştırmak amacıyla deney grubuna yapılandırmacı yaklaşım ilkelerine göre BCS destekli öğretim yapılırken, kontrol grubuna ise sadece yapılandırmacı yaklaşım ilkelerine göre bir öğretim yapılmıştır. 7 haftalık (28 ders saati) uygulama sonucunda Belirli İntegral Testi uygulanmış, elde edilen veriler analiz edilerek yorumlanmıştır. Belirli İntegral Testi ve bu testin alt boyutlarının değerlendirilmesi sonucu deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilerden istatistiksel olarak daha başarılı olduğu tespit edilmiştir
 • Acelajado J. M. (2011). Blended learning: A strategy for improving the mathematics achievement of students in a bridging program. The Electronic Journal of Mathematics and Technology. 5 (3), 342-351.
 • Akgündüz, D. (2013). Fen Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme ve Sosyal Medya Destekli Öğrenmenin Öğrencilerin Başarı, Motivasyon, Tutum ve Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine Etkisi (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Albano, G. & Desiderio, M. (2002). Improvements in teaching and learning using CAS. In Proceedings of the Vienna International Symposium on Integrating Technology into Mathematics Education (VisitMe), Viena, Austria.
 • Aspestberger, K. (1998). Teaching Integrals with TI-92: A Chance of Making a Complex Mathematical Concept Elemantery. International Conference on Teaching of Mathematics, 3-6 July, 1998, Samos, Geeece, 29-31.
 • Ateş Çobanoğlu, A. (2013). Harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin erişilerine, algıladıkları bilişsel esneklik düzeylerine ve öz düzenleyici öğrenme becerilerine etkisi (Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Ateş, A., Turalı, Y. ve Güneyce, Z. (2008). Using blended learning model in teacher education: A case study. 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Pegema Yayıncılık, Ankara, 1118-1130.
 • Baki, A. (1997). Educating mathematics teachers. Medical Journal of Islamic Academy of Sciences. 10(3):93-102.
 • Baki, A. ve Kartal, T. (2002). Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Bağlamında Lise Öğrencilerinin Cebir Bilgilerinin Değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. http://old.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Matematik/Bildiri/t211d.pdf (Erişim tarihi: 13 Mart 2015).
 • Baykul, Y. (1999). İlköğretimde Matematik Öğretimi. Öğretmen El Kitabı, Modül 6. Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde Matematik Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık, 8. Baskı, 38-41.
 • Bekdemir, M. ve Işık, A. (2007). Evaluation of conceptual and procedural knowledge on algebra area of elementary school students. The Eurasian Journal of Educational Research, 28:9-18.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler. Ankara: Pegema yayınları.
 • Clark, J., Diefenderfer, C., Hammer, S. & Hammer, T. (2003). Estimating the Area of Virginia. Journal of Online Mathematics and its Applications. http://mathdl.maa.org/mathDL/4/?pa=content&sa=viewDocument&nodeId=507 (Erişim tarihi: 02 Şubat 2015).
 • Driscoll, M. (2002). Blended learning: Let's get beyond the hype, LTI Newsline: Learning & Training Innovation. http://www-07.ibm.com/services/pdf/blended_learning.pdf (Erişim Tarihi: 03 Mart 2016).
 • Erbaş, K. ve Ersoy, Y. (2002). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Eşitliklerin Çözümündeki Başarıları ve Olası Kavram Yanılgıları. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Ersoy, H. (2003). Blending online instruction with traditional instruction in the programming language course: A case study (Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Ersoy, Y. (2003). Teknoloji destekli matematik eğitimi-1: Gelişmeler, politikalar ve stratejiler. İlköğretim-Online, 2(1):18–27ss. http://ilkogretim-online.org.tr/vol2say1/v02s01c.pdf?ref=imagesview.com (Erişim Tarihi: 24 Şubat 2016).
 • Fook, F. S., Kong, N. W., Lan, O. S., Atan, H. & Idrus, R. (2005). Research in e-learning in a hybrid environment – A case for blended instruction. Malaysian Online Journal of Instructional Technology, 2 (2):124-136.
 • Geçer, A. ve Dağ, F. (2012). Bir harmanlanmış öğrenme tecrübesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (1):425 – 442.
 • Hiebert, J. & LeFevre, P. (1986). Conceptual and procedural knowledge in mathematics: An introductory analysis, In J. Hiebert (Ed.), Conceptual and procedural knowledge: The case of mathematics, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 1-27pp.
 • Horton, W. (2000). Designing web-based training: How to Teach Anyone Anything Anywhere Anytime, J Wiley, USA, ISBN: 978-0-471-35614-1
 • Kurt, M. (2012). ARCS Motivasyon Modeline Göre Harmanlanmış Öğretimin, İlköğretim 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri Dersinde Öğrenci Başarısına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Leinbach, C., Pountney, D. C. & Etchells, T. (2002). Appropriate use of a CAS in the teaching and learning of mathematics. International Journal of Mathematical Education in Science & Technology, 33(1):1–14.
 • Machín M. C. & Rivero R.D. (2003). Using Derive to Understand the Concept of Definite Integral. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 1-16.
 • Meade, D. B. & Yasskin, P. B. (2008). Maplets for Calculus–Tutoring without the Tutor1, Electronic Proceedings of the thirteenth Asian technology conference in mathematics, 15-19.
 • Meagher, M. (2005). The processes of learning in a computer algebra system (CAS) environment for college students learning Calculus, PhD Thesis, Ohaio State University, 218p.
 • Olkun, S. ve Toluk, Z. (2004). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Orton, A. (1983). Student’s Understanding of Integration. Educational Studies in Mathematics, 14(1):1-18.
 • Osguthorpe, R. T. & Graham, C. R. (2003). Blended learning environments definitions and directions. The Quarterly Review of Distance Education, 4 (3):227-233.
 • Pearcy, A. G. (2009). Finding the perfect blend: A comparative study of online, faceto-face and blended instruction, Unpublished Phd Thesis, University Of North Texas, USA.
 • Peker, Ö. (1985). Ortaöğretim Kurumlarında Matematik Öğretiminin Sorunları, Matematik Öğretimi ve Sorunları. Ankara: TED Yayınları.
 • Rasslan, S. & Tall, D. (2002). Definitions and images for the definite integral concept, PME CONFERENCE, 4:4-089.
 • Robutti, O. (2003). Real and virtual calculator: from measurements to definite integral. European Research in Mathematics Education III.
 • Saal, F. E., Downey, R. G. & Lahey, M. A. (1980). Rating the ratings: Assessing the psychometric quality of rating data, Psychological Bulletin, 88(2):413.
 • Sevimli, E. (2013). Bilgisayar cebiri sistemi destekli öğretimin farklı düşünme yapısındaki öğrencilerin integral konusundaki temsil dönüşüm süreçlerine etkisi (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Sevimli, E. (2009). Matematik öğretmen adaylarının belirli integral konusundaki temsil tercihlerinin uzamsal yetenek ve akademik başarı bağlamında incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Smith, G., Wood, L., Coupland, M., Stephenson, B., Crawford, K. & Ball, G. (1996). Constructing mathematical examinations to assess a range of knowledge and skills. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 27(1):65-77pp.
 • Swings, S. & Peterson, P. (1988). Elaborative and Integrative Thought Processes in Mathematics Learning. Journal of Educational Psychology, 80(1):54-66pp.
 • Thompson, L. V. (2009). Students and Faculty Experiences Using Computer Algebra Systems in Undergraduate Mathematics Classrooms, Unpublished PhD Thesis, Columbia University.
 • Thompson, P. (1994). Images of rate and operational understanding of the fundamental theorem of Calculus. Educational Studies in Mathematics, 26 (2):229-274pp.
 • Thompson, P. W. & Silverman, J. (2007). The concept of accumulation in Calculus, Carlson, M. And Rasmussen, C. (Eds.), Making the Connection: Research and Teaching in Undergraduate Mathematics ,117-131pp.
 • Topal, A. D. (2013). Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Harmanlanmış Öğrenme Ortamı İle Hazırlanan Anatomi Dersinin Öğrencilerin Güdülenmeleri ve Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Tuluk, G. (2007). Fonksiyon kavramının öğretiminde bilgisayar cebiri sistemlerinin etkisi (Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Tuluk, G. ve Kaçar, A. (2007). Bilgisayar Cebiri Sistemleri’nin (BCS) Fonksiyon Kavramının Öğretiminde Etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2):661-674ss.
 • Van de Wella, J. E. (1989). Elementary School Mathematics, Virginia Commonwealth University.
 • Yılmaz, B.M. ve Orhan, F. (2010). Preservice English teachers in blended learning environment in respect to their learning approaches. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9 (1):157 – 164ss.
 • Waters, M. S. (2003). How and why students select, apply, and translate among mathematical representations in problem solving while learning algebra in a computer algebra system learning environment, Unpublished Phd Thesis, Ohio University.
 • Wilson, D. & Smilanich, E. (2005). The Other Blended Learning: A Classroom-Centered Approach, San Francisco, John Wiley and Sons.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4805-8987
Yazar: Kemal ŞİMŞEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3088-193X
Yazar: Jale İPEK
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef519352, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {651 - 679}, doi = {10.17522/balikesirnef.519352}, title = {Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Akademik Başarıya Etkisi}, key = {cite}, author = {ŞİMŞEK, Kemal and İPEK, Jale} }
APA ŞİMŞEK, K , İPEK, J . (2019). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Akademik Başarıya Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 13 (2) , 651-679 . DOI: 10.17522/balikesirnef.519352
MLA ŞİMŞEK, K , İPEK, J . "Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Akademik Başarıya Etkisi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 651-679 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/51301/519352>
Chicago ŞİMŞEK, K , İPEK, J . "Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Akademik Başarıya Etkisi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 651-679
RIS TY - JOUR T1 - Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Akademik Başarıya Etkisi AU - Kemal ŞİMŞEK , Jale İPEK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.519352 DO - 10.17522/balikesirnef.519352 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 651 EP - 679 VL - 13 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.519352 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.519352 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Akademik Başarıya Etkisi %A Kemal ŞİMŞEK , Jale İPEK %T Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Akademik Başarıya Etkisi %D 2019 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.519352 %U 10.17522/balikesirnef.519352
ISNAD ŞİMŞEK, Kemal , İPEK, Jale . "Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Akademik Başarıya Etkisi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 / 2 (Aralık 2020): 651-679 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.519352
AMA ŞİMŞEK K , İPEK J . Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Akademik Başarıya Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 651-679.
Vancouver ŞİMŞEK K , İPEK J . Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Akademik Başarıya Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 679-651.