Yıl 2019, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 979 - 999 2019-12-31

Analysis of Relationship between Academic Success in Maths, Self-Sufficiency and Attitude to Maths Lesson
Matematik Dersinde Akademik Başarı,Öz Yeterlik ve Matematik Dersine Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Dursun ÇAVDAR [1] , Hasan Hüseyin ŞAHAN [2]


The aim of this study is to investigate the relationship between students' academic achievement, attitudes towards self-efficacy and self-efficacy perceptions in 4th grade mathematics and the effect of perceptions and self-efficacy on mathematics achievement on academic achievement. In this research which is a correlational study, data were collected by using achievement test, attitude scale towards mathematics course and mathematics self-efficacy scale. At the end of this research, Students’ attitudes and self-efficacy levels were found to be high and academic achievement was moderate. It is concluded that there is a low level of relationship between the academic achievement levels and attitude levels of the students. Similarly, a low level relationship was found between the students' academic achievement levels and self-efficacy perception levels. A high-level of meaningful relation is found between the level of students’ self-efficacy and attitude levels. Besides, it is revealed that the levels of students’ attitude and self-efficacy affects the academic success level.

Çalışmanın amacı; ilköğretim 4.sınıf matematik dersinde akademik başarı, matematik dersine yönelik tutum ve öz yeterlik algısı arasındaki ilişki ile matematik dersine yönelik tutum ve öz yeterlik algısının akademik başarı üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Korelasyonel bir çalışma özelliği taşıyan bu araştırmada veriler başarı testi, matematik dersine yönelik tutum ölçeği ve matematik öz yeterlik ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin matematik dersine yönelik tutum ve öz yeterlik algı düzeyleri yüksek seviyede, akademik başarı düzeyinin ise orta seviyede olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin matematik dersinde göstermiş oldukları akademik başarı düzeyleri ve tutum düzeyleri arasında düşük seviyede bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine aynı şekilde öğrencilerin akademik başarı düzeyleri ve öz yeterlik algı düzeyleri arasında düşük seviyede bir ilişki saptanmıştır. Öğrencilerin öz yeterlik düzeyleriyle tutum düzeyleri arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin tutum ve öz yeterlik düzeylerinin akademik başarı düzeyini etkilediği ortaya konmuştur.
  • Akgün, L. (2002). Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirme faktörleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.Aksoy, V. (2008). Rehber öğretmenlerin özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin özyeterlilik algıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Altun, M. (2001). Eğitim fakültesi ve ilköğretim öğretmenleri için matematik öğretimi. Bursa: Erkam Matbaası. Ayvaz, A. (2010). 4. sınıf matematik dersi bölme işlemi alt öğrenme alanının edebi ürünlerle işlenmesinin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.Betz, N. E. (1978). Prevalance, distribution, and correlates of math anxiety in college students. Journal of Counseling Psychology, 25 (5), 441-448.Biller, J. (1994). A creeative concept in teaching math to art students: make-a-problem, Paper presented at the Anual National Conference on Liberal Arts and Education of Artists. New York, NY, October 12-15.Cain – Caston, M. (1993). Parent and student attitudes toward mathematics as they relate to third grade mathematics achievement. Journal of Instructional Psycholog, 20 (2), 96–101.Carter, V. & Good, E. (1973). Dictionary of education. New York: McGraw Hill Book Company.Cohen, E. (1986). Designing group work-strategies for the heterogeneous classroom. New York: Teachers College Press. DeWayne, M. (1991). The effect of two small-group models of active learning on sixth-grade mathematics achievement. Dissertain Abstact Internatıonal, 51 (8).Frary, R. B. & Ling, J. L. (1983). A factor analytic study of mathematics anxietye. Educational and Psychclogical Measurament, 43, 985-993.İflazoğlu, A. (1997). Küme destekli bireyselleştirme tekniğinin temel eğitim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısı ve matematiğe ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Adana. Kayhan, H. C. (2004). Yaratıcı dramanın ilköğretim 3.sınıf matematik dersinde öğrenmeye, bilgilerin kalıcılığına ve matematiğe yönelik tutumlara etkisi Yaratıcı dramanın ilköğretim 3. sınıf matematik dersinde öğrenmeye, bilgilerin kalıcılığına ve matematiğe yönelik tutumlara etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.M.E.B. (2005). İlköğretim matematik 6–8.sınıflar öğretim programı kitabı, Ankara. Nazlıçiçek, N. & Erktin, E. (2002). İlköğretim matematik öğretmenleri için kısaltılmış matematik tutum ölçeği. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara. Özlü, Ö. (2001). Ortaöğretim öğrencilerinin matematiğe karşı tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Pajares, F. & Graham, L. (1999). Self-efficacy, motivation constructs and mathematics performance of entering middle school students. Contemporaray Educational Psychology, 24, 124-130.Pietsch, J., Walker, R. & Chapman, E. (2003). The relationship among self-concept, selfefficacy and performance in mathematics during secondary school. Journal of Educational Psychology, 95 (3), 589-603.Schunk, D. H. & Hanson, A. R. (1985). Peer models: Influence on children's self-efficacy and achievement. Journal of Educational Psychology, 77 (3), 313-322.Slavin, R. (1990). Cooperative learning, Boston: Allyn&Bacon.Slavin R. & Oickle, E. (1981). Effects of cooperative learning teams on students achievement and race relations. Sacramento: State of California Department of Education. Educational Demographics Unit, Program Research Division.Soylu, Y. (2001). Matematik derslerinin öğretiminde (1. devre 1,2,3,4,5. sınıf) başvurulabilecek eğitici-öğretici oyunlar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Erzurum.Sözer, N. (2006). İlköğretim 4. sınıf matematik dersinde drama yönteminin öğrencilerin başarılarına tutumlarına ve öğrenme kalıcılığına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.Spicer, Claire D. (2004). The written english self-efficacy of students with varying abilities. A Look at Gifted Students and Students with Learning Disabilities, Proceedings of the 3rd International Biennial SELF Research Conference. Uygun, N. (2010). İlköğretim 5. sınıf matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına, akademik başarılarına ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Ünay, E. (2012). Bireysel destek eğitiminin kaynaştırma öğrencilerinin matematik başarıları ve özyeterlilik algıları üzerindeki etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.Van De Walle and Others (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim (Çeviri: Soner Durmuş), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Whicker, K. M., Bolender, L., & Nunnery, J. A. (1997). Cooperative learning in the secondery mathematic clasroom. The Journal of Educational Reasarch, 91, 42-48.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Dursun ÇAVDAR
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0180-4812
Yazar: Hasan Hüseyin ŞAHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef605618, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {979 - 999}, doi = {10.17522/balikesirnef.605618}, title = {Matematik Dersinde Akademik Başarı,Öz Yeterlik ve Matematik Dersine Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÇAVDAR, Dursun and ŞAHAN, Hasan Hüseyin} }
APA ÇAVDAR, D , ŞAHAN, H . (2019). Matematik Dersinde Akademik Başarı,Öz Yeterlik ve Matematik Dersine Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 13 (2) , 979-999 . DOI: 10.17522/balikesirnef.605618
MLA ÇAVDAR, D , ŞAHAN, H . "Matematik Dersinde Akademik Başarı,Öz Yeterlik ve Matematik Dersine Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 979-999 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/51301/605618>
Chicago ÇAVDAR, D , ŞAHAN, H . "Matematik Dersinde Akademik Başarı,Öz Yeterlik ve Matematik Dersine Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 979-999
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Dersinde Akademik Başarı,Öz Yeterlik ve Matematik Dersine Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Dursun ÇAVDAR , Hasan Hüseyin ŞAHAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.605618 DO - 10.17522/balikesirnef.605618 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 979 EP - 999 VL - 13 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.605618 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.605618 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Matematik Dersinde Akademik Başarı,Öz Yeterlik ve Matematik Dersine Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Dursun ÇAVDAR , Hasan Hüseyin ŞAHAN %T Matematik Dersinde Akademik Başarı,Öz Yeterlik ve Matematik Dersine Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2019 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.605618 %U 10.17522/balikesirnef.605618
ISNAD ÇAVDAR, Dursun , ŞAHAN, Hasan Hüseyin . "Matematik Dersinde Akademik Başarı,Öz Yeterlik ve Matematik Dersine Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 / 2 (Aralık 2020): 979-999 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.605618
AMA ÇAVDAR D , ŞAHAN H . Matematik Dersinde Akademik Başarı,Öz Yeterlik ve Matematik Dersine Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 979-999.
Vancouver ÇAVDAR D , ŞAHAN H . Matematik Dersinde Akademik Başarı,Öz Yeterlik ve Matematik Dersine Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 999-979.