Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Çocuk Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamasına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 1, 29 - 34, 29.04.2021

Öz

Amaç: Kanıta dayalı uygulamalar çerçevesinde intramüsküler enjeksiyon uygulamasına yönelik bilgilerde güncel değişiklikler olabilmektedir. Bu çalışma çocuk hastanesinde çalışan hemşirelerin intramüsküler enjeksiyon uygulamasına yönelik bilgilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma 01 Mayıs 2019-01 Haziran 2019 tarihleri arasında bir çocuk hastanesinde yürütülmüştür. Çalışma bu hastanede görev yapmakta olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 144 hemşire ile tamamlanmıştır. Veriler, anket formu aracılığı ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS Statistics 22.0 paket programından yararlanılmıştır. Çalışma için etik kurul izni ve diğer gerekli izinler alınmıştır. Bulgular: Çalışmadaki hemşirelerin yaş ortalaması 32.25±7.92 yıl olup, %60.4’ü lisans eğitim düzeyine sahiptir. Katılımcıların %63.9’u intramüsküler enjeksiyon uygulaması hakkında eğitim almıştır. İntramüsküler enjeksiyon uygulamasında hemşirelerin %90.3’ü bölge seçiminde vücut kitle indeksinin önemli olduğunu, %89.6’sı bebek ve çocuklarda vastus lateralis kasını tercih ettiğini belirtmiştir. Ağrıyı azaltmak amacıyla hemşirelerin %39.6’sı aspirasyona gerek olmadığını, %76.4’ü enjeksiyon uygulaması esnasında bebeklerin emzirilmesi ve ten tene temas gibi uygulamaların etkili yöntemler olduğunu ifade etmişlerdir. Sonuç: Çalışma sonucumuzda hemşirelerin büyük çoğunluğunun uygulamada en çok vastus lateralis kasını tercih ettiklerini, uygulama öncesinde çocuğun kilosuna, yaşına, vücut kitle indeksine, ilaç hacmine, kas kütlesine ve iğne uzunluğuna dikkat ettikleri belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Referans1 Özdemir, L., Pιnarcι, E., Akay, B. N., Akyol, A. (2013). Effect of methylprednisolone ınjection speed on the perception of ıntramuscular ınjection pain. Pain Management Nursing, 14(1): 3-10.
 • Referans2 Kaya, N., Turan, N., Öztürk Palloş, A. (2012). Dorsogluteal bölge intramusküler enjeksiyon uygulamak amacıyla kullanılmamalı mı? İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 20(2): 146-153.
 • Referans3 Kroger, A.T., Duchin, J., Vázquez, M. (2011). CDC Recommendations and reports, general best practice guidelines for ımmunization, Best Practices Guidance of the Advisory Committee on Immunization Practices,1-22.
 • Referans4 Doğu, Ö. (2016). The ınvisible tip of the ıceberg; how often is the ventrogluteal area used? Nursing Educatiıon and Research Journal, 13(1): 7-10.
 • Referans5 Atay, S., Yilmaz Kurt, F., Akkaya, G., Karatag, G., Ilhan Demir, Ş., Çalidag, U. (2017). Investigation of suitability of ventrogluteal site for intramuscular injections in children aged 36 months and under. Journal of Specialists in Pediatric Nursing, 22:e12187.
 • Referans6 Yıldız, D., Kızıler, E., Eren Fidancı, B., Suluhan, D. (2017). Çocuklarda IM uygulamalarda doğrular nelerdir? Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 9(2): 144-152.
 • Referans7 Koster, M. P., Stellato, N., Kohn, N., Rubin, L. G. (2009). Needle length for immunization of early adolescents as determined by ultrasound. Pediatrics, 124(2): 667-672.
 • Referans8 Korkmaz, E., Karagözoğlu, Ş., Çerik, K. B., Yıldırım, G. (2018). Hemşirelerin intramüsküler enjeksiyon alanları hakkında bilgi durumları ve uygulama tercihleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 20(1): 1-10.
 • Referans9 Malkin, B. (2008). Are techniques used for intramuscular injection based on research evidence? Nursing Times, 104: 48-51.
 • Referans10 Altıok, M.,Kuyurtar, F., Gökçe, H, Taşdelen, B. (2007). Birinci basamak sağlık hizmetinde çalışan ebe ve hemşirelerin intramuskuler enjeksiyonuna yönelik bilgileri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(4): 70-84.
 • Referans11 Güneş, Ü. Y., Ceylan, B., Bayındır, P. (2015). Is the ventrogluteal site suitable for intramuscular injections in children under the age of three? Advanced Nursing, 72(1):127-134.
 • Referans12 Stevens, B., Yamada, J., Lee, G.Y. , Ohlsson, A.(2013). Sucrose for analgesia in newborn infants under going painful procedures. Cochrane Database of Systematic Reviews, 31(1): 1-64.
 • Referans13 Ozdemir, R., Canpolat, F. E., Yurttutan, S., Oncel, M.Y., Erdeve, O., Dilmen, U. (2012). Effect of needle length for response to Hepatitis B vaccine in macrosomic neonates: A prospective randomized study. Vaccine, 30(21): 3155-3158.
 • Referans14 Robinson, M. W. (2010). Guide to IM ınjections in newborns. Nursing Made Incredibly Easy, 8(5):14-17.
 • Referans15 Ay, F. A. (2011). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. (Ay, F. A., ed.). İlaç Uygulamaları. 3. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri, s 421-505.
 • Referans16 Nicoll, L.H., Hesby, A. (2002). İntramuscular injection an integrative research review and guideline for evidence–based practice. Applied Nursing Research, 16: 149.
 • Referans17 Engstrom, J. L., Giglio, N. N., Takacs, S.M., Ellis, M.C., Cherwenka, D. I. (2000). Procedures used to prepare and administer ıntramuscular injections: A study of infertility nurses. Journal of Obstetric Gynecologic and Neonatal Nursing, 29:159-168.
 • Referans18 Ipp, M., Sam, J., Parkin, P. C. (2006). Needle aspiration and intramuscular vaccination. Arch Pediatric and Adolesentc Medicine, 160(4): 451.
 • Referans19 Girish, G .N., Ravi, M. D. (2014). Vaccination related pain: randomized controlled trial, comparison of pain of two ınjection techniques. The Indian Journal of Pediatrics,81: 1327-1331.
 • Referans20 Hensel D., Springmyer, J. (2011). Do perinatal nurses stil check for blood return when administering the Hepatitis B vaccine? Journal of Obstetric Gynecologic Neonatal Nursimg, 40(5): 589-594.
 • Referans21 Goodenough, B., Kampel, L., Champion, G. D., Laubreaux, L., Nicholas, M. K., Ziegler, J. B., McInerney, M. (1997). An investigation of the placebo effect and age related factors in the report of needle pain from venipuncture in children. Pain, 72(3): 383-391.
 • Referans22 Taddio, A., McMurtry, C. M., Shah, V., Riddell, R. P., Chambers, C. T., Noel, M., et al. (2015). Reducing pain during vaccine injections: clinical practice guideline. Canadian Medical Association Journal, 187(13): 975-982.
 • Referans23 Choudhary, M., Dogiyal, H., Sharma, D., DattGupta, B., Madabhavi, I., et. all., (2016). To study the effect of kangaroo mother care on pain response in preterm neonates and to determine the behavioral and physiological responses to painful stimuli in preterm neonates: a study from western Rajasthan. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 29(5): 826-831.
 • Referans24 Jadhav, P. (2019). An efficacy of cartoon videos on reducing pain in infants during vaccination. Indian Journal of Nursing Sciences, 24(3): 48-52.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burcu ÇALIK BAĞRIYANIK (Sorumlu Yazar)
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
0000-0002-2821-5738
Türkiye


Dilek YILDIZ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
0000-0001-8757-4493
Türkiye


Berna EREN FİDANCI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
0000-0003-0157-6100
Türkiye


Aylin PEKYİĞİT
Çankırı Karatekin Üniversitesi
0000-0003-2923-4452
Türkiye


Muhammet ASARKAYA
Ankara Şehir Hastanesi
0000-0002-9680-7903
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 10 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 26 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çalık Bağrıyanık, B. , Yıldız, D. , Eren Fidancı, B. , Pekyiğit, A. & Asarkaya, M. (2021). Çocuk Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamasına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 29-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirsbd/issue/62040/767418

Creative Commons License

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, - Balıkesir Sağlık Bil Derg. online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 


https://www.ithenticate.com/


https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-