Yazım Kuralları

BALKANİSTİK DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ YAZIM KURALLARI


1. Başlık: Makale başlığı, sayfaya ortalanmış, Palatino Linotype yazı karakteri ile 12 punto, kalın, büyük harflerle yazılmalıdır.
Başlığın uzunluğu 15 kelimeyi aşmamalıdır. Başlıklar makalenin içeriğini ve konu alanını yansıtmalıdır.


2. Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Yazar(lar)ın ad(lar)ı ilk harfi büyük müteakip harfler küçük ve soyad(lar)ı büyük harflerle olmak üzere başlığın altında sağa yaslı şekilde, koyu harflerle, Palatino Linotype yazı karakteri ile 10 punto yazılmalıdır. Önce ve sonrasında 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Yazar(lar)ın unvan(lar)ı, görev yaptığı kurum(lar), haberleşme ve e-posta adres(ler)i ile ORCID numaraları dipnot (*) şeklinde sayfa altında belirtilmelidir.


3. Öz: Makalenin başında, konuyu kısa biçimde ifade eden ve en az 125 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe öz bulunmalı; Palatino Linotype yazı karakteri ile 9 punto, kalın, büyük harflerle ÖZ şeklinde yazılmalıdır.


4. Anahtar Kelimeler: Özün altında en az 3 en fazla 7 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmeli, Palatino Linotype yazı karakteri ile 9 punto yazılmalıdır.


5. İngilizce Başlık: Makalenin İngilizce başlığı Türkçe anahtar kelimelerden sonra 12 nk boşluk bırakılıp koyu ve büyük harflerle, Palatino Linotype yazı karakteri ile 11 punto yazılmalıdır.


6. Abstract: İngilizce başlıktan sonra özün İngilizcesi koyu ve büyük harflerle ABSTRACT şeklinde verilmeli, Palatino Linotype yazı karakteri ile 9 punto yazılmalıdır.


7. Keywords: İngilizce özün altında anahtar kelimelerin İngilizcesi verilmeli, Palatino Linotype yazı karakteri ile 9 punto yazılmalıdır.


8. Ana Metin: A4 boyutunda kâğıtlara, MS Word programında, Palatino Linotype yazı karakteri ile 11 punto, 1,15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraflar 1 cm içeriden başlamalıdır.
Sayfa üst kenarı 5 cm, sağ ve sol kenarlar 4 cm, alt kenar 3 cm olacak şekilde boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır.
Dergiye gönderilen makalelerde Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na (kısaltmalar dâhil) uyulmalıdır.
Çalışma 35 sayfayı geçmeyecek biçimde olmalıdır.
Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında enter tuşu kullanılmamalıdır. Kelime aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.


9. Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Her düzey başlıkta sözcüklerin ilk harfi büyük yazılmalı, kalın ve düz olmalıdır.


10. Dipnot: Göndermeler, metin içinde gösterilmelidir. Dipnot, sadece açıklamalara ihtiyaç duyulduğu takdirde kullanılmalıdır. Açıklama maksadıyla verilen dipnotlar Palatino Linotype yazı karakteri ile 8 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.


11. Alıntı ve Göndermeler: Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. Metin içinde göndermeler, parantez içinde APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.
Metin içi göndermeler için örnek: (Tanpınar, 2003: 154).
İki yazarlı esere gönderme yapılırken: (Enginün ve Kerman, 2011: 203).
Metin içinde gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın yalnızca yayın tarihi yazılmalıdır:
Ahmet Hamdi Tanpınar (2003: 456), Ahmet Mithat Efendi’nin üslubunun meddah hikâyelerinin...
Üç veya daha fazla yazarlı esere örnekteki gibi atıf yapılır: (Kaplan vd. 1974: 35).
Yayım tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece yazarın soyadı, yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eserin adı yazılmalıdır.


12. Kaynakça: Kaynakça APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Kaynakça başlığı metnin sonunda ilk harfi büyük olacak şekilde, koyu ve düz olarak, Palatino Linotype yazı karakteri ile 10 punto büyüklüğünde iki yana yaslanarak yazılmalıdır. Künyeler yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmeli, 1 cm paragraf girintisi verilerek iki yana yaslanmalıdır.
Eğer yazar adı yoksa eser adı esas alınmalıdır.
Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla eseri kullanılmışsa eser adları alfabetik sırasına göre “2008a”, “2008b” şeklinde sıralanır.


Tek yazarlı kitap:
TANPINAR, Ahmet Hamdi (2003), 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
ACAROĞLU, M. Türker (2016), Türkçeden Bulgarcaya Geçen Kelimeler Sözlüğü, İstanbul: Trakya Üniversitesi Yayınları.
Kitabı çeviren, derleyen, yayıma hazırlayan ya da editörlük yapan varsa adına yazar ve eser bilgisinden sonra yer verilmelidir:
MCCARTHY, Justin, (1995), Ölüm ve Sürgün, Bilge Umar (Çev.), İstanbul: İnkılâp Kitabevi.


İki yazarlı kitap: İki yazarlı kaynaklarda adı önce yazılmış yazarın soyadı bilgisi ile başlanır:
ENGİNÜN, İnci, KERMAN, Zeynep (2011), Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 1, İstanbul: Dergâh Yayınları.


Kaynağın üçten fazla yazarı varsa ilkinin büyük harfle soyadı ve küçük harfle adı, sonra vd. ya da ve diğerleri kısaltması kullanılmalıdır:
KAPLAN, Mehmet vd. (1974), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi I, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.


Kitap bölümü: Kitap ve dergi adları italik yazılmalı; makale, kitap bölümü gibi kaynaklar tırnak içinde gösterilmelidir:
SOYADI, Adı (Yıl), “Bölümün başlığı”, Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi, sayfa aralığı.
ERCİLASUN, Ahmet B. (2017), “Dîvânû Lugâti’t-Türk Hakkında”, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, Ali İhsan Öbek vd. (Ed.), İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 149-156.


Ansiklopedi Maddeleri:
KARPAT, Kemal (1992), “Balkanlar”, İslâm Ansiklopedisi, C. 5, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 25-32.


Dergi makalesi:
SOYADI, Adı (Yıl), “Makalenin başlığı”, Derginin adı (İtalik), Cilt (Sayı), sayfa aralığı.
MORAN, Berna (1978), “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Birikim, 37, 44-54.
HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1983), “Gönüllerde Yaşayan Âkif”, Türk Edebiyatı, 113, 13.


Tezler:
SOYADI, (Adı) (Yıl), Tezin Tam Başlığı (İtalik), Tezin Hazırlandığı Kurum, Tezin Türü, Şehir.
HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1963), Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yayımlanmış Doktora Tezi, İstanbul.


İnternet alıntısı:
SOYADI, Adı (Yıl), “Başlık”, internet adresi, (Erişim Tarihi)
MİLLAS, Herkül (2005), “Türk ve Yunan Edebiyatında Mübadele-Benzerlikler ve Farklar”, http://www.herkulmillas.com/tr/hm-makaleleri/kitaplardaki-makaleler/186-tuerk-ve-yunan-edebiyatnda-muebadele-benzerlikler-ve-farklar-.html, (Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2020)

24422

Balkanistik Dil ve Edebiyat Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.