PDF BibTex RIS Kaynak Göster

COMPARING DIFFERENT VOLUME FORMULAS USING LOG VOLUME ESTIMATIONS

Yıl 2011, Cilt: 13 Sayı: 20, 18 - 22, 16.05.2011

Öz

Some volume formulas were compared in stacked log volumes on 40 logs of Maritime pine (Pinus pinaster L.),
67 logs of beech (Fagus orientalis Lipsky.), 50 logs of fir (Abies bonmülleriana Matff.), 14 logs of cedar (Cedrus
libani A.Rich.), and 28 logs of black pine (Pinus nigra Ten.) all of which were measured in detail. Volumes,
belonged to each log, were determined using Huber’s, Newton-Riecke’s, Hossfeld’s, Bruce’s, PattersonDoruska’s,
Smalian’s ve Centroid’s formulas. This determinated volumes compared with true volume of each
log. True volume of each log was determinated by aggregating the the volumes of measured short sections (20
cm) using Smalian’s formula. Mean error of Newton-Riecke’s volume formula was not significant for all trees
types (p>0,05). Besides, mean errors of fir, beech and maritime pine were not significant for Newton-Riecke’s
volume formula and also Huber’s, Smalian’s formulas (p>0,05). In addition to this, order from small to large
values of the lowest mean error; Smalian’s, Newton-Riecke’s, and Huber’s for this tree type.

Kaynakça

 • o Barnes, B.V., Zak, D.R., Denton, S.R., Spurr, S.H. 1998. Forest Ecology. John Wiley and Sons, Inc. 774 p.
 • o Bilgili, E., Durmaz, D.B., Baysal, İ., Sağlam, B., Küçük, Ö. 2010. Doğu Karadeniz Ormanlarında Orman Yangınları. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Cilt: III Sayfa: 1280-1290.
 • o Çanakçıoğlu, H. 1993. Orman Koruma. İ.Ü., Orman Fakültesi, Yayın No.411, 633 s., İstanbul.
 • o Çepel, N. 1995. Orman Ekolojisi, İ.Ü Orman Fakültesi, 4. Baskı, 536 s. İstanbul.
 • o Davis, P. H., Mill, R. R., Tan, K. 1988. Flora of Turkey and East Aegean Islands. V 10. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, U. K.
 • o Doğanay, H., Doğanay, S. 2004. Türkiye’de Orman Yangınları ve Alınması Gereken Önlemler, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt:9, Sayı: 11, 31-48.
 • o Ercan, M., 1997. Bilimsel Araştırmalarda İstatistik. Orman Bakanlığı, Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü, İzmit. 225 s.
 • o Hardesty, J., Myers R. L., Fulks, W. 2005. Fire, ecosystems, and people: a preliminary assessment of fire as a global conservation issue. The George Wright Forum 22:78-87.
 • o Kalıpsız, A. 1976. Bilimsel Araştırma. İ.Ü.Orman Fakültesi, İ.Ü. Yayın No: 2076 O.F. Yayın No: 216, İstanbul. 187 s.
 • o Kalıpsız, A. 1994. İstatistik Yöntemler. İ.Ü. Orman Fakültesi, Üniversite Yayın No: 3835, Fakülte Yayın No: 427, İstanbul. 558 s.
 • o Karaköse, M. 2008. Hamsiköy Planlama Birimi’nde Orman Bitki Biyoçeşitliliği Değişiminin İzlenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, s.18, Trabzon.
 • o Kaya, Z. 1998. Current Status of Forest Genetic Resources in Turkey. In: International Symposium on In situ Conservation of Plant genetic Diversity. Eds: N. Zencirci, Z. Kaya. Y. Anikster and W. T. Adams. Central Research Institute for Field Crops. 17-31.
 • o Koçer, F., Kurt, L., İmalı, A., Karahan, F. 2009. Küresel Isınmanın Ekolojik Etkileri, 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Haziran 2009, Konya, 205-213.
 • o Küçük, Ö., Bilgili, E. 2006. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Yangın Davranışının Uygulamaya Aktarılması: Kastamonu Örneği, Gazi Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi-Kastamonu, 6:2, 271.
 • o Küçükosmanoğlu, A. 2010. Akdeniz Bölgesinde Çıkan Orman Yangınlarının Çıkma ve Gelişme Nedenleri, Orman Genel Müdürlüğü Yayın No: 723/36, Ankara, 210 s.
 • o OGM 2007. Orman Genel Müdürlüğü Alt Komisyon Raporu. http://www.ogm.gov.tr/apk_belge.htm
 • o Oğuz, C., Kan, A., Kan, M. 2009. Kırsal Kalkınma Açısından Kuraklık ve Çölleşmenin Yoksulluk Olgusu Kapsamında Değerlendirilmesi, 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Haziran 2009, Konya, 302-314.
 • o Öztürk, M.A., Seçmen, Ö. 1996. Bitki Ekolojisi. Ege Üniversitesi Yayınları, Yayın no: 141, Bornova, İzmir.
 • o Şahin, C., Sipahioğlu, Ş. 2002. Doğal Afetler ve Türkiye. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
 • o Şehriali, S., Özgen, M. 1988. Bitki ıslahı. Ankara Üniv. Zir. Fak. yayınları:1059. 261 s., Ankara
 • o Vural, M. 2003. Türkiye’nin tehlike altındaki bitkileri. FAO/BM Tematik Grubu, Türkiye’de Biyolojik Çeşitlilik ve Organik Tarım Çalıştay Raporu, 15-16 Nisan 2003. 168-183.
 • o Yücel, E. 2002. Eskişehir’de Yanan Orman Alanlarının Ağaçlandırılması için Ağaç ve Fidan Tipinin Belirlenmesi, Ekoloji, Sayı:45, 28-36.

TOMRUK HACMİNİN HESAPLANMASINDA KULLANILAN ÇEŞİTLİ HACİM FORMÜLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2011, Cilt: 13 Sayı: 20, 18 - 22, 16.05.2011

Öz

40 adet Sahilçamı (Pinus pinaster L.), 67 adet Kayın (Fagus orientalis Lipsky.), 50 adet Göknar (Abies
bonmülleriana Matff.), 14 adet Sedir (Cedrus libani A.Rich.), 28 adet Karaçam (Pinus nigra Ten.) tomruklarında
ayrıntılı bir şekilde yapılan ölçmelerle, istif halindeki tomrukların hacimlerinin hesaplanmasında kullanılan bazı
hacim formüllerinin kıyaslanması yapılmıştır. Her bir tomruğa ait hacimler; Huber, Newton-Riecke, Hossfeld,
Bruce, Patterson-Doruska, Smalian ve Centroid yöntemleri ile ayrı ayrı hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerler
tomruğun gerçek hacmi ile kıyaslanmıştır. Tomrukların gerçek hacimleri Smalian formülü ile 20 cm
uzunluğundaki seksiyonların hacimlerinin toplamı olarak elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, tüm ağaç türleri
için Newton-Riecke hacim formülünün ortalama hatası, sıfırdan farksız (p>0,05) bulunmuştur. Ayrıca Göknar,
Kayın ve Sahilçamı tomrukları üzerindeki çalışmada Newton-Riecke hacim formülünün yanı sıra Huber ve
Smalian hacım formüllerinin ortalama hatası, sıfırdan farksız (p>0,05) bulunmuştur. Bununla birlikte bu üç tür
için ortalama hata değerleri kendi içerisinde sıralandığında, en düşük ortalama hata değerlerinin sıralaması
küçükten büyüğe doğru Smalian, Newton-Riecke ve Huber şeklinde olmaktadır.

Kaynakça

 • o Barnes, B.V., Zak, D.R., Denton, S.R., Spurr, S.H. 1998. Forest Ecology. John Wiley and Sons, Inc. 774 p.
 • o Bilgili, E., Durmaz, D.B., Baysal, İ., Sağlam, B., Küçük, Ö. 2010. Doğu Karadeniz Ormanlarında Orman Yangınları. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Cilt: III Sayfa: 1280-1290.
 • o Çanakçıoğlu, H. 1993. Orman Koruma. İ.Ü., Orman Fakültesi, Yayın No.411, 633 s., İstanbul.
 • o Çepel, N. 1995. Orman Ekolojisi, İ.Ü Orman Fakültesi, 4. Baskı, 536 s. İstanbul.
 • o Davis, P. H., Mill, R. R., Tan, K. 1988. Flora of Turkey and East Aegean Islands. V 10. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, U. K.
 • o Doğanay, H., Doğanay, S. 2004. Türkiye’de Orman Yangınları ve Alınması Gereken Önlemler, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt:9, Sayı: 11, 31-48.
 • o Ercan, M., 1997. Bilimsel Araştırmalarda İstatistik. Orman Bakanlığı, Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü, İzmit. 225 s.
 • o Hardesty, J., Myers R. L., Fulks, W. 2005. Fire, ecosystems, and people: a preliminary assessment of fire as a global conservation issue. The George Wright Forum 22:78-87.
 • o Kalıpsız, A. 1976. Bilimsel Araştırma. İ.Ü.Orman Fakültesi, İ.Ü. Yayın No: 2076 O.F. Yayın No: 216, İstanbul. 187 s.
 • o Kalıpsız, A. 1994. İstatistik Yöntemler. İ.Ü. Orman Fakültesi, Üniversite Yayın No: 3835, Fakülte Yayın No: 427, İstanbul. 558 s.
 • o Karaköse, M. 2008. Hamsiköy Planlama Birimi’nde Orman Bitki Biyoçeşitliliği Değişiminin İzlenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, s.18, Trabzon.
 • o Kaya, Z. 1998. Current Status of Forest Genetic Resources in Turkey. In: International Symposium on In situ Conservation of Plant genetic Diversity. Eds: N. Zencirci, Z. Kaya. Y. Anikster and W. T. Adams. Central Research Institute for Field Crops. 17-31.
 • o Koçer, F., Kurt, L., İmalı, A., Karahan, F. 2009. Küresel Isınmanın Ekolojik Etkileri, 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Haziran 2009, Konya, 205-213.
 • o Küçük, Ö., Bilgili, E. 2006. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Yangın Davranışının Uygulamaya Aktarılması: Kastamonu Örneği, Gazi Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi-Kastamonu, 6:2, 271.
 • o Küçükosmanoğlu, A. 2010. Akdeniz Bölgesinde Çıkan Orman Yangınlarının Çıkma ve Gelişme Nedenleri, Orman Genel Müdürlüğü Yayın No: 723/36, Ankara, 210 s.
 • o OGM 2007. Orman Genel Müdürlüğü Alt Komisyon Raporu. http://www.ogm.gov.tr/apk_belge.htm
 • o Oğuz, C., Kan, A., Kan, M. 2009. Kırsal Kalkınma Açısından Kuraklık ve Çölleşmenin Yoksulluk Olgusu Kapsamında Değerlendirilmesi, 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Haziran 2009, Konya, 302-314.
 • o Öztürk, M.A., Seçmen, Ö. 1996. Bitki Ekolojisi. Ege Üniversitesi Yayınları, Yayın no: 141, Bornova, İzmir.
 • o Şahin, C., Sipahioğlu, Ş. 2002. Doğal Afetler ve Türkiye. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
 • o Şehriali, S., Özgen, M. 1988. Bitki ıslahı. Ankara Üniv. Zir. Fak. yayınları:1059. 261 s., Ankara
 • o Vural, M. 2003. Türkiye’nin tehlike altındaki bitkileri. FAO/BM Tematik Grubu, Türkiye’de Biyolojik Çeşitlilik ve Organik Tarım Çalıştay Raporu, 15-16 Nisan 2003. 168-183.
 • o Yücel, E. 2002. Eskişehir’de Yanan Orman Alanlarının Ağaçlandırılması için Ağaç ve Fidan Tipinin Belirlenmesi, Ekoloji, Sayı:45, 28-36.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Birsen DURKAYA Bu kişi benim


Ali DURKAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 16 Mayıs 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 13 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Durkaya, B. & Durkaya, A. (2011). TOMRUK HACMİNİN HESAPLANMASINDA KULLANILAN ÇEŞİTLİ HACİM FORMÜLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 13 (20) , 18-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3394/46754


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com