PDF BibTex RIS Kaynak Göster

DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARININ UYGULANMASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Yıl 2011, Cilt: 13 Sayı: 20, 71 - 70, 27.10.2011

Öz

Bu çalışmada, Türkiye’de uygulanmakta olan dikili ağaç satışları teknik, ekonomik ve sosyal yönden incelenmiş
ve değerlendirilmiştir. Bu amaçla yürürlükteki 6521 sayılı Dikili Ağaç Satışı Tamiminden ve konu hakkında
daha önce yapılmış bazı bilimsel araştırmaların bulgularından yararlanılmıştır. Öncelikle dikili ağaç satışlarının
tarihsel analizi ve uygulanmasının kısa bir değerlendirmesi yapılmıştır. Daha sonra Tamimin uygulanmasından
kaynaklanan teknik ve ekonomik sorunlar ile ilgi grupları (orman köylüleri, alıcılar ve satıcı) itibariyle görüşler
ve sorunlar ortaya konulmuş ve tartışılmıştır. Böylece dikili ağaç satış sürecinde yaşanan sorunların çözümüne
yönelik öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Kaynakça

 • o Ata, C. 1995. Silvikültür Tekniği, Z.K.Ü Bartın Orman Fakültesi, Üniversite Yayın No: 4, Fakülte Yayın No: 3, Bartın, 453 s.
 • o Atalay, İ. 1992. Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Ekolojisi ve Tohum Transferi Yönünden Bölgelere Ayrılması, Orman Bakanlığı, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü, Yayın No: 5, Ankara, 209 s.
 • o Atay, İ. 1987. Doğal Gençleştirme Yöntemleri I-II, İ.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, İ.Ü Yayın No: 3461, F.B.E Yayın No: 1, İstanbul, 290 s.
 • o Atıcı, E. 1998. Değişikyaşlı Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Artım ve Büyüme, İ.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Hasılatı Programı, Doktora Tezi (yayımlanmamış), İstanbul, 293 s.
 • o Carus, S. 1998. Aynıyaşlı Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Artım ve Büyüme, İ.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı, Orman Hasılatı Programı, Doktora Tezi (yayımlanmamış), İstanbul, 359 s.
 • o Ercan, M. 1997. Bilimsel Araştırmalarda İstatistik, Orman Bakanlığı, Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü, İzmit, 225 s.
 • o Ertekin, M. 2006. Yenice-Bakraz Orijinli Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Tohum Bahçesinde Çiçeklenme, Kozalak Verimi ve Tohum Özellikleri Açısından Klonal Farklılıklar, Z.K.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Silvikültür Programı Doktora Tezi (yayımlanmamış), Bartın, 191 s.
 • o Kalıpsız, A. 1988. Orman Hasılat Bilgisi, İ.Ü Orman Fakültesi, İ.Ü Yayın No: 3516, O.F. Yayın No: 397, İstanbul, 347 s.
 • o Kalıpsız, A. 1993. Dendrometri, İ.Ü. Orman Fakültesi, Üniversite Yayın No: 3793, Fakülte Yayın no: 426, İstanbul, 91 s.
 • o Kalıpsız, A. 1994. İstatistik Yöntemler, İ.Ü. Orman Fakültesi, Üniversite Yayın No: 3835, Fakülte Yayın No: 427, İstanbul, 558 s.
 • o MTA 2008. Batı Karadeniz Bölgesi’nin Jeolojik Yapısı ve Jeoloji Haritaları, Maden Tetkik ve Arama Kurumu, Genel Rapor No: 3, Ankara, 30 s.
 • o OGM. 2006. Orman Varlığımız, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, OGM Matbaası, Ankara, 152 s.
 • o OGM. 2008. Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Arıt Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı, Ankara, 396 s.
 • o OGM. 2011. Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Arıt Orman İşletme Şefliği Detay Silvikültür Planı, Bartın, 34 s.
 • o Özel, H.B. 2007. Bartın ve Devrek Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Meşcere Kuruluşları ve Grup Gençleştirme Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Faktörler, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi (yayımlanmamış), Bartın, 272 s.
 • o Özel, H.B., Ertekin, M., Kırdar, E. 2010. The Factors Affecting The Success of Group Natural Regeneration Practices in Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Forests in Turkey (Bartın and Devrek Case Study), First International Serbian Forest Congress Proceedings, Serbian, 481-506.
 • o Saatçioğlu, F. 1954. Bahçeköy ve Ayancık Ormanlarında Yapılan Silvikültür Tatbikatları, Ekskürsiyon Mevzuları, Ziraat Vekaleti, Orman Umum Müdürlüğü, Yayın No: 140, Seri No: 23, İstanbul, 118 s.
 • o Saatçioğlu, F. 1969. Silvikültürün Biyolojik Esasları ve Prensipleri, İ.Ü Orman Fakültesi, İ.Ü Yayın No: 1429, O.F Yayın No: 138, İstanbul, 323 s.
 • o Sugeçti, S. 2007. Ulus-Karakışla Orman İşletme Şefliğindeki Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) Doğal Gençleştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Z.K.Ü Bartın Orman Fakültesi (yayımlanmamış araştırma sonuçları), Bartın, 6 s.
 • o Suner, A. 1978. Düzce, Cide ve Akkuş Mıntıkalarında Saf Doğu Kayını Meşcerelerinin Doğal Gençleştirme Sorunları Üzerine Araştırmalar, Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten Serisi No: 107, Ankara, 60 s.
 • o Şentürk, M. 2007. Bartın-Arıt Orman İşletme Şefliğindeki Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) Doğal Gençleştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Z.K.Ü Bartın Orman Fakültesi (yayımlanmamış araştırma sonuçları), Bartın, 9 s.
 • o Tosun, S., Özpay, Z., Serin, M. ve Karatepe, H. 2002. Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ve Meşe (Quercus petrea (Matt.) Lieb., Quercus hartwissiana Stev.) Türlerinde Boylu Fidan Üretimi ve Plantasyon Tekniğinin Araştırılması, Orman Bakanlığı, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Teknik Bülten No: 6, Bolu, 53 s.
 • o Tunçtaner, K. 2007. Orman Genetiği ve Ağaç Islahı, Türkiye Ormancılar Derneği Eğitim Dizisi No:4, Ankara, 364 s.
 • o Ürgenç, S. 1998. Ağaçlandırma Tekniği, İ.Ü Orman Fakültesi, İ.Ü Rektörlük Yayın No: 3994, Orman Fakültesi Yayın No: 441, Emek Matbaacılık, İstanbul, 600 s.

EVALUATIONS ON IMPLEMENTATIONS OF STUMPAGE SALES

Yıl 2011, Cilt: 13 Sayı: 20, 71 - 70, 27.10.2011

Öz

In this study, stumpage sales implementing in Turkey were investigated and evaluated with regard to technique
economic and social aspects. For this aim, it has been benefited from the Stumpage Sale Circular numbered 6521
in validity and the findings of some scientific studies done before about the topic. Firstly, the historical analysis
and implementing of stumpage sales were shortly evaluated. Later technique, economic and social issues
originating from implementing of the Stumpage Sale Circular, and also opinions and issues in respect to interest
groups (forest villagers, costumers and sellers) were brought out and discussed. Thus, some suggestions were
improved for solution of issues lived in process stumpage sale in Turkey. 

Kaynakça

 • o Ata, C. 1995. Silvikültür Tekniği, Z.K.Ü Bartın Orman Fakültesi, Üniversite Yayın No: 4, Fakülte Yayın No: 3, Bartın, 453 s.
 • o Atalay, İ. 1992. Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Ekolojisi ve Tohum Transferi Yönünden Bölgelere Ayrılması, Orman Bakanlığı, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü, Yayın No: 5, Ankara, 209 s.
 • o Atay, İ. 1987. Doğal Gençleştirme Yöntemleri I-II, İ.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, İ.Ü Yayın No: 3461, F.B.E Yayın No: 1, İstanbul, 290 s.
 • o Atıcı, E. 1998. Değişikyaşlı Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Artım ve Büyüme, İ.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Hasılatı Programı, Doktora Tezi (yayımlanmamış), İstanbul, 293 s.
 • o Carus, S. 1998. Aynıyaşlı Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Artım ve Büyüme, İ.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı, Orman Hasılatı Programı, Doktora Tezi (yayımlanmamış), İstanbul, 359 s.
 • o Ercan, M. 1997. Bilimsel Araştırmalarda İstatistik, Orman Bakanlığı, Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü, İzmit, 225 s.
 • o Ertekin, M. 2006. Yenice-Bakraz Orijinli Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Tohum Bahçesinde Çiçeklenme, Kozalak Verimi ve Tohum Özellikleri Açısından Klonal Farklılıklar, Z.K.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Silvikültür Programı Doktora Tezi (yayımlanmamış), Bartın, 191 s.
 • o Kalıpsız, A. 1988. Orman Hasılat Bilgisi, İ.Ü Orman Fakültesi, İ.Ü Yayın No: 3516, O.F. Yayın No: 397, İstanbul, 347 s.
 • o Kalıpsız, A. 1993. Dendrometri, İ.Ü. Orman Fakültesi, Üniversite Yayın No: 3793, Fakülte Yayın no: 426, İstanbul, 91 s.
 • o Kalıpsız, A. 1994. İstatistik Yöntemler, İ.Ü. Orman Fakültesi, Üniversite Yayın No: 3835, Fakülte Yayın No: 427, İstanbul, 558 s.
 • o MTA 2008. Batı Karadeniz Bölgesi’nin Jeolojik Yapısı ve Jeoloji Haritaları, Maden Tetkik ve Arama Kurumu, Genel Rapor No: 3, Ankara, 30 s.
 • o OGM. 2006. Orman Varlığımız, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, OGM Matbaası, Ankara, 152 s.
 • o OGM. 2008. Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Arıt Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı, Ankara, 396 s.
 • o OGM. 2011. Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Arıt Orman İşletme Şefliği Detay Silvikültür Planı, Bartın, 34 s.
 • o Özel, H.B. 2007. Bartın ve Devrek Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Meşcere Kuruluşları ve Grup Gençleştirme Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Faktörler, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi (yayımlanmamış), Bartın, 272 s.
 • o Özel, H.B., Ertekin, M., Kırdar, E. 2010. The Factors Affecting The Success of Group Natural Regeneration Practices in Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Forests in Turkey (Bartın and Devrek Case Study), First International Serbian Forest Congress Proceedings, Serbian, 481-506.
 • o Saatçioğlu, F. 1954. Bahçeköy ve Ayancık Ormanlarında Yapılan Silvikültür Tatbikatları, Ekskürsiyon Mevzuları, Ziraat Vekaleti, Orman Umum Müdürlüğü, Yayın No: 140, Seri No: 23, İstanbul, 118 s.
 • o Saatçioğlu, F. 1969. Silvikültürün Biyolojik Esasları ve Prensipleri, İ.Ü Orman Fakültesi, İ.Ü Yayın No: 1429, O.F Yayın No: 138, İstanbul, 323 s.
 • o Sugeçti, S. 2007. Ulus-Karakışla Orman İşletme Şefliğindeki Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) Doğal Gençleştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Z.K.Ü Bartın Orman Fakültesi (yayımlanmamış araştırma sonuçları), Bartın, 6 s.
 • o Suner, A. 1978. Düzce, Cide ve Akkuş Mıntıkalarında Saf Doğu Kayını Meşcerelerinin Doğal Gençleştirme Sorunları Üzerine Araştırmalar, Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten Serisi No: 107, Ankara, 60 s.
 • o Şentürk, M. 2007. Bartın-Arıt Orman İşletme Şefliğindeki Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) Doğal Gençleştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Z.K.Ü Bartın Orman Fakültesi (yayımlanmamış araştırma sonuçları), Bartın, 9 s.
 • o Tosun, S., Özpay, Z., Serin, M. ve Karatepe, H. 2002. Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ve Meşe (Quercus petrea (Matt.) Lieb., Quercus hartwissiana Stev.) Türlerinde Boylu Fidan Üretimi ve Plantasyon Tekniğinin Araştırılması, Orman Bakanlığı, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Teknik Bülten No: 6, Bolu, 53 s.
 • o Tunçtaner, K. 2007. Orman Genetiği ve Ağaç Islahı, Türkiye Ormancılar Derneği Eğitim Dizisi No:4, Ankara, 364 s.
 • o Ürgenç, S. 1998. Ağaçlandırma Tekniği, İ.Ü Orman Fakültesi, İ.Ü Rektörlük Yayın No: 3994, Orman Fakültesi Yayın No: 441, Emek Matbaacılık, İstanbul, 600 s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İsmet DAŞDEMİR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ekim 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 13 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Daşdemir, İ. (2011). DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARININ UYGULANMASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 13 (20) , 71-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3394/46759


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com