PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Laminasyonlu Ahşap Kirişlerin Çeşitli Yapılarda Kullanımı

Yıl 2008, Cilt: 10 Sayı: 14, 13 - 21, 01.06.2008

Öz

Masif ağaç malzemelerin tek parça halinde, eğmeçli yüzeylerde ve büyük ebatlarda kullanılabilmesi ekonomik
ve teknik olarak çok uygun olmamaktadır. Çünkü salt masif odun kullanımı fire oranını artırmakta, eğmeçli
yüzeylerde ise liflerin diyagonal kesimi sonucu mukavemet özellikleri olumsuz etkilenmektedir. Laminasyon
tekniği ile ahşap kaplamaların lifleri birbirine paralel yapıştırılması sonucu elde edilen lamine ahşap malzemeler
bu sakıncaları ortadan kaldırmaktadır. Bu sebeple, orman ürünleri endüstrisinde lamine ağaç malzemelerin
kullanımı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Farklı kalınlık ve renklerde ağaç malzemeler kullanılması
durumunda estetik bir görünümde sergileyen laminasyonlu ağaç malzeme ürünleri özellikle doğrama, mobilya
sektöründe ( kapı, pencere, sandalye, koltuk vb) ve ahşabın yapılarda taşıyıcı malzeme olarak kullanılması
avantajı ile de yapı endüstrisinde (bina çatıları, fuar alanları, spor salonları, köprü vb) yaygın bir kullanım alanı
bulmuştur.
Bu çalışmada, laminasyonlu ahşap kirişlerin özellikle geniş ve büyük alanların kiriş ve duvar profilleri
yapımında, mimari konstrüksiyon başta olmak üzere çeşitli yerlerde kullanımı ve uygulamaları örneklerle
açıklanmıştır.

Kaynakça

 • Acun, E. 1977. Türkiye Devlet Orman İşletmeleri Asal Ürünleri Pazarlamasının Orman İşletme Ekonomisi Bakımından İncelenmesi Üzerine Araştırmalar. İ.Ü.O.F. Yayın No: 236, İstanbul.
 • o Bennet, S. and Bowers, D. 1977. An Introduction to Multivariate Techniques for Social and Behavioural Science. ISBN 0 333 18277 4. The MacMillan Press, London.
 • o Brooks, D. J. 1997. Demand for wood and forest products: Macroeconomic and management issues. ΧI. World Forestry Congress, Vol.4, p.66-75, Antalya.
 • o Çağlar, Y. 1989. Asal Orman Ürünlerinde Maliyetler Sorunu. MPM Yayınları, No:374, Ankara.
 • o Daşdemir, İ. 1996. Orman İşletmelerinin Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi (Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği). Orman Bakanlığı, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayını,Teknik Bülten No: 1, Erzurum.
 • o Daşdemir, İ. 2003. Asli Orman Ürünlerinde Fiyat Analizi (Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Örneği).ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Yayınları, Üniversite Yayın No: 26, Fakülte Yayın No: 12, ISBN 975-7138-22-7, 119 s., Bartın.
 • o Daşdemir, İ. 2004. Bartın ve Yenice Orman İşletmelerinde Açık Artırmalı Göknar Tomruk Satış FiyatınıEtkileyen Faktörler. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1-2, Yıl 2001, ISSN 1302-0056,s.117-134, Bartın.
 • o Duerr, W. A. 1993. Introduction to Forest Resource Economics. McGraw-Hill, ISBN 0-07-017982-4, USA.o Harman, H. H. 1967. Modern Factor Analysis (2. Rev. Ed.). The University of Chicago Press, Chicago andLondon. p.474.
 • o İlter, E. ve Ok, K. 2004. Ormancılık ve Orman Endüstrisinde Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. ISBN 975-96967-2-X, 488 s., Ankara.
 • o Juslin, H. and Lintu, L. 1997. Responses to changes in demand and supply of forest products through improved marketing. ΧI. World Forestry Congress, Vol.4, p.89-108, Antalya.
 • o Kalıpsız, A. 1988. İstatistik Yöntemler. İ.Ü.O.F. Yayın No : 3522/394, 558 s., İstanbul.
 • o Kotler, P. (Çev: Yaman Erdal) 1972. Pazarlama Yönetimi, Çözümleme, Planlama ve Denetim. Cilt 2,Bilimsel Yayınlar Derneği. Ankara.
 • o Lyke, J. and Brooks, D. J. 1995. World supply and demand for forest products. Journal of forestry. 93 (10):22-26., USA.
 • o Mucuk, İ. 1978. İşletmelerde Modern Bir Araştırma Tekniği Olarak Faktör Analizi. (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), İstanbul.
 • o Mucuk, İ. 1984. Pazarlama İlkeleri (Genişletilmiş İkinci Baskı). Der Yayınları, 272 s., İstanbul.
 • o Nautiyal, J. C. 1988. Forest Economics Principles and Applications. Canadian Scholars’ Press Inc. ISBN 0-921627-34-3, Toronto.
 • o Ok, K. 1997. Devlet Orman İşletmelerinin Açık Artırmalı Satışlarının Etkileşimi. DOA Dergisi No:3, s.39- 62, Tarsus.
 • o Ok, K. 1998. Açık Artırmalı Tomruk Satış Fiyatları Üzerine Mevsim Etkisinin Araştırılması. İ.Ü Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 48, Sayı 2, İstanbul.
 • o Palo, M., Uusivuori, J. and Mery, G. 2001. World Forests, Markets and Policies: Towards a Balance.Kluwer Academic Publishers, ISNN 0785-8388, Netherlands.
 • o Türker, M. F. 1996. Açık Artırmalı Orman Ürünleri (Tomruk) Satışlarında Fiyat Oluşumunun Araştırılması (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği). KTÜ Araştırma Fonu 93.115.002.1. Kodlu Proje, 106 s., Trabzon.
 • o Türker, M. F. ve Yazıcı, K. 1997. Açık Artırmalı Satış Partilerine İlişkin Bazı Özelliklerin Devlet Ormanİ şletmelerinin Ekonomik Başarısı Üzerine Etkileri (Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği). KTÜ Orman Fakültesi Yayın No:4, s.24-36, Trabzon.

Use of Laminated Wood Bearns in Various Structures

Yıl 2008, Cilt: 10 Sayı: 14, 13 - 21, 01.06.2008

Öz

It is not very appropriate to use solid wood in curved surfaces and in large dimensions as one piece. Because the

use of solid wood increases the loss and also negatively effects the strength proporties because of diagonal cut of

the fibers. These disadvantages can be eliminated by using lamination technique which is done by bonding wood

veneers paralel to grain direction. For this reson, the use of laminated wood materials gained important

popularity nowdays. By using wood with different thickness and color proporties, laminated materials can be

aesthetic and they can be used in (window frame, furniture, doors, windows, chairs etc.) and because of having

excellent structural industries (roofs, exhibition areas, sport areas, bridges etc.)

In this study, the construction of bearns and walls using laminated materials and especially in structural

applications were explained with examples.

Kaynakça

 • Acun, E. 1977. Türkiye Devlet Orman İşletmeleri Asal Ürünleri Pazarlamasının Orman İşletme Ekonomisi Bakımından İncelenmesi Üzerine Araştırmalar. İ.Ü.O.F. Yayın No: 236, İstanbul.
 • o Bennet, S. and Bowers, D. 1977. An Introduction to Multivariate Techniques for Social and Behavioural Science. ISBN 0 333 18277 4. The MacMillan Press, London.
 • o Brooks, D. J. 1997. Demand for wood and forest products: Macroeconomic and management issues. ΧI. World Forestry Congress, Vol.4, p.66-75, Antalya.
 • o Çağlar, Y. 1989. Asal Orman Ürünlerinde Maliyetler Sorunu. MPM Yayınları, No:374, Ankara.
 • o Daşdemir, İ. 1996. Orman İşletmelerinin Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi (Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği). Orman Bakanlığı, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayını,Teknik Bülten No: 1, Erzurum.
 • o Daşdemir, İ. 2003. Asli Orman Ürünlerinde Fiyat Analizi (Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Örneği).ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Yayınları, Üniversite Yayın No: 26, Fakülte Yayın No: 12, ISBN 975-7138-22-7, 119 s., Bartın.
 • o Daşdemir, İ. 2004. Bartın ve Yenice Orman İşletmelerinde Açık Artırmalı Göknar Tomruk Satış FiyatınıEtkileyen Faktörler. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1-2, Yıl 2001, ISSN 1302-0056,s.117-134, Bartın.
 • o Duerr, W. A. 1993. Introduction to Forest Resource Economics. McGraw-Hill, ISBN 0-07-017982-4, USA.o Harman, H. H. 1967. Modern Factor Analysis (2. Rev. Ed.). The University of Chicago Press, Chicago andLondon. p.474.
 • o İlter, E. ve Ok, K. 2004. Ormancılık ve Orman Endüstrisinde Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. ISBN 975-96967-2-X, 488 s., Ankara.
 • o Juslin, H. and Lintu, L. 1997. Responses to changes in demand and supply of forest products through improved marketing. ΧI. World Forestry Congress, Vol.4, p.89-108, Antalya.
 • o Kalıpsız, A. 1988. İstatistik Yöntemler. İ.Ü.O.F. Yayın No : 3522/394, 558 s., İstanbul.
 • o Kotler, P. (Çev: Yaman Erdal) 1972. Pazarlama Yönetimi, Çözümleme, Planlama ve Denetim. Cilt 2,Bilimsel Yayınlar Derneği. Ankara.
 • o Lyke, J. and Brooks, D. J. 1995. World supply and demand for forest products. Journal of forestry. 93 (10):22-26., USA.
 • o Mucuk, İ. 1978. İşletmelerde Modern Bir Araştırma Tekniği Olarak Faktör Analizi. (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), İstanbul.
 • o Mucuk, İ. 1984. Pazarlama İlkeleri (Genişletilmiş İkinci Baskı). Der Yayınları, 272 s., İstanbul.
 • o Nautiyal, J. C. 1988. Forest Economics Principles and Applications. Canadian Scholars’ Press Inc. ISBN 0-921627-34-3, Toronto.
 • o Ok, K. 1997. Devlet Orman İşletmelerinin Açık Artırmalı Satışlarının Etkileşimi. DOA Dergisi No:3, s.39- 62, Tarsus.
 • o Ok, K. 1998. Açık Artırmalı Tomruk Satış Fiyatları Üzerine Mevsim Etkisinin Araştırılması. İ.Ü Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 48, Sayı 2, İstanbul.
 • o Palo, M., Uusivuori, J. and Mery, G. 2001. World Forests, Markets and Policies: Towards a Balance.Kluwer Academic Publishers, ISNN 0785-8388, Netherlands.
 • o Türker, M. F. 1996. Açık Artırmalı Orman Ürünleri (Tomruk) Satışlarında Fiyat Oluşumunun Araştırılması (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği). KTÜ Araştırma Fonu 93.115.002.1. Kodlu Proje, 106 s., Trabzon.
 • o Türker, M. F. ve Yazıcı, K. 1997. Açık Artırmalı Satış Partilerine İlişkin Bazı Özelliklerin Devlet Ormanİ şletmelerinin Ekonomik Başarısı Üzerine Etkileri (Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği). KTÜ Orman Fakültesi Yayın No:4, s.24-36, Trabzon.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selman KARAYILMAZLAR Bu kişi benim


Yıldız ÇABUK Bu kişi benim


İbrahim TÜMEN Bu kişi benim


Ayşe ATMACA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 10 Sayı: 14

Kaynak Göster

APA
KARAYILMAZLAR, S., ÇABUK, Y., TÜMEN, İ., ATMACA, A. (2008). Laminasyonlu Ahşap Kirişlerin Çeşitli Yapılarda Kullanımı. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 10(14), 13-21.


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com