Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 20, Sayfalar 238 - 264 2019-11-30

Futbol Ekonomisi: Kastamonu Üniversitesi Örneği

Ozodbeg KARAMATOV [1] , Serkan DİLEK [2] , Kuziyev İslam NEMATOVİÇ [3] , Ahmet KAMACI [4]


Spor ve özellikle futbola olan ilgi giderek artmaktadır. Artan ilgi ise özellikle gençlerin futbola daha çok harcama yapmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı gençlerin futbol takımı lisanslı ürünlerini satın alma eğilimini incelemektir. Bu amaca ulaşmak için Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerinde bir anket uygulanmıştır. Bu anket sonucunda futbol maçlarını takip, ekonomi ve sportif başarı ilişkisi algısı, futbol takımı lisanslı ürünlerinin kalite algısı, futbol maçlarından haz alma, futbol estetiği ve eğlence faktörlerinin lisanslı ürün alma eğilimini etkilediği ortaya çıkmıştır

Spor Ekonomisi, Futbol
  • Bosca, J. E., Liern, V., Martinez, A. and Sala, R. (2008), The Spanish Football Crisis, European Sport Management Quarterly, 8, 2, ss. 165-177.Deloitte Sports Business Class (2019), Football Money LeagueDevecioğlu, S., Çoban, B., & Karakaya, Y.E. (2014). Futbol Yönetimi ve Organizasyonlarının Görünümü. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 5(1), 35-48.Devecioğlu, S. (2008). Türkiye’de Futbolun Kurumlaşması. Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26, 373-396.Dilek, S. (2017). Oyun Teorisi Eşliğinde Sanayi Ekonomisi. Seçkin Yayınları. Dimitropoulos, P. (2010), The Financial Performance of the Greek Football Clubs, Sport Management International Journal, SMIJ, Vol. 6, Nr. 1, ss. 5-27Ekmekçi, A.D., Ekmekçi, R.,& İrmiş, A. (2013). Küreselleşme ve Spor Endüstrisi. Pamukkale Journal of Sport Sciences. 4(1), 91-117.Erdoğan, İ. (2008). Futbol ve Futbolu İnceleme Üzerine. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 26. 1-58Ergül, N. (2017). Spor Kulüplerinin Futboldaki Başarıları ile Spor Şirketlerinin Finansal Başarıları Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(3), 43-71.Ersoy, E., Çıtak, L., Gülal, Ö.S. (2016). Yerli ve Yabancı Futbol Kulüplerinin Transfer Harcamaları Bağlamında Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Maliye ve Finans Yazıları. 105. 133-152. Gayretli, A.G., & Tunçkol, H.M. (2018). A Consumption Tool In Sport: Buying Sport Channel in Digital Television Platforms, IntJSCS, 6(2), 165-171.Giray, C., & Girişken, Yener (2015). Taraftar Motivasyon Faktörlerinin Davranışsal Sadakat Üzerindeki Etkisi: Fenerbahçe Spor Kulübü Örneği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(11), 119-137.Gümüş, N., & Ekiz, N. (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM HARCAMALARININ ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISININ BELİRLENMESİ: KASTAMONU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 99-116Güngör, A., & Kocamış, T.U. (2018). Halka Açık Futbol Kulüplerinde Finansal Performansın TOPSİS Yöntemi ile Analizi: İngiltere Uygulaması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 1846-1859.Güngör, A (2014). Futbol Endüstrisinde Sportif Başarı ile Finansal Performans arasındaki İlişkinin Analizi ve Türkiye Uygulaması. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 16-36 Kızgın, Y., Benli, T (2018), Reklam Sloganlarının Marka Farkındalığına Olan Etkisinin Belirlenmesi, BMIJ, (2018), 6(4): 1178-1197Orçun, Ç., & Demirtaş, M.C. (2015). Gelişen Futbol Ekonomisinde Taraftarların Kulüp Değerlerine Olan Bakış Açıları: Bucaspor Örneği. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 113-126Sakınç, İ. Açıkalın, S. Soygüden, A. (2017). Evaluation of the relationship between financial performance and sport success in european football, Journal of Physical Education and Sport, 17(1), 16-22.Salman, G.G., & Giray, C. (2010). Bireylerin Futbol Taraftarı Olmasını Etkileyen Güdüler ile Sadakat Arasındaki İlişki: Fenerbahçe Taraftarları Üzerine Bir Uygulama. Öneri. 9(33). 89-97.Şeker, M., & Gölcü, A. (2008). Futbolun Televizyonda Yeniden Üretimi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 26. 115-134.Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston, MA: Pearson Education.Talimciler, A. (2008). Futbol Değil İş: Endüstriyel Futbol. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 26. 89-114Taşgın, Ö., & Tekin, M. (2008). Futbol Taraftarlarının Marka Değeri Yaratmaları Üzerine Bir Araştırma. Fenerbahçe Spor Kulübü 100. Yıl Spor ve Bilim Kongesi, 29 Kasım-1 Aralık 2007.Taşkın, A., & Eren, T. (2016). UEFA Şampiyonlar Liginde Forvet Oyuncularının Performanslarının Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 79-106.Tekin, E. (2019). Girişimcilik ve Sosyal Sermaye. Eğitim Yayınevi. Türkkan, E. (2001). Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı. Turhan Yayınevi. Uluyol, O. (2014). Süper Lig Futbol Kulüplerinin Finansal Performans Analizi. Journal of Yaşar University, 9(34), 5716-5731.Yıldız, M., Fişekçioğlu, İ.B., Çağlayan, H.S., Tekin, M., Şirin, E.F.& Akyüz, M. (2007). Futbol Seyircisinin Sosyo-Ekonomik Yapısının Şiddete Etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2),145-157
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7308-6648
Yazar: Ozodbeg KARAMATOV
Kurum: KASTAMONU UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0393-4508
Yazar: Serkan DİLEK
Kurum: KASTAMONU UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1289-6353
Yazar: Kuziyev İslam NEMATOVİÇ
Kurum: Taşkent Instıtute of Finance
Ülke: Kazakhstan


Orcid: 0000-0002-7858-6131
Yazar: Ahmet KAMACI (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 5 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

APA KARAMATOV, O , DİLEK, S , NEMATOVİÇ, K , KAMACI, A . (2019). Futbol Ekonomisi: Kastamonu Üniversitesi Örneği. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (20) , 238-264 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bartiniibf/issue/50408/589353