Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İÇ GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BOLU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 3, 147 - 167, 16.10.2018
https://doi.org/10.11616/asbed.vi.470730

Öz

Bu çalışmada dönüştürücü liderlik ile iç girişimcilik arasındaki ilişki incelenmektedir. Çalışmanın amacı, dönüştürücü liderlik uygulamalarının çalışanların iç girişimcilik davranışları üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Çalışmada dönüştürücü liderliğin dört boyutunun (idealleştirerek etkileme, ilham verme, entelektüel teşvik ve bireysel ilgi) iç girişimcilik davranışlarını (risk alma, yenilikçilik, proaktiflik, özerklik ve bireysel ağ genişletme) etkileme derecesi araştırılmaktadır. Bu amaç için Bolu ilinde faaliyet gösteren dört farklı işletmedeki 313 çalışan üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan veriler anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Hipotezler ise regresyon analizi ile test edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, dönüştürücü liderliğin idealleştirerek etkileme, entelektüel teşvik ve bireysel ilgi boyutlarının farklı iş girişimcilik boyutlarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Buna karşılık dönüştürücü liderliğin ilham verme boyutunun iç girişimcilik davranışları üzerinde bir etkisi bulunamamıştır.

Kaynakça

 • Afsar, Bilal, Badir, Yuosre F., Bin Saeed, Bilal ve Hafeez, Shakir (2016). “Transformational and Transactional Leadership and Employee’s Entrepreneurial Behavior in Knowledge–Intensive Industries”. The International Journal of Human Resource Management 28(2): 1-26.
 • Anderson, James C. ve Gerbing, David W. (1988). “Structural Equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach”. Psychological Bulletin 103(3): 411-423.
 • Antoncic, Jasna Auer ve Antoncic, Bostjan (2011). “Employee Satisfaction, Intrapreneurship and Firm Growth: A Model”. Industrial Management & Data Systems 111(3-4): 589-607.
 • Antoncic, Bostjan ve Hisrich, Robert D. (2001). “Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-Cultural Validation”. Journal of Business Venturing 16(5): 495-527.
 • Avolio, Bruce J. ve Bass, Bernard M. (2002). Developing Potential Across a Full Range of LeadershipTM: Cases on Transactional and Transformational Leadership. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc.
 • Avolio, Bruce J., Zhu, Weichun, Koh, William ve Bhati, Puja (2004). “Transformational Leadership and Organizational Commitment: Mediating Role of Psychological Empowerment and Moderating Role of Structural Distance”. Journal of Organizational Behavior 25(8): 951-968.
 • Baltacı, Furkan, Kavacık, Mustafa, Şentürk, Faruk Kerem ve Kurar, İhsan (2014). “Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Alanya’da Bulunan 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(2): 59-85.
 • Bass, Bernard M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations. New York: Collier Macmillan.
 • Bass, Bernard M. (1990). “From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision”. Organizational Dynamics 18(3): 19-31.
 • Bass, Bernard M. ve Avolio, Bruce J. (1995). MLQ Multifactor Leadership Questionnaire. Redwood City: Mind Garden.
 • Bass, Bernard M. ve Riggio, Ronald E. (2006). Transformational Leadership. 2nd Edition. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc.
 • Bay, Murat ve Söker, Fahrettin (2016). “İşletmelerde İç Girişimcilik ve Yönetsel-Dönüşümsel Liderlik: Karaman’da Bir Araştırma”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9(45): 698-713.
 • Byrne, Barbara M. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications and Programming. 2nd Edition. New York: Routledge Taylor and Francis Group.
 • de Jong, Jeroen P. J., Parker, Sharon K., Wennekers, Sander ve Wu, Chia-Huei (2015). “Entrepreneurial Behavior in Organizations: Does Job Design Matter?”. Entrepreneurship Theory and Practice 39(4): 981-995.
 • Elenkov, Detelin S. ve Manev, Ivan M. (2005). “Top Management Leadership and Influence on Innovation: The Role of Sociocultural Context”. Journal of Management 31(3): 381-402.
 • Gawke, Jason C., Gorgievski, Marjan J. ve Bakker, Arnold B. (2017). “Employee Intrapreneurship and Work Engagement: A Latent Change Score Approach”. Journal of Vocational Behavior 100: 88-100.
 • Griffith, James (2004). “Relation of Principal Transformational Leadership to School Staff Job Satisfaction, Staff Turnover, and School Performance”. Journal of Educational Administration 42(3): 333-356.
 • Gümüşlüoğlu, Lale ve Ilsev, Arzu (2009). “Transformational Leadership, Creativity, and Organizational Innovation”. Journal of Business Research 62(4): 461-473.
 • Güney, Salih (2015). Liderlik. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Hisrich, Robert D. (1990). “Entrepreneurship/ Intrapreneurship”. American Psychologist 45(2): 209-229.
 • Hornsby, Jeffrey S., Kuratko, Donald F. ve Zahra, Shaker A. (2002). “Middle Manager’s Perception of the Internal Environment for Corporate Entrepreneurship: Assessing A Measurement Scale”. Journal of Business Venturing 17(1): 253-273.
 • Jung, Dong I., Chow, Chee ve Wu, Anne (2003). “The Role of Transformational Leadership in Enhancing Organizational Innovation: Hypotheses and Some Preliminary Findings”. The Leadership Quarterly 14(4-5): 525-544.
 • Kearney, Claudine, Hisrich, Robert ve Roche, Frank (2008). “A Conceptual Model of Public Sector Corporate Entrepreneurship”. International Entrepreneurship and Management Journal 4(3): 295-313.
 • Kızıloğlu, Mehmet ve İbrahimoğlu, Nurettin (2013). “İç Girişimcilik Olgusunun Yenilik Yapabilme Becerisine Etkisi: Gaziantep’te Faaliyet Gösteren Yenilikçi Örgütlerde Bir Uygulama”. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 5(3): 105-117.
 • Kline, Rex B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. 3rd Edition. New York: The Guilford Press.
 • Kuratko, Donald F., Hornsby, Jeffrey S. ve Bishop, James W. (2005). “An Examination of Managers’ Entrepreneurial Actions and Job Satisfaction”. The International Entrepreneurship and Management Journal 1(3): 275-291.
 • Lumpkin, G. T. ve Dess, Gregory G. (1996). “Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance”. The Academy of Management Review 21(1): 135-172.
 • Medley, Faye ve Larochelle, Diane R. (1995). “Transformational Leadership and Job Satisfaction”. Nursing Management 26(9): 64-65.
 • Meydan, Cem Harun ve Şeşen, Harun (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi: AMOS Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Moriano, Juan A., Molero, Fernando, Topa, Gabriela and Mangin, Jean-Pierre Lévy (2014). “The Influence of Transformational Leadership and Organizational Identification on Intrapreneurship”. International Entrepreneurship and Management Journal 10(1): 103-119.
 • Nunnally, Jum C. ve Bernstein, Ira H. (1994). Psychometric Theory. 3rd Edition. New York: McGraw-Hill Inc.
 • Parker, Simon C. (2011). “Intrapreneurship or Entrepreneurship?”. Journal of Business Venturing 26(1): 19-34.
 • Pieterse, Anne Nederveen, van Knippenberg, Daan ve Schippers, Michaéla (2010). “Transformational and Transactional Leadership and Innovative Behavior: The Moderating Role of Psychological Empowerment”. Journal of Organizational Behavior 31(4): 609-623.
 • Podsakoff, Philip M., MacKenzie, Scott B. Moorman, Robert H. ve Fetter, Richard (1990). “Transformational Leader Behaviors and Their Effects on Followers' Trust in Leader, Satisfaction, and Organizational Citizenship Behaviors”. The Leadership Quarterly 1(2): 107-142.
 • Schumacker, Randall E. ve Lomax, Richard G. (2004). A Beginner's Guide to Structural Equation Modelling. 2nd Edition. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Şeşen, Harun (2010). Öncülleri ve Sonuçları ile Örgüt İçi Girişimcilik: Türk Savunma Sanayinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Kara Harp Okulu Komutanlığı Savunma Bilimleri Enstitüsü.
 • Tyssen, Ana K., Wald, Andreas ve Spieth, Patrick (2014). “The Challenge of Transactional and Transformational Leadership in Projects”. International Journal of Project Management 32(3): 365-375.
 • Wang, Gang, Oh, In-Sue, Courtright, Stephen H. ve Colbert, Amy E. (2011). “Transformational Leadership and Performance Across Criteria and Levels: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Research”. Group & Organization Management 36(2): 223-270.
 • Wang, Hui, Law, Kenneth S., Hackett, Rick D., Wang, Duanxu ve Chen, Zhen Xiong (2005). “Leader-Member Exchange as a Mediator of the Relationship between Transformational Leadership and Followers' Performance and Organizational Citizenship Behavior”. The Academy of Management Journal 48(3): 420-432.
 • Yener, Müjdelen ve Akyol, Sinem Ergun (2009). “Girişimcilik Değerleri ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Bir Araştırma”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14(1): 255-271.
 • Yılmaz, Abdullah, Çelik, Adnan ve Ulukapı Yılmaz, Hande (2013). “Otantik ve Dönüşümcü Liderlik Düzeyi Algılamasının Çalışanların İç Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Konya İlinde Bir Araştırma”. 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı. Ed. Demirci, M. Kemal, Eren Gümüştekin, Gülten, Ergun Özler, N. Derya ve Giderler Atalay, Ceren. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 17-22.
 • Yurtkoru Serra (2001). The Role of Leadership in the Organizational Change Process. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ozan BÜYÜKYILMAZ (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5499-1485
Türkiye


Musa KAYIŞ Bu kişi benim
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Ekim 2018
Başvuru Tarihi 23 Şubat 2018
Kabul Tarihi 29 Ağustos 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { basbed470730, journal = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1303-0035}, eissn = {2147-3064}, address = {}, publisher = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {147 - 167}, doi = {10.11616/asbed.vi.470730}, title = {DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İÇ GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BOLU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Büyükyılmaz, Ozan and Kayış, Musa} }
APA Büyükyılmaz, O. & Kayış, M. (2018). DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İÇ GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BOLU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA . Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 18 (3) , 147-167 . DOI: 10.11616/asbed.vi.470730
MLA Büyükyılmaz, O. , Kayış, M. "DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İÇ GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BOLU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA" . Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2018 ): 147-167 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/basbed/issue/39758/470730>
Chicago Büyükyılmaz, O. , Kayış, M. "DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İÇ GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BOLU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2018 ): 147-167
RIS TY - JOUR T1 - DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İÇ GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BOLU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Ozan Büyükyılmaz , Musa Kayış Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.11616/asbed.vi.470730 DO - 10.11616/asbed.vi.470730 T2 - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 167 VL - 18 IS - 3 SN - 1303-0035-2147-3064 M3 - doi: 10.11616/asbed.vi.470730 UR - https://doi.org/10.11616/asbed.vi.470730 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İÇ GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BOLU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Ozan Büyükyılmaz , Musa Kayış %T DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İÇ GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BOLU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1303-0035-2147-3064 %V 18 %N 3 %R doi: 10.11616/asbed.vi.470730 %U 10.11616/asbed.vi.470730
ISNAD Büyükyılmaz, Ozan , Kayış, Musa . "DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İÇ GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BOLU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 / 3 (Ekim 2018): 147-167 . https://doi.org/10.11616/asbed.vi.470730
AMA Büyükyılmaz O. , Kayış M. DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İÇ GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BOLU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 18(3): 147-167.
Vancouver Büyükyılmaz O. , Kayış M. DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İÇ GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BOLU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 18(3): 147-167.
IEEE O. Büyükyılmaz ve M. Kayış , "DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İÇ GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BOLU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA", Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 18, sayı. 3, ss. 147-167, Eki. 2018, doi:10.11616/asbed.vi.470730

   15499    15500  15501   15502

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr