Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE’NİN İTHALAT TALEP FONKSİYONUNUN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE TAHMİNİ

Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 4, 67 - 84, 31.12.2018
https://doi.org/10.11616/asbed.v18i41997.505850

Öz

Bu çalışmanın amacı 2001-2015 dönemine ilişkin Türkiye’nin ithalat talep fonksiyonunu yapısal kırılmalı eşbütünleşme analizi ile tahmin etmek ve tahmin sonuçlarına bağlı olarak politika önermektir. Bu kapsamda Maki (2012) eşbütünleşme testi yöntemi kullanılmış ve çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme ilişkisinin geçerli olduğu görülmüştür. Türkiye’nin ithalat talebinde özellikle 2006 yılı ikinci çeyreği, 2008 yılı ikinci çeyreği, 2011yılı ikinci çeyreği ve 2014 yılı ikinci çeyreğinde yapısal kırılma yaşandığı görülmektedir. Bunun yanında, OLS, FMOLS, DOLS ve CCR yöntemleri kullanılarak hata düzeltme mekanizması ile hem uzun dönem hem de kısa dönem ithalat gelir ve fiyat esneklikleri tahmin edilmiştir. Araştırmanın bulguları Türkiye’nin ithalat talebinin gelir esnekliğinin fiyat esnekliğinden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin ithalat talebinin 2008 küresel krizinden sonra çok sayıda yapısal kırılma yaşadığı görülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye’nin ithalat talebinin gelir değişmelerinden daha fazla etkilendiği sonucuna ulaşmak mümkündür.

Kaynakça

 • Adam A., Katsimi M. And Moutos T. (2008). “Inequalıty And The Import Demand Function”. CESIFO Working Paper No. 2196 Category 6: Monetary Policy And International Finance.
 • Adıgüzel U., Bayat T. Ve Kayhan S. (2012). “Finansal Sistemin İthalat Talebi Üzerindeki Uzun Dönem Etkisi: Türkiye Örneği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (2), s:173- 188.
 • Akbaş Y. E. ve Şentürk M. (2013). “Türkiye'nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış, 13(2), 195.
 • Aktaş C. (2000). “5 Nisan 1994 Ekonomik İstikrar Programı Öncesi ve Sonrası İthalat Fonksiyonu Katsayılarının Değişip Değişmediğinin Belirlenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C 5, S 2, s: 13-20.
 • Arize A. and Afifi R. (1987). “An Econometric Examination of Import Demand Function in Thirty Developing Countries”, Journal of Post Keynesian Economics, Summer Vol IX, No. 4., p:604-616.
 • Arize A. C. and Nippani S. (2010). “Import Demand Behavior in Africa: Some New Evidence”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 50, p:254–263.
 • Başkol, M.O. (2016). “Türkiye İhracatının İthalata Bağımlılığının Dahilde İşleme Rejimi Açısından Analizi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 12, Yıl 12, Sayı 2, 1-18.
 • Bayraktutan Y. ve Bıdırdı H. (2010). “Türkiye İthalatının Temel Belirleyicileri (1989-2004)”, Ege Akademik Bakış, 10(1), s:351-369.
 • Bayramoglu A. T. and Sukruoglu D. (2016). “Non-Energy Import Demand Function In Turkey: New Evidence”, Asian Economic and Financial Review, 6(12), p:750-761.
 • Chen S-W. (2008). “Long-Run Aggregate Import Demand Function in Taiwan: An ARDL Bounds Testing Approach”, Applied Economics Letters, 15, p:731–735.
 • Çil Yavuz N. (2006). “Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (2), 162-171.
 • Durmaz N. and Lee J. (2015). “An Empirical Analysis Of Import Demand Function For Turkey: An Ardl Bounds Testing Approach”, The Journal of Developing Areas, Volume 49, No 4, p: 215-226.
 • Durmuşkaya, S. ve Mayıl G. (2014). “Yabancı Payları ve Getiri Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Vadeli İşlem Piyasaları Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 151-162.
 • Engle R. F. And Granger, C. W. (1987). “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”. Econometrica: journal of the Econometric Society, p: 251-276.
 • Goldstein, M. and M.S. Khan (1985), “Income and Price Effects in Foreign Trade”, R.W. Jones and P.B. Kenen (ed.) Handbook of International Economics (Vol. II), New York: Elsevier Science Publications, 1041-1105.
 • Göçer İ. ve Peker O. (2014). “Yabancı Doğrudan Yatırımların İstihdam Üzerindeki Etkisi: Türkiye, Çin ve Hindistan Örneğinde Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt:21 Sayı:1.
 • Hickling, R. (2006). “Electricity Consumption in the New South Wales: An Application of Cointegration Techniques to Energy Modelling and Forecasting”. Transgrid Economics Information Paper. Sydney.
 • Houthakker, H.S. and S.P. Magee (1969), “Income and Price Elasticities in World Trade”. Review of Economics and Statistics, 41: 111-25. http://fapstat.fao.org/site/416/desktopdefault.aspxPageID=416 .
 • Hye Q. M. A. and Mashkoor M. (2010). “Import Demand Function For Bangladesh: A Rolling Window Analysis”, African Journal of Business Management, 4(10), p: 2150-2156.
 • İnançlı S. ve Konak A. (2011). “Türkiye’de İhracatın İthalata Bağımlılığı: Otomotiv Sektörü”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2). s: 343-362.
 • Koçak F. İ. ve Özmen M. (2012). “Türkiye’nin Fasıllara Göre İthalat Talep Fonksiyonunun Ekonometrik Tahmini”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:16, Sayı:2, s: 95-110.
 • Kutlar A. ve Şimşek M. (2003). “Türkiye’de İthalat Talebinin Koentegrasyon Analizi: 1987(I)-2000(IV)”, D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt:18 Sayı:2, s:65- 82.
 • Küçükaksoy I., Çifçi I. ve Özbek R. I. (2015). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: Türkiye Uygulaması. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 691-720.
 • Matsubayashi Y. and Hamori S. (2003). “Some International Evidence On The Stability Of Aggregate Import Demand Function”, Applied Economics, 35, p:1497–1504.
 • Omotor D. (2010). An aggregate import demand function for Nigeria. https://www.researchgate.net/publication/246044661_An_aggregate_import_demand_function_for_Nigeria [22.09.2017].
 • Özağ, F., Atan, M. ve Kaya S. (2003). “Dış Ticaret Rejimindeki Değişimlerin İthalatın Fiyat ve Gelir Üzerine Etkisi”, G. Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 3, 29-43.
 • Tang T. C. (2008). “Aggregate Import Demand Function for Japan: A Cointegration Re-investigation”, Global Economic Review, Vol. 37, No. 3, p:363-377.
 • Yavuz N. Ç. ve Güriş B. (2006). “An Aggregate Import Demand Function For Turkey: The Bounds Testing Approach”, METU Studies in Development, 33 (December), p:311-325.
 • Yılancı V. (2009). “Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye İçin İşsizlik Histerisinin Sınanması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 324-335.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Naib ALAKBAROV (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ


Merhmet Hilmi ÖZKAYA Bu kişi benim
UŞAK ÜNİVERSİTESİ


Murat GÜNDÜZ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ


Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 22 Aralık 2017
Kabul Tarihi 23 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { basbed505850, journal = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1303-0035}, eissn = {2147-3064}, address = {}, publisher = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, number = {4}, pages = {67 - 84}, doi = {10.11616/asbed.v18i41997.505850}, title = {TÜRKİYE’NİN İTHALAT TALEP FONKSİYONUNUN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE TAHMİNİ}, key = {cite}, author = {Alakbarov, Naib and Özkaya, Merhmet Hilmi and Gündüz, Murat and Şaşmaz, Mahmut Ünsal} }
APA Alakbarov, N. , Özkaya, M. H. , Gündüz, M. & Şaşmaz, M. Ü. (2018). TÜRKİYE’NİN İTHALAT TALEP FONKSİYONUNUN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE TAHMİNİ . Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 18 (4) , 67-84 . DOI: 10.11616/asbed.v18i41997.505850
MLA Alakbarov, N. , Özkaya, M. H. , Gündüz, M. , Şaşmaz, M. Ü. "TÜRKİYE’NİN İTHALAT TALEP FONKSİYONUNUN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE TAHMİNİ" . Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2018 ): 67-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/basbed/issue/41997/505850>
Chicago Alakbarov, N. , Özkaya, M. H. , Gündüz, M. , Şaşmaz, M. Ü. "TÜRKİYE’NİN İTHALAT TALEP FONKSİYONUNUN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE TAHMİNİ". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2018 ): 67-84
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’NİN İTHALAT TALEP FONKSİYONUNUN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE TAHMİNİ AU - Naib Alakbarov , Merhmet Hilmi Özkaya , Murat Gündüz , Mahmut Ünsal Şaşmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.11616/asbed.v18i41997.505850 DO - 10.11616/asbed.v18i41997.505850 T2 - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 84 VL - 18 IS - 4 SN - 1303-0035-2147-3064 M3 - doi: 10.11616/asbed.v18i41997.505850 UR - https://doi.org/10.11616/asbed.v18i41997.505850 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜRKİYE’NİN İTHALAT TALEP FONKSİYONUNUN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE TAHMİNİ %A Naib Alakbarov , Merhmet Hilmi Özkaya , Murat Gündüz , Mahmut Ünsal Şaşmaz %T TÜRKİYE’NİN İTHALAT TALEP FONKSİYONUNUN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE TAHMİNİ %D 2018 %J Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1303-0035-2147-3064 %V 18 %N 4 %R doi: 10.11616/asbed.v18i41997.505850 %U 10.11616/asbed.v18i41997.505850
ISNAD Alakbarov, Naib , Özkaya, Merhmet Hilmi , Gündüz, Murat , Şaşmaz, Mahmut Ünsal . "TÜRKİYE’NİN İTHALAT TALEP FONKSİYONUNUN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE TAHMİNİ". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 / 4 (Aralık 2018): 67-84 . https://doi.org/10.11616/asbed.v18i41997.505850
AMA Alakbarov N. , Özkaya M. H. , Gündüz M. , Şaşmaz M. Ü. TÜRKİYE’NİN İTHALAT TALEP FONKSİYONUNUN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE TAHMİNİ. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 18(4): 67-84.
Vancouver Alakbarov N. , Özkaya M. H. , Gündüz M. , Şaşmaz M. Ü. TÜRKİYE’NİN İTHALAT TALEP FONKSİYONUNUN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE TAHMİNİ. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 18(4): 67-84.
IEEE N. Alakbarov , M. H. Özkaya , M. Gündüz ve M. Ü. Şaşmaz , "TÜRKİYE’NİN İTHALAT TALEP FONKSİYONUNUN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE TAHMİNİ", Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 18, sayı. 4, ss. 67-84, Ara. 2018, doi:10.11616/asbed.v18i41997.505850

   15499    15500  15501   15502

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr