Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İLERİ TEKNOLOJİ İHRACATI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Yıl 2020, Cilt 20, Sayı 1, 63 - 80, 24.03.2020
https://doi.org/10.11616/basbed.v20i53206.645139

Öz

Bu çalışmanın amacı; OECD ülkelerinde ileri teknoloji ihracatı ve büyüme ilişkisinin analiz edilmesidir. Çalışmada, 36 OECD ülkesinde 1999-2017 dönemi için ileri teknoloji ihracatı ve büyüme arasındaki nedensellik test edilmektedir. Her bir ülke için, ileri teknoloji ihracatının toplam OECD ülkeleri içindeki payı (%) ve yıllık ekonomik büyüme oranı (%) değişkenleri kullanılmıştır. Çalışmada, panel nedensellik analizi kullanılmıştır. Yatay kesit bağımlılığı için Pesaran CD testi ve Friedman testi, homojenlik için Swamy S testi, eşbütünleşme ilişkisi için Westerlund (2007) panel eşbütünleşme testi yapılmıştır. Ayrıca, nedenselliğin tespiti için Dumitrescu & Hurlin (2012) panel nedensellik testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda; ekonomik büyümeden ileri teknoloji ihracatına doğru tek yönlü nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Ağayev, S. (2011). İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri, Ege Akademik Bakış, Cilt: 11, Sayı: 2, s.241 – 254.
 • Algan, N., Manga, M. ve Tekeoğlu, M. (2017). Teknolojik Gelişme Göstergeleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği, Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes, s.332-338.
 • Alper, A. E. (2017). Türkiye’de Patent, Ar-Ge Harcamaları, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Bayer-Hanck Eş Bütünleşme Analizi, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), http://www.registericpess.org/index.php/ICPESS/article/download/2157/406 (Erişim Tarihi: 16.05.2019).
 • Alper, A. E. ve Oransay, G. (2015). Cari Açık ve Finansal Gelişmişlik İlişkisinin Panel Nedensellik Analizi Ekseninde Değerlendirilmesi, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1 (2), s.73-85.
 • Avcı, M., Uysal, S., Taşcı, R. (2016), “Türk İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 17(36), s.49-66.
 • Aytun, C. ve Akın C. S. (2014). OECD Ülkelerinde Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme: Yatay Kesit Bağımlı Heterojen Panel Nedensellik Analizi, İktisat İşletme ve Finans 29 (340), s.69-94.
 • Demir (2018). Does High Tech Exports Really Matter for Economic Growth? A Panel Approach for Upper Middle-Income Economies, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, Cilt: 9 ‐ Sayı: 30; DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.1.003.x.
 • Dücan, E., Şit, M. ve Şentürk, M. (2016). Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri: Bir Panel Veri Uygulaması, KSÜ İİBF Dergisi, s.1-14.
 • Ekananda, M., Parlinggoman, D.J. (2017), “The Role of High-Tech Exports and of Foreign Direct Investments (FDI) on Economic Growth”, European Research Studies Journal, 20(4), p.194-212.
 • Erdil Şahin, B. (2019), Impact of High Technology Export on Economic Growth: An Analysis on Turkey, Journal of Business, Economics and Finance (JBEF), 8(3), s.165-172.
 • Falk, M. (2007), High-Tech Exports and Economic Growth in Industrialized
 • Countries, Applied Economic LEtters, 1, p.1-4.
 • Göçer, İ. (2013). Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri, Maliye Dergisi, Sayı 165, s.215-240.
 • Gümüş, E., Çelikay, F. (2015), R&D Expenditure and Economic Growth: New Empirical Evidence, The Journal of Applied Economic Research, 9(3), p.205-217.
 • Güriş, S. (2018). Uygulamali Panel Veri Ekonometrisi, Der Yayınları: 481, İstanbul.
 • İspiroğlu, F. ve Kılıç, M. (2019). Araştırma-Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yükselen Piyasalar Ekonomileri İçin Bir Uygulama, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), p.255-263.
 • Kabaklarlı E., Duran, M. S. ve Telli Üçler, Y. (2018). High-Technology Exports and Economıc Growth: Panel Data Analysıs For Selected OECD Countrıes, Forum Scientiae Oeconomia, Vol: 6, No: 2, p.47-60.
 • Kökocak, A. K. (2005). Ekonomik güç: Bilim ve Teknoloji, Odak Yayın ve Dağıtım, Ankara.
 • OECD, 2019. http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm.
 • Öztürk, Z. ve Öz, D. (2016). Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 16, Sayı/No: 2, s.37-48.
 • Recepoğlu, M. (2017). Turizm İle Ekonomik Büyüme Arasindaki İlişki: Dokap İlleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz, Social Sciences Studies Journal, Vol:3, Issue:6, p.1173-1182.
 • Satrovic, E. (2018). Economic Output and High-Technology Export: Panel Causality Analysis, International Journal of Economic Studies, 4(3), p.55-63.
 • Solow, R.M. (1956) A Contribution to The Theory of Economic Growth, The quarterly journal of economics, 70(1), p.65-94.
 • Swan, T.W., 1956. Economic Growth And Capital Accumulation, The Economic Record, The Economic Society of Australia, 32(2), p.334-361.
 • Türkcan, E. (2011). Teknoloji Tarihi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2404, 1. Baskı, ss:1-309.
 • Usman, M. (2017). Impact Of High-Tech Exports On Economic Growth: Empirical Evidence From Pakistan, RISUS - Journal on Innovation and Sustainability Vol: 8, Nu: 1, p.91-105.
 • Worldbank (2019). https://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators.
 • Yardimcioğlu, F. ve Gülmez A. (2012). OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010), Maliye Dergisi, Sayı: 163, s.335-353.
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2018). İleri Panel Veri Analizi, Beta Basım Yayım Dağıtım, 3. Baskı, İstanbul.
 • Yıldız, Ü. (2017), “BRICS Ülkeleri ve Türkiye’de Yüksek Teknoloji İhracatı ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Panel Veri Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, 53, s.26-34.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Habibe YAMAN (Sorumlu Yazar)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9212-3264
Türkiye


Onur SUNGUR
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6778-4370
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Mart 2020
Başvuru Tarihi 11 Kasım 2019
Kabul Tarihi 13 Şubat 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 20, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { basbed645139, journal = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1303-0035}, eissn = {2147-3064}, address = {}, publisher = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {63 - 80}, doi = {10.11616/basbed.v20i53206.645139}, title = {İLERİ TEKNOLOJİ İHRACATI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Yaman, Habibe and Sungur, Onur} }
APA Yaman, H. & Sungur, O. (2020). İLERİ TEKNOLOJİ İHRACATI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ANALİZ . Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 20 (1) , 63-80 . DOI: 10.11616/basbed.v20i53206.645139
MLA Yaman, H. , Sungur, O. "İLERİ TEKNOLOJİ İHRACATI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ANALİZ" . Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (2020 ): 63-80 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/basbed/issue/53206/645139>
Chicago Yaman, H. , Sungur, O. "İLERİ TEKNOLOJİ İHRACATI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ANALİZ". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (2020 ): 63-80
RIS TY - JOUR T1 - İLERİ TEKNOLOJİ İHRACATI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ANALİZ AU - Habibe Yaman , Onur Sungur Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.11616/basbed.v20i53206.645139 DO - 10.11616/basbed.v20i53206.645139 T2 - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 80 VL - 20 IS - 1 SN - 1303-0035-2147-3064 M3 - doi: 10.11616/basbed.v20i53206.645139 UR - https://doi.org/10.11616/basbed.v20i53206.645139 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İLERİ TEKNOLOJİ İHRACATI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ANALİZ %A Habibe Yaman , Onur Sungur %T İLERİ TEKNOLOJİ İHRACATI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ANALİZ %D 2020 %J Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1303-0035-2147-3064 %V 20 %N 1 %R doi: 10.11616/basbed.v20i53206.645139 %U 10.11616/basbed.v20i53206.645139
ISNAD Yaman, Habibe , Sungur, Onur . "İLERİ TEKNOLOJİ İHRACATI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ANALİZ". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 / 1 (Mart 2020): 63-80 . https://doi.org/10.11616/basbed.v20i53206.645139
AMA Yaman H. , Sungur O. İLERİ TEKNOLOJİ İHRACATI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ANALİZ. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 20(1): 63-80.
Vancouver Yaman H. , Sungur O. İLERİ TEKNOLOJİ İHRACATI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ANALİZ. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 20(1): 63-80.
IEEE H. Yaman ve O. Sungur , "İLERİ TEKNOLOJİ İHRACATI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ANALİZ", Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 20, sayı. 1, ss. 63-80, Mar. 2020, doi:10.11616/basbed.v20i53206.645139

   15499    15500  15501   15502

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr