PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ DERSİNDE SEÇİLEN ETKİNLİKLERİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ

Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1, 55 - 73, 01.06.2015

Öz

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ DERSİNDE SEÇİLEN ETKİNLİKLERİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ

Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1, 55 - 73, 01.06.2015

Öz

Bu araştırma, ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin Serbest Zaman Etkinlikleri(SZE) dersinin kullanımına ilişkin görüşlerini, bu derste kullanılan etkinliklerin sıklığını ve seçilen etkinliklerin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik genel tarama türünde, betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de Ağrı ili merkezinde, Milli Eğitim’e bağlı 27 ilkokulda görev yapan 694 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Örneklem, evrendeki okullardan seçkisiz oransız örnekleme yöntemiyle seçilmek suretiyle toplam 20 okulda görev yapan 300 sınıf öğretmeninden oluşturulmuştur. Araştırmada, öğretmenlerin SZE dersine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla, araştırmacı tarafından geliştirilen, Serbest Zaman Etkinlikleri Dersini Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel çözümlemeler, Ki-kare testi ve korelasyon katsayısı kullanılarak yapılmıştır. En düşük anlamlılık düzeyi p

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Semra ŞEN Bu kişi benim


İsmail SARİKAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Şen, S. & Sarikaya, İ. (2015). SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ DERSİNDE SEÇİLEN ETKİNLİKLERİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 55-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/15928/167506