PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DIN EĞITIMINDE BÜTÜNCÜL DÜNYA GÖRÜŞÜ ÇERÇEVESINDE BÜTÜNSEL ÖĞRENME

Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1, 74 - 98, 01.06.2015

Öz

Kaynakça

 • Açıkalın, A. (2014). Felsefe Yapmaya Çağrı. aytacacikalin.com/felsefe-yap- maya-cagri adresinden alınmıştır
 • Ali Yazıcıoğlu, S. (2012). Bİlİmİn Doğasi Öğretİmİnde Bütüncül Bİr Yakla- şim Farkli Branşlardan Öğretmenlerİn Bİlİmİn Doğasi Algilari Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Anabilim Dalı. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Avcı, A. (2014). Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Türdav Yayınları.
 • Aydın, M. Ş. (1998). Eğitim Tarihi Araştırmaları Üzerine Notlar. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 83-98.
 • Bozkurt, S. (2006). Temas Bİçİmlerİyle Bağlanma Stİllerİ Ve Kİşİlerarasi Şemalar Arasindakİ İlİşkİnİn İncelenmesİ. Ankara: Ankara Ünİversİ- tesİ Sosyal Bİlİmler Enstİtüsü Psİkolojİ Bölümü Doktora Tezi.
 • Cevizci, A. (2011). Eğitim Felsefesi. İstanbul: Say Yayınları.
 • Çamdibi, H. M. (2011). Şahsiyetin Gelişiminde Bütünlük ve Kendilik. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 9-19.
 • Demir, Ö. (2013). Kur’an Kavramları Bağlamında Yaşam Boyu Salih Amel. Ankara: Araştırma Yayınları.
 • Erdem, H. S. (2010). İnsan Şahsiyetinin Gelişimine Holistik Bakış: Fel- sefi Perspektiften Davranışçı ve Bilişselci Ekolün Eleştirisi. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 179-194.
 • Gurbetoğlu, A. (2011). Tozlu’nun Eğitim Anlayışında Düşünce Eğitiminin Yeri Ve Önemi. Eğitimden Felsefe’ye Necmettin Tozlu Armağanı. içinde Ankara: Hanger Matbacılık.
 • Gültekin, M., Cigerci , F. M., & Merç, A. (2013). Holistic Eğitim. Journal of Education and Future, 53-60.
 • Huitt, W. (2011). A Holistic View of Education and Schooling: Guiding Students to. http://www.edpsycinteractive.org/papers/holistic-view-of- schooling-rev.pdf adresinden alınmıştır
 • Kara, U. (2013). İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri. Ankara: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Kokkidou, M. (2008). The School as a Workshop for Art and Creativity: the holistic approach to the field of aesthetic education.
 • Korkmaz, E. K. (2014). Sosyal Yapilandirmaci Öğrenme Ortami Tasarimi- nin, Öğrencİlerİn Kültürlerarasi Duyarliliğina ve Etnİkmerkezcİlİğİne Etkİsİ. İstanbul: Yildiz Teknİk Ünİversİtesİ Sosyal Bİlİmler Enstİtüsü Eğİtİm Bİlİmlerİ Ana Bİlİm Dali Eğİtİm Programlari Öğretİm Dokto- ra Programi .
 • Kutluer, İ. (2004). Fizik Varlığın Ötesinde: Gayb Kavramı Felsefi Açıdan Nasıl Ele Alınabilir? Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: (İslam Düşünce- sinde Gayb Problemi-II), 215-243.
 • Mukul, İ. (2008). Coğrafya Bİlİmİnİn Bütünsellİğİ Ya Da Farkliliklarin Bir- liği. http://key35.key.net.tr/index.php/ebt/article/view/209/pdf adresin- den alınmıştır
 • Oruç, C. (2008). Dİn Eğİtİmİnİn Hedeflerİ. Fırat Üniversitesi İlahİyat Fa- kültesİ Dergİsİ.
 • Öztürk, M. (2014). Yapilandirmaci EğŞtŞm Kuraminin Felsefi Temelleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı.
 • Sönmez, V. (2010). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Anı Yayınları.
 • Sönmez, V. (2011). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayınları.
 • Şener, S. (2011). Bilgi ve Toplumsal Dinamizm, Eğitimden Felsefe’ye Nec- mettin Tozlu Armağanı. Ankara: Hanger Matbacılık.
 • Şimşek, A. (2008). Tarih Derslerinde Bütünsel Öğrenme: Gestaltçı Yaklaşımdan Holistik Yaklaşıma Bir Bakış Denemesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi .
 • Tanilli, S. (2005). Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz? İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Taslamam, C. (2007). Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı. İstanbul: İstanbul Ya- yınevi.
 • Tunçel, A. (2013). Siyaset Felsefesi-II. Ankara : Anadolu Üniversitesi Açı- köğretim Fakültesi Yayınları.
 • Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi. Ankara: Eylül Yayınları.
 • Wulf, C. (2010). Eğitim Bilimi. (H. H. arkadaşları, Çev.) Ankara: Dipnot Ya- yınları.
 • Yayla, A. (2011). Eğitim Kavramının Etik Açıdan Aanalizi. Eğitimden Felsefe’ye Necmettin Tozlu Armağanı. içinde Hanger Yayıncılık. URL-1
 • ( https://en.wikipedia.org/wiki/Holism) (URL-2)
 • (http://www.philosophybasics.com/branch_holism.html) (URL-3)
 • (http://www.ozgunsosyaldusunce.com/index.php?option=com_content&vie
 • w=article&id=298:tuerk-toplum-dueuencesine-medeniyet-kueltuer-zihniyet
 • sanayi-balamnda-buetuencuel-bir-yaklam&catid=66:docdrosman-imek- &Itemid=66) (URL-4)
 • (http://slideplayer.biz.tr/slide/2941976/) URL- 5,
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Holistic_education 3.7.2015 URL-6
 • http://www.scotthyoung.com/blog/Programs/HolisticLearning EBook.pdf

DIN EĞITIMINDE BÜTÜNCÜL DÜNYA GÖRÜŞÜ ÇERÇEVESINDE BÜTÜNSEL ÖĞRENME

Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1, 74 - 98, 01.06.2015

Öz

Bu araştırmada bütünsel eğitim ve öğrenme teorilerinden hareket ile din eğitiminde bütünsel öğrenmenin imkânları araştırılmıştır. Bunun için de öncelikle bütünsellik, bütünsel eğitim ve bütünsel öğrenme kuramları teorik çerçevede ele alınmıştır. Çalışma, teorik arka plan olarak holistik eğitim, yapılandırmacı ve gestaltçı öğrenme teorileri ile sınırlandırılmıştır. Elde edilen sonuçlar din eğitimi özel alanı ile ilişkilendirilmiş; din eğitimi alanında bütünsel eğitim ve öğrenmenin imkânı araştırılmıştır. İslam dininde tevhid, varlık, zaman, bilgi, değer ve insan kavramları “bütüncül bir dünya görüşü” oluşturması bağlamında değerlendirilmiştir. Buradan hareketle de din eğitiminde bütünsel öğrenmenin gerçekleşebilmesinin “bütüncül bir dünya görüşü” ile mümkün olabileceği sonucuna varılmıştır

Kaynakça

 • Açıkalın, A. (2014). Felsefe Yapmaya Çağrı. aytacacikalin.com/felsefe-yap- maya-cagri adresinden alınmıştır
 • Ali Yazıcıoğlu, S. (2012). Bİlİmİn Doğasi Öğretİmİnde Bütüncül Bİr Yakla- şim Farkli Branşlardan Öğretmenlerİn Bİlİmİn Doğasi Algilari Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Anabilim Dalı. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Avcı, A. (2014). Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Türdav Yayınları.
 • Aydın, M. Ş. (1998). Eğitim Tarihi Araştırmaları Üzerine Notlar. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 83-98.
 • Bozkurt, S. (2006). Temas Bİçİmlerİyle Bağlanma Stİllerİ Ve Kİşİlerarasi Şemalar Arasindakİ İlİşkİnİn İncelenmesİ. Ankara: Ankara Ünİversİ- tesİ Sosyal Bİlİmler Enstİtüsü Psİkolojİ Bölümü Doktora Tezi.
 • Cevizci, A. (2011). Eğitim Felsefesi. İstanbul: Say Yayınları.
 • Çamdibi, H. M. (2011). Şahsiyetin Gelişiminde Bütünlük ve Kendilik. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 9-19.
 • Demir, Ö. (2013). Kur’an Kavramları Bağlamında Yaşam Boyu Salih Amel. Ankara: Araştırma Yayınları.
 • Erdem, H. S. (2010). İnsan Şahsiyetinin Gelişimine Holistik Bakış: Fel- sefi Perspektiften Davranışçı ve Bilişselci Ekolün Eleştirisi. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 179-194.
 • Gurbetoğlu, A. (2011). Tozlu’nun Eğitim Anlayışında Düşünce Eğitiminin Yeri Ve Önemi. Eğitimden Felsefe’ye Necmettin Tozlu Armağanı. içinde Ankara: Hanger Matbacılık.
 • Gültekin, M., Cigerci , F. M., & Merç, A. (2013). Holistic Eğitim. Journal of Education and Future, 53-60.
 • Huitt, W. (2011). A Holistic View of Education and Schooling: Guiding Students to. http://www.edpsycinteractive.org/papers/holistic-view-of- schooling-rev.pdf adresinden alınmıştır
 • Kara, U. (2013). İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri. Ankara: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Kokkidou, M. (2008). The School as a Workshop for Art and Creativity: the holistic approach to the field of aesthetic education.
 • Korkmaz, E. K. (2014). Sosyal Yapilandirmaci Öğrenme Ortami Tasarimi- nin, Öğrencİlerİn Kültürlerarasi Duyarliliğina ve Etnİkmerkezcİlİğİne Etkİsİ. İstanbul: Yildiz Teknİk Ünİversİtesİ Sosyal Bİlİmler Enstİtüsü Eğİtİm Bİlİmlerİ Ana Bİlİm Dali Eğİtİm Programlari Öğretİm Dokto- ra Programi .
 • Kutluer, İ. (2004). Fizik Varlığın Ötesinde: Gayb Kavramı Felsefi Açıdan Nasıl Ele Alınabilir? Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: (İslam Düşünce- sinde Gayb Problemi-II), 215-243.
 • Mukul, İ. (2008). Coğrafya Bİlİmİnİn Bütünsellİğİ Ya Da Farkliliklarin Bir- liği. http://key35.key.net.tr/index.php/ebt/article/view/209/pdf adresin- den alınmıştır
 • Oruç, C. (2008). Dİn Eğİtİmİnİn Hedeflerİ. Fırat Üniversitesi İlahİyat Fa- kültesİ Dergİsİ.
 • Öztürk, M. (2014). Yapilandirmaci EğŞtŞm Kuraminin Felsefi Temelleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı.
 • Sönmez, V. (2010). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Anı Yayınları.
 • Sönmez, V. (2011). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayınları.
 • Şener, S. (2011). Bilgi ve Toplumsal Dinamizm, Eğitimden Felsefe’ye Nec- mettin Tozlu Armağanı. Ankara: Hanger Matbacılık.
 • Şimşek, A. (2008). Tarih Derslerinde Bütünsel Öğrenme: Gestaltçı Yaklaşımdan Holistik Yaklaşıma Bir Bakış Denemesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi .
 • Tanilli, S. (2005). Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz? İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Taslamam, C. (2007). Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı. İstanbul: İstanbul Ya- yınevi.
 • Tunçel, A. (2013). Siyaset Felsefesi-II. Ankara : Anadolu Üniversitesi Açı- köğretim Fakültesi Yayınları.
 • Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi. Ankara: Eylül Yayınları.
 • Wulf, C. (2010). Eğitim Bilimi. (H. H. arkadaşları, Çev.) Ankara: Dipnot Ya- yınları.
 • Yayla, A. (2011). Eğitim Kavramının Etik Açıdan Aanalizi. Eğitimden Felsefe’ye Necmettin Tozlu Armağanı. içinde Hanger Yayıncılık. URL-1
 • ( https://en.wikipedia.org/wiki/Holism) (URL-2)
 • (http://www.philosophybasics.com/branch_holism.html) (URL-3)
 • (http://www.ozgunsosyaldusunce.com/index.php?option=com_content&vie
 • w=article&id=298:tuerk-toplum-dueuencesine-medeniyet-kueltuer-zihniyet
 • sanayi-balamnda-buetuencuel-bir-yaklam&catid=66:docdrosman-imek- &Itemid=66) (URL-4)
 • (http://slideplayer.biz.tr/slide/2941976/) URL- 5,
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Holistic_education 3.7.2015 URL-6
 • http://www.scotthyoung.com/blog/Programs/HolisticLearning EBook.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ömer DEMİR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Demir, Ö. (2015). DIN EĞITIMINDE BÜTÜNCÜL DÜNYA GÖRÜŞÜ ÇERÇEVESINDE BÜTÜNSEL ÖĞRENME . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 74-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/15928/167507