PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EV TEMELLİ FEN ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNE AİLE KATILIMININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1, 154 - 179, 01.06.2015

Öz

Kaynakça

 • Aksu, F. F. (2014). Fen Derslerinde Ev Temelli Öğrenme Etkinliklerinin Aile Katılımı Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kafkas Üniversitesi, Kars.
 • Anderson K. J., & Mike, M. K. (2007). Parent involvement in education toward an understanding of parents’ decision making. The Journal of Educational Research, 100 (5), 311-323.
 • Anıl, D. (2009). Uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme programı (PISA)’nda Türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri başarılarını etkileyen faktörler. Eğitim ve Bilim, 152 (34), 87-100.
 • Arıkan, Y. D., ve Altun E. (2007). Sınıf ve Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Ödev Sitelerini Kullanımına Yönelik Bir Araştırma. İlköğretim Online, 6(3), 366-376.
 • Aslanargun, E. (2007). Okul aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışması. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 119-132.
 • Balli, S. J,. Wedman J. F. & Demo D. H. (1997). Family involvement with middle-grades homework: effects of differential prompting. The Journal of Experimental Education, 66(1), 31-48.
 • Bevill, L. C. (2007). The Effect of parental involvement upon student achievement and student diligence: A study of stu dents and parents in Grenada. Unpublished doctoral dis sertation, Tennessee State University, Tennessee.
 • Chen, J. J.-L. (2008). Grade-level differences: Relations of parental, teacher and peer support to academic engage ment and achievement among Hong Kong students. School Psychology International, 29 (2), 183-198.
 • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim-Online. 2(2), 28–34.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Tek ve çok değişkenli dağılımlar için sayıltıların analizi, lojistik regresyon analizi, diskriminant regresyon analizi, küme analizi, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, yol analizi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demircan, A. N. (2012). Ortaöğretim okullarında aile katılımı: Ölçek uyarlaması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Diana, B. H. M. (2008): Families, their children’s education, and the public school: an historical review. Marriage & Family Review, 43 (1-2), 39-66.
 • Driessen, G., Smit, F., & Sleegers, P. (2005). Parental involvement and educational achievement. British Educational Research Journal, 31 (4), 509–532.
 • Epstein, J. L. & Van Voorhis, F. L. (2001). More than minutes: Teachers’ roles in designing homework. Educational Psychologist, 36 (3), 181-193.
 • Ersoy, A., ve. Anagün, Ş.S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi ödev sürecine ilişkin görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 58-76.
 • Fan, W., Williams C. M. & Wolters C. A. (2012). Parental Involvement in predicting school motivation: Similar and differential effects across ethnic groups. The Journal of Educational Research, 105 (1), 21-35
 • Fan, X. & Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: a meta-analysis. Educational Psychology Review, 13 (1), 1-22.
 • Fantuzzo, J., Mcwayne, C., & Perry, A.M. (2004). Multiple dimensions of Family Involvement and Their relations to Behavioral and Learning Competencies For urban, Low Income Children, School Psyhology Review, 33(4), 467, 480.
 • Fantuzzo,J., Tighe,E., & Childs, S.(2000). Family Involvement Qestionaire: A Multivariate Assessment of Family Participation in Early Childhood Education. Journal of Educational Psychology, 92(2) 367-376.
 • Gündoğan-Özben, B. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarına ev ödevi çalışmalarının etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Harris, A., & Goodall, J. (2008). Do parents know they matter? Engaging all parents in learning. Educational Re search, 50 (3), 277-289.
 • Henderson, A.T. & Mapp, K.L. (2002). A new wave of evidence: The impact of school, family and community activities on student achievement. Austin: Southwest Educational Laboratory.
 • Hill, N.E. & Craft, C.A. (2003). Parent-school involvement and school performance. Journal of Educational Psychology 95, 74–83.
 • Ho, S. C. (2010). Family influences on science learning among Hong Kong adolescents: What we learned from Pisa. International Journal of Science and Mathematics Education 8, 409-428.
 • Hoover-Dempsey, K. V., Walker, J. M. T., Sandler, H. M., Whetsel, D., Green, C. L., Wilkins, A. S., et al. (2005). Why do parents become ınvolved? Research findings and impli cations. The Elementary School Journal, 106 (2), 105-130.
 • Jeynes, W.H. (2003). A meta-analysis: The effects of parental involvement on minority children’s academic achievement. Education and Urban Society 35, 202–218.
 • Ji, C. S., & Koblinsky, S. A. (2009). Parent involvement in children’s education an exploratory study of urban, Chinese immigrant families. Urban Education, 44, 687-709.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (22. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, S., & Lundeen, C. (2010). Capturing Parents’ Individual and Institutional Interest Toward Involvement in Science Education. J Sci Teacher Educ, 21, 825–841.
 • Keçeli-Kaysılı, B., (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9 (1), 69-83.
 • Kılıç, Z. (2010). İlköğretimde Hayat Bilgisi Dersinde Aile Katılımı Çalışmaları. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kim, Y. (2009). Minority parental involvement and school barriers: Moving the focus away from deficiencies of parents. Educational Research Review 4, 80–102.
 • Kotaman, H. (2008). Türk ana babalarının çocuklarının eğitim öğretimlerine katılım düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 135-149.
 • Lemmer, E. (2011). Making it happen: A grounded theory study of inservice teacher training for parent involvement in schools. Education as Change, 15 (1), 95-106.
 • MEB. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6., 7. ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Memiş, A. D. (2007). Öğrencilerin çalışma oryantasyonlarını etkileyen demografik faktörler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 291-321.
 • Mendez, J.L. (2010). How can parents get involved in preschool? Barriers and engagement in education by ethnic minority parents of children attending Head Start. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology 16(1), 26–36.
 • Pala-Günkan, H. E. (2007). Ailenin ilköğretim öğrencileri nin eğitimi üzerindeki etki düzeyinin belirlenmesi. Yayım lanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Paulu, N., & Martin, M. (1991). Helping your child learn science. Washington, DC: Office of Educational Research and Improvement.
 • Prins, E., & Toso, B. W. (2008). Defining and measuring parenting for educational success: A critical discourse analysis of the parent education profile. American Educational Research Journal, 45 (3), 555-596.
 • Salıcı-Ahioğlu, Ş. (2006). Öğretmen Ve Veli Görüşlerine Göre Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Ailelerin İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma Sürecini Etkileme Biçiminin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Secer, M. (2010). İlköğretim öğrencileri ve öğretmenlerinin performans görevleri ve bu görevlerde internet kullanımı hakkındaki görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Smith-Hill, L. (2007). A Profound Partnership: Parents and Schools Improving Outcomes for Student. Unpublished doctoral dissertation, Willmington College, Ohio.
 • Şad, S. H. ve Gürbüztürk, O. (2013). İlköğretim Birinci Kademe Öğrenci Velilerinin Çocuklarının Eğitimine Katılım Düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(2), 993-1011.
 • Şahin, R., Sanalan, V. A., Bektaş, Ö., ve Kaygısız, Y. (2010). Ebeveynlerin fen okuryazarlık düzeylerinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi başarılarına etkisi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3(1), 125-143.
 • Talib, O., Luan, S., Azhar, S., & Abdullah, N. (2009). Uncovering Malaysian students’ motivation to learning science. European Journal of Social Sciences ,8 (2), 266-276.
 • Tam, V. C. & Chan, R. M. (2009). Parental involvement in primary children’s homework in Hong Kong. The School Community Journal, 19 (2), 81- 100.
 • Tezel-Şahin, F., ve Cevher-Kalburan, F. N. (2009). Aile eğitim programları ve etkililiği: Dünyada neler uygulanıyor? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (1), 1-12.
 • Turanlı, A. S. (2009). Öğretmenlerin ödeve ilişkin görüşleri: Ortamsal etmenlere dair nitel bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(37), 129-143.
 • Uludağ, A. (2008). Elementary preservice teachers’ opinions about parental involvement in elementary children’s education. Teaching and Teacher Education 24, 807–817.
 • Van Voorhis, F. L. (2003). Interactive homework in middle school: Effects on family involvement and science achievement. The Journal of Educational Research, 96(6), 323-338.
 • Van Voorhis, F. L. (2004). Reflecting on the homework ritual: Assignments and designs, Theory into Practice, 43(3), 205-12. Walker, J. M. T., Hoover-Dempsey, K. V., Whetsel, D. R., & Green, C.
 • L. (2004). Parental involvement in homework: A review of current research
 • and its implications for teachers, after school program staff, and parent leaders.
 • Cambridge, MA: Harvard Family Research Project; Harvard Graduate School of Education. West, A., Noden, P., Edge, A., & David, M. (1998). Parental involvement
 • in education in and out of school. British Educational Research Journal, 24 (4), 461-484. Wingard, L., & Forsberg, L., (2009). Parent involvement in children’s
 • homework in American and Swedish dual-earner families. Journal of
 • Pragmatics 41 (8), 1576-1595.
 • Xu, J. (2007): Middle‐School Homework Management: More than just Gender and Family Involvement, Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 27(2, 173-189).
 • Yenilmez, K., ve Duman, A. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 251-268.
 • Yuladır, C. ve Doğan, S. (2009). Fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin ev ödevi performansını arttırmaya yönelik bir eylem araştırması. Journal of Arts and Sciences, 12, 211-238.

EV TEMELLİ FEN ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNE AİLE KATILIMININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1, 154 - 179, 01.06.2015

Öz

Bu araştırmada ortaokulda öğrenim gören çocukların ailelerinin, çocuklarının fen derslerinde ev temelli öğrenme etkinliklerine katılımının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 580 öğrenci velisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan velilere yönelik “Öğrencilerin Ev Temelli Öğrenme Etkinliklerine Aile Katılımı Ölçeği (ÖETÖE-AKÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen bulgulardan velilerin katılım düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür. Velilerin aktif katılım düzeyleri, katılım konusunda kendini geliştirme çabaları ve yetersizlik algılarının velinin öğrenim düzeyine göre farklılaştığı bulunmuştur. Velilerin aktif katılım düzeylerinin ve yetersizlik algılarının velilerin gelir düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan ebeveynlerin çocuklarının ev temelli öğrenme etkinliklerine aktif katılımlarının, yetersizlik algılarının, sorumluluk algılarının ve katılım konusunda kendilerini geliştirme çabalarının çocuklarının okuduğu sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan ebeveynlerin meslek gruplarına göre çocuklarının ev temelli öğrenme etkinliklerine aktif katılımlarının, yetersizlik algılarının ve katılım konusunda kendilerini geliştirme çabalarının anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Aksu, F. F. (2014). Fen Derslerinde Ev Temelli Öğrenme Etkinliklerinin Aile Katılımı Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kafkas Üniversitesi, Kars.
 • Anderson K. J., & Mike, M. K. (2007). Parent involvement in education toward an understanding of parents’ decision making. The Journal of Educational Research, 100 (5), 311-323.
 • Anıl, D. (2009). Uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme programı (PISA)’nda Türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri başarılarını etkileyen faktörler. Eğitim ve Bilim, 152 (34), 87-100.
 • Arıkan, Y. D., ve Altun E. (2007). Sınıf ve Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Ödev Sitelerini Kullanımına Yönelik Bir Araştırma. İlköğretim Online, 6(3), 366-376.
 • Aslanargun, E. (2007). Okul aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışması. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 119-132.
 • Balli, S. J,. Wedman J. F. & Demo D. H. (1997). Family involvement with middle-grades homework: effects of differential prompting. The Journal of Experimental Education, 66(1), 31-48.
 • Bevill, L. C. (2007). The Effect of parental involvement upon student achievement and student diligence: A study of stu dents and parents in Grenada. Unpublished doctoral dis sertation, Tennessee State University, Tennessee.
 • Chen, J. J.-L. (2008). Grade-level differences: Relations of parental, teacher and peer support to academic engage ment and achievement among Hong Kong students. School Psychology International, 29 (2), 183-198.
 • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim-Online. 2(2), 28–34.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Tek ve çok değişkenli dağılımlar için sayıltıların analizi, lojistik regresyon analizi, diskriminant regresyon analizi, küme analizi, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, yol analizi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demircan, A. N. (2012). Ortaöğretim okullarında aile katılımı: Ölçek uyarlaması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Diana, B. H. M. (2008): Families, their children’s education, and the public school: an historical review. Marriage & Family Review, 43 (1-2), 39-66.
 • Driessen, G., Smit, F., & Sleegers, P. (2005). Parental involvement and educational achievement. British Educational Research Journal, 31 (4), 509–532.
 • Epstein, J. L. & Van Voorhis, F. L. (2001). More than minutes: Teachers’ roles in designing homework. Educational Psychologist, 36 (3), 181-193.
 • Ersoy, A., ve. Anagün, Ş.S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi ödev sürecine ilişkin görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 58-76.
 • Fan, W., Williams C. M. & Wolters C. A. (2012). Parental Involvement in predicting school motivation: Similar and differential effects across ethnic groups. The Journal of Educational Research, 105 (1), 21-35
 • Fan, X. & Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: a meta-analysis. Educational Psychology Review, 13 (1), 1-22.
 • Fantuzzo, J., Mcwayne, C., & Perry, A.M. (2004). Multiple dimensions of Family Involvement and Their relations to Behavioral and Learning Competencies For urban, Low Income Children, School Psyhology Review, 33(4), 467, 480.
 • Fantuzzo,J., Tighe,E., & Childs, S.(2000). Family Involvement Qestionaire: A Multivariate Assessment of Family Participation in Early Childhood Education. Journal of Educational Psychology, 92(2) 367-376.
 • Gündoğan-Özben, B. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarına ev ödevi çalışmalarının etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Harris, A., & Goodall, J. (2008). Do parents know they matter? Engaging all parents in learning. Educational Re search, 50 (3), 277-289.
 • Henderson, A.T. & Mapp, K.L. (2002). A new wave of evidence: The impact of school, family and community activities on student achievement. Austin: Southwest Educational Laboratory.
 • Hill, N.E. & Craft, C.A. (2003). Parent-school involvement and school performance. Journal of Educational Psychology 95, 74–83.
 • Ho, S. C. (2010). Family influences on science learning among Hong Kong adolescents: What we learned from Pisa. International Journal of Science and Mathematics Education 8, 409-428.
 • Hoover-Dempsey, K. V., Walker, J. M. T., Sandler, H. M., Whetsel, D., Green, C. L., Wilkins, A. S., et al. (2005). Why do parents become ınvolved? Research findings and impli cations. The Elementary School Journal, 106 (2), 105-130.
 • Jeynes, W.H. (2003). A meta-analysis: The effects of parental involvement on minority children’s academic achievement. Education and Urban Society 35, 202–218.
 • Ji, C. S., & Koblinsky, S. A. (2009). Parent involvement in children’s education an exploratory study of urban, Chinese immigrant families. Urban Education, 44, 687-709.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (22. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, S., & Lundeen, C. (2010). Capturing Parents’ Individual and Institutional Interest Toward Involvement in Science Education. J Sci Teacher Educ, 21, 825–841.
 • Keçeli-Kaysılı, B., (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9 (1), 69-83.
 • Kılıç, Z. (2010). İlköğretimde Hayat Bilgisi Dersinde Aile Katılımı Çalışmaları. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kim, Y. (2009). Minority parental involvement and school barriers: Moving the focus away from deficiencies of parents. Educational Research Review 4, 80–102.
 • Kotaman, H. (2008). Türk ana babalarının çocuklarının eğitim öğretimlerine katılım düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 135-149.
 • Lemmer, E. (2011). Making it happen: A grounded theory study of inservice teacher training for parent involvement in schools. Education as Change, 15 (1), 95-106.
 • MEB. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6., 7. ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Memiş, A. D. (2007). Öğrencilerin çalışma oryantasyonlarını etkileyen demografik faktörler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 291-321.
 • Mendez, J.L. (2010). How can parents get involved in preschool? Barriers and engagement in education by ethnic minority parents of children attending Head Start. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology 16(1), 26–36.
 • Pala-Günkan, H. E. (2007). Ailenin ilköğretim öğrencileri nin eğitimi üzerindeki etki düzeyinin belirlenmesi. Yayım lanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Paulu, N., & Martin, M. (1991). Helping your child learn science. Washington, DC: Office of Educational Research and Improvement.
 • Prins, E., & Toso, B. W. (2008). Defining and measuring parenting for educational success: A critical discourse analysis of the parent education profile. American Educational Research Journal, 45 (3), 555-596.
 • Salıcı-Ahioğlu, Ş. (2006). Öğretmen Ve Veli Görüşlerine Göre Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Ailelerin İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma Sürecini Etkileme Biçiminin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Secer, M. (2010). İlköğretim öğrencileri ve öğretmenlerinin performans görevleri ve bu görevlerde internet kullanımı hakkındaki görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Smith-Hill, L. (2007). A Profound Partnership: Parents and Schools Improving Outcomes for Student. Unpublished doctoral dissertation, Willmington College, Ohio.
 • Şad, S. H. ve Gürbüztürk, O. (2013). İlköğretim Birinci Kademe Öğrenci Velilerinin Çocuklarının Eğitimine Katılım Düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(2), 993-1011.
 • Şahin, R., Sanalan, V. A., Bektaş, Ö., ve Kaygısız, Y. (2010). Ebeveynlerin fen okuryazarlık düzeylerinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi başarılarına etkisi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3(1), 125-143.
 • Talib, O., Luan, S., Azhar, S., & Abdullah, N. (2009). Uncovering Malaysian students’ motivation to learning science. European Journal of Social Sciences ,8 (2), 266-276.
 • Tam, V. C. & Chan, R. M. (2009). Parental involvement in primary children’s homework in Hong Kong. The School Community Journal, 19 (2), 81- 100.
 • Tezel-Şahin, F., ve Cevher-Kalburan, F. N. (2009). Aile eğitim programları ve etkililiği: Dünyada neler uygulanıyor? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (1), 1-12.
 • Turanlı, A. S. (2009). Öğretmenlerin ödeve ilişkin görüşleri: Ortamsal etmenlere dair nitel bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(37), 129-143.
 • Uludağ, A. (2008). Elementary preservice teachers’ opinions about parental involvement in elementary children’s education. Teaching and Teacher Education 24, 807–817.
 • Van Voorhis, F. L. (2003). Interactive homework in middle school: Effects on family involvement and science achievement. The Journal of Educational Research, 96(6), 323-338.
 • Van Voorhis, F. L. (2004). Reflecting on the homework ritual: Assignments and designs, Theory into Practice, 43(3), 205-12. Walker, J. M. T., Hoover-Dempsey, K. V., Whetsel, D. R., & Green, C.
 • L. (2004). Parental involvement in homework: A review of current research
 • and its implications for teachers, after school program staff, and parent leaders.
 • Cambridge, MA: Harvard Family Research Project; Harvard Graduate School of Education. West, A., Noden, P., Edge, A., & David, M. (1998). Parental involvement
 • in education in and out of school. British Educational Research Journal, 24 (4), 461-484. Wingard, L., & Forsberg, L., (2009). Parent involvement in children’s
 • homework in American and Swedish dual-earner families. Journal of
 • Pragmatics 41 (8), 1576-1595.
 • Xu, J. (2007): Middle‐School Homework Management: More than just Gender and Family Involvement, Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 27(2, 173-189).
 • Yenilmez, K., ve Duman, A. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 251-268.
 • Yuladır, C. ve Doğan, S. (2009). Fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin ev ödevi performansını arttırmaya yönelik bir eylem araştırması. Journal of Arts and Sciences, 12, 211-238.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Feridun Fikret AKSU Bu kişi benim


Ataman KARAÇÖP Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Aksu, F. F. & Karaçöp, A. (2015). EV TEMELLİ FEN ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNE AİLE KATILIMININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 154-179 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/15928/167510