PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1, 223 - 236, 01.06.2015

Öz

Kaynakça

 • Açışlı, S., Altun Yalçın, S., & Yılmaz, Z. A. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27 - 30 Haziran, Niğde.
 • Adams, W. K., Perkins, K. K., Podolefsky, N. S., Dubson, M., Finkelstein, N. D., & Wieman, C. E. (2006). New instrument for measuring student beliefs about physics and learning physics: The Colorado Learning Attitudes about Science Survey, Physical Review Special Topics - Physics Education Research, 2, 010101.
 • Aiken, L. R., & Aiken, D. R. (1969). Recent research on attitudes concerning science. Science Education, 53, 295–305.
 • Aypay, A., Erdogan, M., & Sozer, M.A (2007). Variation among schools on classroom practices in science based on TIMSS–1999 in Turkey. Journal of Research in Science Teaching, 44 (10), 1417-1435.
 • Baykul, Y. (1990). İlkokul Beşinci Sınıftan Lise ve Dengi Okulların Son Sınıflarına Kadar Matematik ve Fen Derslerine Karşı Tutumda Görülen Değişmeler ve Öğrenci Seçme Sınavındaki Başarı ile İlişkili Olduğu Düşünülen Bazı Faktörler. ÖSYM Yayınları, Ankara.
 • Baysan, C. & Tekarslan, E. (1998). Davranış bilimleri. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Bohner, G. & Wänke, M. (2002). Attitudes and Attitude Change. Hove. (UK) Psychology Press.
 • Boylan. C. (1996) Attitudes Toward Teaching And Taking Science Course A Correlation Between Teachers and Students. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Michigan Üniversitesi.
 • Çoban, A. & Hançer, A. H. (2006). Fizik Dersinin Lise Programları ve ÖSS Soruları Açısından Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 14 (2), 431-440.
 • Çepni, S., Kara Y. & Cil E. (2012). Middle School Science and Items of High School Entrance Examination: Examining the Gap in Turkey. Journal of Testing and Evaluation, 40 (3), 501-511.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education, (6th ed.). New York: Routledge.
 • Değermenci, A. (2009). Bağlam temelli 9.sınıf dalgalar ünitesine yönelik materyal geliştirme, uygulama ve değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Demirci, N. (2004). Students’ attitudes toward introductory physics course, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 33-40.
 • Dickinson, V. L. & Flick, L. B. (1998). Beating the system: Course structure and student strategies in traditional introductory undergraduate physics course, School Science and Mathematics, 98, 238-246.
 • Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Fort Worth, TX: Harcourt.
 • Eryılmaz, A., Yıldız, İ., & Akın, S. (2011). Investigating of Relationships between Attitudes towards Physics Laboratories, Motivation and Amotivation for the Class Engagement. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education (Special Issue), 59-64.
 • Fortun, D. (1994). Creating an atmosphere in physics for the motivation of Asian students. Phyiscs Education, 29(2), 74-76.
 • Hussain, S., Tayyab, A., Maqsud, A., Sarfaraz, A., & Nasir, A. (2011). The Effectiveness of scientific attitude toward Physics teaching through Inquiry Method Verses Traditional Teaching Lecture Method of female students at Secondary School Level in Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 3, 441-446.
 • Kahle, J.B., 1983. The Disadvantaged Majority: Science Education For Women. ERIC: No. ED 242 561.
 • Kanai, K. & Norman, J.(1997). Systemic reform evaluation: gender differences in student attitudes toward science and mathematics. In P. A. Rubba, P.F. Keig, and James A. Rye (Eds.) Proceedings of the 1997 Annual International Conference of the Association for the Education of Teachers in Science (pp. 532-583).
 • Kaya, H., & Böyük, U. (2011). Attitude towards physics lessons and physical experiments of the high school students. European Journal of Physics Education, 2(1), 38-49.
 • Koballa, T. R. (1988) Attitude and Related Concepts in Science Education. Science Education, 72, 115-126.
 • Kurnaz, M. A. & Yiğit, N. (2010). Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 4(1), 29-49.
 • Kurnaz, M. A., Yiğit, N. & Bayraktar, G. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Fiziğe Karşı Tutumları: Yeni Fizik Öğretim Programına Yönelik Bir İnceleme. II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 29 Nisan – 2 Mayıs, Antalya, Türkiye.
 • Kurnaz, M. A. & Çepni, S. (2012). An Evaluation of Changes to the Turkish High School Physics Curriculum. International Education Studies, 5(5), 92-108.
 • Kuzgun, Y. & Deryakulu, D. (2006). Bireysel Farklılıklar ve Eğitime Yansımaları. Y. Kuzgun, & D. Deryakulu (Ed.), Eğitimde Bireysel Farklılıklar, Sy. 1-13, 2. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Laforgia, J. (1988). The affective domain related to science education and its evaluation. Science Education, 72, 407–421
 • Leung, F.K. (2002). Behind the high achievement of East Asian students. Educational Research and Evaluation, 8, 87–108.
 • Maskan, A. K. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Temel Fizik, Biyofizik Ve Medikal Fizik Derslerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. 6. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler Cilt 1, 403-408.
 • McLoad, D.B. (1992). Research on affect in mathematics education: A reconceptualization In D. A. Grouws (Ed.) Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 575-596). New York: Mac Millan.
 • MEB (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4 ve 5. sınıflar ) öğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB (2007). Ortaöğretim Fizik Dersi 9. Sınıf Öğretim Programı, TTKB, Ankara.
 • MEB, (2013). Ortaöğretim Fizik Dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) Öğretim Programı, TTKB, Ankara.
 • Milner-Bolotin, M., Antimirova, T., Noack, A. & Petrov, A. (2011). Attitudes about science and conceptual physics learning in university introductory physics courses. Physical Review Special Topics - Physics Education Research 7, 020107.
 • Mullis, I. V. S. et al. (2000). TIMSS 1999 international mathematics report: Findings from IEA’s repeat of the third international mathematics and science study at eighth grade. Chestnut Hill, MA: The International Study Center: Boston College Lynch School of Education.
 • Neathery, M. F. (1997). Elementary and secondary students’ perceptions toward science and the correlation with gender, ethnicity, ability, grade, and science achievement. Electronic Journal of Science Education, 2(1).
 • Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersine yönelik bir tutum ölçeğinin gelistirilmesi. İlköğretim Online, 7(3), 627-639.
 • Olusola, O. O., & Rotimi, C.O. (2012). Attitudes of Students towards the Study of Physics in College of Education Ikere Ekiti. American International Journal of Contemporary Research, 2(12), 86-89.
 • Öner, N. (1997). Türkiye’de kullanılan psikolojik testler. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Petty, R. (1995). Attitude change. In A. Tesser (Ed.), Advanced social psychology. New York: NY, McGraw-Hill.
 • Reid, N. & Skryabina, E. A. (2002). Attitudes towards Physics. Research in Science & Technological Education, 20(1), 67-81.
 • Reid, N. (2006) Thoughts on attitude measurement. Research in Science & Technological Education, 24(1), 3–27.
 • Redish, E. F., Saul, J. M., & Steinberg, R. N. (1998). Student expectations in introductory physics, American Journal of Physics, 66(3), 212.
 • Savaş E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 113-132.
 • Schibeci, R. A. (1984). Attitudes To Science: An Update. Studies in Science Education 11, 26-59.
 • Schibeci, R.A. & Riley, J.P. (1986). Influence of Students’ Background and Perceptions on Science Attitudes and Achievement. Journal of Research in Science Teaching, 23, 177- 187.
 • Sencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Soomro, A. Q.,Qaisrani, M. N., & Uqaili, M. A. (2011). Measuring Students’ Attitudes towards Learning Physics: Experimental Research. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(11): 2282-2288.
 • Stefan, M. & Ciomoş, F. (2010). The 8th And 9th Grades Students’ Attitude towards Teaching and Learning Physics. Acta Didactica Napocensia, 3(3), 7-14.
 • Sungur, S. & Tekkaya, C. (2003) Students Achievement in Human Circular Cystem Unit: The Effect of Reasoning Ability and Gender. Journal of Science Education Tecnology, 12, 29-64.
 • Tekbıyık, A. & Akdeniz, A.R. (2010). Ortaöğretim öğrencilerine yönelik güncel tutum ölçeği:Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 7(4), 134-144.
 • Temiz, B.K. (2001). Lise 1. Sınıf Fizik Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Uygunluğunun İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tezbasaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. İkinci baskı, Türk Psikologlar derneği yayınları, Ankara.
 • Wilkins, J. L. M. & Ma, X. (2003). Modeling change in student attitude toward and beliefs about mathematics. Journal of Education Research, 97(1), 52-63.
 • Yayan, B. & Berberoğlu, G., (2004). A re-analysis of the TIMSS 1999 mathematics assessment data of the Turkish students. Studies in Educational Evaluation, 30, 87–104.
 • Zacharia, Z. (2003). Beliefs, Attitudes And Intentions of Science Teachers Regarding The Educational Use of Computer Simulations and Inquiry- Based Experiments in Physics. Journal of Research in Science Teaching, 40(8), 792-823.

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1, 223 - 236, 01.06.2015

Öz

Bu çalışma, 2007 Fizik Dersi Öğretim Programı’nın öğrenci tutumları üzerindeki etkilerini sınıf seviyesi, cinsiyet ve anne-baba eğitim durumu değişkenleri açısından inceleme amacıyla yürütülmüştür. Çalışma tarama yöntemiyle yürütülmüştür. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki bir il merkezinde öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri çalışmanın evrenini ve tesadüfî olarak seçilmiş 991 ortaöğretim öğrencisi çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler, 4’lü likert tipinde ve cronbach-alfa iç tutarlık katsayısı 0,95 olan üç alt faktörlü bir ölçekle toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS programında tek ve iki yönlü MANOVA, bağımsız gruplar t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları öğrencilerin fiziğe karşı tutumlarında sınıf değişkeni açısından anlamlı farklılık olduğunu ve cinsiyet ve anne-baba öğrenim durumu değişkeni açısından anlamlı farklılığın olmadığını göstermiştir. Sınıf değişkeni açısından anlamlı farklılık dokuzuncu sınıfların tutum puanları ortalamalarının üst sınıfların ortalamalarından ayrı ayrı büyük olmasından kaynaklanmaktadır. Bulgular ışığında, öğretim programının sınıf seviyesi arttıkça fiziğe karşı pozitif tutum geliştirmede yeterli olmadığı ancak cinsiyet ve anne-baba öğrenim durumu değişkenleri için tutum farklılıklarına neden olmadığı belirlenmiştir

Kaynakça

 • Açışlı, S., Altun Yalçın, S., & Yılmaz, Z. A. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27 - 30 Haziran, Niğde.
 • Adams, W. K., Perkins, K. K., Podolefsky, N. S., Dubson, M., Finkelstein, N. D., & Wieman, C. E. (2006). New instrument for measuring student beliefs about physics and learning physics: The Colorado Learning Attitudes about Science Survey, Physical Review Special Topics - Physics Education Research, 2, 010101.
 • Aiken, L. R., & Aiken, D. R. (1969). Recent research on attitudes concerning science. Science Education, 53, 295–305.
 • Aypay, A., Erdogan, M., & Sozer, M.A (2007). Variation among schools on classroom practices in science based on TIMSS–1999 in Turkey. Journal of Research in Science Teaching, 44 (10), 1417-1435.
 • Baykul, Y. (1990). İlkokul Beşinci Sınıftan Lise ve Dengi Okulların Son Sınıflarına Kadar Matematik ve Fen Derslerine Karşı Tutumda Görülen Değişmeler ve Öğrenci Seçme Sınavındaki Başarı ile İlişkili Olduğu Düşünülen Bazı Faktörler. ÖSYM Yayınları, Ankara.
 • Baysan, C. & Tekarslan, E. (1998). Davranış bilimleri. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Bohner, G. & Wänke, M. (2002). Attitudes and Attitude Change. Hove. (UK) Psychology Press.
 • Boylan. C. (1996) Attitudes Toward Teaching And Taking Science Course A Correlation Between Teachers and Students. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Michigan Üniversitesi.
 • Çoban, A. & Hançer, A. H. (2006). Fizik Dersinin Lise Programları ve ÖSS Soruları Açısından Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 14 (2), 431-440.
 • Çepni, S., Kara Y. & Cil E. (2012). Middle School Science and Items of High School Entrance Examination: Examining the Gap in Turkey. Journal of Testing and Evaluation, 40 (3), 501-511.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education, (6th ed.). New York: Routledge.
 • Değermenci, A. (2009). Bağlam temelli 9.sınıf dalgalar ünitesine yönelik materyal geliştirme, uygulama ve değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Demirci, N. (2004). Students’ attitudes toward introductory physics course, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 33-40.
 • Dickinson, V. L. & Flick, L. B. (1998). Beating the system: Course structure and student strategies in traditional introductory undergraduate physics course, School Science and Mathematics, 98, 238-246.
 • Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Fort Worth, TX: Harcourt.
 • Eryılmaz, A., Yıldız, İ., & Akın, S. (2011). Investigating of Relationships between Attitudes towards Physics Laboratories, Motivation and Amotivation for the Class Engagement. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education (Special Issue), 59-64.
 • Fortun, D. (1994). Creating an atmosphere in physics for the motivation of Asian students. Phyiscs Education, 29(2), 74-76.
 • Hussain, S., Tayyab, A., Maqsud, A., Sarfaraz, A., & Nasir, A. (2011). The Effectiveness of scientific attitude toward Physics teaching through Inquiry Method Verses Traditional Teaching Lecture Method of female students at Secondary School Level in Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 3, 441-446.
 • Kahle, J.B., 1983. The Disadvantaged Majority: Science Education For Women. ERIC: No. ED 242 561.
 • Kanai, K. & Norman, J.(1997). Systemic reform evaluation: gender differences in student attitudes toward science and mathematics. In P. A. Rubba, P.F. Keig, and James A. Rye (Eds.) Proceedings of the 1997 Annual International Conference of the Association for the Education of Teachers in Science (pp. 532-583).
 • Kaya, H., & Böyük, U. (2011). Attitude towards physics lessons and physical experiments of the high school students. European Journal of Physics Education, 2(1), 38-49.
 • Koballa, T. R. (1988) Attitude and Related Concepts in Science Education. Science Education, 72, 115-126.
 • Kurnaz, M. A. & Yiğit, N. (2010). Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 4(1), 29-49.
 • Kurnaz, M. A., Yiğit, N. & Bayraktar, G. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Fiziğe Karşı Tutumları: Yeni Fizik Öğretim Programına Yönelik Bir İnceleme. II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 29 Nisan – 2 Mayıs, Antalya, Türkiye.
 • Kurnaz, M. A. & Çepni, S. (2012). An Evaluation of Changes to the Turkish High School Physics Curriculum. International Education Studies, 5(5), 92-108.
 • Kuzgun, Y. & Deryakulu, D. (2006). Bireysel Farklılıklar ve Eğitime Yansımaları. Y. Kuzgun, & D. Deryakulu (Ed.), Eğitimde Bireysel Farklılıklar, Sy. 1-13, 2. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Laforgia, J. (1988). The affective domain related to science education and its evaluation. Science Education, 72, 407–421
 • Leung, F.K. (2002). Behind the high achievement of East Asian students. Educational Research and Evaluation, 8, 87–108.
 • Maskan, A. K. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Temel Fizik, Biyofizik Ve Medikal Fizik Derslerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. 6. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler Cilt 1, 403-408.
 • McLoad, D.B. (1992). Research on affect in mathematics education: A reconceptualization In D. A. Grouws (Ed.) Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 575-596). New York: Mac Millan.
 • MEB (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4 ve 5. sınıflar ) öğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB (2007). Ortaöğretim Fizik Dersi 9. Sınıf Öğretim Programı, TTKB, Ankara.
 • MEB, (2013). Ortaöğretim Fizik Dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) Öğretim Programı, TTKB, Ankara.
 • Milner-Bolotin, M., Antimirova, T., Noack, A. & Petrov, A. (2011). Attitudes about science and conceptual physics learning in university introductory physics courses. Physical Review Special Topics - Physics Education Research 7, 020107.
 • Mullis, I. V. S. et al. (2000). TIMSS 1999 international mathematics report: Findings from IEA’s repeat of the third international mathematics and science study at eighth grade. Chestnut Hill, MA: The International Study Center: Boston College Lynch School of Education.
 • Neathery, M. F. (1997). Elementary and secondary students’ perceptions toward science and the correlation with gender, ethnicity, ability, grade, and science achievement. Electronic Journal of Science Education, 2(1).
 • Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersine yönelik bir tutum ölçeğinin gelistirilmesi. İlköğretim Online, 7(3), 627-639.
 • Olusola, O. O., & Rotimi, C.O. (2012). Attitudes of Students towards the Study of Physics in College of Education Ikere Ekiti. American International Journal of Contemporary Research, 2(12), 86-89.
 • Öner, N. (1997). Türkiye’de kullanılan psikolojik testler. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Petty, R. (1995). Attitude change. In A. Tesser (Ed.), Advanced social psychology. New York: NY, McGraw-Hill.
 • Reid, N. & Skryabina, E. A. (2002). Attitudes towards Physics. Research in Science & Technological Education, 20(1), 67-81.
 • Reid, N. (2006) Thoughts on attitude measurement. Research in Science & Technological Education, 24(1), 3–27.
 • Redish, E. F., Saul, J. M., & Steinberg, R. N. (1998). Student expectations in introductory physics, American Journal of Physics, 66(3), 212.
 • Savaş E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 113-132.
 • Schibeci, R. A. (1984). Attitudes To Science: An Update. Studies in Science Education 11, 26-59.
 • Schibeci, R.A. & Riley, J.P. (1986). Influence of Students’ Background and Perceptions on Science Attitudes and Achievement. Journal of Research in Science Teaching, 23, 177- 187.
 • Sencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Soomro, A. Q.,Qaisrani, M. N., & Uqaili, M. A. (2011). Measuring Students’ Attitudes towards Learning Physics: Experimental Research. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(11): 2282-2288.
 • Stefan, M. & Ciomoş, F. (2010). The 8th And 9th Grades Students’ Attitude towards Teaching and Learning Physics. Acta Didactica Napocensia, 3(3), 7-14.
 • Sungur, S. & Tekkaya, C. (2003) Students Achievement in Human Circular Cystem Unit: The Effect of Reasoning Ability and Gender. Journal of Science Education Tecnology, 12, 29-64.
 • Tekbıyık, A. & Akdeniz, A.R. (2010). Ortaöğretim öğrencilerine yönelik güncel tutum ölçeği:Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 7(4), 134-144.
 • Temiz, B.K. (2001). Lise 1. Sınıf Fizik Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Uygunluğunun İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tezbasaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. İkinci baskı, Türk Psikologlar derneği yayınları, Ankara.
 • Wilkins, J. L. M. & Ma, X. (2003). Modeling change in student attitude toward and beliefs about mathematics. Journal of Education Research, 97(1), 52-63.
 • Yayan, B. & Berberoğlu, G., (2004). A re-analysis of the TIMSS 1999 mathematics assessment data of the Turkish students. Studies in Educational Evaluation, 30, 87–104.
 • Zacharia, Z. (2003). Beliefs, Attitudes And Intentions of Science Teachers Regarding The Educational Use of Computer Simulations and Inquiry- Based Experiments in Physics. Journal of Research in Science Teaching, 40(8), 792-823.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nevzat YİĞİT Bu kişi benim


Mehmet Altan KURNAZ Bu kişi benim


Alparslan ŞAHİNOĞLU>

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yiğit, N. , Kurnaz, M. A. & Şahinoğlu, A. (2015). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 223-236 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/15928/167513