PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Geometri Dersinde Adidaktik Öğrenme Ortamları Uygulamaları

Yıl 2013, Cilt 8, Sayı 2, 1 - 12, 01.06.2013

Öz

Guy Brousseau önderliğinde geliştirilen Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramı didaktik araştırma alanı içerisinde yer alan kuramlardan biridir. Adidaktik Öğrenme Ortamları (AÖO) bu kuram içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu ortamlar sorumluluk aktarma – eylem - ifade etme - onaylama ve kurumsallaştırma safhalarını içerir. Bu araştırma, geliştirilen iki farklı AÖO’nın her bir safhasında gerçekleşen yaşantıları tanıtmayı amaçlamaktadır. Geometri Dersi Dik Prizma ve Piramitler konusuna yönelik İki AÖO geliştirilmiştir. 49 adet 9. sınıf öğrencisi ile uygulamalar yürütülmüş olup amaç doğrultusunda grup çalışmaları yapılmış ve gözlemlerden yararlanılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek meydana gelen yaşantılar safha safha açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın en önemli sonuçlarından biri tanesi öğrencilerin eylem ve ifade etme safhalarında kendilerini bilim adamı gibi hissettiklerinin ortaya çıkarılmış olmasıdır.

Kaynakça

 • Altundağ, R. (2010). Adidaktik öğrenme ortamlarının öğrenci başarısı üzerine etkisi ve ortama yönelik öğrenci görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Arslan, S. (2011). Matematik Eğitiminde Düşünme Farklılıkları Dersi, Yayınlanmamış Ders Notları, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğiitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Arslan, S., Baran, D. ve Okumuş, S. (2011). Brousseau’nun Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramı ve Adidaktik Ortamın Bir Uygulaması, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 5(1), 204-224.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Gillham, B. (2000). Case Study Research Methods. New York: Wellington House.
 • Masoval, H. S. (2005). When Negotiation Of Mathematical Meaning Is Replaced By Striving For Fulfılment Of The Didactical Contract. Carl Winsløw (Ed.), in Texts From A Nordic Ph.D.-Course At The University Of Copenhagen (pp. 21-34), Texts from a Nordic Ph.D.-Course at the University of Copenhagen.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2009). İlköğretim Matematik Dersi (6., 7. ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB.
 • Şengün, Y. (2010). Yaratıcı Drama Temelli Matematik Dersinin Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramına Göre İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

ADIDACTIC SITUATION APPLICATIONS FOR GEOMETRY LESSONS

Yıl 2013, Cilt 8, Sayı 2, 1 - 12, 01.06.2013

Öz

Theory of Didactical Situations in Mathematics which was developed under the leadership of Guy Brousseau is one of the theories within the didactic research area. Adidactic situation has an important place in this theory. Such a situation includes devolution – action – formulation – validation and institutionalization phases. This study aimed to introduce experiences occurred in each of these. Two Adidactic situations were developed for Geometry lesson about Right Prism and Pyramids subject. The study was conducted with 49, 9th grade students. In line with the aim, group workings were set out and data were collected by unstructured observations. Obtained data were analyzed by descriptive analysis and occurred experiences were described phase by phase. One of the most important conclusion of the study is that students felt themselves as a scientist at he action and formulation phases.

Kaynakça

 • Altundağ, R. (2010). Adidaktik öğrenme ortamlarının öğrenci başarısı üzerine etkisi ve ortama yönelik öğrenci görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Arslan, S. (2011). Matematik Eğitiminde Düşünme Farklılıkları Dersi, Yayınlanmamış Ders Notları, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğiitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Arslan, S., Baran, D. ve Okumuş, S. (2011). Brousseau’nun Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramı ve Adidaktik Ortamın Bir Uygulaması, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 5(1), 204-224.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Gillham, B. (2000). Case Study Research Methods. New York: Wellington House.
 • Masoval, H. S. (2005). When Negotiation Of Mathematical Meaning Is Replaced By Striving For Fulfılment Of The Didactical Contract. Carl Winsløw (Ed.), in Texts From A Nordic Ph.D.-Course At The University Of Copenhagen (pp. 21-34), Texts from a Nordic Ph.D.-Course at the University of Copenhagen.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2009). İlköğretim Matematik Dersi (6., 7. ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB.
 • Şengün, Y. (2010). Yaratıcı Drama Temelli Matematik Dersinin Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramına Göre İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Ayrıntılar

Diğer ID JA54ZJ59ZZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Selahattin ARSLAN Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Mahbube ÖZTÜRK Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Arzu KİRMAN BİLGİN Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Duygu TAŞKIN Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Arslan, S. , Öztürk, M. , Bilgin, A. K. & Taşkın, D. (2013). Geometri Dersinde Adidaktik Öğrenme Ortamları Uygulamaları . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23140/247189