PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ALDIKLARI EĞİTİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (RİZE İLİ ÖRNEĞİ)

Yıl 2011, Cilt 6, Sayı 1, 9 - 20, 01.03.2011

Öz

Araştırmanın amacı, Rize ilindeki zihinsel engelli öğrencilerin aldıkları eğitimlerin değerlendirilmesidir. Araştırma, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Rehberlik Araştırma Merkezi'nde (R.A.M.) eğitsel değerlendirmesi yapılan ve bunun sonucunda uygun görülen eğitimi alan zihinsel engelli öğrencilerle yapılmıştır. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Performans Belirleme Formu kullanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin Performans Belirleme Formu'ndan aldıkları öntest-sontest puanları arasındaki fark bağımlı t-testi yapılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin aldıkları puanların, özel rehabilitasyon merkezinden ve kaynaştırma eğitimiyle birlikte özel rehabilitasyon merkezinden aldıkları eğitimler sonrasında anlamlı şekilde arttığı görülmüştür. Benzer şekilde ayrı eğitim ortamıyla (özel eğitim sınıfı ve özel eğitim okulu) birlikte özel rehabilitasyon merkezinden aldıkları eğitimler sonrasında da puanlarının anlamlı şekilde arttığı görülmüştür. Öğrencilerin, engel düzeylerine (hafif, orta ve ağır) ve cinsiyete göre Performans Belirleme Formu'ndan aldıkları öntest-sontest puanları arasındaki fark bağımlı t-testi yapılarak belirlenmeye çalışılmış ve sonuçta bütün engel düzeylerindeki öğrencilerin ve hem kız hem de erkek öğrencilerin puanlarının anlamlı şekilde arttığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Ataman, A. (2009). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş (7. Baskı). Ankara: Gündüz.
 • Banerji, M. & Dailey, R. (1995). Astudy of the effects of an inclusion model on students with specific learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 28 (8), 511 – 522.
 • Batu, S. (1998). Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırıldığı bir kız meslek lisesindeki öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüş ve önerileri (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Borthwick-Duffy, S. (1993). Review of 1992 AAMR definition, classification, and systems of supports. American Journal on Mental Retardation, 98, 541-544.
 • Demirtel, Ö. (1997). Kaynaştırma ve özel sınıfa devam eden eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin, uyumsal davranış özellikleri ve sözcük dağarcığı düzeyleri bakımından karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Downing, J. E. & Peckham-Hardin, K. D. (2007). Inclusive education: What makes a high quality education for students with moderate severe disabilities? Research & Practice for Persons with Severe Disabilities, 32 (1), 16-30.
 • Eripek, S. (1996). Zihinsel engelli çocuklar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Eripek, S. (2005). Zekâ geriliği. Ankara: Kök.
 • Giangreco, M.F., Edelman, S., Luiselli, T.E. & MacFarland, S.Z. (1997). Helping or hovering? Effects of instructional assistant proximity on students with disabilities. Exceptional Children, 64 (1), 7-18.
 • Glavin, J., Quay, H., Annesley, F. & Werry, J. (1971). An experimental resource room for behavior problem children. Exceptional Children, 38, 131-138.
 • Holahan, A. & Costenbader, V. (2000). A comparison of developmental gains for preschool children with disabilities in inclusive and self-contained classrooms. Topics in Early Childhood Special Education, 20 (4), 224-35.
 • Janney, R. E., Snell, M. E., Beers, M. K. & Raynes, M. (1995). Integrating students with moderate and severe disabilities into general education classes. Exceptional Children, 61, 425-439.
 • Karaslan, Ö. (2003). Kaynaştırma ve alt özel sınıfa devam eden eğitilebilir zihinsel engelli çocukların kelime dağarcıkları düzeyleri bakımından karşılaştırılmasının incelenmesi(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Kavanoz, A. (1999). Özel eğitim sınıflarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden eğitilebilir zihinsel engellilerin davranışlarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Kırcaali-İftar, G. (1992). Özel eğitimde kaynaştırma. Eğitim ve Bilim, 16 (86), 45-50.
 • Kırcaali-İftar, G. ve Batu, S. (2007). Kaynaştırma (3. Baskı). Ankara: Kök.
 • M . E . B . ( 2 0 0 6 ) . Ö z e l e ğ i t i m h i z m e t l e r i y ö n e t m e l i ğ i . http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html. (Adresinden 21.07.2010 tarihinde indirilmiştir).
 • M.E.B. (2009). Özel eğitim rehberlik ve danışma hizmetleri genel müdürlüğü, zihinsel yetersizliği olan bireyler için performans belirleme formu. http://okulweb.meb.gov.tr/40/01/172704/dok/ozelogretim/zihperbelfor.pdf (Adresinden 15.05.2010 tarihinde indirilmiştir).
 • Özer, D. S. (2005). Engelliler için beden eğitimi ve spor. İstanbul: Nobel.
 • Öztürk, O. (2004). Ruh sağlığı ve bozuklukları(10 Baskı). Ankara: Feryal. Peck, C.A., Carlson, P. & Helmstetter, E. (1992). Parent and teacher perceptions of outcomes for typically developing children enrolled in integrated early childhood programs: Astate wide survey. Journal of Early Intervention, 16 (1), 53-63.
 • Sharpe, M.N., York, J. L. & Knight, J. (1994). Effects of ınclusion on the academic performance of classmates without disabilities. Remedial and Special Education, 15 (5), 281-287.
 • Shinn, M. R., Powell-Smith, K. A., Good, R. H. & Baker, S. (1997). The effects of reintegration into general education reading instructions for students with mild disabilities. Exceptional Children, 64 (1), 59-79.
 • Wang, M. (1987). Toward achieving educational excellence for all students: Program design and student outcomes. Remedial and Special Education, 8 (3), 25-34.
 • Yörükoğlu, A. (2002). Çocuk ruh sağlığı, İstanbul: Özgür

ASSESSMENT OF EDUCATION OF THE STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION (RIZE SAMPLE)

Yıl 2011, Cilt 6, Sayı 1, 9 - 20, 01.03.2011

Öz

The aim of this study is the assessment of education of the students with mental retardation in Rize. The research was carried out with students with mental retardation who had been through educational assessment at G.R.C. (Guidance and Research Center) and had received appropriate education in 2009-2010 academic years. Performance Determination Form for students with mental retardation prepared by Ministry of National Education General Directorate of Special Education Guidance and Counseling Services is used as data gathering instrument. In the study, the difference between the students' pre-test and post-test scores of Performance Determination Form is compared through dependent t-test. In the study, it is seen that the scores of the students from Performance Determination Form increased significantly after they received education in rehabilitation centre and they received integrated education beside the education in rehabilitation centre. Furthermore, it is apparent that the scores of the students who had experienced separated education (special class and separate school) beside education in rehabilitation centre increased significantly. Students' pre-test and post-test scores taken in respect to disability levels (mild, moderate, severe) and gender were compared through dependent t-test. As a result, it is concluded that the scores of students who are in each level of disability and the scores of male and female students increased significantly

Kaynakça

 • Ataman, A. (2009). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş (7. Baskı). Ankara: Gündüz.
 • Banerji, M. & Dailey, R. (1995). Astudy of the effects of an inclusion model on students with specific learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 28 (8), 511 – 522.
 • Batu, S. (1998). Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırıldığı bir kız meslek lisesindeki öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüş ve önerileri (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Borthwick-Duffy, S. (1993). Review of 1992 AAMR definition, classification, and systems of supports. American Journal on Mental Retardation, 98, 541-544.
 • Demirtel, Ö. (1997). Kaynaştırma ve özel sınıfa devam eden eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin, uyumsal davranış özellikleri ve sözcük dağarcığı düzeyleri bakımından karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Downing, J. E. & Peckham-Hardin, K. D. (2007). Inclusive education: What makes a high quality education for students with moderate severe disabilities? Research & Practice for Persons with Severe Disabilities, 32 (1), 16-30.
 • Eripek, S. (1996). Zihinsel engelli çocuklar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Eripek, S. (2005). Zekâ geriliği. Ankara: Kök.
 • Giangreco, M.F., Edelman, S., Luiselli, T.E. & MacFarland, S.Z. (1997). Helping or hovering? Effects of instructional assistant proximity on students with disabilities. Exceptional Children, 64 (1), 7-18.
 • Glavin, J., Quay, H., Annesley, F. & Werry, J. (1971). An experimental resource room for behavior problem children. Exceptional Children, 38, 131-138.
 • Holahan, A. & Costenbader, V. (2000). A comparison of developmental gains for preschool children with disabilities in inclusive and self-contained classrooms. Topics in Early Childhood Special Education, 20 (4), 224-35.
 • Janney, R. E., Snell, M. E., Beers, M. K. & Raynes, M. (1995). Integrating students with moderate and severe disabilities into general education classes. Exceptional Children, 61, 425-439.
 • Karaslan, Ö. (2003). Kaynaştırma ve alt özel sınıfa devam eden eğitilebilir zihinsel engelli çocukların kelime dağarcıkları düzeyleri bakımından karşılaştırılmasının incelenmesi(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Kavanoz, A. (1999). Özel eğitim sınıflarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden eğitilebilir zihinsel engellilerin davranışlarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Kırcaali-İftar, G. (1992). Özel eğitimde kaynaştırma. Eğitim ve Bilim, 16 (86), 45-50.
 • Kırcaali-İftar, G. ve Batu, S. (2007). Kaynaştırma (3. Baskı). Ankara: Kök.
 • M . E . B . ( 2 0 0 6 ) . Ö z e l e ğ i t i m h i z m e t l e r i y ö n e t m e l i ğ i . http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html. (Adresinden 21.07.2010 tarihinde indirilmiştir).
 • M.E.B. (2009). Özel eğitim rehberlik ve danışma hizmetleri genel müdürlüğü, zihinsel yetersizliği olan bireyler için performans belirleme formu. http://okulweb.meb.gov.tr/40/01/172704/dok/ozelogretim/zihperbelfor.pdf (Adresinden 15.05.2010 tarihinde indirilmiştir).
 • Özer, D. S. (2005). Engelliler için beden eğitimi ve spor. İstanbul: Nobel.
 • Öztürk, O. (2004). Ruh sağlığı ve bozuklukları(10 Baskı). Ankara: Feryal. Peck, C.A., Carlson, P. & Helmstetter, E. (1992). Parent and teacher perceptions of outcomes for typically developing children enrolled in integrated early childhood programs: Astate wide survey. Journal of Early Intervention, 16 (1), 53-63.
 • Sharpe, M.N., York, J. L. & Knight, J. (1994). Effects of ınclusion on the academic performance of classmates without disabilities. Remedial and Special Education, 15 (5), 281-287.
 • Shinn, M. R., Powell-Smith, K. A., Good, R. H. & Baker, S. (1997). The effects of reintegration into general education reading instructions for students with mild disabilities. Exceptional Children, 64 (1), 59-79.
 • Wang, M. (1987). Toward achieving educational excellence for all students: Program design and student outcomes. Remedial and Special Education, 8 (3), 25-34.
 • Yörükoğlu, A. (2002). Çocuk ruh sağlığı, İstanbul: Özgür

Ayrıntılar

Diğer ID JA55CH56MA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fatih CAMADAN Bu kişi benim


Recep ÖZER Bu kişi benim


Gülten ŞEN Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Camadan, F. , Özer, R. & Şen, G. (2011). ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ALDIKLARI EĞİTİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (RİZE İLİ ÖRNEĞİ) . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 9-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23152/247321